Türk kültürünün yurtdışında tanıtılması, yayılması ve korunması, Türk kültürünün yurtdışında tanıtılması, yayılması ve korunmasıYüklə 445 b.
tarix11.09.2018
ölçüsü445 b.

Türk kültürünün yurtdışında tanıtılması, yayılması ve korunması,

 • Türk kültürünün yurtdışında tanıtılması, yayılması ve korunması,

 • Yurtdışındaki vatandaşlarımız ve soydaşlarımızın kültürel bağlarının korunması, güçlendirilmesi

 • Dini konularda aydınlatılması,

 • Türk dilinin öğretilmesi amacıyla yurtdışına görevlendirilecek personelin unvanı, sayısı, nitelikleri, seçimleri, görev yerleri ve süreleri, izinleri, yurtdışındaki görevlerinin sona erdirilmesi ve diğer hususlara ilişkin esas ve usuller düzenlenmiştir.Dışişleri Bakanlığı'nın koordinatörlüğünde Maliye, Milli Eğitim, Kültür ve Turizm Bakanlıkları ile Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının yetkili temsilcilerinden oluşur.

 • Dışişleri Bakanlığı'nın koordinatörlüğünde Maliye, Milli Eğitim, Kültür ve Turizm Bakanlıkları ile Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının yetkili temsilcilerinden oluşur.

 • Diyanet İşleri Başkanlığı yetkili temsilcisi, din görevlilerine dair iş ve işlemlerde Komisyona iştirak eder.

 • Komisyon kararları oybirliği ile alınır.Yurtdışında görevlendirilecek personelin; bu kararda belirtilen esaslar çerçevesinde seçimleri,

 • Yurtdışında görevlendirilecek personelin; bu kararda belirtilen esaslar çerçevesinde seçimleri,

 • Görevlerini ifada ihtiyaç duyulacak hizmet içi eğitimleri,

 • İhtiyaç durumu göz önüne alınmak suretiyle ülkelerde görev yerlerinin tespiti, gözetim ve denetimleri,

 • Azami süreyi geçmemek üzere görevlendirme sürelerinin uzatılması ile izinlerin kullanılmasına ilişkin esas ve usuller Komisyonca belirlenir. • Komisyonca yurtdışında görevlendirilecek toplam personel sayısı 3500’ü geçemez.

 • Yurtdışında görevlendirilecek personelin, Komisyonun görüşü üzerine ülkelere göre sayı ve unvanlarını tespit etmeye Dışişleri ve Maliye Bakanlıkları müştereken yetkilidir. • Genel şartlar;

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

 • 657 sayılı Kanuna veya 11/10/1983 tarihli ve 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununa tabi olarak çalışıyor olmak (Vekil öğretmenler ve vekil imamlar ile sözleşmeli olarak çalıştırılanlar hariç),Kasten işlenen bir suçtan dolayı 1 yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar,

 • Kasten işlenen bir suçtan dolayı 1 yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar,

 • Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar,

 • zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma,

 • suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,Son 10 yılda haklarında uyarma ve kınama cezaları dışında disiplin cezası verilmemiş olmak,

 • Son 10 yılda haklarında uyarma ve kınama cezaları dışında disiplin cezası verilmemiş olmak,

 • Askerlik hizmetini yapmış olmak veya askerlik hizmetinden muaf tutulmuş olmak,

 • En az ön lisans düzeyinde öğrenim görmüş olmak,

 • Yurtdışında görevlendirileceği alanda en az 5 yıllık mesleki tecrübeye sahip olmak,Görevini yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile engelli bulunmamak,

 • Görevini yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile engelli bulunmamak,

 • Hizmetin gerektirdiği temsil yeteneğine sahip bulunmak,

 • Yurtdışında görevlendirilmesine bir engeli bulunmamak,

 • Yapılacak sınavlarda başarılı olmak.Özel şartlar,

 • Özel şartlar,

 • Öğretim üyesi, öğretim görevlisi ve okutman olarak görevlendirilecekler için 2914 sayılı Kanun kapsamında fiilen çalışıyor olmak,

 • Öğretmen olarak görevlendirilecekler için Millî Eğitim Bakanlığı bünyesinde Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfında yer alan kadrolarda fiilen çalışıyor olmak,

 • Din görevlisi olarak görevlendirilecekler için Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde Din Hizmetleri veya Genel İdare Hizmetler Sınıfında yer alan kadrolarda fiilen çalışıyor olmak.Yurtdışında yapılacak görevin ve görevlendirme yapılacak ülkelerin özellikleri itibarıyla, görevlendirileceği ülkenin resmî dili ile yapılacak görev ve görevlendirilecek personelin ilk defa veya ikinci kez görevlendirilmesi hususlarını birlikte veya ayrı ayrı dikkate almak,

 • Yurtdışında yapılacak görevin ve görevlendirme yapılacak ülkelerin özellikleri itibarıyla, görevlendirileceği ülkenin resmî dili ile yapılacak görev ve görevlendirilecek personelin ilk defa veya ikinci kez görevlendirilmesi hususlarını birlikte veya ayrı ayrı dikkate almak,

 • Ön lisansın üzerinde öğrenim düzeyi belirlemek,

 • Bilinmesi gereken yabancı dil ve yabancı dil bilgisi yeterliliği için Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) veya Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan sınavlardan alınması gereken en az puanı komisyon belirlemeye yetkilidir.Yurtdışında görevlendirilecek personel, mesleki yeterlilik sınavı ve temsil yeteneği sınavı olmak üzere iki aşamalı seçme sınavına tabi tutulur.

 • Yurtdışında görevlendirilecek personel, mesleki yeterlilik sınavı ve temsil yeteneği sınavı olmak üzere iki aşamalı seçme sınavına tabi tutulur.

 • Komisyonca uygun görülmesi halinde seçme sınavı, tek aşamalı olarak temsil yeteneği sınavı şeklinde de yapılabilir.

 • Yurtdışında görevlendirilmeye hak kazanan ve henüz görevlendirme sırası gelmeyenler açısından sınav sonuçları, sınavın yapıldığı yılı takip eden üçüncü yılın sonuna kadar geçerlidir.Komisyonun belirleyeceği esas ve usuller çerçevesinde ilgili kurumlarınca yazılı ve/veya sözlü sınav şeklinde gerçekleştirilir.

 • Komisyonun belirleyeceği esas ve usuller çerçevesinde ilgili kurumlarınca yazılı ve/veya sözlü sınav şeklinde gerçekleştirilir.

 • Mesleki yeterlilik sınavının değerlendirilmesi 100 tam puan üzerinden yapılır. Sınavda 70 ve üzerinde puan alan adaylar arasından en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere seçilecek personel sayısının en fazla iki katına kadar aday temsil yeteneği sınavına girmeye hak kazanır.

 • Son sıradaki adayla aynı puana sahip adaylar da temsil yeteneği sınavına alınır.Komisyon marifetiyle sözlü sınav şeklinde yapılır.

 • Komisyon marifetiyle sözlü sınav şeklinde yapılır.

 • Komisyon tarafından belirlenecek Aday Değerlendirme Formunda yer alan konu başlıkları çerçevesinde 100 tam puan üzerinden her aday için ayrı ayrı puan verilerek değerlendirilir.

 • Komisyon üyelerinin vermiş olduğu puanların aritmetik ortalaması alınarak adayın temsil yeteneği sınav puanı belirlenir. Kesirli puanlar bir üst puana tamamlanır.

 • Temsil yeteneği sınav puanı esas alınmak suretiyle en az 70 puan alan adaylar arasında puan üstünlüğüne göre başarı sıralaması yapılarak, seçileceği ilan edilen personel sayısı kadar aday yurtdışında görevlendirilmeye hak kazanır.Personelin görev süresi 1 yıldır.

 • Personelin görev süresi 1 yıldır.

 • Bunların görev süresi, başarılı olmaları ve bulundukları ülkenin çalışma koşulları dikkate alınmak kaydıyla her defasında 1 yılı geçmemek üzere, Komisyonca en fazla 4 yıl daha uzatılabilir.

 • Toplam görev süresi 5 yılı geçemez.

 • Öğretim üyesi, öğretim görevlisi, okutman ve öğretmen olarak görevlendirilenlerin görev sürelerinin bölgelerindeki eğitim-öğretim döneminin bitiminden önce sona ermesi halinde, bu süreler eğitim-öğretim döneminin sona eriş tarihine kadar uzatılabilir.Kapsama dâhil personel yurtdışında en çok iki kez görevlendirilebilir.

 • Kapsama dâhil personel yurtdışında en çok iki kez görevlendirilebilir.

 • Aynı personelin ikinci kez yurtdışında görevlendirilebilmesi için, daha önceki yurtdışı görevini başarılı olarak tamamlamış ve yurtiçi görevine başlamasından itibaren en az 2 yıl çalışmış olması şarttır.

 • İlgililer görev sürelerinin sona erdiği tarihten itibaren 15 gün içinde yurtiçindeki asli görevlerine başlamak zorundadırlar.Görev süresini tamamlayanlar,

 • Görev süresini tamamlayanlar,

 • Görevlendirme şartlarından herhangi birini sonradan kaybedenler,

 • Kendi isteğiyle yurtiçi göreve dönmek isteyenler,

 • Komisyon tarafından belirlenen diğer şartları taşımadıkları sonradan anlaşılanlar,Uyarma ve kınama cezaları dışında bir disiplin cezası almış olanlar,

 • Uyarma ve kınama cezaları dışında bir disiplin cezası almış olanlar,

 • Görevlendirilen ülkede çalışma ve oturma izni uzatılmayanlar,

 • Yukarıda belirtilenler dışında Komisyon tarafından tespit edilen nedenlerle görevine devamında sakınca görülenler,

 • hakkında Komisyon tarafından en kısa sürede yurtiçi görevlerine döndürülmesine karar verilir. • Görevlendirilen ülkede savaş, iç karışıklık, tabii afet, salgın hastalık ve can güvenliğini tehdit eden benzeri olağanüstü durumların ortaya çıkması veya çalışma ve oturma izninin uzatılamaması gibi nedenlerle yurtiçi göreve dönmek durumunda kalanlardan görev yaptığı toplam süre 3 yıldan daha az olanlar, bu hususların ortadan kalkması halinde aynı ülkede veya ihtiyaç halinde diğer ülkelerde görevlendirilebilir ve bu görevlendirme önceki görevlendirmenin devamı niteliğindedir.Ödemeler Dışişleri Bakanlığı bütçesinden karşılanır.

 • Ödemeler Dışişleri Bakanlığı bütçesinden karşılanır.

 • Yurtdışında görevlendirilecek personelin kendisine, ilk gidişlerinde ve kesin dönüşlerinde ödenecek yol masrafları, yolda geçen sürelere ilişkin gündelikleri, tedavi masrafları ve ilgili ülkede görevin niteliği gereği resmi makamlara ödenmesi gereken vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülüklerden karşılanması Komisyonca uygun görülenler bağlı bulundukları Kurumların bütçelerinden karşılanır. • Yurtdışında görev yapan personelin, dış temsilciliklerimizin teklifi ve Komisyon Kararı ile birden fazla yer veya şehirde görev yapmaları halinde, asıl görev yerleri veya ikametgahları ile bu yerlerin bulunduğu belediye hudutları dışında görevlendirilecekleri diğer yerler arasında ödeyecekleri normal tarifeli nakil vasıtası ücretleri Dışişleri Bakanlığı bütçesinden ödenir.  Yurtdışında görevlendirilen personel, görevlendirildiği süre içerisinde kurumlarınca aylıklı izinli sayılır.

 • Yurtdışında görevlendirilen personel, görevlendirildiği süre içerisinde kurumlarınca aylıklı izinli sayılır.

 • Anılan personelin; ek ders, fazla çalışma, ek tazminat, geliştirme ödeneği ve döner sermaye katkı payı ve benzeri ücret unsurları gibi ödenmesi fiilen görev yapılması esasına bağlı ödemeler hariç kadrolarına ilişkin aylıkları ile diğer mali hakları, mensubu oldukları kurum veya kuruluş tarafından Türkiye'de Türk Lirası olarak ödenir. • Yurtdışına gönderilen personele, görevli oldukları ülkenin özelliği, ekonomik durumu, geçim şartları dikkate alınmak suretiyle, bu yerlerdeki görevlerini fiilen yapmaları karşılığında yurtdışı görevlerine başladıkları tarihten itibaren Dışişleri Bakanlığı bütçesinden karşılanmak üzere sunum sonundaki Cetvelde belirtilen tutarlarda, her ay ayrıca ödeme yapılır. • Personele; ekli Cetvelde belirtilen tutarlar her ayın 1'inde peşin olarak ödenir.

 • Ölüm halinde o aya ait ödenen tutarlar geri alınmaz.

 • Söz konusu personele ilk gidişleri sırasında, ilk dört aylıklarından eşit olarak ve aldıkları yurtdışı aylıklarından mahsup edilmek üzere, bu Karara göre ödenecek iki aylıkları tutarında avans ödenir. • Milli Eğitim Bakanlığı'nca açılan eğitim kurumlarında ve Türk okullarında müdür ve müdür yardımcılığı görevi verilen öğretmenlerden, müdürlük görevi verilenlere yurtdışı aylıklarının %10'u, müdür yardımcılığı görevi verilenlere %5'i ilave olarak verilir.

 • Her eğitim kurumunda bu şekilde ilave ücret ödenecek müdür yardımcısı sayısı ikiden fazla olamaz. • Bu Karar uyarınca personel görevlendirilmesi uygun görülen ancak sunuma ekli Cetvelde yer almayan ülkelerde ödenecek para birimi ve tutarı; Bakanlar Kurulu'nca yeni bir belirleme yapılıncaya kadar ülkenin özelliği, ekonomik durumu, geçim şartları ve Cetveldeki gruplamalar dikkate alınmak suretiyle Dışişleri Bakanı'nın teklifi üzerine Maliye Bakanı tarafından belirlenir.

 • Personelin, göreve başladıkları tarihten itibaren birer yıllık dönemler içerisindeki yıllık ve mazeret izinleri toplamı 40 günü aşan süreler için yurtdışı aylığı ödenmez. • Yurtdışında görevlendirilen personelin göreve başladıkları tarihten itibaren birer yıllık dönemler içerisinde bir defada veya ayrı ayrı yurtdışında görev yaptıkları yerde kullanacakları toplam 30 güne kadar olan hastalık izin sürelerinde yurtdışı aylığının 2/3'ü,

 • 30 günü aşan sürelerde 1/2'si esas alınarak ödeme yapılır.

 • Ancak bir yıllık dönem içerisinde hastalık izninin toplam 60 günü aşması halinde bu süreyi aşan günler için yurtdışı aylığı ödenmez.Yıllık izin,

 • Yıllık izin,

 • Yurtdışında görevlendirilen personelin göreve başladıkları tarihten itibaren birer yıllık dönemler içerisindeki yıllık izinleri 30 gündür. Personelin cari yıl içerisinde kullanılmayan izin hakları düşer.

 • Öğretim üyesi, öğretim görevlisi, okutman ve öğretmen olarak görevlendirilenlerin yıllık izinlerini eğitim öğretime ara verilen dönemler içerisinde kullanmaları esastır.Mazeret İzni,

 • Mazeret İzni,

 • Bu Karar uyarınca yurtdışında görevlendirilen kadın personele doğum yapmasından önce 8 hafta ve doğum yaptığı tarihten itibaren 8 hafta olmak üzere toplam 16 hafta süreyle izin verilir.

 • Çoğul gebelik halinde, doğumdan önceki 8 haftalık süreye 2 hafta süre daha eklenir.

 • Ancak sağlık durumu uygun olduğu takdirde, tabibin onayı ile kadın personel isterse doğumdan önceki 3 haftaya kadar işyerinde çalışabilir. Bu durumda, kadın personelin çalıştığı süreler, doğum sonrası sürelere eklenir • Yurtdışında görevlendirilen erkek personele, eşinin doğum yapması sebebiyle isteği üzerine on gün izin verilir.

 • Yurtdışında görevlendirilen personele isteği üzerine, kendisinin veya çocuğunun evlenmesi, annesinin, babasının, eşinin, çocuğunun veya kardeşinin ölümü halinde 7 gün izin verilir.

 • Yukarıda belirtilen sebepler dışında, ilgili şefinin onayı ile mazeretleri sebebiyle bir yılda toplam 10 güne kadar izin verilebilir.Hastalık izni,

 • Hastalık izni,

 • Yurtdışına gönderilen personelin verilecek raporlarda gösterilecek lüzum üzerine göreve başladıkları tarihten itibaren birer yıllık dönemler içerisindeki hastalık izin sürelerinin 90 günü geçmesi halinde ilgililerin yurtdışı görevleri Komisyonca sona erdirilerek yurtiçi görevlerine döndürülmelerine karar verilir.

 • Aylıksız izin,

 • Yurtdışına gönderilen personel bu görevleri süresince aylıksız izin kullanamaz. • Yurt dışında görevlendirilen personelin eşlerine kurumlarınca, memuriyetleri süresince her defasında bir yıldan az olmamak üzere en çok 8 yıla kadar 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 108 inci maddesinde belirtilen esaslar dahilinde aylıksız izin verilebilir.Kapsama dahil personel, yurtdışı görevleri karşılığında diğer kurumlar tarafından ödeme yapılmak suretiyle Komisyonca yapılacak sınavlarda başarılı olmak kaydıyla Komisyon tarafından görevlendirilebilir.

 • Kapsama dahil personel, yurtdışı görevleri karşılığında diğer kurumlar tarafından ödeme yapılmak suretiyle Komisyonca yapılacak sınavlarda başarılı olmak kaydıyla Komisyon tarafından görevlendirilebilir.

 • Yolluk ve yurtdışı aylığı ödemeleri personelin nezdinde görevlendirildiği kurumlar tarafından yapılır.

 • Bu kapsamdaki personelin izinlere ilişkin esasları uygulamaya veya yeni esaslar belirlemeye, ayrıca kullanılan izinlerde hangi hallerde hangi ödemelerin yapılacağı ile diğer hususlarda esas ve usulleri belirlemeye Komisyon yetkilidir.Görevlendirilen personele, belirlenen ödemeler dışında ödeme yapılamaz ve ayni veya nakdi herhangi bir ödemede bulunulamaz.

 • Görevlendirilen personele, belirlenen ödemeler dışında ödeme yapılamaz ve ayni veya nakdi herhangi bir ödemede bulunulamaz.

 • Bu şekilde ödeme yapıldığının tespit edilmesi halinde yapılan ödeme geri alınır veya ilgili personele yapılan ödemelerden mahsuben tahsil edilir ve ilgilinin geri çağrılmasına karar verilir.

 • Bu şekilde menfaat talep eden veya menfaat kabul edenler hakkında genel hükümlere göre soruşturma yapılır ve ilgili personelin yurtdışı görevine son verilir. • Komisyon tarafından alınacak karar uyarınca Komisyonda bulunan kurum temsilcileri ve ilgili diğer yetkililerin uygulamaları yerinde görmek amacıyla bir yılda 10 günü geçmemek üzere yurtdışına geçici görevle gönderilmesi halinde, ilgililere 6245 sayılı Harcırah Kanunu uyarınca yapılacak ödemeler Komisyon temsilcisi personelin kurumu bütçesinden veya Komisyonu oluşturan kurumların herhangi birinin bütçesinden karşılanır. • Bu Karar uyarınca yurtdışında görev yapmakta olan din görevlileri, görevlerinin devamı niteliğinde olmak üzere hacca gidenlerle birlikte en çok iki ay süreyle ilgili dış temsilciliğin onayıyla görevlendirilebilirler.

 • Bu durumda ilgililere yapılan ödemeler kesilmez. Bu şekilde görevlendirilenler Diyanet İşleri Başkanlığınca Komisyona bildirilir. • Bu Kararın yayımlandığı tarihte yurtdışı görev süresi 4 yılı geçenlerin durumları Komisyon tarafından en geç iki ay içinde değerlendirilir ve Kararın yayımlandığı tarihten itibaren bir yılı geçmemek üzere belirlenecek tarihlerde yurtdışı görevleri sona erdirilir.

 • Ancak, birinci fıkra uyarınca görev süresi sona erdirilecek olan öğretmenlerden görev bölgelerinde eğitim-öğretim devam edenlerin yurtdışı görevleri eğitim-öğretim döneminin bitiş tarihinde sona erdirilir.Kararın yürürlüğe girdiği tarihten önce mevzuatı gereği;

 • Kararın yürürlüğe girdiği tarihten önce mevzuatı gereği;

 • Türk Cumhuriyetleri ile Türk ve Kardeş Topluluklarında, daha önceden görevlendirilmiş olan personelden, yurtiçi görevine çekilme onayı alınmış olanların işlemleri alınan onay doğrultusunda yürütülür.

 • Bu Kararın yayımlandığı tarihten önce yapılmış olan sınavlarda başarılı olup sınav sonuçlarının ilan tarihinden itibaren 3 yılın sonuna kadar görevlendirilmemiş olan personelin hakları düşer.

 • 5 yıllık mesleki tecrübeye sahip olma şartı; bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce yapılmış olan sınavlarda başarılı olup görevlendirmesi yapılmış olanlar, görevlendirme sırası bekleyenler ile ilan edilen sınav duyurusuna göre başlatılan sınav süreci kapsamında bulunanlar hakkında uygulanmaz.

 • Sunumumuz sona erdi,

 • Dinlediğiniz için teşekkür ederiz…

 • Tuba KORKMAZ – Sosyal Ortaklar ve Projeler Daire Başkanlığı

 • Naci GILIÇ – Şube Müdürü

Dostları ilə paylaş:


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə