Študijný program: Učiteľstvo filozofie, II stupeň Štátnicový predmet: Filozofia a didaktika filozofie (F2)Yüklə 15,09 Kb.
tarix07.12.2017
ölçüsü15,09 Kb.
#14494

Študijný program: Učiteľstvo filozofie, II. stupeň

Štátnicový predmet: Filozofia a didaktika filozofie (F2)


Prerekvizity: Vybrané smery súčasnej filozofie, Dejiny slovenskej filozofie, Metafyzika 2, Filozofia poznania 2, Politická filozofia 2, Didaktika filozofie 1, Didaktika filozofie 2.

Sylaby

  1. Základná filozofická charakteristika postmodernizmu.

1.Postmoderné odmietnutie objektívnej pravdy.

2.Postmoderný rozklad spoločenského života.

3.Jean François Lyotard.

4.Richard Rorty.

5.Kríza kultúry.

6.Postmoderné poňatie politiky.

7.Liberálne a postmoderné chápanie demokracie.

8.Postmoderná etika.

9.Prenikanie kresťanstva a scholastika na Slovensku /9. - 14. stor./.

10.Renesancia na Slovensku: humanizmus, sociálna a prírodná filozofia /15. - 16. stor./.

11.Odraz novovekej filozofie na Slovensku: tomistická a scotistická tradícia /17.-18. stor./.

12.Osvietenstvo a jeho ohlas na Slovensku /18.-19. stor./.

13.Národné obrodenie: filozofia štúrovcov, nové podoby filozofie /19. stor./.

14.Medzivojnová filozofia /1/2 20. stor./.

15.Rozvoj filozofie na Slovensku po II. svetovej vojne.

16.Marxistické myslenie na Slovensku.

17.Teória analógie

18.Teória participácie

19.Novoveké myslenie a metafyzika

20.Transcendentálna filozofia a metafyzika

21.Porovnanie metód prírodných vied a metafyziky

22.Pravda ako život duše.

23.Pravda ako adekvácia.

24.Jestvovanie a poznanie.

25.Pravda a osoba.

26.Pravda vo veciach.

27.Adekvačná teória.

28.Jazykovoanalytické teórie pravdy.

29.Koherenčná teória pravdy.

30.Pragmatická teória pravdy.

31.Konsenzuálna teória pravdy.

32.Definície štátu, štátne formy, autorita a subsidiarita v štáte.

33.Povinnosti štátu voči občanom a občanov voči štátu.

34.Otázka ľudských práv: vzťah Cirkev a ľudské práva, sv. Tomáš a ľudské práva, definícia ľudských práv podľa Pacem in Terris.

35.Gendrová spravodlivosť (vzťahy medzi občanmi navzájom: tolerancia a diskiminácia).

36.Dignitatis Humanae II. Vatikánskeho koncilu a problém jeho výkladu.

37.Náboženská sloboda, sloboda svedomia a kultu v politickom spoločenstve.

38.Základná charakteristika predmetu Občianska náuka. Aktuálne problémy v predmete ON a ich riešenie. Základné pedagogické dokumenty. Postavenie predmetov v učebných plánoch podľa jednotlivých typov škôl.

39.Učebné osnovy predmetu - ciele, úlohy a obsah vyučovania. Charakteristika základného a rozširujúceho učiva. Funkcia štandardov z ON - ich analýza.

40.Tvorba a vydávanie učebníc, analýza učebníc. Analýza súčasných učebníc, kritéria tvorby učebníc.

41.Funkcia a tvorba tematického výchovno-vzdelávacieho plánu. Špecifiká tvorby plánu, spôsob vypracovania tematického výchovno-vzdelávacieho plánu. Kategorizácia, hierarchizácia čiastkových cieľov vyučovacieho procesu.

42.Vyučovací proces a vyučovacia hodina. Typológia vyučovacích hodín. Triedna, mimotriedna, mimoškolská hodina - výhody a nevýhody, špecifiká prípravy učiteľa. Základná charakteristika jednotlivých typov hodín s využitím klasických a inovatívnych metód vyučovania. Písomná príprava učiteľa na vyučovanie.

43.Metódy vyučovania. Základná charakteristika jednotlivých metód vyučovania, porovnanie klasických a inovatívnych vyučovacích metód. Koncepcie vyučovania 20. storočia. (programové, skupinové, problémové, kooperatívne a projektové vyučovanie v ON)

44.Vyučovacie zásady. Charakteristika vyučovacích zásad a ich analýza. Metodické odporúčania pri ich praktickom uplatňovaní v ON. Problematika komplexnosti pri ich používaní.

45.Didaktické pomôcky a technika na vyučovaní. Triedenie učebných pomôcok. Moderné učebné pomôcky a výpočtová a didaktická technika, jej miesto a funkcie v procese vyučovania.

46.Učiteľ a žiak v procese vyučovania. Kľúčové kompetencie učiteľa ON a žiaka. Činnosť učiteľa v procese vyučovania, riadenie učebno-poznávacej aktivity žiakov, poznávanie žiakov, diagnostikovanie ich prejavov. Spôsob komunikácie učiteľa so žiakmi a jej vplyv na kvalitu vzájomných vzťahov. Činitele vplývajúce na rozvoj žiakovej osobnosti. Učebno-poznávacia aktivita žiakov v procese vyučovania.

47.Hodnotenie a klasifikácia ON - ciele, formy, možnosti a  problémy hodnotenia. Aktuálne otázky slovného hodnotenia.

Odporúčaná literatúra:
BAJTOŠ, J. Kapitoly zo všeobecnej didaktiky. Košice : EQUILIBRIA, 2007. 274 s. ISBN

978-80-89284-08-5.

OBST O. Didaktika sekundárního vzdělávání. Olomouc : UP PF, 2006. 195 s. ISBN 80-244-1360-4.

PETLÁK, E. Všeobecná didaktika. Bratislava : IRIS, 2004. 311 s. ISBN 80-89018-64-5.

SKALKOVÁ, J. Obecná didaktika. 2. rozš. vyd. Praha : GRADA, 2007. 322 s. ISBN 978-80-247-1821-7.

TUREK, I. Didaktika. Bratislava : Iura Edition, 2008. 595 s. ISBN 9788080781989.

ZELINA, M.: Aktivizácia a motivácia žiakov vo vyučovaní. Banská Bystrica: KPÚ, 1991.

Učebnice z predmetu občianska náuka


Webové stránky:

www. statpedu.sk; www.minedu.sk; www.infovek.sk; www.triedny.szm.sk

Yüklə 15,09 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə