Türk miLLİ KÜLTÜRÜ İslam türk döVRÜNDƏ TÜrk küLTÜRÜ(*)Yüklə 0,65 Mb.
səhifə1/6
tarix21.06.2018
ölçüsü0,65 Mb.
#49989
  1   2   3   4   5   6

TÜRK MİLLİ KÜLTÜRÜ
İSLAM - TÜRK DÖVRÜNDƏ TÜRK KÜLTÜRÜ(*)

Türk tarixinin bu səfhəsində qurulan siyasi təşəkküllər artıq tam bir "bozqır eli" sayılmaz. Sosial durum, iqtisadi həyat, idari və hərbi yönlərdən olduğu kimi, dil, ədəbiyat, sənət etibarilə də türklər yeni bölgə və kültür şərtlərinin gərəklərinə uymuşlar, dolayısıyla əskisindən olduqca fərqli bir hüviyyətə bürünmüşlər. Bu şərtlərdən biri islamiyyətin dünyəvi fəaliyyəti nizamlayan kitablı bir din olması, digəri də yerli xalqın islami əqidə və müəssisələrlə birlikdə əski İran (sasani) gələnəklərindən bir qismini yaşatmaqda davam etməsidir. Türklər yuxarıda dəfələrcə qeyd edildiyi kimi, davranışlarını çevrənin siyasi, sosial və kültürəl durumuna görə nizamlamaqda mahir olduqlarından idarə etdikləri bölgələrdə müsləman kütlələrin alışmış olduğu gələnək və quruluşlara müdaxilə etməmişlər. Bu münvalla sosial təbəqələşmənin davamı, xalq dili olan farsca ilə Quran dili olan ərəbcənin danışma və yazışmada, ədəbiyatda, dini və elmi əsərlərdə işlədilməsi, türk idarəçilər tərəfindən islami adlar, ünvan və ləqəblər götürülməsi, mövcud hökumət təşkilatının qorunması, dövləti qoruma xidmətinə yerli ünsürlərin cəlb edilməsi, islami inanc və idealların dövlətdə üstün mənəvi güc durumuna yüksəlməsi bu türk siyasi təşəkküllərinin özəllikləri olmuşdur.

Fəqət bu türk dövlətləri tam bir "islam dövləti" də deyildir. Aradakı fərqlər təməldə və özdə olduğu üçün mühümdür. Türk-islam dövlətinin islam _______________

(*) Burada XIV əsrə qədər olan islam-türk dövlət və topluluqlarındakı türk kültürünün islam çevrəsində göstərdiyi inkişafa qısaca təmas edilmişdir. Ancaq türk aydınlarının olduqca yaxşı bildiyi və ehtiyac halında "İslam Ensiklopediyası"ndan və digər türkcə nəşrlərdən çox geniş bilgi almaq mümkün olduğu üçün bu dövr haqqındakı tarixi məlumat təkrarlanmamış, sadəcə bəzi mühüm yeni biblioqrafiya verilmişdir. Buradakı açıqlamalarımıza dayanılaraq XIV əsrdən sonrakı türk-islam siyasi quruluş və topluluqlarında davam edən milli kültürün sosial, hərbi, iqtisadi, dini, hüquqi yanları ilə asanlıqla təsbit edilə biləcəyi qənaətindəyik.


dövlətindən ayrıldığı nöqtələr özəlliklə hökmranlıq anlayışı, dövlətdə hərbi xarakter, dini davranış, torpaq rejimi və sosial haqlarda özünü göstərir. O halda bu türk dövlətləri islam dininin hakim olduğu ölkələrdə mövcud "kültür çevrəsi" dəyərləri ilə bozqır türk siyasi, sosial, hüquqi örf və gələnəklərinin bir-biri ilə qaynaşdığı, öxünəməxsus xarakterə sahib olduğu təşəkküllərdir.

Bu qaynaşma əslində çox da asan olmamış, uzun bir keçid mərhələsini gərəkdirmişdir. Türklərin tək-tək və ya kiçik ailələr halında xilafət xidmətinə girmələri bir yana buraxılsa, ilk islam-türk siyasi quruluşu olan qaraxanilər zamanı bu keçidin dövlət səviyyəsindəki dövrəsini təşkil edir. Gerçəkdən də Orta Asiyada xalqı yüzdə-yüzə yaxın türk əsilli bir sahədə qurulduğu üçün siyasi, ictimai və hüquqi yöndən türk olan bu dövlət dini baxımdan islamiyyəti təmsil etməklə türk-islam cəmiyyəti tipinə doğru körpü vəzifəsini yerinə yetirmiş olurdu. İnkişaf səlcuqlularla tamamlandı. Öncəki qəznəvi dövlətində bu nəticə alına bilməzdi, çünki yabançı etnik kütlə üzərində ancaq incə bir təbəqə meydana gətirən və islam dünyasının kənarında fəaliyyətə keçən qəznəvi idarəçilərinin bir yandan yerli ünsürə dayanmaq məcburiyyəti, digər tərəfdən siyasətlərinin daha çox dışa (Hindistana) dönük olması onları belə bir imkandan məhrum buraxmışdı. Halbuki səlcuqlu dövləti müsəlman ölkələrin ortasında qurulmuş və bütün siyasi, iqtisadi, dini icraatı doğrudan-doğruya bu məmləkətlərin məsələlərinə, türk və yerli müsəlman xalqın arzu və ehtiyaclarının təmin edilməsinə yönəlmişdi. Beləliklə, bu qaynaşmanı gerçəkləşdirmək surətilə türk-islam dövlət və cəmiyyətini meydana gətirməyi bacaran Böyük Səlcuqlu imperiyası1 sonrakı min illık tarixə damğasını vuran bir böyük çağ vəsfini daşımaqdadır.1.HÖKMRANLIQ

a.Ü m u m i v ə z i y y ə t
Qaraxani dövlətində "arslan xan" ünvanlı "böyük xaqan" ölkənin şərqini, onun yüksək hakimiyyəti altında "buğra xan" ünvanlı digər bir xan da qərbi idarə edirdi. Buğra xan tamğaç (tafğaç, tabğaç) xan ünvanını daşıyırdı. Sonra "ilig (elig) " və "təgin" deyə anılan şahzadələr gəlirdi. Sonuncular arasında yınal-təgin, yığan-təgin kimi qədəmələr vardı. Təginlikdən eligliyə, sonra buğra xanlığa və nəhayət arslan xanlığa yüksəlmək surətilə məmləkəti idarə edən xanədan üzvləri bölgələrinin mərkəzlərində (Balasağun, Özkənd, Kaşğar, Sayram, İlak, Buxara və s.) hərbi qüvvə saxlayır və mərkəzi hökumətin izni ilə öz adlarına pul kəsdirirdilər. Paytaxtda xaqanlara vəkalət edənlər ərkin, sağun kimi ünvanlar alırdılar. Kaşğarinin verdiyi bilgiyə görə2, başında xalq arasından yetişmiş vəzirlərə verilən "yuğruş" ünvanlı3 bir zatın durduğu bir dövlət məclisi vardı. Bu heyət ilə xaqan arasındakı irtibatı tayanğu4 təmin edir, məmləkət içi və dışı yazılı münasibətlər bitigçi tərəfindən, maliyyə işləri ağıçı tərəfindən düzənlənirdi. Hətta əski "ügə" ünvanı belə davam etməkdə idi5. Xatun da xaqan qədər söz sahibi idi6. Görünür ki, qaraxani dövlətində idarə bozqır elinin davamı mahiyyətində idi. Yalnız təşkilatın üst qədəmələrində əski xaqan yerinə arslan xan, yabğu yerinə buğra xan, şad yerinə ilig (yilig, elig) xan kimi bəzi istilah dəyişikliyi olmuşdu. İslami baxımdan görünən yeniliklər bunlardı: islam dövlətində məşruluğun şərti kimi hökmdarlığın xəlifə tərəfindən təsdiqi, ölkədə xəlifə adına xütbə oxudulması; pulun üstündə xəlifənin adının yazılması, bir də xaqanın başı üzərində "çətir"7 daşınması idi. İslamiyyəti ilk qəbul edən Satuk Buğradan (Əbdül-Kərim) etibarən xanlar müsəlman ad və ləqəbləri almağa başlamışlar, fəqət "sultan" ünvanını ancaq XIII əsrə doğru işlətmişlər.

Qaraxani dövlətində hökmranlıq, əsasda, bozqır eli məşruiyyət prinsi- pinə dayanırdı. 1070-ci ilə doğru Kaşğarda yazıldığı bilinən ünlü siyasət kitabı “Qutadğu Bilig”də bu xüsus göstərilməkdədir. Şəriət, xilafət kimi islam dövlətinin təməl ünsürlərindən, Qurandan, hədisdən və dini-hüquqi islam müəssisələrindən bəhs edilməyən və əhalinin bir islam cəmiyyətindən ziyadə türk topluluğu vəsfində tanıdıldığı bu əsərdə məşruluq əski türk "qut" və "törə" düşüncələrinə dayandırılmışdır8.

Daha ziyadə məhəlli bir islam dövləti durumundaki qəznəvilərdə hö- kmdarlığı xilafət məqamı tərəfindən təsdiq edilən və xəlifədən müxtəlif ləqəblər alan Mahmud, ehtimal ki, "sultan" ünvanı ilk tövcih edilən hökmdar olmuş9, sonra bu təbir bütün islam dövlət başqanları tərəfindən rəsmi ünvan olaraq istifadə edilmişdir. Ancaq siyasi inkişaf yönündən səlcuqlu imperiyasının davamı olub, formal baxımdan onun yüksək hakimiyyətində birər idari avtoritet vəsfini mühafizə edən atabəyliklər və daha ziyadə türk ünvanlarının daşındığı Anadolu türkmən bəyliklərində "sultan" ünvanı mövcud olmamışdır ki, bu da bütün Orta Şərq bölgəsində yayılmış müxtəlif siyasi quruluşların, bu arada Anadolu səlcuqlu qolunun məşru hökmranlığını öz üzərində daşıyan Böyük Səlcuqlu imperiyasınun oynadığı mərkəzi rolu ortaya qoyur.

Səlcuqlular başlanğıcda əski göytürk dövlət anlayışı və təşkilatını tətbiq edən oğuz-yabğu dövlətinin izində idilər. Başda yabğu vardı. İnal (inəl), yınanç, inançu və bəy ünvanlı xanədan üzvləri onun ətrafında idari məsuliyyəti bölüşürdülər. Fəqət Xorasana keçəndən sonra dəyişikliklər göründü. Gerçəkdən, 1040-cı il Dandanəkan (Taş-rabat) savaşının çox mühüm bir nəticəsi olaraq, səlcuqluların Xorasana yerləşməsi türk-islam dövlət və cəmiyyətinin təşəkkülündə ən təsirli hadisə vəsfində görünməkdədir. Nişapur, Mərv, Səraxs, Tus və Bəlx kimi böyük yaşayış məskənlərini (şəhərləri və civar köyləri) içinə alan Xorasan vilayəti eyni zamanda sahəsinin genişliyi və otlaqları ilə bozqırlı nüfusu ən yaxşı şəkildə barındıracaq bir ölkə durumunda idi. Ayrıca türklərin çox saylı qoyun, sığır, at sürülərindən əldə etdikləri məhsullar da şəhərlilərin və kəndlilərin ehtiyaclarını qarşılaması və yerli əl sənətlərinə xam maddə təşkil etməsi etibarilə bölgə iqtisadiyyatını tamamlayacaq mahiyyətdə idi. Beləliklə, səlcuqlu kütlələrinin əsl köç səbəbləri olan yer darlığını ortadan qaldırıb keçim sıxıntısını yox edən Xorasan, üstəlik, ortaçağ dünya ticarətinin bəlli-başlı nöqtələrindən biri olaraq da böyük dəyər daşıyırdı. Bilxassə ana yolların bir-biri ilə qovuşduğu Nişapur şəhəri dolayısıyla strateji yönündən də çox əhəmiyyətli idi. İslam Şərqinin seçkin idarə, ədəbiyyat və elm adamlarını yetişdirən zəngin kültür mərkəzi Xorasan saydığımız bu özəllikləri üzündən civar dövlətlər arasında (qaraxanilər, samanilər, qəznəvilər) şiddətli rəqabət mövzusu olmaqda və səlçuqlular üçün də ələ keçirilməsi əlzəm ana hədəf sayılmaqda idi. Bunu təşviq edən digər bir xüsus da Xorasan əhalisinin qismən türk olması idi. Səlcuqlulardan öncə də burada türklər yaşayırdılar. Əsasən tanınmış ərəb alimi əl-Cahiz (ölümü 869) ilə əl-Biruninin (ölümü 1051) qeydlərinə görə, xorasanlılarla çay (Ceyhun) ötəsindəki türklər arasında ümumi düşüncə və yaşayış baxımından böyük fərq yoxdu. Bax bu iqtisadi, əsgəri, kültürəl və qövmi xüsusiyyətlərilə Xorasan bölgəsi Səlcuqlu dövlətinin sağlamlaşmasını təmin etmiş və sonra əsrlərcə sürəcək Orta Şərq türk hakimiyyətinin xarakterini müəyyənləşdirmişdir.Sosial və fikri həyat etibarilə "yerləşik" kültür dəyərlərinin yaşadığı şə- hər və qəsəbələrində islam xilafəti tərəfindən təmsil edilən Şərq-islam inanc və davranışlarının hökm sürdüyü, eyni zamanda, açıqlamağa çalışdığımız geniş imkanlar dolayısıyla bu kültürün gəlişdirildiyi Xorasan çevrəsində bozqırlardan gələn səlcuqluların dövlət qura bilmələri ancaq islamiyyətin və məhəlli xüsusiyyətlərin dəyərləndirilməsi ilə mümkündü və minlərcə illik bir idarəçilik gələnəyinə sahib səlcuqlu başbuğları da bunun fərqində idilər. İslamda və türkdə ortaq düşüncə olan ədalət və nizam sayğısı hələ 1038-ci ildə Tuğrul bəyin avanqardı sifəti ilə Nişapura gələn İbrahim Yınalın nitqindən anlaşılmaqda idi. Yınala görə, o zamana qədər ətrafda görünən asayişsizlik "kiçik adamların işi" idi. Fəqət artıq "adil padşah" Tuğrul bəyin idarəsi sayəsində kimsə nizamı pozmağa cəsarət edə bilməyəcəkdi10. Tuğrul bəy Nişapura gəlincə, məşhur qazı Səidin tövsiyələrini dinlədi və işlərin düzənlənməsini Əbül-Qasım ül-Kəvbani adlı yerli bir idarə adamına həvalə etdi. Bu zatın ilk səlcuqlu vəziri olaraq göstərilməsi və arxasından digər yerli vəzirlərin iş başına gətirilmələri ilə də aydın olur ki, Xorasanda yeni bir türk-islam dövlətinin təməlləri atılmaqda idi. Tuğrul bəy "sultan" ünvanını almış, islam ad və ləqəbləri daşımağa başlamış, Oğuz "yabğu" ünvanı yerinə "məlik" təbiri keçmiş və hökumətin çevrə örnəyinə görə təşkilatlandırılmasına girişilmişdi.

b. İ s l a m a m m ə (ictimai) h ü q u q u n d a d ə y i ş i k l i k
Ancaq bu dövlətin xilafət mərkəzinə uzaqlığı üzündən eyni bölgələrdə meydana çıxan tahirilər, səffarilər və samanilər kimi müsəlman-iranlı dövlətlərdən çox fərqli yanları vardı. Aşağıda açıqlayacağımız türk özəllikləri dışında, bu fərq başda hökmranlıq anlayışında görünürdü. Bilindiyi üzrə, islamiyyətdə dövlət başqanı (xəlifə) Allahın elçisi (rəsul) olan peyğəmbərimizə vəkillik etdiyi üçün "bütün müsəlmanların başı" (əmir əl-möminin) deyə anılır və o, insanların bütün dünya və axirət işləri daxil kainat nizamının, Allah kəlamının (Quran) əmir-nəhyləri (şəriət) dairəsində idarəsindən cavabdeh idi. Halbuki türk hökmdarı Tanrı bağışı "qut" yolu ilə yalnız yer üzündəki insanları idarə etməklə vəzifəli idi. Bax hakimiyyət anlayışındakı bu ayrılıq islam tarixində ilk dəfə Böyük Səlcuqlu imperatorluğu çağında ortaya çıxmış və türk hökmdarları dünyanı idarə etmə səlahiyyətini xəlifəyə devr etməyərək öz öhdələrinə almışlar. Daha öncəki islam dövlətlərində, hətta qəznəvilərdə belə, dövlət başqanları "islam xəlifəsinə bağlı birər müsəlman əmir (komandan, idarəçi)" durumunda ikən və xəlifənin yüksək avtoritetini tanıyaraq hər dürlü icraatda dini çərçivə içində qalmağa, dünya məsələlərini də şəriət hökmlərinə görə yürütməyə qeyrət edərkən, səlcuqlu sultanları hörmətdə qüsur etmədikləri xəlifəni sadəcə möhtərəm bir vətəndaş sayır və xilafət paytaxtı Bağdada türk imperatorluğunun sadə bir şəhəri gözü ilə baxırdılar. Bozqır türk dövlətlərində vicdan hürriyyəti şəklində, hətta qaraxanilərdə məşruiyyət prinsipi olaraq görünən, dünya işlərinin dindən ayrı tutulmasından ibarət bu əski türk gələnəyi xəlifə əl-Qaim Biəmrillahın pul və ərzaq təxsisatını artırmaqla yetinən Sultan Tuğrul bəyin səltənət məsələlərini öz üzərinə alması ilə felən qüvvəyə minmşdi11. Beləliklə, islam ammə hüququnda çox mühüm bir dəyişiklik meydana gəlmişdi ki, xəlifə ilə sultanı, biri dini, digəri dünyəvi olmaq üzrə bir-birinə dənk iki baş qəbul edən bu yeni anlayışa görə, türk hökmdarı artıq "xəlifəyə bağlı bir müsəlman əmiri" deyil, fəkət səltənətin gerçək sahibi və dünya işlərindən sorumlu yeganə şəxs idi12. Yalnız şəriət ilə məşğul olan xəlifələr isə mərkəzi hökumət tərəfindən onlara verilən ərazidən keçim və gəlirlərini təmin edirdilər və hətta zaman-zaman xəlifənin sultan tərəfindən tanınması gərəkirdi13. Abbasi xəlifəsinin dünya işlərindən uzaq tutulması xüsusunun səlcuqlulardan öncə büveyhilər idarəsində tətbiq edildiyi, dolayısıyla xəlifənin bu yeni anlayışa yabançı olmadığı görüşü məsələni açıqlamağa kafi deyildir. Sünni abbasi xilafəti prinsiplərini qüvvədə saxlanayacağı təbii olan şiə büveyhi dövləti başqanının gerçəkdə islam ictimai hüququna görə, bir "əmir"i durumunda olduğu Misirdəki şiə fatimi xəlifəsinin direktivlərindən xaricə çıxa bilməyəcəyi unudulmamalıdır14. Şübhəsiz, nə büveyhilər, nə də digər islam dövlətləri laiklik deyə biləcəyimiz bu qavram ilə ilgili bir fikri əsasa sahib deyildilər. Səlcuqlularda isə normal dini tolerans sərhədlərinin çox üstündə bir prinsip olaraq görünən bu tətbiqat Sultan Tuğrul bəyin Bağdadda xilafət sarayında ehtişamlı bir törən ilə xəlifə tərəfindən "dünya hökmdarı" ("Şərqin və Qərbin hakimi") elan edilməsi (20 yanvar 1058) ilə məşruiyyət yönündən təscil edilmiş oldu. Bundan dolayı Sultan Məlikşah mədəni hüquqa aid yeni qanunlar çıxara bilirdi15. Ölkəyə geniş ölçüdə vicdan hürriyyəti gətirən bu prinsip bir yandan elm, fikir və ədəbiyyat sahələrində sərbəst gəlişməyə daha çox imkan vermiş, bir yandan da islam məmləkətlərindəki müxtəlif məzhəb, təriqət mənsubları ilə qeyri-müslim ünsürlərin (zimmilərin) islami hüquq qaydalarına tabe olmaq məcburiyyətini xəfiflətdiyi üçün dövlət sərhədləri içindəki qələbəlik xristian, süryani, pavlikian, musəvi təbəənin dövlətə bağlanmasına böyük ölçüdə yardım etmişdir. Bu durum özəlliklə XII əsrə doğru Orta Şərqin siyasi xəritəsində diqqəti çəkəcək qədər aşıqdır. Səlcuqlulardan öncəki Şərq islam dünyasında Mavəraünnəhr və Xorasanın bir qismində samanilər, Sistanda səffarilər, Farsda şəbankarə, Cürcan həvalisində simcurilər və ziyarilər, Mazandaranda bavəndilər, Rüstəmdarda paduspanilər, Nihavənddə həsənveyhilər, İsfahanda və Həmədanda kakuyilər, Şirvan'da şirvanşahlar, Aranda şəddadilər, Dərbənddə haşimilər, Şimali Suriyada həmdanilər, Mosulda uqaylilər, Diyarbəkir və Məyyafariqində mərvanilər, Hələbdə mirdasilər, Hillədə məzyədilər16 və Bağdad ilə İraqi-Ərəbdə büveyhilər kimi bir-birinə qarşı cəbhə almış məhəlli hökumətlərin siyasi düşmənlikləri və eyni zamanda dürlü inanc və məzhəblərin xalq arasında meydana gətirdiyi münafirətə qarşılıq, səlcuqlu imperatorluğunun gəlişdiyi zamanlardakı siyasi və mənəvi birlik “Qutadğu Bilig”dəki türk bəyi (hökmdarı) haqqındakı tövsifin17 ən yaxşı ifadəsidir. Tarixi qaynaqlarda çoxu "əs-Sultan ül-adil" deyə anılan türk dövlət başqanları haqq və ədalət "qanunlarını" yürütməkdə olduqları üçün dürlü din, məzhəb və düşüncəyə bağlı kütlələr hüzur içində günlük həyatlarını davam etdirirdilər. İmperatorluqda və digər türk-islam siyasi təşəkküllərində -xalqın dini duyğularının təhriki ilə meydana gələn babai üsyanı (1239) ilə istilaçı monqollara qarşı dirənmə qeyrətləri dışında görünən bəzi iç mücadilə hərəkətləri, bilindiyi üzrə, bilxassə şahzadələr arasında baş verən iqtidar yarışmalarının nəticəsi idi. Türk hökmranlığındaki qut prinsipi dolayısıyla da xalq bu kimi məsələlərlə çox da maraqlanmırdı.

Buna qarşılıq, səlcuqlu imperatorluğu parçalandığı zaman idarənin zə- ifliyindən faydalanaraq əski dünyəvi iqtidarı təkrar qurmaq istəyən xəlifələrin İraq səlcuqlu dövlətinin yıxılmasında18 və bilxassə xəlifə ən-Nasir-li-dinillahın (1179-1225) Xarəzmşahlar imperatorluğunun süqutunda, islam-türk ölkələrinin monqol istilası altına düşməsində oynadıqları mənfi rol xatırlanmağa dəyər19. Digər tərəfdən Misir türk sultanı Bəybars abbasi ailəsindən birini (əl-Müstənsir Billah) xilafət taxtına oturtmuş (1261), Dehli sultanlığında da eyni "laik" görüş qüvvədə qalmışdır. Əlaüddin Qalaç bunu "dövlət ilə şəriət ayrı şeylər olub, biri hökmdara, digəri qazı və müftilərə aid şeylərdir" şəklində ifadə etmişdir20. Nəticə olaraq, türklərin islam dünyasına gətirdiyi bu prinsip, yəni ammə mənfəətlərini qorumaqla vəzifəli dövlət avtoritetinin hər şeydən üstün olduğu düşüncəsi Osmanlı daxil bütün türk-islam dövlətlərində hakim olmuşdur21 .

Hökmranlıq bəhsində sultan zövcələrinin durumu da diqqəti çəkir. İslam ammə hüququnda yeri olmayan xatunların türk-islam dövlətlərində əski türk gələnəyi icabı avtoritetlərini yürütməyə çalışdıqları görünür. Məsələn, Tuğrul bəy (xatunu Altuncan) və Alp Aslanın (xatunu Səfəriyə) zövcələrinin bu sultanlar üzərindəki təsirləri qaynaqlarda göstərilmişdir22. Sultan Məlikşahın zövcəsi qaraxani şahzadəsi Cəlaliyə (Tərkən) xatun da dövlət idarəsində çox təsirli idi. Siyasi təmasların bəzən öncə bu xatunla aparılaraq olğunlaşdırıldığı olurdu. Qaynaqlar bu xatunun ayrı bir divanı (hökumət) olduğunu da qeyd edirlər23. Bu yöndən Xarəzmşah Əlaüddin Təkişin xanımı, Əlaüddin Məhəmməd Xarəzmşahın anası, kanqlı şahzadəsi Tərkən xatun bilxassə mühümdür: ayrı divanı, ayrı sarayı vardı və sultanın əmrləri bu xatunun imzası olmadan keçərli sayılmırdı. Xarəzmşah Məhəmməd iqtidarının sonlarına doğru Səmərqəndə çəkilərək paytaxt Gürgənci ona verməyə məcbur olmuşdu24.

c. C a h a n h a k i m i y y ə t i
Bozqır türk dövlət başqanının vəzifələrindən sayılan "cahanı idarə etmə" düşüncəsi türk-islam dövlətlərində də yaşamaqda idi. Oğuz xaqan dastanından və uyğur hökmdar ailəsinin mənşəyi əfsanəsindən başqa Qərbi Hun imperatoru Attila, hun başbuğu Uldız, göytürk sərhəd komandanı türk-şad haqqındakı tarixi vəsiqələrdə və Orxon kitabələrində görünən və "Günəşin doğduğu yerdən batdığı yerə qədər" dünyanın törəyə görə türk hökmdarı tərəfindən idarə edilməsi ülküsü olan əski türk cahan hakimiyyəti düşüncəsi25 səlcuqlu çevrəsində bütün canlılığını mühafizə edirdi. Mahmud Kaşğari belə deyir: "Tanrı dövlət günəşini türklərin bürcündə doğdurmuş, göylərdəki dairələrə bənzəyən dövlətləri onun səltənəti ətrafında döndərmiş, türkləri yer üzünün hakimi etmişdir"26. Peyğəmbərimizin "Mənim türk adında bir ordum vardır" dediyini nəql edən Kaşğariyə görə27, türk adı Tanrı tərəfindən verilmişdir28.

O zamanın ümumi əfkarında yayğın olduğu anlaşılan bu düşüncənin siyasi sahələrdə də əks-sədaları görünməkdə idi. Tuğrul bəydən sonra yenə xəlifə tərəfindən "Şərqin və Qərbin hakimi" elan edilən Böyük Sultan Məlikşah (25 aprel 1088) ölümündən az öncə Bağdadda topladığı hərb məclisində Misirin və bütün Məğrib bölgəsinin zəbt edilməsini planlaşdırır, oğlu Sultan Səncər isə xəlifəyə göndərdiyi 1133-cü il tarixli məktubunda "Ulu Tanrının lütfü ilə cahan padşahlığına yüksəldiyini" yazırdı. Digər tərəfdən Məhəmməd Xarəzmşah Suriya, Misir və civarının zəbtini planlaşdırırdı.

Yeni fəth ediləcək ölkələrin müxtəlif bölgələrinə göndəriləcək xanədan üzvlərinin öncədən bəlirlənməsi də cahan hakimiyyəti ülküsünün tətbiqatından idi. Oğuz dastanındaki ox motivi, uyğur əfsanəsində qardaşların bəlli bölgələrə sövq edilməsi, göytürk kitabələrindəki zəbt edilməsi düşünülən istiqamətə şahzadələr təyini ilə ilgili qeydlərlə, səlcuqluların Dandənəkan savaşından dərhal sonra toplanan məclisdə fütuhat yönlərinin və buralarda vəzifə alacaq başbuğların seçilməsi arasında bir eynilik mövcuddur. Ayrıca səlcuqlu idarəsi tərəfindən şüurlu bir şəkildə qərbə, Bizans sərhədlərinə yığılan və son dərəcə əhəmiyyətli tarixi nəticələr verən türkmən köçlərinin29 mümkün qıldığı Malazgirt müharibəsi və Anadolunun fəthi də eyni ülkünün zəfər halqalarından biridir.

Bilindiyi üzrə, bütün insanlığa şamil olan səmavi dinlər (musəvilik, xristianlıq, islamiyyətdən hər birinin qayəsi də cahana yayılaraq dünyanı öz etiqad sistemi içinə almaqdır. Ancaq türk cahan hakimiyyəti ilə bunlardakı düşüncə arasında yenə əsaslı bir fərq vardır: insanların qardaşlığı və hüquq bərabərliyi hər dinin öz iman şərtləri və əməl qaydalarına bağlanmaqda və məsələn, islamiyyət və ya xristianlıq dışında qalanlar ikinci dərəcədən in- sanlar sayılmaqda ikən türk anlayışında göytürk kitabələrində açıqca ifadə olunduğu üzrə30, yer üzündə mövcud insan cinsi bir bütün sayılıb, toplu- luqlar arasında sosial, kültürəl, dini hər hansı bir qədəmə qəbul edilməyərək hər kəsə bətabər haqq və ədalət tanınmaqdadır. İslam dövlətlərində fəth edilən ölkələr islam dininə döndərilməyə və Quran dili olan ərəbcənin yayılmasına çalışıldığı və bu, bir vəzifə olduğu halda, türk-islam dövlətlərində müxtəlif din və məzhəbdən kütlələrin gələnəklərinə müdaxilə edilmədən yaşamalarının təmin edilməsi səlcuqlulardan etibarən bütün türk-islam siyasi təşəkküllərində görünən türk hökmranlığında cahan hakimiyyəti prinsipinin özəlliyi mahiyyətindədir.Bununla bərabər, islam çevrəsindəki türk hakimiyyətinin hələ XI əsrdən itibarən islam və türk kültürlərinin bir-biri ilə qaynaşması sonucunu verməyə başladığını xatırlatdıqdan sonra qeyd edək ki, islamiyyət başlıca mə- nəvi dayaq halına gəlmiş, türk dövlətləri tərəfindən bu dinin yayılması üçün böyük səy göstərilmişdir (bax: aş. Dini həyat). Bilxassə xristianlıq davası ilə savaşan səlibçi orduların ölkəni ağır təhdidlərə məruz qoyması qarşısında türk idarəçiləri də təbii olaraq islami inanc və duyğunu ilk planda tutmuşlar. Beləliklə, yuxarıda açıqlanan prinsip əsasda eyni qalmaqla bərabər türk-islam çevrəsində bir düşüncə düzənlənməsi olmuş, yəni əski türk "mülk və millət" (ərkinlik üçün, kün üçün) prinsipi ilə sonrakı "din və dövlət" (din üçün, dövlət üçün) düsturu arasında müvazinət qurulmaq surətilə yeni bir düşüncə tərkibi ("dinü dövlət, mülkü millət") meydana gəlmişdir ki, bu, bilindiyi üzrə, fütuhatı xristian dünyasına dönük son Osmanlı imperatorluğunda öz inkişafının zirvəsinə çatmıştır.

ç. Ö l k ə n i n “t ə q s i m i" m ə s ə l ə s i
İslam-türk dövlətlərində bir bölgənin idarəsini alan xanədan üzvləri "məlik" adlandrılırdı. Bunlar imperiya paytaxtındakına bənzər bir hökumət quruluşuna, dolayısıyla ayrı "vəzir"lərə, ayrı hərbi qüvvələrə sahib olmaqla, xəlifə, sultan və öz adlarına xütbə oxutmaqla, "növbət" çaldırmaqla və izin alaraq pul kəsdirməklə bərabər, mərkəzdəki sultan tərəfindən təmsil edilən yüksək iqtidarı tanıyır, savaşlarını və siyasi təmaslarını imperiya tərəfindən düzənlənən ana siyasət çərçəvəsində yürüdürdülər. Başqa cür hərəkət edənlər təqib edilirdi. Məliklər dəyişdikcə və ya bölgələrində daralma və ya genişləmə olduqca vəzifə, yetki və sahələrinə aid fərmanların sultan tərəfindən yenilənməsi lazımdı. Vəliəhdlik müəssisəsi bozqır dövründən bəri (atadan oğula, oğul yaramırsa qardaşa) davam etməklə birlikdə xanədan mənsubları ailədən intiqal edən qutun özlərində də mövcud olduğu ("xarizmatik vərasət", bax: yux. III fəsil, Vəliəhd) düşüncəsi ilə yüksək iqtidarı almaq qeyrətinə girişirdilər ki, hüzursuzluqlara yol açan bu mücadilələr sonunda taxta felən sahib olanın gerçək "qut" ilə təchiz edilmiş olduğu inancı ilə onun ətrafında toplanırdılar. Beləliklə, gerçəkləşmiş bir düzənə qarşı dirənənlər "asi" sayılaraq təqibinə çalışılırdı. Bu etibarla qaraxanilərdə, səlcuqlularda və xarəzmşahlarda sıx görünən taxt qovğalarının mexanizmi yanlış anlaşılmamalı və istiqrarlı dövlət nizamının qurulduğu zamanlarda müxtəlif bölgələrin başında bulunan xanədan üzvləri yüksək iqtidara bağlı məliklər olaraq, imperiyanın idarəsində və fütuhatda ortaq məsuliyyət daşıyan idarəçilər sayılmalıdır. Necə ki Sultan Mətikşahın vəfatı (1092) ilə mərkəzdə iqtidar boşluğu hasil oluncaya qədər imparatorluqda hökmranlıq zədələnməmiş, dövlət bütünlüyü pozulmamışdır. Hətta bir nəsil sonra belə Sultan Səncər (1119-1157) Anadolu səlcuqlu hökumətini hüquqən özünə bağlı düşünmüş31, danişmənd bəyi Qazinin "məlik" ünvanını təsdiq etmiş32 və məsələn, Anadolu səlcuqlu sultanı II Qılıc Arslan 1185-ci ildə ölkəsini 11 oğlu arasında güya "bölüşdürdüyü" halda Anadolu 11 dövlətə ayrılmamışdır. Ancaq eynən bozqır elində olduğu kimi, mərkəzi iqtidar ortadan qalxdığı və ya istiqlalını itirdiyi zamanlarda parçalanma görünməkdədir. İslam dünyasında 4 səlcuqlu dövləti, Şərqi Anadolu türkmən bəylikləri və atabəyliklər mərkəzi iqtidar zəifləyib çökdüyü üçün meydana gəlmişlər, sonrakı Anadolu bəylikləri də Anadolu səlcuqlu dövlətinin monqol təhəkkümü altına düşməsi nəticəsində bu istilaçıları uzun müddət tanımağa razı olmayan uc türkmənləri tərəfindən inkişaf etdirilmişlər; eynən 630-cu ildə Çin hakimiyyətinə girən göytürk dövləti içində özbaşlarına dövlətlər qurmağa girişən uyğurlar, xəzərlər, oğuzlar, qarluqlar, türgişlər və bulğarlar kimi. Yalnız Hindistanda və Misirdə durum bir az fərqli görünür. Dehli sultanlığında (1206-1413) idarə başına bir-biri ardınca bir neçə ailə gəlmiş, Misir dövlətində (1250-1382) də qabiliyyətli şəxsiyyətlər ordunun təs- vibi ilə sultanlığa yüksəlmiş və ancaq Kalavundan sonra davamlı bir xanədan qurula bilmişdir. Bunlar hər halda birinin Türküstandan, digərinin qıpçaq bozqırlarından davamlı olaraq gələn qüvvələrlə bəslənməsinin nəticəsində dövlətdə yeni-yeni güclərin meydana çıxmış olması ilə açıqlana bilər. Necə ki tülunilər (875-905) və ağşidilər (935-969) belə bir ikmal dəstəyindən məhrum olduqları üçün ömürləri qısa sürmüş, buna qarşılıq səlcuqluların ilk dövrlərində çoxsaylı türkmən kütlələrinin qərbə axışı33 burada türk dövlətinin istiqrarını təmin etmiş, Anadolunun sürətlə türkləşməsini mümkün qılmış, lakin Orta Asiyada Teymur iqtidarının qurduğu baraj üzündən ikmalsız qalan Dehli sultanlığında hakimiyyət yabançılara keçmişdir. Misirdə isə getdikcə azlıqda qalan türk ünsürünə qarşılıq bilxassə çərkəzlərin çoxalması iqtidarın dəyişməsi nəticəsini doğurmuşdir.


2.TƏŞKİLAT

İslam-türk dövlətlərində məqam və məmuriyyət adlarından və vəzir Ni- zamülmülkün "Siyasətnamə"sindən anlaşıldığına görə, hökumət təşkilatı və ordu quruluşunda əsas etibarilə islam-İran gələnəyini davam etdirən qəznəvi türk dövləti səlcuqlulara və dolayısıyla sonrakı bütün türk-islam siyasi təşəkküllərinə örnək olmuş durumdadır. Bununla bərabər, səlcuqlu dövründə atabəy34, sübaşı, çavuş, tuğra, ulağ, cufğa kimi təşkilatla ilgili türkcə terminlər yaşamışdır. Ayrıca, bəyləri daima türk ünvanları daşıyan türkmən bəylikləri dışında, Türküstanın davamlı təsiri ilə Dehli sultanlığında heç olmazsa termin olaraq türk ünvanları uzun müddət görünmüşdür. Məsələn, əski yabğu təbirinin yerinə keçən "məlik" sözü ümumiyyətlə Hindistanda "xan" ünvanı ilə qarşılanmış, "yuğruş" ünvanı da mühafizə edilmişdir. Firuzşahın atası "Məlik Yuğruş" deyə anılırdı.a. H ö k m d a r v ə s a r a y
Dövlət təşkilatının ən mükəmməl şəklini almış olduğu Böyük Səlcuqlu imperiyası zamanında sultan (Məlikşah, Səncər, Böyük Sultan -əs-Sultan ül-Əzəm) adına ölkənin hər tərəfində xütbə oxunur, pul onun adına kəsilir, fərmanlara, "böyük divan" (mərkəzi hökumət) qərarlarına onun ismindən ibarət tuğrası çəkilirdi. Sultan türkcə adıyla bərabər bir müsəlman adı da alır, səltənətin xilafət tərəfindən təsdiqi münasibəti ilə xəlifənin verdiyi ləqəbləri daşıyırdı. Savaşlarda və gəzilərdə başı üstündə çətir tutulur və daima yanında olan musiqi taqımı ("növbət") gündə 5 namaz vaxtında növbət çalırdı. Məliklər ancaq 3 növbət çaldıra bilirdilər. Yalnız imperiyasınun çox genişləndiyi dövrdə özünün "İskəndəri-Sani" (II İskəndər) adlandırılmasını münasib görən Xarəzmşah Sultan Əlaüddin Məhəmməd 5 növbəti məliklərə və tabe hökmdarlara təxsis edərək özü üçün gündə 2 dəfə (günəş doğarkən və batarkən) çalınmaq üzrə "Zülqərneyn növbəti" təyin etmişdi. Sultanlar həftənin müəyyən günlərində dövlət ərkanını və komandanları qəbul edir, xalqın şikayətlərini dinləyir, qazıları təyin, iqtaları təvzi, tabe dövlət başqanlarının hökmdarlıqlarını, məliklərin idarəçiliklərini təsdiq edir, dövlətə qarşı işlənən suçlarla məşğul olan ali məhkəməyə (divani-məzalim)35 başqanlıq edirdilər.

Doğrudan-doğruya sultanın şəxsinə bağlı olan saray (dərgah, bargah) belə təşkilatlanmışdı: haciblər (hacib ül-hüccab, hacibi-bozorq), çubdarlar (dəynəkçilər), silahdarlar, bayraqdar (əmiri-ələm), camədar (əlbisə mühafizi), şərabdar, taştdar (abdar), əmiri-çeşnigir, əmiri-axur, vəkili-xas (sultan dairəsi naziri), sərhəng, nədimlər, mühasiblər. Bu vəzifəlilərin hamısı hökmdarın ən sadiq adamları arasından seçilirdi.b. H ö k u m ə t
"Divani-səltənət" (böyük divan) deyilən hökumət başında "sahib di- vani-səltənət və ya divani-əla" (və ya xaceyi-bozorq) ünvanlı vəzirin durduğu divani-vəzarətə bağlı olan 4 divandan (nazirlik) ibarət idi:

1) Divani-tuğra (dövlətlərin bəzilərində divani-inşa, divani-risalət: iç və dış yazışmalar).

2) Divani-istifa (maliyyə. Xalqdan yığılan vergilərin36 toplandığı "xərc" /məsrəf/ xəzinəsi ilə xas ərazidən və tabe hökumətlərdən alınan vergi, hədiyyə və s. aid "əsl" /ehtiyat/ xəzinəni idarə edir və dövlətin ümumi gəlirlərini düzənləyir.

3) Divani-ərz ül-ceyş (hərbiyyə).

4) Divani-işraf (ümumi təftiş). Burada hərbi və ədli işlər dışındakı bütün dövlət məmurları və müəməlatının tamamən müstəqil bir işraf quruluşu ilə nəzarət altında tutulması diqqətə dəyər.

Əyalət isə böyük divana bağlı və mərkəzi şəhərlərdə birər "şıxnə" (hərbi vali) olan əyalətlərlə məliklər idarəsindəki bölgələrə ayrılmışdı. Hər şəhər və qəsəbədə mülki idarədən sorumlu bir "amid", mali işlərə baxan bir "amil", xalq tərəfindən seçilən bir "rəis" və bələdiyyə işlərini görən bir "mühtəsib" vardı. Müxtəlif vəzifələrlə bütün ölkəyə yayılmış naiblər, vəkillər, katiblər, təhsildarlar və s. vardı ki, sayları xeyli çox idi. Ayrıca imperatorluqda "peyk"lər və "pərəndə"lərdən qurulu çabuq xəbər alma təşkilatı, müntəzəm ulağ (poçt) şəbəkəsi, hərbi və ticari baxımdan önəmli yollarda zastavalar və asayişin daim qorunması gərəkli yerlərdə "ribat"lar (təhkimli bina), "münxi" adlanan gizli istixbarat məmurları hökumət təşkilatını tamamlayan ünsürlərdi37.c. Ə d l i y y ə
Ədliyyə şəri yarğı və örfi yarğı olaraq ikiyə ayrılmışdı. Qazılar şəri davalara baxaraq, başlarındakı "qazi-l-quzat" (qazılar qazısı, baş qazı) mərkəzdə (səlcuqlu dövründə Bağdadda) məhkəmə başqanı kimi bütün qazılara nəzarət edirdi. Tərəkə, xeyriyyəçilik işləri və vəqflərin idarəsi, vəqfiyələrin tənzimi də qazılara aiddi. Hənəfi və şafıi fıqhi (hüququ) əsaslarına görə müamilə yürüdən qazıların hökmləri kəsindi, pozula bilməzdi. Ancaq bir qazının bilərək yanlış verdiyi bir hökm digər bir neçə qazı tərəfindən imzalı açıqlamalarla sultana ərz edilirdi. Örfi və qanuni məsələləri həll etməklə vəzifəli ayrı məhkəmələr vardı. Başında "əmiri-dad" və ya dadbəgin (ədliyyə naziri) və əyalətdə bunun naibləri və inzibat məmurlarının bulunduğu bu təşkilatın üstündə, ağır siyasi suçlar sultanın başqanlığındaki məhkəmə, yəni divani-məzalimdə (və ya türkcə yuvuluk us-sultan)38 hökmə bağlanırdı. Əyalətlərdə vəzir, vilayətlərdə vali, nahiyələrdə rəis, iqta ərazisində iqta sahibi hökmdarın təmsilçiləri idilər. Ordu mənsublarının davaları "qazıəsgər"lər tərəfindən görülürdü. Misirdə Sultan Bəybars bir yenilik etmiş, 4 sünni məzhəb üçün ayrı-ayrı qazıların başına 4 ayrı "qazi-l-quzat" təyin etmişdi ki, bu da şəri yöndən ədalətə işarət sayılmışdı. Burada vurğulanası nöqtə ədliyyə işlərindən sorumlu şəxslərin böyük divan və ya əyalət divanları ilə, yəni hökumət ilə ilgiləri bulunmamasıdır. Beləliklə, hər hansı bir siyasi və ya idari basqıya məruz qalmadan ədaləti yürütmək mümkün olmaqda idi.

Qısaca açıqlamağa çalışdığımız bu hökumət təşkilatı bəzi ufaq fərqlərlə və yer-yer isimlər dəyişməklə birlikdə funksiyalarını bir-birinə yaxın şəkildə davam etmək üzrə, osmanlılara qədər türk-islam dövlətlərində, hətta Orta Şərq monqol təşkilatında mövcud olmuşdur. Dəyişiklik bilxassə Misirdə görülməkdədir. Sultan Bəybars zamanında katib üs-sirr, naqib ül-cüyuş, dəvadar kimi yeni vəzifəlilər təyin edilmiş və ən-Nasir Məhəmməd (ölümü 1309) tərəfindən mühüm bölgələr "Naib üs-səltənə" deyilən ümumi valilərin idarəsinə verilmişdi. Məqsəd bütün icra yetkisini sultanın əlində toplamaqdı. Hətta eyni səbəbdən bir ara vəzirlik də ləğv edilərək bu vəzifə üç dairəyə ayrılmışdı. Sonra yenə əsl idarə nüfuzu vəzirdən də irəli bir əhəmiyyət qazanan ustad üd-dara keçmişdi.ç. O r d u
Qaraxani, türkmən bəylikləri və başlanğıcda Anadolu səlcuqlu ordu- ları türklərdən ibarət idi. Qəznəvi ordusunda yerli ünsür böyük əksəriyyəti təşkil edirdi. Çünki əsasən yabançılara dayanmaq zorunda olan Sultan Mahmudun zəngin və bütpərəst hind racələrinə qarşı tərtiblədiyi məşhur səfərləri üçün qələbəlik və qatı müsəlman əsgərlərə ehtiyacı vardı. O zaman Xorasanda yayğın olan kərramilik məzhəbi tərəfdarlarından çox faydalanan Mahmud ayrıca islam ölkələrinə adamlar göndərərək "qazilər" toplayır və səfər zamanlarında özlüyündən qatılanlar ("mütəvviyə" = könüllülər) ilə əsgər sayısı böyük rəqəmlərə yüksəlirdi. Bunlar yalnız qənimətdən pay alırdılar. Fəqət Sultan Mahmudun səlcuqlulara da örnək olan "xassə" ordusu müxtəlif etnik ünsürlər arasından devşirilib xüsusi tərbiyə ilə yetişdirilirdi39. Böyük Sultan Məlikşah zamanında ortaçağın ən böyük hərbi gücü halına gələn səlcuqlu orduları müxtəlif qövmlərdən seçilərək törən və protokolda özəl saray tərbiyəsinə tabe tutulmuş və doğrudan-doğruya sultana bağlı "qulamani-saray"40 seçkin komandanların təlimi altında hər an savaşa hazır xassə ordusu məliklərin, şıxnələrin və dövlət ərkanının əsgərləri və sipahilərdən ibarət idi. Ayrıca tabe hökumətlərin yardımçı qüvvələri vardı. Künyələri divan dəftərlərində qeydli qulamani-saray ildə dörd dəfə maaş (bistqani) alırdı. Sultanlarla birlikdə səfərlərə qatılan və ya ağır cəza əməliyyatlarına məmur edilən şıxnəliklər, ümumi valilik etmiş Bozan, Porsuk, Aytəgin, Savtəgin, Aksunqur kimi türk əsilli komandanlara bağlı xassə ordusunun (qvardiyanın) nəfərləri iqta sahibi idi. “Siyasətnamə”də qəznəvi üsulu xassə ordusu qurmağın faydalarını sayıb-tökən vəzir Nizamülmülkün sultanlarla soydaşlıqlarından dolayı türkmənlərdən də bir qrupun alınmasını tövsiyə etməsindən41 böyük əksəriyyəti yabançılardan təşkil edildiyi anlaşılan xassə ordusu əfradından hər birinə imperiyanın müxtəlif köşələrində "iqta" ərazilər verilmişdi. Beləliklə, hərəkət halında ikən bu əfradın getdiyi bölgədəki iqtasından maaşını alması təmin edilirdi. Türkmən bəylərinin bəzən sərkeşlik edə bilmələrinə42 qarşılıq qulamani-saray və xassə ordusu mənsublarının sultana qeydsiz-şərtsiz bağlılıqları diqqətə dəyər. İmperatorluğun hər tərəfinə dağılmış və yenə onlara ayrılan iqta torpaqlarından keçimlərini və təchizatını təmin edən süvari qüvvələri ("sipahiyan") də çox qələbəlik idi.

Səlcuqlu dövri təşkilatında aparılan mühim yenilik də bu hərbi iqta idi. Bu, bir torpaq bağışı deyildi və asanlıqla malikanəyə dönən məlum islami iqtadan da fərqli idi. Bir sorumluya əmanət edilən ərazi yaxşı işlədildiyi, yaxşı baxıldığı müddətcə sərəncamda qalır, əks halda, ən gec üç il sonra ondan alınıb orduya əsgər bəsləyən layiqli birinə verilirdi. Beləliklə, bir tərəfdən şəxsi heyəti çox yüksək olan orduların dövlətə külfət yükləmədən bəslənməsini və təchizatını mümkün qılan, digər yandan verim ölçüsündə vergi artacağı üçün iqta sahiblərinin də qeyrəti ilə məmləkətin zəngin və abad hala gəlməsinə yardım edən bu səlcuqlu iqta üsulunun əslində əski türk "miri" torpaq hüququnun yeni şərtlərə uydurulması olduğu sanılmaqdadır43. Bunlardan başqa, lazım olduqda xalqdan muzdlu əsgər (haşər) də toplanırdı. Dövlətin başından sonuna qədər böyük fəthlər edən, bilxassə uclarda (sərhədlərdə) öz bəylərinin idarəsində vurucu qüvvə olaraq əmsalsız xidmətlər göstərən türkmənləri də səlcuqlu ordularına əlavə etsək əski türk 10-lu sistemi üzərinə qurulu Böyük Səlcuqlu əsgəri gücünün44 əzəməti və dövlətin əsgəri xarakteri ortaya çıxmış olar.

Dehli sultanlığında ordu xalaclar çoxluqda olmaq üzrə türk idi və Hindistanda hərbi uğurların xeyli asan əldə edildiyi anlaşılırdı. Sultan Balabanın ifadəsi ilə "7-8 min türk atlısı 200 min hind əsgərindən üstün" idi45. Şair Xosrov Dəhləvi (ölümü 1325) də "türkün qarşısında hind arslanın qarşısında ceyran kimidir" deyirdi46. Sultanlığın son zamanlarında Orta Asiyadan türklərin gəlişi çox seyrəkləşdiyi üçün ordunun ehtiyacını yerlilərin hesabına ödəmək lazım gəldiyindən zəifləmiş olan iqtidar nəhayət yabançılara intiqal etmişdi.

Xarəzmşahlarda yerli hissələr yanında ordunun əsl vurucu nüvəsini kanqlı, kimək və qıpçaq-uran kimi bozqırlı türklər meydana gətirməkdə idi. Bu quruluş Sultan Təkiş zamanında (1172-1200) başlamış, xanımı Tərkən xatunun əqrəbaları sifətilə Xarəzmşahlar torpaqlarına axın edən bozqırlı ünsürlərin çoxalması ilə getdikcə artaraq oğlu Əlaüddin Məhəmmədin əsl dayağı olmuşdu. Ancaq Xarəzmşaha böyük bir imperatorluq qazandıran bu ordunun daha ziyadə Tərkən xatunun tərəfini tutması və bundan da mühüm olmaq üzrə, yerli xalq ilə bir dürlü qaynaşa bilməməsi Sultan Məhəmmədin monqollar qarşısında pərişan düşüb dövlətini itirərək bütün Orta Şərqin monqol basqısı altına girməsini asanlaşdırmışdı47.

Misirdə isə ordunun qıpçaq türklərindən təşkilinə böyük əhəmiyyət verilmiş, bundan dolayı Sultan Kotuz, Bəybars və Kalavunun anayurdu olan qıpçaq bozqırı (Dəşti-Qıpçaq) ilə bağlantının qorunmasına diqqət edilmişdi. Oradan türk gənclərinin dəniz yolu ilə Misirə gəlmələrini təmin etmək üçün Bizans ilə müqavilələr bağlanırdı. Əlbəttə, qıpçaq bozqırı və Qafqazlar hə- valisindən gətirilən gənclərin arasında slavyanlar, rumlar və özəlliklə çərkəzlər də vardı. Ancaq bunların qarnizonları ayrı idi. Türklər Nil çayı üzərində bir adada oturur ("Məmaliki-bəhriyyə"), digərləri Qahirə qalasında ("Məmaliki- bürciyyə") iqamət edirdilər. Əski "qulamani-saray"a bənzəyən "Məmaliki- sultaniyyə"nin dışındaki iqtalı orduya "cünd ül-halqa" deyilirdi. Sultan Kalavun zamanında ölkədə yeni bir ərazi kadastrı tərtib edilərək əlverişli torpaqlar 24 parçaya bölünmüş, bunun 4-ü xas sayılmış, 10-u cünd ül-halqa əfradına ayrılmış, qalanı da komandanlara verilmişdi. Komandanların bəsləyib savaşa hazır tutdukları və onların adlarını öz "nisbə"ləri olaraq işlədən (məsələn, Zahiri, Barsbayi, Dəmirtaşi kimi) əfrad "məmaliki-üməra" adlanırdı. Əyalətlərdə sipahilər və ayrıca savaş zamanında orduya qatılan "mütəvviyyə" (könüllülər) də vardı. Cünd ül-halqada türklər iqtaları öz adlarına keçirdikləri halda digər əsgərlər komandan və rəisləri aracılığı ilə iqtadan faydalanırdılar.

Donanmaya gəlincə, burada Qəznəvi Sultan Mahmudun İndusda Cat deyə anılan yerli kütlələrə karşı hazırlatdığı çay flotu ilə səlcuqlularda, Süleyman şahın İznikdəki vəkili Əbül-Qasimin Kius limanında (Gəmlik körfəzi) inşasına başlatdığı (1087-ci illərdə), fəqət dərhal Bizans tərəfindən məhv edilən kiçik çapdakı dəniz qüvvələri anılmağa dəyər. Fəqət bu islam-türk dövlətləri çağında ən qüvvətli və Bizans ilə boy ölçüşəcək donanmanı İzmir bəyi Çakan inşa etdirmiş48 və Misir Türk Dövləti də qüvvətli donanmaya sahib olmuşdu. Özəlliklə, ordusunu dövrün ən üstün silahları ilə təchiz edən Sultan Bəybars zamanında Aralıq dənizi və Qırmızı dənizdə gəlişdirilmiş tərsanələrdə müxtəlif gəmilər düzəldilirdi49. Səlcuqluların da Alanya və Sinopda tərsanələri vardı.

Yüklə 0,65 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə