Türk xalqlarinin mərasim sistemiNDƏ novruzun yeriYüklə 2,8 Kb.

səhifə100/105
tarix19.07.2018
ölçüsü2,8 Kb.
1   ...   97   98   99   100   101   102   103   104   105

31.  Seree Sotpa D
onduula  oğlu  (1945-ci il təvəllüdlü),  Kızıl 
şəhəri (Tıva). 
32. 
Tanasçu  Nikolay  İvan  oğlu  (1950-ci il təvəllüdlü), 
Kişinyov şəhəri (Moldova). 
33.  Tasma Ly
əna İvan qızı (1936-cı il təvəllüdlü), Volkaneşt 
rayonunun Tülüküy k
əndi (Qaqauz Yeri). 
34. 
Tasma  İvan  İvan  oğlu  (1932-ci il təvəllüdlü),  Volkaneşt 
rayonu, Tülüküy k
əndi (Moldova). 
35. 
Topal  İvan  Vasiliy  oğlu  (1942-ci il təvəllüdlü),  Çadır-
Lunqa şəhəri (Qaqauz Yeri).  
36.  
Zeynal  Əlipaşa  oğlu  (1949-cu il  təvəllüdlü),  Xızı 
rayonunun  Künövşə  kəndindəki Musəli  tayfasından 
(Az
ərbaycan).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
353 
 


 
İSTİFADƏ EDİLMİŞ ƏDƏBİYYAT 
 
Az
ərbaycan türkcəsində 
1.
 
Az
ərbaycan etnoqrafiyası: 3 cilddə, I c. - Bakı: 
Elm, 1988, 456 s. 
2.
 
Az
ərbaycan  folkloru  antologiyası  /Toplayanı, 
t
ərtib edəni Ə.Axundov. I kitab. – Bakı,  Azərbaycan SSR 
Elml
ər Akademiyası nəşriyyatı, 1968, 289 s. 
3.
 
Babayev  İ.,  Əfəndiyev P. Azərbaycan  şifahi 
xalq 
ədəbiyyatı. – Bakı, “Maarif”, 1970, 268 s.  
4.
 
Cavadov Q. Az
ərbaycanda el köməyi adətləri. - 
Bakı: Azərnəşr, 1993, 104 s. 
5.
 
C
əfərzadə  Ə.  Unudulmuş  əziz günlərimizdən. 
– 
Bakı: «Azərbaycan», №9, 2001, s.159-176. 
6.
 
Ç
əmənzəminli Y. V. Məqalə, oçerk və 
xatir
ələr // Əsərləri: 3 cilddə, III c. - Bakı: Elm, 1977, 327 
s. 
7.
 
D
əmirçizadə  Ə.M.  “Kitabi-Dədə  Qorqud” 
dastanlarının  dili.  –  Bakı:  V.İ.Lenin  adına  APİ-nun 
n
əşriyyatı, 1959, 158 s. 
8.
 
El düzgül
əri, elat söyləmələri / Topl., tərt. M. 
Qasımlı. - Bakı: Azərnəşr, 1993, 176 s. 
9.
 
Əbdüləziz ibn Abdulla ibn Bəəz. Allah-
t
əaladan  başqa  qeyrisindən  yardım  diləmənin və  ya  kahin 
v
ə  sehribazlara  inanmanın  hökmünə  dair dəlillər.  -  Bakı: 
Maarif, 1994, 32 s. 
10.
 
Əfəndiyev P. Azərbaycan  şifahi  xalq 
ədəbiyyatı  //  Ali  məktəb tələbələri üçün dərslik.  -  Bakı: 
Maarif, 1992, 447 s. 
354 
 


11.
 
Əfəndiyev S.T., Rəcəbov A.G. Azərbaycan 
xalq t
əbabətindən. - Bakı: Azərnəşr, 1992, 144 s. 
12.
 
Əliyeva Ş. Mənim anam. – Bakı, 2002, s.48-49. 
13.
 
Göy
ər, səmənim, göyər/ Topl., tərt. edəni 
B.Abdulla. – 
Bakı: Gənclik, 1993, 184 s. 
14.
 
H
əvilov H. Azərbaycan  etnoqrafiyası. 
Oçerkl
ər. – Bakı: Elm, 1991, 256 s. 
15.
 

İlk 
məktub” 
(Rumıniya 
yazıçılarının 
əsərlərindən ibarət toplu) / Ön söz., tərtib, tərc. G.Yoloğlu. – 
Bakı: Adiloğlu, 2002, 256 s. 
16.
 
Kitab-i D
ədə  Qorqud.  -  Bakı:  Yazıçı,  1988, 
265 s. 
17.
 
Qaqauz folkloru. Seçm
ələr / Ön sözün 

əllifi, tərt. edəni, çevirəni G. Yoloğlu. - Bakı: Gənclik, 
1996, 198 s. 
18.
 
Q
ədirzadə Hacı 
Qadir. Milli-mənəvi 
d
əyərlərimiz: bayramlar, mərasimlər, adətlər, münasibətlər 
/AMEA  Naxçıvan  Bölməsi. Tarix, Etnoqrafiya və 
Arxeologiya İnstitutu. - Naxçıvan: Əcəmi NPB, 2012. – 127 
s. 166. 
19.
 
Q
ədirzadə H.Q. Ailə və məişətlə bağlı adətlər, 
inamlar, etnogenetik 
əlaqələr. – Bakı, Elm, 2003, 368 s. 
20.
 
Qumilyov L. Q
ədim türklər  /Tərc. ed.: 
V.Quliyev, V.H
əbiboğlu. – Bakı, 1993, 536 s. 
21.
 
Quran-i K
ərim  / Tərc. N. Qasımoğlu. - Bakı: 
Az
ərnəşr, 1993, 368 s. 
22.
 
Qüdr
ətov O., Qüdrətov N. Məmməd 
Peyğəmbər: həyatı və kəlamları. - Bakı, 1990, 174 s. 
355 
 


23.
 
Mahmudova V. Az
ərbaycanda ilk oturaq 
əkinçi-maldar  tayfalarının  qəbir abidələri.  -  Bakı:  Elm, 
2003, 174 s. 
24.
 
M
ərasimlər, adətlər, 
alqışlar…/Toplama, 
müq
əddimə və qeydlər A.Nəbiyevindir. – Bakı, “Gənclik”, 
1993, 352 s. 
25.
 
Müs
əlman bayramları. - Bakı: Azərnəşr, 1993, 
48 s.  
26.
 
N
əbiyev  A.  İlaxır  çərşənbələr.  –  Bakı: 
Az
ərnəşr, 1992, 62 s. 
27.
 
N
əbiyev A. Od çərşənbəsi.  –  Bakı, 
“Kommunist” q
əzeti, 16 mart 1990, s.4. 
28.
 
N
əbiyev A. Yel çərşənbəsi.  –  Bakı, 
“Kommunist” q
əzeti, 17 mart 1990, s.4. 
29.
 
Novruz 
bayramı  /Toplama, tərtib, müqəddimə 
v
ə  qeydlər professor Azad Nəbiyevindir.  –  Bakı,  “Yazıçı”, 
1990, 224 s. 
30.
 
Novruz bayramı ensiklopediyası. – Bakı: Şərq-
Q
ərb, 2008, 208 s. 
31.
 
Oğuznamə  /  Giriş  sözü,  tərc.  Ə.Nicatındır.  – 
Bakı, “Novruz” qəz., 1992, 4 mart. 
32.
 
Sarabski H. Köhn
ə  Bakı.  -  Bakı:  Azərb. SSR 
EA n
əşriyyatı, 1958, 158 s. 
33.
 
Seyidov M. Az
ərbaycan mifik təfəkkürünün 
qaynaqları. - Bakı: Yazıçı,  1983, 326 s. 
34.
 
Seyidov M. Qam-
şaman və onun qaynaqlarına 
ümumi baxış. - Bakı: Gənclik, 1994, 232 s. 
35.
 
Süleymanlı  M. Üç roman.  - Bakı:  Azərbaycan 
n
əşriyyatı, 2004.-584 s. 
356 
 
Dostları ilə paylaş:
1   ...   97   98   99   100   101   102   103   104   105


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə