Ttb sürekli Tıp Eğitimi DergisiYüklə 37,54 Kb.
Pdf görüntüsü
tarix05.02.2018
ölçüsü37,54 Kb.
#25560


• 2003 • cilt 12 • sayý 8 • 296

*Araþtýrma Gör.; Ankara Ü. Adli Týp AD, Ankara 

** Yüksek Lisans Öðr.; Ankara Ü. Týp Fak. Adli Týp AD, Ankara 

***Prof.; Ankara Ü. Týp Fak. Adli Týp AD, Ankara 

Dr. Fatih Yaðmur*, Arif Bozbýyýk**, Dr. Ý. Hamit Hancý***

Elektromanyetik Dalgalarýn Ýnsan Biyokimyasý Üzerine Etkileri

Elektromanyetik dalga bir radyo frekans

kaynaðýndan üretilen ve boþlukta yayýlan bir

alandýr. Günlük yaþantýmýzda ne kadar sýk ve

uzun süreli kullandýðýmýzýn farkýna bile

varmadýðýmýz elektronik cihazlar

elektromanyetik alan (EMA) yaratmaktadýr.

Elektronik cihazlardan üretilen

elektromanyetik dalgalarýn gücü ister yüksek,

ister düþük olsun, bu dalgalar insan vücudunda

etkili olmaktadýr. Elektromanyetik dalgalar

(EMD) vücuttaki dokulara (1) ýsýtarak ve 

/ya da (2) kimyasal deðiþimlere yol açarak zarar

verirler. Yüksek güçlü EMD ýsýya baðlý zarar

verirken, düþük watt'lý EMD'nin uzun süre

alýnmasýyla dokularda kimyasal deðiþmeler

nedeniyle zararlý etkiler ortaya çýkar.

Elektromanyetik radyasyonlar boþlukta

yayýlma özelliðine sahiptir. Bu tür dalgalar dalga

boylarý ve frekanslarý ile belirlenir. Tüm EMD,

boþlukta ayný hýzla yayýlýr. Bu hýz ýþýk hýzýna eþit

olup saniyede 300.000 km'dir.

Dalga boyu son derece küçüldüðünde

elektromanyetik radyasyon (EMR), madde ile

karþýlaþtýðýnda, dalga olmaktan çok bir enerji

kümesi gibi davranýr. Bu enerji kümelerine

"kuantum" ya da “foton” denir. Bu tipteki

EMR'ler, X ve gamma ýþýnlarýdýr. Bu ýþýnlar

hücrelerdeki molekülleri bir arada tutan atomik

baðlarý kýrarak atomlarý ya da molekül

parçalarýný pozitif ya da negatif yüklü duruma

getirebilecek yeterli enerjiye sahiptirler.

Enerjileri çok yükselen bu ýþýnlar moleküllere

çarptýðýnda onlarý iyonlaþtýrarak, molekül

yapýsýný, yani yaþamsal iþlevlerini bozar ve

böylece olumsuz biyokimyasal tepkimeler

sonucunda kanser oluþumunu kolaylaþtýrýr.

Yapýlan çalýþmalarda X ve gamma ýþýnlarýna

maruz kalan insanlarda, kanserlerin oluþumu

artmýþtýr. Bu nedenle bu ýþýnlar "iyonlaþtýrýcý

elektromanyetik radyasyon" olarak tanýmlanýr.

Bir diðer EMR grubu ise, noniyonize

radyasyon, yani iyonlaþtýrmayan EMR grubudur.

Noniyonize radyasyon (NIR) atomik baðlarý

kýrmak için yeterli enerjiye sahip olmayan

fotonlarý içeren elektromanyetik parçalar için

genel bir terimdir. Bu gruba giren dalgalar, az

enerjiden yüksek enerjiye doðru, radyo

dalgalarý, mikro dalgalar, infrared radyasyon,

görünür ýþýnlar, laser ýþýnlarý, ultraviyole ýþýnlarý

olmak üzere sýralanýrlar. Yüksek yoðunluktaki

NIR biyolojik sistemde iyonizasyona neden

olmayabilir. Bununla birlikte baþka biyolojik

etkileri görülebilir. Örneðin ýsýnmaya, kimyasal

reaksiyonlarda deðiþmeye ya da hücreler ve

dokularda elektrik akýmýnýn indüklenmesine

neden olabilirler. Farklý frekanslardaki EMD

hücre, bitki, hayvan ya da insanlar gibi farklý

biyolojik sistemleri deðiþik biçimlerde etkilerler.

Biyolojik sistemlerdeki etkileri EMD’nin

yoðunluðuna, biraz da fotonlarýn sahip

olduklarý enerji miktarýna baðlýdýr.

Elektromanyetik Radyasyonun Biyolojik 

Etkileri

Biyolojik etki ile yan etki arasýndaki farký

anlamak önemlidir. Biyolojik etki, sistemde

EMD'ye maruziyet sonucunda ölçülebilir ya da

dikkate deðer fiziksel deðiþiklikler olduðunda

ortaya çýkar. Yan etki ise biyolojik etkinin

vücudun tolere etme sýnýrlarýnýn dýþýna

çýktýðýnda oluþur ve sonuçta zararlý etkilere yol

açar.

Bugün üzerinde çalýþýlan konulardan biri deradyo dalgalarýnýn ve cep telefonlarýnýn

kullaným frekanslarýnýn yükseltilmesi ve mikro

dalga özelliði göstermesidir. Halkýn bu tipteki

dalgalar hakkýnda yeterli bilgiye sahip olmamasý

kuþkular oluþturmuþtur. Ülkemizde, cep

telefonu pazarlayan þirket ve kurulan baz

istasyonu sayýsýndaki artýþ ve bunlarýn düzensiz

olarak her yere konuþlandýrýlmasý, denetimsizlik,

bu tedirginliði giderek artýrmaktadýr.

Diðer yandan, alternatif akýmla çalýþan

bütün cihazlarýn çevresinde ya da üzerinden

alternatif akým geçen yüksek gerilim hatlarýnýn

çevresinde bir elektromanyetik alan oluþur.

Yapýlan çalýþmalarda, EM alanla karþýlaþan

deney hayvanlarýnda çeþitli olumsuz etkiler

belirlenmiþtir. Ayrýca EM alan bulunan yerlerde

çalýþanlarda, depresyon, lösemi, santral sinir

sistemi kanserleri, melanom ve akciðer kanseri

gibi bazý hastalýklar ile iliþkinin belirlenmesi için

çeþitli araþtýrmalar yapýlmýþtýr. Bu amaçla yapýlan

bir çok deneyde, yinelenebilirlik konusunda

sorunlarla karþýlaþýlmaktadýr. EM frekans ile

hücre biyolojisi arasýndaki iliþki konusundaki

bilgimiz çok sýnýrlýdýr. Bütün doðru etmenlerin

kontrol edilip edilmediði konusunda kesin bir

yargýya varmak zordur.
iþlevlerini denetleyen cihazlarda yaratabileceði

etkileþim nedeniyle kesinlikle yasaklanmalýdýr.

Cep telefonlarýnýn toplu taþýma araçlarýnda,

elektronik haberleþme yapan sistemleri,

olumsuz yönde etkilemesi nedeniyle, kazalarýn

önlenmesi amacýyla, cep telefonlarýnýn bu tür

araçlarda kesinlikle kapalý tutulmasý gerekir. Bu

konudaki uyarýlarýn, görsel olarak ve araçlarda

anonslar yapýlarak, halkýn uyarýlmasý ve

bilinçlendirilmesi gerekmektedir.

Güvenlik Standartlarý

EM radyasyon kirliliði daha çok geliþmiþ

bölge ve ülkelerin ciddi bir sorunudur. BM

Ýnsan Çevre Koruma Konferansý

elektromanyetik dalga radyasyonunu "kontrol

altýna alýnmasý gereken" bir kirlilik olarak

belirlemiþtir. Dünya Saðlýk Örgütü’nün

Uluslararasý EMF Projesi, statik elektrik,

manyetik alanlar, düþük frekanslý alanlar,

mikrodalga alanlarý, radyo frekansý konusunda,

beliren saðlýkla ilgili endiþeleri dile

getirmektedir. 

Dünya Saðlýk Örgütü ve bazý kuruluþlar ile

kimi ülkeler güvenlikli radyo frekansý

radyasyonu üzerinde çalýþmalar yapmakta ve

öneriler geliþtirmektedir. Maruz kalýnan EMF'nin

insan saðlýðýna olumsuz etki yapýp yapmadýðýný

ve insan yapýmý EM alan oluþturan araçlarýn

kullanýmýnýn güvenli olup almadýðýný

belirleyebilmek için uluslararasý çeþitli kýlavuzlar

ve standartlar geliþtirilmiþtir. Bu standartlar, bu

yenilenebilir etkileri araþtýran çeþitli araþtýrmacý

gruplarýnýn bulgularý kullanýlarak geliþtirilmiþtir.

Amerikan Ordusu Radar Ýstasyonlarýnda

10

-2 


W/cm

2

lik bir deðere uzun süre maruzkalmadan sonra herhangi bir yan etki

kaydedilmemiþtir. Nato da güvenlik sýnýrý olarak

-5x10

-4 


W/cm

2

deðerini kabul etmiþtir.Sovyetlerde maksimum izin verilen miktar 

10

-5/cm

2

dir.Dünya Saðlýk Örgütü noniyonize

radyasyondan korunmasý alanýnda çalýþan bir

sivil toplum örgütü olarak Uluslararasý Non-

iyonize Radyasyondan Korunma Komisyonunu

(ICNIRP) resmi olarak tanýmýþtýr. ICNIRP

ultraviole radyasyon, görünür ýþýk, kýzýlötesi

radyasyon, radyo dalgalarý ve mikro dalgalarýný

da içine alan tüm elektromanyetik alanlardan

etkilenme limitlerini belirleyen uluslararasý bir

kýlavuz hazýrlamýþtýr. Her ne kadar farklý

frekanslarda ve etkilenme düzeylerinde çeþitli

biyolojik etkileri gözlenmiþ olsa da,

elektromanyetik dalgalarýn tehlikeli mi yoksa

güvenilir mi olduðu konusunda ki çeliþki

sürmektedir. 

• 2003 • cilt 12 • sayý 8 • 297

Elekromanyetik dalgalarýn etkileri virüsler,

bitkiler, domuzlar, böcekler, kuþlar ve

kurbaðalarda kas-sinir preparatlarý üzerinde

incelenmiþtir. Bu deðiþik deney hayvanlarýndan

elde edilen bulgular kýsa dalgalar ile

mikrodalgalar arasýndaki frekansa sahip olan

elekromanyetik dalgalarýn biyolojik etkilerinin

etki alaný ile doðru orantýlý, dalga uzunluðu ile

ters orantýlý olduðunu göstermiþtir. 

Elektromanyetik radyasyonlarýn (radyo

frekanslarý, mikro dalgalar, infrared, görünür ve

UV ýþýnlarý) ve bu ýþýnlarý kullanan ya da

yayýnlayan cihazlarýn çevreye yaydýðý EM

alanýnýn, biyolojik sistemler ve insan saðlýðý

üzerine olumsuz etkileri, yapýlan çok sayýda

deneysel çalýþmayla kanýtlamaya çalýþýlmaktadýr.

Cep telefonlarý ve baz istasyonlarý gibi EM

radyasyon ve EM alan oluþturan cihazlarýn

etkilerinin toplum saðlýðý açýsýndan çok ciddi

saðlýk riskleri oluþturabileceðini; bu

olumsuzluklarýn ortaya konmasýnýn uzun yýllar

alabileceðini, bu nedenle, bugünden önlem

alýnarak ileride ortaya çýkmasý olasý zararlarýn

engellenebileceðini deðerlendirmek doðru bir

yaklaþým olacaktýr. 

Cep telefonu baz istasyonlarý, oluþturduðu

saðlýk riskleri dolayýsýyla, okul bahçeleri,kreþler,

hastaneler, parklar gibi çocuklarýn, hastalarýn ve

yaþlýlarýn daha çok bulunduðu toplu yaþam ve

kullaným alanlarýna kesinlikle kurulmamalýdýr.

Ýnsanlarýn toplu yaþadýðý bina tepelerine baz

istasyonlarýnýn kurulmasý iþlemi, kat sahiplerinin

kararýna býrakýlmamalýdýr.

Özellikle EM radyasyon ve EM alana maruz

kalan çalýþanlarda, ortaya çýkacak

olumsuzluklarýn saptanabilmesi için iþyeri

hekimleri tarafýndan periyodik incelemelerin ve

çalýþma çevresi ölçümlerinin yapýlmasý

gerekmektedir.

Belki de EM radyasyona ve EM alana en

fazla maruz kalan meslek gruplarýndan birisi

hekim grubudur. Uzun süre kýsa dalga cihazlarý

ile temas halinde bulunan fizik tedavi

çalýþanlarý, genel keyifsizlik, halsizlik, apati,

anksiyete ve baþ aðrýlarýndan yakýnmaktadýrlar.

Bu nedenle saðlýk çalýþanlarýnýn da bu

maruziyetler konusunda hýzla bilinçlendirilmesi

gerekmektedir. Hatta saðlýk çalýþanlarýnýn

çalýþma alanlarýndaki saðlýk risklerinin

belirlenmesi için hastanelerde "iþyeri hekimliði

kurumu" en kýsa sürede oluþturulmalýdýr.

Hastanelerde, ameliyathane ve yoðun bakým

birimleri gibi yaþamsal önem taþýyan elektronik

cihazlarýn bulunduðu yerlerde cep telefonlarýnýn

kullanýlmasý, hastanýn yaþamsal 

Kaynaklar

1- http:// www.

who.int/inffs/fact182

.html (Eriþim Tarihi; 2

Nisan 2002)

2- http://

www.cnn. com/

HEALTH/(Eriþim

Tarihi; 2 Nisan 2002).

3- http:// www.

geocities. com/

kbachhuber 2000/

ems. htlm (Eriþim

Tarihi; 2Nisan 2002).

4- http:// www.

renyuan.com/battery

_renquingfu/(Eriþim

Tarihi; 2 Nisan 2002).

5- Gök Þ., Soysal Z.,

Elektrik akýmlarýnýn

Canlý Organizmada

Meydana Getirdiði

Lezyonlar 1983,Ýstanbul, S:130

Yüklə 37,54 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə