Türk ağir sanayiİ ve hizmet sektöRÜ kamu iŞverenleri sendikasi (T Ü h I s ) İle tüRKİye liman ve kara tahmil-tahliYEYüklə 1,15 Mb.
səhifə1/12
tarix04.02.2018
ölçüsü1,15 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

T.C. DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ

GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN

ÜYESİ BULUNDUĞU

TÜRK AĞIR SANAYİİ VE HİZMET SEKTÖRÜ KAMU İŞVERENLERİ SENDİKASI

(T Ü H İ S )

İLE

TÜRKİYE LİMAN VE KARA TAHMİL-TAHLİYE

İŞÇİLERİ SENDİKASI

(LİMAN-İŞ)

ARASINDA AKDEDİLEN

25.DÖNEM

İŞLETME TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ

YÜRÜRLÜK :01.03.2013 – 28.02.2015

İmza Tarihi: 13/09/2013

BİRİNCİ KISIM

BİRİNCİ BÖLÜM

GENEL HÜKÜMLER

Sözleşmenin Kapsamı ve Yararlanma

Madde 1 – Taraflar


Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Genel Müdürlüğüne bağlı (Toplu İş Sözleşmesi kapsamına giren) işyerlerinde uygulanacak olan işbu İşletme Toplu İş Sözleşmesinin tarafları, Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası ile Türkiye Liman ve Kara Tahmil-Tahliye İşçileri Sendikasıdır.

Bu Toplu İş Sözleşmesinde;

a) Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü (TCDD),

b) Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası (TÜHİS),

c) Türkiye Liman ve Kara Tahmil-Tahliye İşçileri Sendikası (LİMAN-İŞ), olarak adlandırılmıştır.

Madde 2 – Sözleşmenin Kapsamı


İşbu toplu iş sözleşmesi işveren TCDD Genel Müdürlüğünün Haydarpaşa, Derince ve İzmir Liman İşletmesi Müdürlüğünde (sonradan işverenin işletme kapsamı içinde Gemi yapımı ve deniz taşımacılığı, ardiye ve antrepoculuk işkolunda açacağı işyerleri dahil) çalışan bütün işçileri, keza işkolları yönetmeliğinin 3. maddesi gereğince Gemi yapımı ve deniz taşımacılığı, ardiye ve antrepoculuk işkolundaki esas işe yardımcı olarak yürütülen işlerde çalışan işçileri kapsamına alır. (15 no.lu işkoluna dahil işyerleri ve işler hariç)

İşyerlerini tamamlayıcı nitelikte olan dinlenme, çocuk emzirme, uyku, yıkanma, soyunma, yemekhane, sağlık tesisleri, bakım, bedeni ve mesleki eğitim yerleri ile işyerlerinin başkaca tamamlayıcı nitelikte olan yerlerini de kapsar.

Ancak, bu toplu iş sözleşmesi İzmir Limanının TCDD’ye devredildiği 01.01.1989 tarihinde işyerinde çalışmakta olan LİMAN-İŞ üyesi personel (Memur-Müstahdem) hakkında 3.kısımda belirtilen esaslar dahilinde uygulanacaktır.

Madde 3 – Sözleşmeden Yararlanma


Bu toplu iş sözleşmesinden; ikinci maddede belirtilen işyerlerinde çalışan ve Liman-İş üyesi olan işçiler yararlanırlar. Üye olmayanların bu Toplu İş Sözleşmesinden yararlanabilmeleri hakkında kanun hükümleri uygulanır.

Madde 4 – İşçi Tabirinden Kastedilen Anlam


İşbu toplu iş sözleşmesinde geçen “işçi” tabiri ile 4857 sayılı Kanunun 2.maddesindeki tarife uygun olarak iş sözleşmesine göre çalışanlar kastedilmiştir.

Madde 5 – İşçilerin Statülerinin Değiştirilmemesi


İşbu Toplu İş Sözleşmesi kapsamına giren işçilerin, sözleşmenin devamı müddetince rızaları hilafına statüleri değiştirilemez.

Madde 6 – Yapılacak İşler


Maltepe ve Zeytinburnu İskeleleri ile TMO’ne ait hizmetler hariç olmak üzere; bu sözleşme kapsamına giren işyerlerindeki işçilik işleri aracılara yaptırılamaz. Ancak, zaruri hallerde Liman Müdürü ile mahalli sendika başkanı müştereken karara vardıkları takdirde, bu hizmetler aracılara veya hizmetle ilgili bulunanlara yaptırılabilir.

Maltepe ve Zeytinburnu iskeleleri ile TMO’ne ait hizmetleri, Liman Müdürleri, Liman İşçilerine yaptırabileceği gibi, aracılara veya iş sahiplerine de yaptırabilirler.


İKİNCİ BÖLÜM

Madde 7 – Sözleşmenin Uygulanması ve Denetimi, Uyuşmazlıkların Halli

İşbu toplu iş sözleşmesinin tarafları olan Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası (TÜHİS) ile (LİMAN-İŞ) toplu iş sözleşmesinin uygulanmasından doğan anlaşmazlık ve aksaklıkların evvel emirde 8, 9, 10, 11, 12, 13 ve 14.maddedeki esaslar dahilinde halletmeyi prensip olarak kabul ederler.


Madde 8 – Uyuşmazlıkların Sendika Temsilcisi ile İşyeri Müdürü Arasında Görüşülmesi


Bu toplu iş sözleşmesinin uygulanması, sözleşmeye taraf Sendikaca seçilecek sendika işyeri temsilcileri ile işverenin yetkili personeli tarafından takip olunur.

İlgili işçi veya işçilerin, toplu iş sözleşmesinin uygulanmasından doğan dilek veya şikayet hakkı saklı kalmak kaydıyla anlaşmazlıklar ilk kademe olarak toplu iş sözleşmesi çerçevesi içinde ve buna aykırı olmamak kayıt ve şartı ile ilgili teknik müdür veya operasyon müdürü ile sendika işyeri temsilcisi arasında işyeri komitelerince önceden tespit edilecek iş saatleri içindeki belirli bir saatte (acil ve fevkalade haller bu kayda tabi değildir.) görüşülür ve karara bağlanır. Bu karar sendika temsilcisi tarafından Sendikasına, işyeri müdürü tarafından da Liman Müdürüne 6 işgünü içerisinde gönderilir. Kararın tebellüğ tarihinden itibaren 8 işgünü içinde taraflarca karşılıklı olarak itiraz edilmeyen kararlar kesinleşir ve icra edilir.

Hal çaresine bağlanmayan mevzular veya itiraz edilen kararlar itiraz eden tarafça bilcümle vesaiki ile birlikte "İşyeri Komitesine" intikal ettirilir.

Madde 9- İşyeri Komiteleri

Bu Toplu İş Sözleşmesi kapsamına giren işyerleri veya işler bakımından; Sözleşmenin uygulandığı limanlarda "İşyeri Komitesi" kurulur.

Bu komite müstacel hallerde en kısa zamanda derhal, sair hallerde ise taraflardan birinin daveti üzerine azami 4 işgünü içinde toplanır.

Madde 10- İşyeri Komitelerinin Teşkili

İşyeri Komiteleri, birisi Liman Müdürü veya Muavini olmak şartıyla, Liman Müdürü veya vekili tarafından seçilecek diğer iki temsilci i1e Sendikanın görevlendireceği üç temsilciden teşekkül eder. Komitenin başkanlığını TCDD temsilcilerinden birisi, Raportörlüğünü sendika temsilcilerinden birisi yapar.Madde 11- İşyeri Komitelerinin İşleyiş Tarzı ve Kararların İcrası

İşyeri Komiteleri kendilerine intikal ettirilen konuları görüşerek bir karara bağlar.

Kararların alınmasında çoğunluğun oyu yeterlidir.

a) Komitece alınan kararlar Raportörü tarafından Sendika Genel Merkezine, Liman Müdürlüğünce de Genel Müdürlüğe aynı gün veya yetişmemesi halinde ertesi ilk iş günü içerisinde gönderilir.

Fevkalade haller hariç, karar tarihinden itibaren 10 işgünü içinde itiraz edilmeyen kararlar (nihai karar TCDD Genel Müdürlüğüne ait olanlar hariç) kesinleşir ve derhal icra edilir.

b) İşyeri Komitelerinde karara bağlanmayan hususlar ile yüksek komitede görüşülmesi kararlaştırılan hususlar bunlara ait bilcümle vesaiki ile birlikte yüksek komiteye intikal ettirilir.

c) İşyeri Komitesince alınan kararlara 15 işgünü zarfında Genel Müdürlük veya Sendika Genel Merkezince itiraz edilebilir.

d) Nihai kararın TCDD Genel Müdürlüğüne ait olduğu konulardaki İşyeri Komite kararları da TCDD Genel Müdürlüğüne ve Sendika Genel Merkezine bildirilir. Taraflardan birisinin talebi üzerine yüksek komite teşkil edilerek konu görüşülür.

e) Komite toplantılarına, işyerinde çalışanlardan iştirak eden işçi üyelerinin o günkü mesai saatlerinden toplantı zamanına tesadüf eden süresi için saatlik ücretlerinde bir kesinti yapılmaz.

f) İşyeri Komite Toplantıları, istisnai haller dışında günün (08:00 – 17:00) saatleri arasında yapılır.Madde 12- İşyeri Komitelerinin Görevleri

İşverenin, işyerindeki çalışma hayatına doğrudan doğruya veya dolayısıyla tesir edecek olan sevk ve idare hakları mahfuzdur.

Şu kadar ki;

A) İşbu Toplu İş Sözleşmesinin uygulanmasından doğan şikayet, aksaklık ve uyuşmazlıkları,

B) Bu sözleşmede yetkili olduğu belirtilen mevzuları,

C) İşyerlerinde işverenin Lokavt, Disiplin ve Emeklilik Hakkını iktisap etmiş olan işçilerin emekliye sevk hakkı mahfuz olmak üzere belirsiz süreli iş sözleşmesi ile çalıştırılan işçilerin iş hacminin azalması veya hizmetine ihtiyaç kalmaması sebebiyle işten çıkarılmalarını görüşüp karara bağlar.

D) Nihai karar TCDD Genel Müdürlüğüne ait olmak üzere;

a) İşçilik ile alakalı verimlilik hususlarında işveren veyahut Sendikaca yapılacak değişiklik taleplerini verimlilik yönünden incelemek ve tavsiyelerini rapor halinde işveren veya vekiline ve Sendikaya bildirmek,

b) İşyerinde işçi-işveren münasebetlerinin ve işbirliğinin gerçekleşmesi hususunda etüdler yaparak rapor hazırlamak,

c) İşyerinde sosyal ve karşılıklı anlayış havasını geliştirmek, yerleştirmek , yerleştirmek için tavsiyelerde bulunmak,

d) İşyerinde fazla saatlerde yapılacak fazla çalışmaların tanziminde bir aksaklık vuku bulduğu veya işçilerin tatil gün ve zamanlarında işe tefriklerinde sıra esasına göre uygulamada gerekli itina gösterilmediği taktirde sendikanın getirdiği mevzuları görüşerek bir karara bağlamak,

e) İşin yürütümü bakımından gerek işverenin alakalı personelinin gerekse işçilerinin kusur, ihmal, yanlış ve kasdi hareketlerini önlemek üzere karşılıklı tedbirlerin alınması hususunda, etütler yaparak raporlar hazırlamak,

f) Yükleme-Boşaltma işyerlerinde işçi postalarının çalışmalarını devamlı kılmak için vasıtaların iş durumuna göre tespit ve tevzii hususlarında bir usulsüzlük olduğu takdirde konuşularak bir karara bağlamak,

g) İşyerlerinde eşyanın Yükleme-Boşaltma aktarma ve istifleme işlerinin daha verimli ve emniyetli şekilde yapılması ve hasar vukuu bulmaması ile can ve mal güvenliği ile ilgili gerekli güvenlik tedbirlerini almak üzere teklifte bulunmak,

h) İş hacmi ile alakalı olmak üzere, Toplu Sözleşmenin akdedildiği tarihteki belirsiz süreli iş sözleşmesi ile çalışan işçilere ilaveten yeni belirsiz süreli iş sözleşmesi ile işçi alınmasına zaruret olduğu taktirde ve bu mevzuda gerekli etütler yaparak rapor hazırlamak ve karar alınmak üzere karar almaya yetkili işyeri amirlerine bildirmek.

Madde 13- Yüksek Komitenin Teşkili, İşleyiş Tarzı ve Görevleri

Yüksek Komite birisi TÜHİS'den olmak üzere 3 işveren temsilcisi ile Sendika Genel Merkezinin seçeceği 3 temsilciden oluşur ve ihtiyaç halinde tarafların gündemli talebi ile toplantıya davetlerinden itibaren 7 gün içinde toplanırlar.

Bu komitenin başkanı İşveren Temsilcisi, Raportörü de Sendika Temsilcisidir.

Bu komite:

a) İşyeri Komitesi tarafından, Sendikaya veya İşverene aksettirilen ve bir neticeye varılamayan Toplu Sözleşmenin tatbikinden doğan ihtilafları halleder,

b) İşyeri Komitesi tarafından gönderilen raporlar ile bu komite tarafından karara bağlanamayan hususları veya itiraz edilen kararları veya işyeri komitelerince Yüksek Komitede görüşülmesine karar verilen konuları, çalışma hayatı i1e ilgili kanun ve tüzüklerin tatbikatından doğan aksaklıkları tespit ederek bunların halli için gereken kararları verir.

c) İşbu toplu sözleşmenin yürürlükte bulunduğu süre zarfında ihtiva ettiği maddelerin gerek lafzen gerekse ruhen tefsirinden ortaya çıkan hususları halleder,

d) Bu sözleşmede yetkili olduğu belirtilen mevzuları karara bağlar,

e) Sözleşmeyi ilgilendiren konular ve anlaşmazlıklarda sendika veya işverence doğrudan doğruya yüksek komiteye getirilen hususları çözümler.

İşbu Toplu İş Sözleşmesindeki nihai kararın TCDD Genel Müdürlüğüne ait olduğu hususlar hariç diğer hususlar Yüksek Komitece ittifakla karara bağlandığı taktirde bunların aynen tatbikini taraflar kabul ve taahhüt ederler.

İhtilafın kesin olarak halledilmesine kadar geçecek zaman zarfında, ihtilaftan evvelki durumun tatbikine aynen devam olunur.

Yüksek Komite, kendisine gelen meseleleri görüşüp karara bağlamak üzere, her ayın ikinci çarşamba günü (bu gün tatile tesadüf ederse takip eden ilk işgünü) toplanmak zorundadır. Yüksek Komitece alınan kararlardan ferdi mahiyette olanlar ilgili üniteye, genel mahiyette olanlar teşkilata tamimen bildirilir.

Uyuşmazlık konuları Yüksek Komitede halledilmediği taktirde tarafların kanuni yollara başvurma hakkı saklıdır.

Madde 14- Komitelerin Karar Vermesi

İşyeri komiteleri ilk toplantısından itibaren azami 15 işgünü içerisinde, Yüksek Komite ise azami 30 işgünü içerisinde uyuşmazlığı bir karara bağlamak zorundadır. Bu süre zarfında karar verilmediği taktirde görüşmeler tarafların mutabakatı ile en çok 6 işgünü uzatılabilir.

İşyeri komitelerinde ve Yüksek Komitede kararlar çoğunlukla alınır. Yorum uyuşmazlığı dışındaki anlaşmazlıklarda oyların eşitliği halinde başkanın oyu iki oy sayılır.

İşyeri komitelerinde alınan kararlara karar tarihinden itibaren 15 işgünü içinde taraflardan biri itiraz ettiği taktirde konu Yüksek Komitede görüşülür.

Komiteler, yukarıda belirtilen süreler içinde toplanmak mecburiyetindedir. Bu mecburiyete riayet etmeyen komite üyeleri hakkında, tarafların şikayeti üzerine mensup olduğu teşkilatça kendi statüleri dahilinde gerekli tedbirler alınır.

Madde 15- İsrafı Önleme

Makina, teçhizat ve malzemelerin özenle kullanılması ve israfına meydan verilmemesi, TCDD ve Teşkillerinde piyasaya verilecek ve piyasadan alınacak her türlü emtia, imalat, alım ve satım işlerinde TCDD'ye azami yarar sağlayıcı tedbirleri saptamak, alacakları tavsiye kararlarını TCDD ve Liman-İş'e bildirmek üzere Liman İşletmelerinde ikisi işveren ikisi de sendika temsilcisinden oluşan bir komisyon kurulur. İşvereni temsilen komisyona katılan üyelerden biri komisyonun başkanıdır.

Komisyon, olağan olarak Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarının ilk haftasında ve gerektiğinde başkan tarafından tayin edilecek günlerde veya sendikanın ilgili şubesinin talebi üzerine toplanır. Komisyon, işyerlerinde ve işyeri dışında gerekli gördüğü incelemeleri yapabilir.

Madde 16- İlan Hakkı

LİMAN-İŞ ve Bağlı şubelerin kendi bünyeleri icabı üyelerine yapacağı tamim, bildiri, haber v.s. gibi hususların ilan edilmesine mahsus ve kendilerince temin edilen ilan tahtalarının işyerlerinde işçilerin görebileceği münasip bir mahalle asılmasına işverence müsaade edilir.

Bu tahtalara asılacak yazılarda Baştemsilci ve Şube Yetkililerinin imzalarının bulunması icap eder. Yazıların bir nüshası İşveren vekiline verilir.

Liman-İş ve bağlı şubelerin yetkili temsilcileri, işçilere topluca izah edecekleri hususlarda önceden mevzuunu belirtmek ve işyeri amiri ile mutabakat sağlamak suretiyle yemekhanelerde öğle paydosları saatleri içinde konuşma yapabilirler.

Amplifikatör ve hoparlör tesisatı olan yerlerde bu tesisattan faydalanılır. Olmayan yerlerde şubelerin bu tesisatı kurmasına müsaade edilir.

Ancak, bu konuşmalar ve yazılar toplumu tahrik edici mahiyette olamaz.Madde 17- İşyeri Sendika Temsilcileri

İşbu Toplu İş Sözleşmesinin yürürlük tarihinden itibaren Liman-İş'e bağlı şubelerin teklifi ile TCDD işyerlerinde aşağıda belirtilen sayıda işyeri sendika temsilcileri, sendikaca atanır.

I- İşçi sayısı 50 'e kadar olan işyerlerinde 1 temsilci.

II- İşçi sayısı 51 ila 100'e kadar olan işyerlerinde 2 temsilci.

III- İşçi sayısı 101 ila 500'e kadar olan işyerlerinde 3 temsilci.

IV- İşçi sayısı 501 ila 1000'e kadar olan işyerlerinde 4 temsilci.

V- İşçi sayısı 1001 ila 2000'e kadar olan işyerlerinde 6 temsilci.

VI- İşçi sayısı 2000'den fazla olan işyerlerinde 8 temsilci

gösterilir.

Bu temsilcilerden biri Baştemsilci olarak atanır.

Atanan temsilcilerin, 15 gün içinde kimlikleri işverene bildirilir.

a) Sendika temsilcilerinin bulundukları işyerlerinde, temsilcilikle ilgili faaliyetlerinin yürütülebilmesi için TCDD'ce münasip bir oda tahsisi yapılır. (Halen temsilci odası bulunmayan işyerlerinde işyeri amiri ile sendika baştemsilcisinin müştereken işyerlerinde tespit edecekleri bir oda verilir.)

b) Temsilcilik odalarına TCDD imkanlarından azami şekilde istifade edilmek suretiyle birer dahili telefon temin edilir.

Madde 18- Sendika Yönetici ve Temsilcilerinin Teminatı

Sendika yöneticilerinin ve temsilcilerinin teminatı konusunda 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu hükümleri uygulanır.

Ancak, Sendika yönetici ve temsilcilerinin iş değişikliklerinde muvafakatleri aranır.

Konfederasyon, konfederasyon bölge temsilciliklerinde, sendika veya şube yönetim kurullarında görev alan işçilerden, 6356 sayılı kanun uyarınca işten ayrılıp da bu teşekküllerdeki görevi sona erenlerden 1 ay içinde müracaat edenlere, eski işyerindeki veya talep ettikleri taktirde işveren ve Liman-İş'in müştereken uygun göreceği herhangi bir işyerinde aynı veya benzeri iş verilir.Madde 19- Sendika Üyeliğinin Teminatı

Sendika üyeliğinin teminatı konusunda 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’nun 25.maddesi aynen uygulanır.ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

İş Sözleşmeleri ve Muhtevaları

İş Sözleşmelerinin Yapılması

Madde 20 - İşe Alma

İşverenin işyerlerine işçi alınması konusunda; kanun ve yönetmelik hükümlerine göre işlem yapılır.Madde 21- İşe Alınacak İşçilerde Aranan Şartlar

İşçi olarak işe alınacaklarda; “Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”, “Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Sağlık ve Psikoteknik Yönergesi” ile diğer ilgili mevzuatta belirtilen şartlar aranır.Madde 22- Belirli Süreli İşlere Alınacak İşçilerde Aranmayabilecek Şartlar

Türkiye İş Kurumu kanalı ile işe alınmış olmaları kaydı ile iş sözleşmeleri askıya alınmış 5620 sayılı kanun kapsamında çalıştırılan işçilerin yeniden işe alınmalarında sözleşmenin 20. maddesindeki şartlar aranmayabilir.Madde 23- İşe Alınırken Bildirilecek Hususlar ve Getirilecek Belgeler

İşçi olarak işe alınacaklarda; “Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”, “Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Sağlık ve Psikoteknik Yönergesi” ile diğer ilgili mevzuatta belirtilen belgeler aranır.Madde 24- Aile Beyannamesi

İşbu toplu iş sözleşmesi kapsamına giren işçiler, işverene aile beyannamesi vermek zorundadır.

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 4. maddesinin birinci fıkrası kapsamında, 15.10.2008 tarihinden önce sigortalı olarak işe başlayanlar aile beyannamesine aşağıdaki aile bireylerini dahil edebilir.

a) Eş,


b)Kendi hesabına ticaret yapan veya gerçek veya tüzel kişiler yanında her ne şekilde olursa olsun menfaat karşılığı çalışanlar hariç; öğrenime devam edip etmediğine bakılmaksızın, 25 yaşını doldurmamış ve evli olmayan erkek çocuklar ile yaşına bakılmaksızın evlenmemiş kız çocukları,

c) Yaşına bakılmaksızın çalışma gücünü en az % 60 oranında yitirdiği Sosyal Güvenlik Kurumu sağlık kurulu tarafından tespit edilen evli olmayan çocuklar,

ç) Her türlü kazanç ve irattan elde ettiği gelirinin asgari ücretin net tutarından daha az olan ve diğer çocuklarından sağlık yardımı almayan ana ve baba,

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 4. maddesinin birinci fıkrası kapsamında, 15.10.2008 ve daha sonra sigortalı olarak işe başlayanlar aile beyannamesine aşağıdaki aile bireylerini dahil edebilir.

a) Eş,

b) 18 yaşını doldurmamış ve evli olmayan kız ve erkek çocuklarc) Kendi hesabına ticaret yapan veya gerçek veya tüzel kişiler yanında her ne şekilde olursa olsun menfaat karşılığı çalışanlar hariç; lise ve dengi öğrenim görmesi hâlinde 20 yaşını, yüksek öğrenim görmesi hâlinde 25 yaşını doldurmamış ve evli olmayan kız ve erkek çocuklar,

ç) Yaşına bakılmaksızın çalışma gücünü en az % 60 oranında yitirdiği Sosyal Güvenlik Kurumu sağlık kurulu tarafından tespit edilen evli olmayan kız ve erkek çocuklar.

d) Her türlü kazanç ve irattan elde ettiği gelirinin asgari ücretin net tutarından daha az olan ve diğer çocuklarından sağlık yardımı almayan ana ve baba.

Madde 25- Aile Beyannamesinde Değişiklikler

İşçiler, işe alındıklarından TCDD'den ayrılıncaya kadar; doğum, ölüm, evlenme, boşanma, çocukların yaşlarını doldurması veya eğitim ve iş durumundaki değişiklikler vb. Aile Beyannamesi bilgilerinde meydana gelecek her türlü değişikliği, değişikliğin meydana geldiği tarihten itibaren en geç bir ay içerisinde TCDD'ye bildirmek zorundadır.

Bu mükellefiyetleri yerine getirmemek veya doğru beyanda bulunmamak suretiyle temin edilen haksız menfaatler ve bu yüzden maruz kalınan zararlar işçiye ödetilir. Bu gibiler hakkında ayrıca disiplin kovuşturması yapılır.

Madde 26- Sicil Dosyası, Sicil Fişi, Çalışma ve Kimlik Karnesi

İşbu toplu iş sözleşmesi kapsamına giren daimi işçiler için bir sicil dosyası açılır ve sicil fişi tutulur.

Bunlardan,

1- Sicil dosyasında;

a) 23. maddede yazılı belgeler,

b)SGK işe giriş bildirgesi,

c) Aile Beyannamesi,

d) İdareye karşı taahhüt ettiği hususlara ait taahhütnameler,

e) Sicil fişine işlenecek hususların müstenidatı

bulunur.


2- Sicil fişine;

a) Sicil numarası, TC kimlik numarası, adı soyadı, baba adı, doğum yeri ve tarihi, tahsil durumu, askerlik durumu,

b) Bekar, evli, boşanmış gibi medeni durum bilgileri ile eşi ve çocukları ve bunların adları, doğum tarihleri gibi aile bilgileri,

c) Varsa, İşverende işe başlamadan önceki iş ve hizmet bilgileri,

ç) Sanatı, unvan derecesi, saat ücreti, işe başladığı tarih, işyeri ismi,

d) Hastalıkta geçirilen, izinsiz gelinmeyen, ücretsiz izinli geçirilen süreler,

e) Ödül ve ceza bilgileri,

f) Her türlü sicil hareketleri.

işlenir.

Müddeti bir aydan fazla belirli süreli iş sözleşmesiyle çalışan işçilere mahsus sicil fişi ikişer nüsha olarak düzenlenecek, bir nüshası işçiye işten ayrılışında verilecektir. İşçinin tekrar işe girişinde bu sicil fişindeki bilgiler sözleşmenin 20., 50., 72., 73., 81., 82., 86., 87 ve 102. maddelerinden doğan hakları için esas kabul edilir.

Başkaca belge istenilemez. Ancak, ihtilaf halinde işyerindeki belgeler esas kabul edilir.

3- Çalışma Belgesi;

İşçilere İş Kanunu’nun 28. maddesi uyarınca Çalışma Belgesi verilir.

Madde 27- İş Sözleşmesi ve Süreleri

I) Tespit edilen kadrolara alınan işçilerle belirsiz süreli iş sözleşmesi yapılır. Yıl içinde artan işgücü ihtiyacı, işin süresine uygun olarak yapılan belirli süreli iş sözleşmesiyle işe alınan işçilerle karşılanır. Belirli sürenin bitmesi sebebiyle işten ayrılan işçiler, ihtiyaç olduğunda en fazla kıdemi olanlardan başlanarak tekrar işe alınırlar. İşçilerin kıdemlerinin tespitinde sendikanın ilgili şubesinin vereceği listeden de yararlanılır.

Bu şekilde karşılanamayan ihtiyaç, yeni işe alınanlarla karşılanır. Yazılı iş sözleşmesinin bir nüshası işçinin kendisine verilir.

II) 15.08.1991 tarihinden önce Haydarpaşa, İzmir ve Derince Liman İşletme Müdürlüklerinde belirli süreli iş sözleşmesine istinaden işe alınmış olup, bu toplu iş sözleşmesinin yürürlük tarihinden sonra da çalıştırılmaya devam edilen işçilerin iş sözleşmeleri, bu işyerinde belirsiz süreli iş sözleşmesine istinaden işçi alınması hususunda yetkili mercilerce müsaade verildiğinde belirsiz süreli iş sözleşmesine dönüştürülecektir.

Şu kadar ki, bu işçilerin iş sözleşmeleri belirsiz süreli iş sözleşmesine dönüştürülünceye kadar aralıksız hizmetleri dikkate alınarak, bu toplu iş sözleşmesinin 50.maddesinin "İntibak Hükmü"nün (b) bendi, 53 ve 54. maddelerine göre uygulama yapılır. Ancak, bu uygulama nedeniyle geriye doğru bir ödeme yapılmayacaktır.

III) İşbu toplu iş sözleşmesinin imza tarihinde liman müdürlüklerinde belirli süreli iş sözleşmesine istinaden çalışmakta olan işçilerden aynı yıl içerisinde iş sözleşmelerinde toplam 35 günden az fasılalı hizmeti olanlar hakkında da bu toplu iş sözleşmesinin 50. maddesinin "İntibak Hükmü"nün (b) bendi ile 53 ve 54. maddelerine göre uygulama yapılacaktır. Yıl içerisinde 35 günden az olan fasılalar kıdemden sayılacaktır.

IV – İşverenin bu sözleşme kapsamına giren işyerlerinde esas itibariyle belirsiz süreli iş sözleşmesiyle işçi çalıştırılır. Ancak, aşağıda belirtilen işlerde 5620 sayılı Kanuna göre belirli süreli iş sözleşmesiyle işçi çalıştırılabilir.

Madde 28- İş sözleşmelerinin durumu

İşbu İşletme Toplu İş Sözleşmesi hükümleri yürürlüğe girdiği tarihten itibaren süresi sona eren İşletme Toplu İş Sözleşmesinin yerini alır.

İş sözleşmelerinin Toplu İş Sözleşmesine aykırı hükümlerinin yerini Toplu İş Sözleşmesindeki hükümler alır.

İş sözleşmesinde düzenlenmeyen hususlarda Toplu İş Sözleşmesi hükümleri aynen uygulanır.

Şu kadar ki, işbu Toplu İş Sözleşmesinde düzenlenmeyen hususlarda iş sözleşmesinin işçi lehindeki hükümleri uygulanır.

Madde 29- Deneme Süresi

Sürekli işlere dışardan alınan işçiler için, deneme süresi bir aydır.

Bu süre içinde işçi veya işveren iş sözleşmesini bildirimsiz ve tazminatsız olarak bozabilirler. Ancak, işçinin çalıştığı günler için ücret hakkı saklıdır.

Deneme müddeti içinde sözleşmesi feshedilmeyenlerin iş sözleşmesi başlıklı maddedeki esaslara göre istihdamlarına devam olunur.Madde 30- İşe Alınan ve İşten Çıkarılan İşçilerin Sendikaya Bildirilmesi

İşbu Toplu İş Sözleşmesinin uygulandığı işyerlerinde veya işlerde, işveren, işe alınan, işten çıkarılan, vefat eden veya nakledilen işçileri bağlı bulunduğu sendikaya bildirmek suretiyle sendika kayıtlarının üyelik durumu bakımından muntazam tutulmasına yardımcı olmayı kabul eder.

Müracaat ve şikayetlerin cevaplandırılması için işçinin terfi, terfih, nakil, becayiş ve özlük işleri ile ilgili yazılar hakkında talep halinde Şube Yönetim Kurulu Üyelerinden birine bilgi verilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

İş Şartları

Madde 31- İşyerinin Tarifi

Sözleşme kapsamına giren işyerleri, limanlar bakımından her bir liman, kendi tekel sınırları ile mukayyet olmak üzere limanın ait olduğu vilayet sınırları içinde Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğüne müstakil bir işyeri olarak tescil edilmiş olan işyerleridir.Madde 32- Çalışma Süreleri

Çalışma süreleri konusunda yasa hükümleri uygulanır. Şu kadar ki, atölye işçileri için haftalık iş süresi günde 9 saat ve haftada 5 gün ve 45 saat olmak üzere ve haftada 2 gün dinlenme verilmek suretiyle uygulanır.Madde 33- Çalışma Saatlerinin İlanı

İşe başlama, dinlenme ve işi bitirme saatleri ve emzirme zamanları levhalara yazılarak bütün işçilerin görebileceği yere asılır.Madde 34- İşe Başlama, Dinlenme, İşi Bitirme Saatleri

İşe başlama, dinlenme ve işi bitirme saatleri; mevzuata aykırı olmamak üzere işverence tespit edilir. Tespit edilen işe başlama, dinlenme ve işi bitirme saatlerinde işin veya işyerinin mahiyetine, mevsime, işe gelip gitme imkanlarına, mahalli örf ve adetlere göre komiteler değişiklik yapmaya yetkilidir.

Vardiyalar, mevzuata aykırı olmamak kaydıyla, işgücünün kaybına sebebiyet vermeyecek şekilde işverence düzenlenir.

Üçlü vardiya (şift) halindeki çalışmalarda, her bir vardiyanın çalışma ve ara dinlenmesi sürelerinin toplamı, günde sekiz (8) saati aşmayacak şekilde düzenlenir. Üçlü vardiya halindeki çalışmalarda iş icap ve zaruretleri dolayısıyla bir vardiyanın çalışma ve ara dinlenmesi sürelerinin toplamının günde 8 saati aşacak şekilde düzenlenmesinin gerekmesi halinde, bu vardiyanın işe başlama, dinlenme ve paydos saatleri işyeri komitesince tespit edilir.

İşgünü, birinci şiftin işe başlama saatinden itibaren geçen 24 saatlik zaman dönemidir.

Çalışma süresinden sayılan ve sayılmayan haller

Madde 35- (1) Aşağıdaki süreler işçinin günlük çalışma sürelerinden sayılır:

a) Halen yürürlükte olan TCDD Liman Hizmetleri Tarifesi'nin 1.3.12. maddesinde sayılan süreler,

b)İşçilerin İşveren tarafından işyerlerinden başka bir yerde çalıştırılmak üzere gönderilmeleri halinde yolda geçen süreler,

c) İşçinin işinde ve her an iş görmeye hazır bir halde bulunmakla beraber çalıştırılmaksızın ve çıkacak işi bekleyerek boş geçirdiği süreler,

ç) İşçinin İşveren tarafından başka bir yere gönderilmesi veya İşveren evinde veya bürosunda yahut İşverenle ilgili herhangi bir yerde meşgul edilmesi suretiyle asıl işini yapmaksızın geçirdiği süreler,

d) Çocuk emziren kadın işçilerin çocuklarına süt vermeleri için belirtilecek süreler,

e) İşçilerin yerleşim yerlerinden uzak bir mesafede bulunan işyerlerine hep birlikte getirilip götürülmeleri gereken her türlü işlerde bunların toplu ve düzenli bir şekilde götürülüp getirilmeleri esnasında geçen süreler.

(2) İşin niteliğinden doğmayıp da İşveren tarafından sırf sosyal yardım amacıyla işyerine götürülüp getirilme esnasında araçlarda geçen süre çalışma süresinden sayılmaz.

(3) Asıl işyerinden başka bir işyerinde görevlendirilen işçilerin, aynı gün içinde gidiş ve dönüşlerinde yolda geçen günlük normal çalışma saatleri dışındaki süreler, fazla çalışma sayılır. Bu süreler için ödenecek fazla mesai ücreti günde 7,5 saati geçemez.

(4) Aynı gün asıl işyerine dönülmesi mümkün olmayan başka bir yerde görevlendirilen işçilerin, normal çalışma saatleri dışında yolda iş yapmayarak geçirdikleri süreler, iş süresinden sayılmaz.

(5) Gönderildikleri geçici görev yerindeki işi bittikten sonra, aynı gün asıl işyerine dönecek işçiye işyeri amirinin yeni bir görev vermesi nedeniyle aynı gün asıl işyerine dönemeyenlerin, yolda geçen süreleri, iş süresinden sayılır.

(6) Hafta tatili dinlenme gününde geçici görevle başka mahalle gönderilen veya geçici görev mahallindeki işi bittikten sonra asıl işyerinin bulunduğu mahalle dönen işçilerin, gidiş ve dönüşleri sırasında yolda iş yapmayarak geçirdikleri sürelerinin, yedi buçuk saate kadar olan kısmı iş süresinden sayılır. Ancak, geçici görev yerindeki işi bitmeden, geçici görev yerinden asıl işyerine gelip gidenlerin yolda geçirdikleri süreler, iş süresinden sayılmaz.

(7) Geçici görevle başka yere gönderilen işçiler, geçici görev yerindeki işi bittikten sonra, ilk mutat vasıta ile asıl işyerine dönmek zorundadır.

(8) Kamu davalarına tanık olarak çağrılanların işten ayrı kaldıkları süre için ücretlerinden bir kesinti yapılamaz.Madde 36- TCDD'ye Ait Vasıtanın Arızalanması Sebebiyle İşçiye Ödenen Vasıta Ücreti

I) TCDD'ye ait veya TCDD'ce kiralanmış vasıtalarla sırf sosyal yardım gayesiyle işçilerin toplu olarak işe getirilmelerinde ve götürülmelerinde arabanın arızalanması sebebiyle diğer bir vasıta ile işyerine gelen veya giden işçilere belediyece tespit edilen rayice göre vasıta (taksi hariç) ücreti ödenir. Mümkün olan hallerde arıza önceden ilgili işçilere bildirilir.

Halen yukarıdaki fıkraya uygun şekilde vasıta tahsis edilmiş bulunan yerlerde uygulamaya aynen devam olunur. (yani vasıta tahsisi hizmeti sosyal yardım olarak devam eder.)

II) İşyerinde meydana gelen bir arızanın giderilmesi için ani olarak işe celbedilen işçi veya işçilerin getirilip götürülmelerinde vasıta tahsis edilir veya ücreti ödenir.Madde 37- İşbaşı Yapma

İşçiler işbu Toplu İş Sözleşmesinin kapsamına giren işyerlerinin işveren tarafından tespit ve ilan edilecek kapı ve mahallerine, usul ittihaz edilen kart basma, marka asma, puvantaj veya isimleri okunarak işe sevk sistemine göre işbaşı yapmak üzere gelerek hizmete amade olmakla işbaşı yapmış sayılırlar.

Şu kadar ki, işe başlama saatlerinden evvel işyerine gelen işçiler işyerine alınsalar dahi işbaşı saatine kadar olan süre iş müddetinden sayılmaz. Ancak, bu müddet zarfında işçiye herhangi bir iş yaptırılamaz.

Madde 38- Dinlenme, Gece ve Vardiya Çalışmalarında Dinlenme

Bu konuda, 4857 Sayılı İş Kanunu hükümleri ve "Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Özel Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" hükümleri uygulanır.Madde 39- Hafta Tatili Dinlenmesi

Hafta tatili dinlenmesi konusunda yasa hükümleri uygulanır. Şu kadar ki, atölye işçileri bakımından cumartesi akdi tatil günüdür.Madde 40- Gece Çalışmaları

İş hayatında gece tabiri saat 20.00'den 06.00'ya kadar olan süredir.

Bu devredeki çalışmalar hiç bir suretle 7,5 saati geçemez. En fazla iki iş haftası devamlı gece çalıştırılan işçilerin müteakip iki iş haftası gündüz çalıştırılmaları mecburidir.

Bu değişmeler haftada bire indirilebilir.Madde 41- Fazla Çalışma

I- Fazla mesainin şekli:

İşbu Toplu İş Sözleşmesinde tayin ve tespit edilen günlük ve haftalık normal çalışma sürelerinin dışında yapılan fiili veya hukuki her türlü çalışma fazla mesai addolunur.

a) Muayyen haddin üzerine zam edilecek fazla çalışma saatleri günde en çok 3 saat olabilir.

b) Fazla mesai yapılması icap eden ahvalde fazla mesai yapacak işçiler, işyerlerince tespit edilerek ilgili işçilere en az bir saat önce duyurulur. İşçi kabul edilir mazereti dışında fazla çalışma yapmakla yükümlüdür.

Ancak, fazla çalışma yaptırılacak işçiler, imkan nisbetinde adil ve eşit ölçülere göre tespit edilir.

II- Zam nisbeti: Her bir fazla saat çalışma için verilecek ücret normal çalışma ücretinin saat başına düşen miktarının % 50 yükseltilmesi suretiyle ödenir.

Şu kadar ki, tatil gün ve zamanlarında yapılacak fazla çalışmaların tahakkukunda 74.madde hükmü (gemi adamları dahil) uygulanır.

Ancak, Ulusal Bayram ve Genel Tatil Günlerinde fazla çalışma yapılması halinde işçilere saat başına (kök saat ücreti ile emek zammı toplamı)nın iki katı üzerinden fazla çalışma ücreti ve üç saate kadar olan fazla çalışma için bu iki kat ücretin % 75'i, üç saati aşan fazla çalışma için %100'ü üzerinden fazla çalışma zammı verilir.

Şu kadar ki, bu fıkra hükmüne göre fazla çalışma yapılan süre için tatil gün ve zamanları zammı verilmez.Madde 42- Zorunlu Sebeplerle ve Olağanüstü Hallerde Fazla Çalışma

a) Zorunlu sebeple fazla çalışma: Gerek bir arıza sırasında, gerek bir arızanın mümkün görülmesi halinde, yahut makineler veya alet ve edevat için hemen yapılması gerekli acele işlerde, yahut zorlayıcı sebeplerin ortaya çıkmasında, ancak işyerinin normal çalışmasını sağlayacak dereceyi aşmamak kaydıyla işçilerin hepsi veya bir kısmı 34.madde gereğince belirli olan günlük çalışma sürelerinden fazla çalıştırılabilir.

Şu kadar ki, bu zorunlu çalışma saatleri için 4l.maddeye göre ücret ödenir.

b) Olağanüstü hallerde fazla çalışma: Olağanüstü hallerde fazla çalışma İş Kanununun 43.maddesine göre yaptırılır.Madde 43- Ulusal Bayram, Genel Tatil ve Hafta Tatili Günleri ve Ücretleri

I- Cumartesi günü saat 13.00'den sonra da çalışılan işyerlerinde işçilere 39.maddeye göre haftada bir gün hafta tatili dinlenmesi verilir.

Hafta tatili günlerinden önceki iş günlerinde günlük iş sürelerine uygun olarak çalışmış olan işçilere, çalıştırılmadıkları hafta tatili günleri için bir iş karşılığı olmaksızın tam gündelik ödenir.(Akdi tatil günü çalıştırılmayan işçilere bu gün için ücret ödenmez)

Şu kadar ki,

a) Çalışılmadığı halde kanunen veya sözleşmenin 35.maddesi gereğince iş süresinden sayılan zamanlarla, günlük ücret ödenen ve ödenmeyen kanuni ve akdi tatil günleri ve yıllık ücretli izin günleri ile evlenme, ana veya babanın, karı veya kocanın, kardeş veya çocukların ölümü veyahut tabii afet hallerinde bu sözleşme uyarınca verilen izin süreleri,

b) Bir haftalık süre içinde kalmak üzere verilen diğer izinlerle, hekim raporu ile verilen hastalık ve dinlenme izinleri,

c) Sözleşmenin 44. maddesi gereğince ücretsiz izinli sayılan süreler,

çalışılmış günler gibi hesaba katılır.

Ücretli hafta tatili dinlenmesine müstehak işçilerden hafta tatili dinlenmesi gününde çalıştırılan işçilere bu çalışmaları için, hafta tatili ücretinden ayrı olarak bu sözleşmedeki esaslar dahilinde fazla çalışma ücreti ödenir.

II- Genel Tatil Günlerine Ait Ücretler :

Ulusal Bayram ve Genel Tatil günleri ilgili kanunlarda gösterilen günler olup, işçilerin bu günlere ait ücretleri çalıştırılmadıkları takdirde bir iş karşılığı olmaksızın tam yevmiye olarak, tatil yapmayarak çalıştırıldıkları taktirde o günkü ücretleri bir misli fazlası ile ödenir.

III- Ulusal Bayram ve Genel Tatil günlerinde TCDD işin icabına göre işçi çalıştırabilir.Madde 44- İşe Geç Gelme

I-a) İşçiler, işyerinde ilan edilmiş olan işe başlama, dinlenme ve paydos saatlerine riayetle zorunludurlar. Ancak, bir takvim ayında 4 defaya kadar 10 dakikayı geçmeyen gecikme süreleri iş müddetinden sayılır. Sözü geçen 10 dakikaya kadar gecikmeler dışında, ayda 2 defa yarım saate kadar gecikmeler işçinin ücretsiz izin hakkından mahsup edilir. İşyerine bir saatten fazla gecikerek gelenlere yarım gün için iş verilmeyebilir.

Şu kadar ki,

Yukarıda sayılan hallerin dışında işe geç gelen işçiler ücretsiz izinli sayılarak öğleye kadar iş verilmez. Bu izinler yıllık ücretsiz izin haklarından mahsup edilir.

b) Ekip halindeki çalışmalarda, ekibin işe başladığı yerden hareketinden sonra işyerine geç gelmiş olan işçiler, o gün işe başlatılmazlar. Şu kadar ki, ekibin çalışmakta olduğu yere bir saate kadar gecikme ile gelenlere iş verilir. Aylık 8 saate kadar olan gecikmeler işçinin ücretsiz izin haklarından mahsup edilir.

Yukarıdaki ücreti kesilmeyen 10 dakikalık süreyle ücretsiz izinli sayılan süreler sebebiyle işçilerin hafta tatili ücretlerinden kesinti yapılamaz.

II-a) Çeşitli hava şartları (sis, lodos, fırtına) sebebiyle işe gelmek üzere binilecek mutad deniz vasıtalarının seyredememesi dolayısıyla işe geç kalınan süreler,

b) Tabii afet sebebiyle işe geç kalınan süreler,

c) Banliyö treninin tehiri sebebiyle işe geç kalınan sürenin bir saate kadar olan kısmı iş süresinden sayılır.

Madde 45- Arama

İşyerlerine yalnız işveren tarafından tespit ve ilan edilecek kapı ve mahallerden girip çıkılır. Giriş esnasında lüzum görülürse, çıkış esnasında ise mutlaka üstü başı ve beraberindeki eşyalar hemcins arayıcılar tarafından yoklanır. Aramaların imkan nispetinde kapalı mahallerde yapılması lazımdır.Madde 46- Hazırlama, Tamamlama, Temizleme İşleri

İşyerlerinde yürütülen işin düzenle yapılabilmesi için asıl işe ait tespit edilmiş olan günlük çalışma müddetlerine ilave olarak işe başlama saatlerinden önce veya işin bitme saatlerinden sonra günde en çok 2 saat çalışma yaptırılabilir. Günlük fazla mesai süresi günde 3 saati aşamayacağından bu süreye ayrıca hazırlama ve tamamlama süresi ilave edilmez.

Hazırlama, tamamlama ve temizleme ameliyelerinde münhasıran bu işe tahsis edilen işçiler çalıştırılabileceği gibi işin asıl işçileri de kullanılabilir. İşçilerin normal çalışma süreleri dışında yaptırılan hazırlama, tamamlama ve temizleme işlerine ait ücretleri fazla mesai hükümlerine tabidir.

Madde 47- Gemilerde Yapılacak İşlerde Çalıştırılacak İşçi Postalarının Terekküp Tarzı

a) "Gemilerde Yapılacak İşlerde Çalıştırılacak İşçi Postalarının Terekküp Tarzı"na ilişkin ekli cetvelde gösterilen işçi sayısı ile postaların işe sevki şarttır. 6 veya daha fazla kişiden oluşan postalarda zaruri hallerde 2 kişiye kadar azaltma veya artırma yapılabilir. Ancak, postadaki işçi sayısında azaltma yapıldığı takdirde, standart postalara göre tespit edilen standart istihsalde, işçi sayısındaki eksilmeden ileri gelen nisbi azalma dolayısıyla işçi sorumlu tutulamaz.

b) İşe verilen postadaki işçi sayısının takviyesi (artırılması) iş sahiplerinin yazılı talebi ve yetkili amirin kabulü ile mümkündür.

c) Beklemede kalan bir gemide işi biten işçi postaları yahut işçi, operasyon müdürünün veya nöbetçi amirinin yazılı emri olmadıkça herhangi bir işe verilemez.

d) Bu maddenin (a) fıkrasında belirlenen cetveldeki postaların işçi sayılarında, üretim tekniklerinde vaki olacak değişiklik ve gelişmelere göre işveren, sendikanın da görüşünü alarak değişiklik yapabilir.

Madde 48- İşçilere Gördürülecek İşler

İşyerinde yürütülen işlerin ana sanat kolları itibariyle ayrımı, içerdiği işçilikler ve iş tarifleri Ek-1'de gösterilmiştir.

Her bir ana sanat koluna dahil işin; yürütümü için tayin ve tefrik edilmiş işçilere gördürülmesi esastır. Ancak, gerektiğinde ana sanat kolu içinde kalmak kaydı ile işçiler, asıl işlerinin benzeri işlerde, hizmet içi eğitimle yetiştirildikleri işlerde, boş kalan iş saatlerinde sözü geçen işlerde ve yeteneklerine uygun diğer işlerde de çalıştırılabilirler.

İşçinin hizmet aktinde belirlenen iş, asıl işidir. Eğitim süresi içinde veya geçici iş değişikliği nedeniyle çalıştığı işler, işçinin asıl işi sayılmaz.

İşçinin, asıl işinin muhtevası tek bir iş veya iş tarifi ile sınırlı değildir.

İş tariflerinde, işlerin genel unsurları yazılıdır. İş tariflerinde yazılı olmasa da yapılan işin gerek iş öncesi gerekse iş sırası veya iş sonrası o işin tamamlayıcısı olan yahut o işin mahiyeti icabı yapılması gerekli işler, başka bir iş veya başkaları tarafından yapılan bir iş olsa dahi işin kendisi veya tamamlayıcısı ve asıl işin muhtevasına dahil sayılır.

İşin ifasına katkıda bulunmak, her işçinin iyi niyet kurallarından doğan asli görevidir. Bu nedenle görevin gereği gibi ifası için işçiler aralarında lüzumlu iş birliği ve yardımlaşmayı yapmakla yükümlüdür.

İşçi, işin yapılabilmesi için, işe ilişkin bağlama, ayarlama, kaldırma, kontrol, temizlik, taşıma, bakım yağlama, onarım vs. gibi gerekli faaliyetlerin ifasını işin tabiatına göre yapmak, yapana yardım etmek ve bu faaliyetlerin yapılması için lüzumlu alet, edevat, takım tertibat ve donanımın kullanılmasından veya kullanımına yardımdan ve bu amaçla gerekli işbirliğini kurmak veya yapmaktan sarfınazar edemez.Madde 49- Mekanik Vasıta Operatörlerinin İşe Tefriki

1) Yükleme-Boşaltma hizmetlerinde çalışan Mekanik Vasıta Operatörleri:

a) Ehliyetine sahip oldukları araçlar,

b) Araçların görevlendirildikleri ambar ve sahalar ve diğer liman sahaları itibariyle gerek normal, gerekse tatil gün ve zamanlarında, gerek vasıta ve gerekse vasıtaların kullanıldığı sahalarda sıra ve münavebe ile çalıştırılabilirler. Ancak, yüzer vinçde çalıştırılanlar münavebe dışı bırakılacaktır. Bu araçlar dışında bazı özellik arzeden araçlar da, lüzumunda işyeri komitelerince tespit edilir.

Bu değişiklik dolayısıyla standart verimi vermeyen işçiler hakkında cezai hükümler tatbik edilir.

Araç seyir jurnallerinin (M.65) usulüne uygun olarak doldurulmasından vasıtada görevli operatörler sorumludur.

2) Ehliyeti itibariyle üst görevi ifaya müsait olanlardan bulundukları ünvan ve derece üzerindeki üst görevlerde çalıştırılanlara kendi ücretleri ile çalıştırıldığı üst görevin ücreti arasındaki fark fiilen çalıştıkları süre için üst görev tazminatı olarak ödenir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

ÜCRETLER

Madde 50- İşler ve Ücretleri

1- 01.03.1993 Tarihinden Önce İşe Girenler:

A) Birinci Yıl Birinci Altı Ay Zammı:

01.03.1993 tarihinden önce işverenin bu Toplu İş Sözleşmesinin kapsamındaki işyerlerinde çalışmış olan işçilere XIV. dönem Toplu İş Sözleşmesine göre ödenen "Emek Zammı" ile düşük ücretler için öngörülen iyileştirme zammı saatlik ücretlere dahil edilerek; bunların işçilik grupları, unvan ve dereceleri ile her dereceye ve unvana %4 (yüzdedört) oranında ücret zammı yapılmış ve zamlı saatlik ücretler aşağıdaki cetvellerde gösterilmiştir.I Sayılı Cetvel (Yükleme-Boşaltma İşçileri)

01.03.2013 – 31.08.2013 Tarihleri Arasında Geçerli Olan Saat Ücretleri

Derece

Unvan

Derece Ücreti TL/Saat

I

Kademe Ücreti TL/Saat

II Kademe Ücreti TL/Saat

III Kademe Ücreti TL/Saat

IV Kademe Ücreti TL/Saat

V Kademe Ücreti TL/Saat

VI Kademe Ücreti TL/Saat

VII Kademe Ücreti TL/Saat

1

Başformen

11,71

11,99

12,33

12,60

12,91

13,25

13,58

13,95

2

Formen

11,28

11,63

11,85

12,18

12,47

12,79

13,11

13,38

3

Serdümen

10,91

11,09

11,32

11,63

11,84

12,10

12,34

12,60

4

Gemi Vinççisi

10,44

10,61

10,82

11,08

11,30

11,60

11,79

12,06

5

Yük.Boş.İşç.

10,38

10,44

10,58

10,87

11,09

11,39

11,73

11,99

6

Yük.Boş.İşç.

10,35

10,38

10,44

10,58

10,83

11,11

11,39

11,71

7

Yük.Boş.İşç.

10,06

10,11

10,14

10,24

10,29

10,32

 

 II Sayılı Cetvel (Mekanik Vasıta ve Konveyyör İşçileri)

01.03.2013 – 31.08.2013 Tarihleri Arasında Geçerli Olan Saat Ücretleri

Derece

Unvan

Derece Ücreti TL/Saat

I

Kademe Ücreti TL/Saat

II Kademe Ücreti TL/Saat

III Kademe Ücreti TL/Saat

IV Kademe Ücreti TL/Saat

V Kademe Ücreti TL/Saat

VI Kademe Ücreti TL/Saat

VII Kademe Ücreti TL/Saat

1

Mek.Vas.Oprt.Ustası

11,71

11,99

12,33

12,60

12,91

13,25

13,58

13,95

2

Mek.Vas.Oprt.

11,28

11,63

11,85

12,18

12,47

12,79

13,11

13,38

3

Mek.Vas.Oprt.İşç.

10,91

11,09

11,32

11,63

11,84

12,10

12,34

12,60

4

Mek.Vas..İşç.

10,44

10,61

10,82

11,08

11,30

11,60

11,79

12,06

5

Mek.Vas..İşç

10,38

10,44

10,58

10,87

11,09

11,39

11,73

11,99

6

Mek.Vas İşç. Yrd.

10,35

10,38

10,44

10,58

10,83

11,11

11,39

11,71

7

Mek.Vas İşç. Yrd.

10,06

10,11

10,14

10,24

10,29

10,32

 

 Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə