Traditional Dances Azerbaijani transcriptYüklə 10,68 Kb.
tarix21.06.2018
ölçüsü10,68 Kb.
#50165

CultureTalk Azerbaijan Video Transcripts: http://langmedia.fivecolleges.edu

Traditional Dances
Azerbaijani transcript:
El G: Azərbaycan rəqslərindən və...
S: ... nə istəyərdim deməyə adamlara...?

Demək istəyirəm ki, Azərbaycan çox yaxşı ölkədi, çox gözəldi, култура-mız (mədənniyətimiz)... rəqslərimizdə çox gözəldi. Çox gözəl культура-mız var, bütün... mənim dostlarım, kim azərbaycanlı deyil, hər dəfə baxanda deyir “ah, nə gözəl rəqslərimiz1* var”, nə gözəl...


El G: Adlarını deyə bilərsən?
S: Bir yallı var. Yallı. Qafqaz...

Yallı rəqsi, adamlar bir круг-a (dairə) dayanır və... götürürlər əllərini yuxarına, yuxara... və ayaqlarınnan balaca-balaca steps, gedirlər круг-а, круг üçün... və sonra... musiqi bir az yavaş başlayır, sonrada tempo ucalır... və tez-tez tez-tez уже круг-nan rəqs edirsən.


El G: Bu qrup rəqsidir?
S: Həri.
El G: Neçə nəfər...
S: Neçə istəyirsən.
El G: So it doesn't matter. (Deməli fərqi yoxdu)
S: Yox.
El G: Başqa bir rəqslərdən... Azərbaycan традиционный (ən'ənəvi) rəqslərdən var?
S: Var. Vaqzalı var, qafqaz rəqsi.
El G: Qafqaz rəqsindən nə deyə bilərsən?
S: Qafqaz rəqsi... честно говоря, mən... mən onu... mən heç biri... qafqaz rəqsinidə mən heç rəqs eliyə bilmirəm, amma belə... bu rəqslərə sən heç ... you don't even have to know how to dance to them... sən просто nətər bilirsən, elədə oynaya bilərsən.

English translation:
El G: About Azeri dance and…
S: what do I want to say to people? I want to say that Azerbaijan is a very good country, very beautiful, our culture… our dances are also very beautiful. We have very beautiful culture, all… my friends, who are not Azeri, every time they look they say “ah, we have such beautiful dances”… it’s so beautiful…
El G: Can you name them?
S: There is yalli. Yalli. Qafqaz…The dance Yalli… people stand in a big circle and… take their hands up, up… and make small-small steps with their legs, they go in a circle… and then… the music starts a little slow and then the tempo goes faster… and faster and faster people dance in a circle.
El G: This is a group dance?
S: Yes.
El G: How many people…
S: However many you want.
El G: So it doesn’t matter.
S: No.
El G: About some other dances…are there traditional Azerbaijani dances?
S: There are. There is Vaqzali, Qafqaz dance.
El G: What can you say about the Qafqaz dance?
S: Qafqaz dance… to tell you the truth, I… I don’t really know how to dance the Qafqaz dance, but… these dance… you don’t… you don’t even have to know how to dance to them… you can simply dance the way you know how to.
About CultureTalk: CultureTalk is produced by the Five College Center for the Study of World Languages and housed on the LangMedia Website. The project provides students of language and culture with samples of people talking about their lives in the languages they use everyday. The participants in CultureTalk interviews and discussions are of many different ages and walks of life. They are free to express themselves as they wish. The ideas and opinions presented here are those of the participants. Inclusion in CultureTalk does not represent endorsement of these ideas or opinions by the Five College Center for the Study of World Languages, Five Colleges, Incorporated, or any of its member institutions: Amherst College, Hampshire College, Mount Holyoke College, Smith College and the University of Massachusetts at Amherst.
© 2003-2009 Five College Center for the Study of World Languages and Five Colleges, Incorporated

1 rəqslərimiz = our dances. In here, speaker meant to say “rəqsləriniz” (your dances)


Yüklə 10,68 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə