ŠTÁtna ochrana prírody slovenskej republiky tajovského 28B, 974 01 Banská BystricaYüklə 124,5 Kb.
tarix03.11.2018
ölçüsü124,5 Kb.
#77813


ŠTÁTNA OCHRANA PRÍRODY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Tajovského 28B, 974 01 Banská Bystrica


V Banskej Bystrici, 14.10.2013VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY
Zákazka v zmysle § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
na dodanie

Tonerov do tlačiarní a plotra“ podľa špecifikácie uvedenej v bode 3 tejto výzvy
 1. Identifikácia verejného obstarávateľa

Názov: Štátna ochrana prírody SR

Sídlo: Tajovského 28B, 974 01 Banská Bystrica

Štatutárny zástupca: Ing. Milan Boroš

IČO: 17058520

Telefón: +421/48/472 20 53

Fax: +421/48/472 20 36

Kontaktná osoba: Ing. Andrea Saxová

e-mail: andrea.saxova@sopsr.sk
 1. Predmet zákazky:

Tonery do tlačiarní a plotra


 1. Podrobný opis predmetu zákazky a jeho rozsah:

Predmetom zákazky sú tonery do tlačiarní a plotra v nasledovnom rozsahu.


Zariadenie

Toner

Popis

Počet kusov

Farebná tlačiareň HPColorLJ5500n

black toner (napr. C9730A alebo ekvivalent)

čierny toner s kapacitou min 12 000 strán pri 5% pokrytí

6

cyan toner (napr. C9731A alebo ekvivalent)

azúrový toner s kapacitou min 12 000 strán pri 5% pokrytí

6

magenta toner (napr. C9733A alebo ekvivalent)

purpurový toner s kapacitou min 12 000 strán pri 5% pokrytí

6

yellow toner (napr. C9732A alebo ekvivalent)

žltý toner s kapacitou min 12 000 strán pri 5% pokrytí

6

Farebná tlačiareň C OKI 9600 

black (napr. OKI C 9600 alebo ekvivalent)

čierny toner, životnosť cca 15 000 str. A4

5

cyan (napr. OKI C 9600 alebo ekvivalent)

azúrový toner, životnosť cca 15 000 str. A4

5

magenta (napr. OKI C 9600 alebo ekvivalent)

purpurový toner, životnosť cca 15 000 str. A4

5

yellow (napr. OKI C 9600 alebo ekvivalent)

žltý toner, životnosť cca 15 000 str. A4

5

Ploter HPDesignJet 800PS

black náplň (napr. c4844ae alebo ekvivalent)

čierny toner, s kapacitou cca 1400 strán pri 5% pokrytí

7

cyan náplň (napr. c4911a alebo ekvivalent)

azúrový toner s kapacitou cca 3200 strán

6

magenta náplň (napr. c4912a alebo ekvivalent)

purpurový toner s kapacitou cca 3200 strán

6

yellow náplň (napr. c4913a alebo ekvivalent)

žltý toner s kapacitou cca 3200 strán

7

Dodávané tonery musia byť kompatibilné so zariadením, do ktorého sú určené. 


Dodávka sa uskutoční pre účely projektu „Príprava a zavedenie monitoringu biotopov a druhov a zlepšenie sprístupňovania informácií verejnosti“, ITMS kód: 24150120030, financovaného z Operačného programu Životné prostredie.


 1. Rozdelenie predmetu zákazky:

Zákazku nie je možné deliť. Požaduje sa predloženie ponuky na celý predmet zákazky.


 1. Predpokladaná hodnota zákazky:

Predpokladaná hodnota zákazky je 9160 € bez DPH

Cenovú ponuku je potrebné uviesť v nasledovnej štruktúre:

Cena bez DPH

20 % DPH

Cena s DPH

Ceny je potrebné uvádzať v eurách.

V prípade, že nie ste platcom DPH, žiadame Vás o uvedenie tejto skutočnosti v zaslanej

cenovej ponuke.


 1. Miesto dodania predmetu zákazky:

Štátna ochrana prírody SR, Tajovského 28B, Banská Bystrica


 1. Variantné riešenia:

Variantné riešenia sa nepripúšťajú.


 1. Typ zmluvy:

Zákazka sa bude realizovať s víťazným uchádzačom formou objednávky.


 1. Lehota na dodanie predmetu zákazky:

Predmet zákazky bude dodaný jednorázovo a to do 21 dní odo dňa vystavenia objednávky.


 1. Požadované doklady:

Doklad o oprávnení podnikať – aktuálny výpis z obchodného registra, živnostenské oprávnenie, ktoré môžu byť vytlačené aj z internetovej stránky obchodného alebo živnostenského registra.


 1. Lehota na predkladanie cenových ponúk:

Cenovú ponuku je potrebné predložiť do 25.10. 2013 do 14:00 hod.

Ponuku je možné doručiť e-mailom na e-mailovú adresu uvedenú v bode 1. tejto výzvy, alebo v listinnej podobe poštou alebo osobne v čase od 9:00 do 14:00 v pracovných dňoch na tú istú adresu.

V prípade zaslania ponuky poštou, sa do úvahy bude brať dátum doručenia ponuky obstarávateľovi.

Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku.
 1. Podmienky financovania:

Dodávateľovi sa neposkytne preddavok. Predmet zákazky sa bude financovať formou bezhotovostného platobného styku v lehote splatnosti faktúr 60 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia. Zúčastnené strany týmto výslovne vyhlasujú, že 60. dňová lehota splatnosti faktúr vystavených predávajúcim obstarávateľovi v žiadnom prípade nie je v hrubom nepomere k právam a povinnostiam vyplývajúcim z tejto zmluvy pre predávajúceho a takéto dojednanie odôvodňuje povaha predmetu plnenia v zmysle tejto zmluvy


 1. Kritériá na hodnotenie ponúk:

Najnižšia celková cena predmetu obstarania v EUR s DPH.


 1. Spôsob určenia ceny :

Uchádzačom navrhované zmluvné ceny za požadovaný predmet zákazky budú vyjadrené v eurách a stanovené podľa § 3 zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách.

Všetky ceny sa zaokrúhľujú na dve desatinné miesta.V cenovej ponuke bude uvedená jednotková cena za toner a celková cena za celú dodávku.


 1. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:

  • recyklácia/likvidácia starých náplní bude na náklady verejného obstarávateľa,

  • všetky náklady a výdavky, ktoré vzniknú uchádzačovi v spojení s účasťou v tejto súťaži znáša uchádzač na vlastnú ťarchu,

  • každému uchádzačovi, ktorý predložil cenovú ponuku na predmet zákazky bude zaslaný výsledok vyhodnotenia ponuky.

V Banskej Bystrici, dňa 14.10.2013


Ing. Milan Boroš

riaditeľ ŠOP SR

Telefón Fax e-mail Bankové spojenie IČO DIČ IČ DPH048/4722026 048/4722036 sop.sr@sopsr.sk 7000390899/8180 17058520 2021526188 SK2021526188

Yüklə 124,5 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə