Türk idari yargi tariHÇESİYüklə 6,28 Mb.
səhifə1/29
tarix19.07.2018
ölçüsü6,28 Mb.
#56546
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   29


Dr. Onur Karahanoğulları

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi

İdare Hukuku Öğretim Görevlisi

TÜRKİYE’DE

İDARİ YARGI TARİHİ

(Doçentlik Çalışması)

İnternet Paylaşımı Ankara, 2005

İNTERNET PAYLAŞIMI, 2005


Bu çalışma, idare hukuku alanında doçentlik tezi olarak hazırlanmıştır.
İnternet paylaşımı, tezin yazarın elindeki orijinalidir. Çalışma Turhan Kitabevi tarafından kitap olarak basılmıştır (Birinci Baskı, Mayıs 2005). İnternet Paylaşımından kaynak gösterilmeden yararlanılması ve eserin herhangi bir yolla çoğaltılarak dolaşıma sokulması durumunda yasal yollara başvurulacaktır.
Yazar, saptamaları, kurgusu ve tezleri konusunda görüşlerini paylaşmak isteyenlerden e-mail beklemektedir.
karahan@politics.ankara.edu.tr
TÜRKİYE’DE İDARİ YARGI TARİHİ

GİRİŞ 1

BİRİNCİ BÖLÜM 10

İDARENİN YARGISAL DENETİMİ VE İDARİ YARGI KAVRAMLARI 10

I. İdarenin Yargısal Denetiminde Modern Algı 12

II. Fransız İdari Yargı Sisteminin Doğuşu 20

İKİNCİ BÖLÜM 60

TÜRK İDARİ YARGISININ EVRİM BAŞLANGICI: TEMSİLİ TAŞRA MECLİSLERİ 60

I. Klasik Osmanlı Sisteminde Şikayet Yolu (Arz-ı Hâl ve Arz-ı Mahzarlar) ve Adâletnâmeler 60

II. Modern İdarenin Oluşması 76

III. Türk İdari Yargısının Evrim Başlangıcı: Temsili Taşra Meclisleri 88

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 135

MERKEZDEKİ DANIŞMA VE DENETİM: DİVANI HÜMÂYUN’DAN MECLİSLERE, MECLİS-İ VÂLÂ-YI AHKÂM-I ADLİYE’DEN ŞÛRA-YI DEVLET’E 135

I. Merkezdeki Meclisler 140

II. Şûra-yı Devlet (1868) 170

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 241

CUMHURİYET DÖNEMİNDE İDARİ YARGININ KURULMASI 241

I. Kurumsal ve Kuramsal Miras 242

II. Cumhuriyetin Vazgeçemediği Kurumlar: İdare Meclisleri ve Şûrayı Devlet 260

SONUÇ 324

KAYNAKÇA 327


GİRİŞ

Türkiye’de idari yargının tarihi yazılmayı beklemektedir. Bu çalışma ile Türkiye’de idari yargı tarihine, genel çerçeve, bunun da ötesinde genel bir evrim çizgisi belirlenmeye çalışılmıştır. Çalışmanın amacı, idari yargı tarihinin iskeletini ortaya koyabilmektir. Bunun için, tarihsel olgulara dayanan ve erişilebilecek tarihsel olguların oturtulabileceği bir evrim kurgusu önerilmiştir.

Akademide uğraş alanı olarak idare hukukunu seçen birinin tarih çalışmasına girişmesi belki yadırganabilir. “Akademisyenlik, bütünüyle şimdiki zamanda, hiç durmaksızın evrim geçiren şimdiki zamanda gerçekleşen bir faaliyettir. Hiçbir akademisyen şimdiki zamanın acil gereksinimlerinden kaçamaz. Ama şimdiki zaman aynı zamanda en çabuk gözden kaybolan gerçekliktir, çünkü bir anda olup bitmiştir. Bu yüzden de akademisyenlik tamamen geçmişle ilgilidir.”1 Türkiye’de, uzmanlık alanları tarih olanların dışında hukuk disipliniyle uğraşanların ilgi alanları neredeyse tamamen güncel sorunların çözümü için yapılacak çalışmalarla belirlenmiş durumdadır. Çıkan yasaların takibi, yeni kurumların ve bunların sorunlarının değerlendirilmesi çalışma alanlarımızda çok önemli bir yer işgal etmeye başlamıştır. Ultra-yakın geçmişe ait bu tip hukuksal-toplumsal olguların çalışılması, hukukçularda tarihsellik duygusunun yitimine yol açmaktadır. İnceledikleri olguların, bir an sonra, kendisini önceleyen olgular sürekliliğinden başka birşey olmayıp geçmişe ait olacağını hiç düşünmeden ve inceledikleri olguların bir tarihin içine doğduklarını ve bununla belirlenmiş olduklarını hiç görmeden çalışan hukukçular olmak meslek erbabı için kolaylıktır. Ancak hukuksal olguların ve hukukçunun çalışmalarının olumsallık niteliği taşıdığı düşünülemez. Ayrıca, “her toplumsal durumun tekil olduğuna ve akademisyenlerin yapabileceği tek şeyin bu durumu duygudaş ya da hermenötik (içekapalı) olarak yeniden kurmak olduğuna inanılan”2 idiyografik bir bir epistomolojiyi benimseyerek hukuk çalışmak, olaya-aşkın bir kalıp, süreklilik, düzenlilik bulunmadığını kabul etmek anlamına gelecektir. Araştırmacı için her türlü toplumsal sorumluluktan, siyasal ilgiden ve taraf olma sorunundan kurtuluşu sağlayan bu yöntemden uzak durmak gereğine inanıyorum.

Tekil ve tek başına duran milyonlarca tarihsel olgu ile bu olgulara günümüzden ulaşarak geliştirdiğimiz tarih bilgisi arasında bir ayrım vardır. Olgular sabit kalsa da geçmişin bilgisi sürekli dönüşür ve mükemmelleşir.3 Tarih yazmak, tekil tarihsel olgulara aşkın biçimde, geçmişi yeniden kurmaktadır. Wallerstein’in saptamasıyla “tüm sosyal bilim zamanmekanın geniş ölçekli bir yorumunu ve dolayısıyla işlenmesini içermektedir.”4

Türkiye’de idari yargının tarihi yazıldığında mekan, zaman ve konu sınırları belirleme, Türkiye Cumhuriyeti tarihine ilişkin bazı güç ve büyük sorulara verilecek yanıtlarla bağlantılıdır.

Türkiye Cumhuriyeti, kendisini önceleyen İmparatorluğun Anadolu coğrafyası üzerine kurulmuştur. Kısmi de olsa, coğrafi süreklilik göstermektedir. Osmanlı siyasal sisteminde yaşanan dönüşümlerin Cumhuriyetin öncülü olmadığını düşünmek mümkün değildir. Siyasal ve bürokratik kadrolarda da belli oranda bir süreklilikten söz edilebilir. Bunun dışında, Cumhuriyet, Osmanlı modernleşmesinin yerleştirmeye çalıştığı kurumlardan birkısmını benimsemiş ve sürdürmüştür. Taşra örgütlenme modeli (bu modeldeki idare meclisleri, idari yargı tarihinde belirleyicidir) ve Şûrayı Devlet5 bu sürdürülen kurumlardandır. Elbette bu kurumlara Cumhuriyet damgasını vurmuştur.

Osmanlı-Cumhuriyet sürekliliği ve miras tartışmaları içinde, hangi teze yakın durduğumuz bir yana, devletin taşra örgütlenmesinde benzer işlevlerle meclislerin korunması ve merkezde de Şûrayı devletin kurulması tarihsel bir olgudur. Bu nedenle, idari yargı tarihi, zorunlu olarak Osmanlı Devleti dönemini de içerecek biçimde incelenmelidir.

İdari yargı, siyasal rejim değişikliklerine tanıklık ettiği gibi, bu coğrafyada bir devlet değişikliğine de tanıklık etmiştir. Monarşi, meşruti monarşi, mutlakıyet ve tekrar meşruti monarşi Osmanlı Devletindeki siyasal dönüşümlerdir. Cumhuriyet Devletinde ise, tek partili siyasal sisteme, çok partili siyasal sisteme geçişe ve askeri darbelere tanıklık etmiştir.

Bu çalışmada iki kuruluşu esas aldım. Osmanlı Devletinde idari yargının kuruluşu ve Cumhuriyette “iadeten kuruluşu”. Gerçekte ilki, Anlık bir duruma işaret ettiği oranda bir kuruluş değildir. Osmanlı tarihinde, günümüz idari yargı sisteminin tarihini oluşturan evrimi başlatacak yenilikler sözkonusudur. Taşrada temsili meclisler kurulması ve modelin merkezde de tekrarlanması, idari yargının gelişimi için bir evrim başlatmıştır. Bunlardan idari yargının kurulması olarak söz edebilmek mümkün değildir. Bu başlangıç, toplumsal hayatiyet kazanmış ve Osmanlı Devleti sonlanana kadar önemli bir gelişmişliğe ulaşmıştır. Cumhuriyet bu birikime uzak durmamış, bu birikimi Cumhuriyet kurumları arasına almıştır. Bu dönem için idari yargının “kurulması”dan söz edilebilir. İdari dava, iptal yetkisi, Şûrayı Devlet ve idare meclisleri için açık anayasal ve yasal düzenlemeler yapılmıştır. Ancak öte yandan, bu iradi müdahaleyi bir kuruluş olarak değil de idarenin yargısal denetimi evriminde yargısallaşmaya doğru sıçrayışın başlangıcı olarak da kabul edebiliriz. Çalışmada bu iki kuruluş veya başlangıç dönemi incelenmiştir. Osmanlı dönemi daha uzun bir zaman kesitinde incelenmiş, Cumhuriyet ise sadece 1920-1924 arası ile sınırlı olarak ele alınmıştır.

Genel olarak Osmanlı Devleti ile Cumhuriyet arasındaki ilişkinin yarattığı sorunların yanısıra, idarenin yargısal denetimi kavramını, tarihi araştırmaya uygun içerikte anlamlandırmak da güçlükler taşımaktadır. Denetim, idarenin denetimi, idarenin yargısal denetimi ve idarenin idari yargı denetimi kavramları genelden özele doğru sıralanabilir. İdari yargı tarihi araştırmasının anahtar kavramı olarak idari yargı denetiminin kullanılacağı düşünülebilir. İdari yargı denetimi, günümüze ait, modern bir kurumdur. Bu saflığı veya tipikliği ile tarihte görülmez. Bir kurumun tüm kurucu unsurlarını kurumun tarihi boyu takip edebilmek imkansızdır. Aksi takdirde, tarihsellik özelliği dışlanmış olur. İdari yargının günümüzde kurucu olarak kabul ettiğimiz unsurlarının tarihsel gelişimi içinde oluşum duraklarını saptayabilmek için, yakın tüm kavramları kullanmamız gerekebilir. Osmanlı Devletinin taşra örgütlenmesinde kurduğu meclislere idare aleyhinde yapılan başvuruların çözülmesinin, günümüzdeki anlamı ve kurucu unsurları ile düşündüğümüzde idari yargı ile bir benzerliği bulunmamaktadır. Ama bu bir denetimdir. İdarenin kendi kendisini denetlemesi olarak düşünülebileceği gibi, meclislerin, temsili niteliği ve hizmetleri yerine getiren (günlük) idarenin belli oranda dışında olması işlev farklılaşmasını oluşturmaktadır. Bu veri ise, idarenin kendini denetlemesi ile idarenin dışardan denetlenmesi karşıtlığı kullanılırsa anlamlı olabilir. Böylelikle taşra meclislerinin yaptığı denetim günümüz idari yargısının oluşum evriminin içine yerleştirilebilir. Bu noktada ortaya çıkan sorun ise, ne yakınlıktaki kavramların kullanılacağıdır. Ölçümüz, ele aldığımız kurumun temel unsurlarını anlatan kavramlar ve bunların akrabaları olabilir. İdarenin iradesini (işlemini) ortadan kaldırılmasını sağlayan iptal davasını, idari yargının tarihsel evriminde ancak Cumhuriyet döneminde bulabiliriz. Bununla birlikte, idareye ilişkin, idarenin karşılaştığı bir güçlük veya idare aleyhindeki bir şikayet şeklinde ortaya çıkabilecek mesalihin halli, iptal davasına giden tarihsel evrime yerleştirilebilecek bir denetim biçimidir.

Çalışmada karşılaşılan güçlüklerden biri de Türkiye’de idari yargının tarihini nereden başlatmak gerektiği sorusuna yanıt verebilmektir. İdari yargı ve idarenin yargısal denetimi modern kavramlardır, ancak yönetenlerin denetlenmesi işlevini tarihini her türlü örgütlü toplumda bulmak da mümkündür. Bu işlevin izini, Türk tarihi boyunca sürmeye çalışmak, bir yandan İslam tarihine öte yandan da Ortaasya Türk tarihine yol almak mümkün, ancak konumuz için gerekli değildir. İnceleyeceğimiz geçmiş, Wallerstein’in saptamasıyla “ayrıntıları itibariyle sonsuz olduğundan, geçmişi tümüyle değerlendirmeye almak herhangi bir kimsenin potansiyel kabiliyetlerinin ötesindedir. [Bu nedenle] seçimler yaparız. ... Yapmamız gereken ilk seçim, seçimlerimizi yaparken kullanacağımız analiz birimdir.”6 Wallerstein, analiz birimini tarihsel sistem olarak belirlemiştir. Tarihsel sistem kavramını, Türkiye’de idari yargının tarihini araştırırken kullanabileceğimizi düşünüyorum. Wallerstein’in tanımıyla tarihsel sistem,belirli bir sistematik niteliğe sahip yani kayda değer ve sürekli bir işbölümü içermelerinden dolayı bir arada duran ve analiz edebileceğimiz belirli bir süreçler dizisi tarafından yönlendirilen bir hayata sahip geniş ölçekli, uzun dönemli gerçeklik ve sosyal değişim çerçevesi”dir.7 Elbette, devlet örgütünde ve hukukta gerçekleşen değişimler Wallerstein’in kavrama yüklediği genişlik ve sürekliliğe sahip değildir. Zira, Wallerstein, kapitalist dünya ekonomisinin belirlediği ve 500 yıl önce ortaya çıkmış bir dünyasisteminden söz etmektedir. Hukuk tarihi yazımına veya konumuz için idari yargı tarihi yazımına tarihsel sistem kavramını ancak belli bir anlam ve işlev kaymasını göze alarak aktarabiliriz. Böylece, idari yargı tarihi için, geçmişin hangi zaman dilimi (analiz birimi) içinde seçimler yapacağımızı belirleyebiliriz. Osmanlı Devleti ve toplumunda, 1800’lerin ilk çeyreğinden itibaren örgütsel ve hukuksal bir çatallanma8 yaşandığını ve bunun sonucunda da günümüzde de içinde bulunduğumuz, yeni bir hukuk-tarihsel sisteme geçildiğini söyleyebiliriz. Sistematik niteliği (örneğin, yeni bir taşra örgütlenmesi oluşturulmuş) ve geliştirdiği yeni işbölümü ile (örneğin, devlet, hizmetlerini bakanlıklar biçiminde örgütlemeye başlamış, merkezdeki danışma meclisleri ile taşra yönetimi arasında bağlantı kurulmuş) bir arada duran ve ayrıca analiz edebileceğimiz belirli bir süreçler dizisi (devlet örgütlenmesi ve hukukta önce reformlar sonra devrimler dizisi) tarafından yönlendirilen bir hayata sahip geniş ölçekli, uzun dönemli (1800’den günümüze) sosyal değişim çerçevesi bulunmaktadır. İdari yargı tarihine ilişkin seçeceğimiz tarihsel veriler, Osmanlı klasik döneminden kopan bu yeni hukuk-tarihsel sistem içinden olacaktır.

İdari yargı tarihi çalışmayı güçleştiren özelliklerden biri de, idari yargı tarihi veya daha genel olarak idarenin yargısal denetiminin tarihinin, devleti hukuk ile kavrama uğraşının da tarihi olmasıdır. Devletin, hukukla kavranması, yakın zamanlarda gerçekleşmiş bir durumdur. Öncelikle kişiler arası mübadele ilişkileri, hukuksal biçimler aracılığıyla yeniden hukuk düzeyinde kurulmuştur. Özel hukukun, kamu hukukuna göre çok daha eski ve gelişkin bir tarihe sahip olması da bunu gösterir. Hukuk öznesi, malvarlığı ve hukuksal ilişki gibi hukukun temel kavramları, eşit olduğu kabul edilen insan veya insan topluluklarına atfedilen hukuki özelliklerdir. Tüm toplum üzerinde iktidar kullanma gücüne sahip bir örgütlenme ve hatta hukukun, yaratıcısı olmasa bile enazından koyucusu olan devletin, hukukla kavranması güç olmuştur.9 “Kişi” kalıbı, devleti hukuk öznesi olarak kurmak için sorunludur. Devlet tüzelkişiliği tartışmaları, yirminci yüzyıl başındaki en önemli hukuksal tartışmalardan biridir. Sözleşme kalıbı da, devletin iktidarını içeren irade açıklamalarıyla kurulan toplumsal ilişkilerin hukuksal kalıbı olmaya uygun değildir. İdari işlem kavramıyla bu sorun aşılmaya çalışılmıştır. Bununla birlikte “idari işlem”, sözleşme kurumu ile karşılaştırıldığında kuramsal işlenmişlik bakımından hâlâ zayıf bir nitelik göstermektedir. Hukuksal çelişme, uyuşmazlık ve dava kavramları için de aynı sorun sözkonusudur. Devletin giriştiği toplumsal ilişkilerdeki uyuşmazlıklarda tarafın kurulması, devletin uyuşmazlığı çözecek üçüncü bir tarafın önüne getirilmesi, verdiği zararlardan devletin sorumlu tutulabilmesi, devlete çözümün dayatılabilmesi vb. hep aynı zaaftan muzdariptir: Hukukun bireyler arası ilişkiler üzerine kurduğu temel kavramları ile yöneten yönetilen ilişkisinin hukuksal kavranışını gerçekleştirmenin güçlüğü. Bu güçlük, idari yargı tarihi çalışanlara da yansımakta; yargısal denetimin, hukuk tarihinin en eski dönemlerinden itibaren beliren uyuşmazlık, dava, uyuşmazlığı çözecek üçüncü kişi, hüküm vb. temel kavramlarını yöneten-yönetilen ilişkisi sözkonusu olduğunda görememek veya çok zayıf olarak görmek biçiminde ortaya çıkmaktadır. Türkiye’de idari yargı tarihi incelemelerinde bunun iki sonucu görülmektedir. Bir kısım yazarlar, Osmanlı’da idarenin yargısal denetimine ilişkin hiçbir iz görememişler ve idari yargının tarihini Cumhuriyet dönemi ile başlatmışlardır. Diğer birkısım ise, en küçük bir benzerliği bile değerlendirerek günümüzün tüm yargısal denetim kurumlarını Cumhuriyet öncesi tarihte de bulmuşlardır. Türkiye’de idarenin hukukla kavranması geç ve zayıf olduğu oranda, idare yargı tarihi de iğreti bir nitelik taşımıştır.

“Türkiye’de idari yargının tarihi yazılmayı beklemektedir” diyerek başladık. Bu saptamamız konunun el değmemiş bir alanda yer aldığı anlamına gelmemektedir. Elbette Türkiye’de idari yargının tarihine ilişkin çalışmalar bulunmaktadır. Bu çalışmalar, biri dışında (Sıddık Sami’nin [Onar] 1935 yılına ait “Türkiye’de İdarenin Kazai Murakabesi” adlı çalışması) idare hukukçularına ait değildir. Devlet Şurası adlı çalışması ile alanda belirleyici olan İsmail Hakkı Göreli ise, eski Danıştay Başkanıdır. İdari yargı alanını konu alan çalışmaların esas olarak hukuk tarihçilerine ait olduğunu görüyoruz. Bu çalışmalar ise, bir bölümünün başlığında idari yargı terimi geçmekle birlikte, genel bir idari yargı tarihi olmaktan ziyade Şurayı Devlet tarihi üzerine yoğunlaşmışlardır. İdare hukukçularının ve hukuk tarihçilerinin çalışmaları, bir toplumsal ihtiyacın veya bir işlevin karşılanmasının tarihi olmaktan çok kurumların ve özel olarak da Şûra-yı Devletin tarihi üzerinedir. Ayrıca, bu kurumların tarihi de bir hukuki metinler tarihi olarak incelenmiştir. Cumhuriyette yeniden kurulduğu tarihten itibaren Şûrayı Devlet’te görev yapmış olan İsmail Hakkı Göreli, Devlet Şurası kitabında, hiçbir biçimde hukuksal metinlerin aktarılması dışına çıkmamıştır.

Osmanlı idare tarihi ve özellikle Tanzimat dönemini çalışan tarihçilerin yazılarında, idari yargı tarihi ile ilgili dağınık da olsa önemli veriler bulunmaktadır. Çalışmamızın ana kaynaklarından biri olan bu tip kitap, tez ve makalelerin hiçbiri doğrudan idari yargı tarihi ile ilgili olarak yazılmamıştır. Bununla birlikte, birkısmında, konumuzla ilgili kısa değerlendirmeler de yer almaktadır. Değerlendirmelerin hemen hepsi, idari yargı konusunda hukuksal bilgi eksikliği nedeniyle sorunlu niteliktedir. Örneğin, binsekizyüzlerin ortasında Osmanlı’da idare mahkemeleri ve bölge idare mahkemeleri bulanlar görülmektedir. Bununla birlikte, idare tarihçilerinin çalışmaları, hukukçuların ve hukuk tarihçilerinin çalışmalarındaki kurulukla kıyaslanamayacak oranda zengin veriler sunmaktadır. Bu zenginlikten yararlanmaya çaba gösterdik. Bu sayede, arşiv belgelerine ulaşmadaki güçlüğümüzü ve eksikliğimizi kapatmaya çalıştık. Hukukçuların, idari yargıyla ilgili değerlendirmelerinde, tarihçilerin çalışmalarından habersiz olduklarını söyleyebiliriz. İki bilgi alanının verilerinden yararlanmayı hedefleyen bu çalışmanın iki disiplini birbirinden haberdar etmeye katkı sağlayacağını düşünüyoruz.

Bu çalışmada, kurum tarihi yazılmamıştır. Danıştay tarihi veya taşra meclisleri tarihi, idarenin yargısal denetiminin tarihsel evriminde işgal ettikleri yerle ilgili oldukları oranda çalışmamızda yer almıştır. Bu anlamda örneğin, Şûra-yı Devlet’in kuruluş sürecinin ayrıntıları, teşkilat yapısının ayrıntıları, sürekli ayrılıp birleştirilen ve görevleri değiştirilen dairelerinin durumu, personeli, yardımcı birimleri, işleyiş süreci vb. konular ele alınmamıştır. Buna karşılık, yerine getirdiği işlevin, idarenin yargısal denetimi evrimiyle bağlantılı olup olmadığı araştırılmaya çalışılmıştır.

Türkiye’de idari yargı tarihini, dört bölümde inceledik. İlk bölüm, idarenin yargısal denetimi kavramının günümüzdeki anlamını, tarihsel araştırmaya yön vermek için ortaya koyduktan sonra, “idarenin yargısal denetiminde özgün bir sistem olan idari yargı”nın Fransa’da nasıl doğduğunu aktarıyor. İkinci bölüm ise, Osmanlı Tanzimat öncesi sisteminde idarenin denetlenmesi mekanizmasını kısaca ele aldıktan sonra, Türkiye’de idari yargı için bir evrim başlangıcı olarak tespit edilen taşra meclislerini inceliyor. Üçüncü bölüm, Tanzimat sonrası kurulan denetim ve danışma yapısının merkezdeki kurumsallaşmasını, idari yargının tarihsel evrimiyle bağlantılı olarak inceliyor. Bu bölümün ilk başlığı, Osmanlı taşra örgütlenmesindeki değişiklikle hemen hemen eş zamanlı kurulan, Meclis-i Vâlâ-yı Ahkâm-ı Adliye’nin idarenin denetlenmesindeki işlevleriyle incelenmesine ayrılmıştır. Ayrıca bu başlıkta, Şûra-yı Devlet’i önceleyen dönüşümler de aktarılmıştır. Böylelikle, ikinci başlıkta ele aldığımız, Şûra-yı Devlet, bir evrimin ürünü olarak tarihsel bağlamı içine yerleştirilmeye çalışılmıştır. Üçüncü bölümün ikinci başlığı, Şûra-yı Devlet’i bir kurum tarihi olarak anlatmamaktadır. Bu başlıkta taşra meclislerinde yerleşen idarenin denetimi mekanizması ile bağlantı kurulmuş, denetim mekanizmasının geldiği nokta belirlenmeye çalışılmış, kararlarının yapısı incelenmiş ve hepsinden önemlisi idari yargının tarihsel evriminde Şûrayı Devletin hangi işlevlerinin etkili olduğu tartışılmıştır. Son bölümün ilk başlığı, kurumsal ve kuramsal miras değerlendirilmesine ayrılmıştır. İkinci başlıkta, Cumhuriyetin, idari yargının tarihsel evriminde belirleyici olan kurumu, taşradaki idare meclislerini ve merkezde Şûra-yı Devleti nasıl ve neden benimsediği incelenmiştir. Bu kurumlardan ilki, basitçe “varlığını sürdürmüş” ikincisi ise adım adım yeniden kurulmuştur. Çalışma, Cumhuriyet Şûrayı Devletinin kuruluş kanununun kabul edilmesi ile bitirilmektedir.

BİRİNCİ BÖLÜM

İDARENİN YARGISAL DENETİMİ VE İDARİ YARGI KAVRAMLARI

Hukukun ulaşmış olduğu gelişim aşamasında idarenin yargısal denetiminin ne olduğunu belirlemek, geçmiş formların ortaya çıkarılmasında kılavuz işlevi sağlayacaktır.

Bu kılavuzluk bir “ide”nin tarihin tüm aşamalarında kendini var ediş biçiminin takibi olarak algılanmamalıdır. “İdarenin yargısal denetimi idesi” özü aynı kalmak üzere tarihin her döneminde varlığını değişik biçimlerde sürdürmüş Hegelci bir töz değildir.

Ekonomi-politiğin yöntemini tartışan Marx, soyut-somut ilişkisini tarihsel gelişim ve mantıksal kategoriler bağlamında değerlendirmişti.10 Somuttan gittikçe daha ince ve ayrıntılı bir hal alan soyutlamalara” geçtiğimizi ve “sonunda da en basit belirlemelere vardığımızı” saptadıktan sonra, bunun ekonomi-politik disiplini için tarihsel olarak kat edilmiş bir yol olduğunu belirtiyordu. Bir disiplin, kuruluşu aşamasında soyutlamalarını bu şekilde oluşturur. Artık bu soyutlamalar, “çok sayıda belirlemenin sentezi” olduğu için, gerçekliğin çok yönlü bilgisini içerdiği için somuttur. Somut zihinsel kategoridir. Bu soyutlama süreci ile oluşan somut zihinsel kategoriler, konusunun tüm çeşitliliğini kavradığı gibi tarihini, tarihsel gelişimini de içerir. Buradan yola çıkarak Marx, üretimin en gelişmiş ve en farklılaşmış tarihsel örgütlenmesi olan burjuva toplumunun bileşenleri ve onun varoluş koşullarını ifade eden kategorilerin bu toplumu önceleyen eski toplum biçimlerini de anlamamıza olanak sağlayacağını ortaya koymuştur. Çünkü sözkonusu toplumsal yapı da kendisinden önceki yapıların, birkısmını henüz aşamamış olduğu kalıntılarıyla ve öğeleriyle kurulmuştur. Marx’a göre örneğin, toprak rantını bildiğimiz zaman, haracı ve öşrü anlamak mümkündür. Marx’ın saptamasıyla, tarihsel gelişme denen şey, son toplumsal biçimin, geçmiş biçimleri, kendine doğru gelişen aşamalar olarak değerlendirmesine dayanır.

İdarenin yargısal denetimi, günümüz toplumuna ait bir kategoridir. Günümüzde en gelişkin biçimiyle sahip olduğu anlamı, en soyut haliyle ortaya koyabilirsek, tarihine ilişkin çalışmamızda, “kendine doğru gelişen aşamalar”ını saptamamız mümkün olabilir. Bu çaba, geçmişebakışlı (retrospectif) tarih anlayışının benimseneceği yani, günümüzün kurumlarının, günümüz özellikleriyle geçmişte aranacağı anlamına gelmez. Zira, tüm tarihsel dönemleri kavramaya çalışan en soyut kategoriler bile, “tarihsel koşulların ürünüdürler ve ancak bu koşullar için ve onların çerçevesi içinde tam anlamıyla geçerlidirler”.11 Son toplumsal biçime ait unsurların ve soyut kategorilerin, aynı biçimiyle ve aynı derecede kendisini önceleyen geçmiş toplumsal biçimlerde geçerli olduğunu düşünmek yanlış olur. Bu nedenle, idarenin yargısal denetimi kategorisi günümüz toplumsal biçimi üzerinden kurulduğunda, bunun aynı biçimde ve aynı içerikte, geçmişe taşınması, hatalı sonuçlar üretecektir. Çalışmamızda, bu hatadan uzak durmaya çalıştık. Bu tip bir yöntemin ürettiği hatalı sonuçlara yeri geldikçe değindik.

Günümüz toplumsal biçiminin bir unsuru olarak idarenin yargısal denetimi kategorisini en soyut hali ile ortaya koyarak tarih çalışmasına başlamak bize, tarih çalışmamızda miladı/başlangıç noktasını belirlemekte yardımcı olacaktır. Sözkonusu soyutlamanın kurucu unsurlarının görüldüğü tarihsel durak, idari yargı tarihini incelemeye başlamak için milat olarak alınabilir. Bunun yanısıra, çok sayıda ve çeşitlilikteki tarihsel olgular arasında, hangilerinin hangi ölçüde değerlendirmeye alınacağını belirlemek için de böylesi bir soyutlamadan başlamak yardımcı olacaktır. İdarenin yargısal denetimin tarihsel gelişimini belirleyen evrim ancak temel unsurların izini tarihte sürmekle kurulabilir.

Bloch’un ortaya koyduğu gibi, dönemler arasındaki anlaşılabilme bağları çift yönlüdür. “Şimdinin anlaşılamaması kaçınılmaz biçimde geçmişi bilmemekten doğar. Günümüz hakkında hiçbir şey bilinmiyorsa da geçmişi anlamak için çaba sarfetmek aynı derece boş bir çabadır.”12 Bu nedenle, idari yargının tarihsel evrimini ortaya koyabilmek için günümüzde kazandığı biçim hakkında bilgi sahibi olmak gerekmektedir.

Günümüz yargısal denetim kavramını ortaya koymak, tarihsel köklerini araştırmamızda bir zorunluluktur. Böylelikle, tarihsel kökleri araştırırken doğru iz üzerinde, doğru evrim kanalı üzerinde araştırma yapma ihtimalimiz yüksek olabilecektir.
Yüklə 6,28 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   29
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə