TüRKİye cumhuriyeti emekli sandiği kanunu


Kanun veya Kanun Hükümleri         Tarihi Sayısı     MaddesiYüklə 457,5 Kb.
səhifə4/5
tarix08.09.2018
ölçüsü457,5 Kb.
#66949
1   2   3   4   5
Kanun veya Kanun Hükümleri         Tarihi Sayısı     Maddesi

I –

8/6/1949 tarihli ve 5434 Sayılı T.C.Emekli Sandığı

Kanunun:

Geçici: 60,61,62,64 maddeleri (1) 9/6/1952 5951 5

Geçici:31 inci madde 9/7/1953 6122 7

Madde 24 3/3/1954 6311 19

6122 Sayılı Kanunla değişik 89 uncu maddesinin 25-30 yıl arasında hizmeti

bulunanlara verilecek emeklilik ikramiyesine dair hükmü 28/2/1959 7242 2


13 üncü maddenin (h) fıkrası 60 ıncı maddesinin 2. fıkrasının (b) bendi,

78. maddenin son fıkrası, 125,126. maddeleri Geçici 28. maddenin (c) fıkrası

“Tevdiatçı” deyimi ve Tevdiatçılarla ilgili hükümleri 23/2/1965 545 4
41 inci maddesinin 3 üncü fıkrası 13/7/1967 898 1
9/7/1963 tarihli ve 266 Sayılı Kanunla değiştirilen Geçici 84 üncü maddesi 27/7/1967 926 208
15 inci maddesine 5951 Sayılı Kanunla eklenen ve  6244 Sayılı Kanunla değiştirilen

(i) fıkrasının 1046 Sayılı Kanuna aykırı hükümleri 13/6/1968 1046 2


23/2/1965 tarihli ve 545 Sayılı Kanunun 1 inci maddesiyle değişik 14 üncü maddesinin (e) fıkrası, 39 uncu maddesinin (b) fıkrasının 4 üncü bendi, Geçici 20 nci maddesinin 3 üncü fıkrasının; Hazinece bütçelerin zat maaşları bölümüne konulacak ödenek miktarına ve bu bölümden aktarma yapılamıyacağına dair olan hükmü ile sözü geçen Kanunun 1101 Sayılı Kanuna aykırı diğer hükümleri, 2/8/1960 tarihli ve 42 Sayılı  Kanunun 1 inci maddesinin son fıkrası, 8/11/1960 tarihli ve 124 Sayılı Kanun 7/2/1969 1101 2
40 ıncı maddesine 16/1/1953 tarihli ve 6013  Sayılı Kanunla eklenen (c) fıkrası 28/4/1982 2665 6
7/2/1969 tarihli ve 1101 Sayılı Kanunla eklenen Ek 1 ve 4 üncü maddeler,

8/7/1971 tarihli ve 1425 Sayılı Kanunun 1 inci maddesinin (c) fıkrasıyla (2) aynı kanunla eklenen Ek 4 üncü madde ve bu Kanunla ek ve değişikliklerinin 24/12/1980 tarihli ve 2363 Sayılı Kanuna aykırı hükümleri 24/12/1980 2363 7

——————————

(1) Şu kadarki, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar bu maddeler hükümlerine göre emekli aylıklarına istihkak kesbetmiş olanların hakları mahfuzdur.

(2) Burada sözü edilen 1425 Sayılı Kanunun 1 nci maddesi teselsülün sağlanması için “Ek Madde 15” olarak numaralandırılmıştır.
2208

 

                                                                                              Yürürlükten Kaldırılan Yürürlükten Kaldırılan Mevzuatın
Kanun veya Kanun Hükümleri                                 Tarihi Sayısı Maddesi

II -

5951 Sayılı Kanunun 2 nci maddesi 8/ 2/1954 6244 1


5441 Sayılı Kanunun 11 inci maddesi 11/ 3/1954 6388 5
III -

a) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun;4 üncü maddesinin (B) bendinin üçüncü fıkrasındaki “... . . bu kanunun 196 ncı maddesi uyarınca tespit edilen mahrumiyet yerlerinde” ibaresi; 154 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “.... Emekli kanunu hükümleri dışında” ibaresi 190 ıncı maddesi ve Ek Geçici 20 nci maddesi,

b) 1765 sayılı Üniversite Personel Kanununun değişik 16 ncı maddesinin 2 nci fıkrası;

c) 5434 sayılı Kanuna 2363 Sayılı Kanun ile eklenen Ek 3 üncü maddenin yedinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri (1)

d) 31/12/1980 tarih ve 2368 Sayılı Kanunun 5 inci maddesi 12/2/1982 2595 19
IV -

16 Sayılı KHK'nin 1 ve 3 üncü maddeleri 23/6/1983 2853 2


8/7/1971 tarih ve 1425  Sayılı Kanuna ekli, 3/7/1975 tarih ve 1922 Sayılı Kanun ve 2710/1978 tarihli ve 16 sayılı KHK nin değiştirilmesine dair 2/2/1979 tarih ve 26 sayılı KHK. 23/6/1983 2854 1
Yasama Organı Üyeleri ile dışarıdan atanan Bakanlara ilişkin olarak 5434 sayılı T.C.Emekli Sandığı Kanunu ile ek ve değişikliklerinde ve diğer kanunlarda yer alan bu

kanuna aykırı hükümler 7/5/1986 3284 23


29/11/1984 tarih ve 243 sayılı KHK'nin Değişik Geçici 1 inci maddesi 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 213 üncü maddesi 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununun

Ek 40 ıncı maddesi 27/6/l989 KHK/375 32

——————————

(1) Burada sözü edilen Ek 3 üncü maddenin numarası teselsülün sağlanması için “Ek 40 ıncı Madde” olarak değiştirilmiştir.

2208-1


 

        5434 SAYILI KANUNDA EK VE DEĞİŞİKLİK YAPAN MEVZUATIN

       YÜRÜRLÜKTEN KALDIRDIĞI KANUN VE HÜKÜMLERİ GÖSTERİR LİSTE

 

                                                                                      Yürürlükten Kaldırılan Yürürlükten Kaldırılan Mevzuatın
Kanun veya Kanun Hükümleri  Tarihi Sayısı Maddesi

10/10/1984 tarih ve 3056 sayılı Kanunun (değişik) 21 inci maddesinin ikinci fıkrası,

27/10/1989 tarih ve 388 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 6 ncı maddesinin birinci fıkrası,

2377 sayılı Ögretmenlere Eğitim ve Ögretim Hizmeti Tazminatı Ödenmesi Hakkında Kanun ile ek ve değişiklikleri, (Değişik: 12/4/1990 - KHK - 420/15 md.) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun Ek 23 üncü maddesi ile Ek 28 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları,

926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun ek 9 uncu maddesi,

2424 sayılı Mülki İdare Amirliği Hizmetleri Tazminat Kanunu ile ek ve değişiklikleri,

6/12/l989 gün ve 396 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 8 inci maddesinin 3 üncü fıkrası 9/4/ 1990 KHK/418 45


5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu'nun 39 uncu maddesinin (h), (i) fıkraları ile bu maddenin son bendi ve aynı Kanunun ek 55 ve ek 58 inci maddeleri ile geçici 174 üncü maddesi 20/2/1992 3774 6
3855 sayılı Kanunun 1,2,4,5 ve 7 nci maddeleri 24/11/1994 4049 10
5434 sayılı T.C.Emekli Sandığı Kanununu'nun Ek 20 nci maddesinin 4 üncü fıkrası ile aynı Kanunun ek 31 inci maddesinin (c) bendi, 6/7/1995 KHK/562 15

2209


 

             5434 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN

                               YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE

 

  Kanun                                                                                                                         Yürürlüğe     No.                               Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler                          giriş tarihi

     5773                                                           –                                                                 1/6/1951

     5951                                                           –                                                               14/6/1952

     6013                                                           –                                                               22/1/1953

     6015                                                           –                                                               22/1/1953

     6122                                                           –                                                               11/7/1953

     6216                                                           –                                                                 9/1/1954

     6244                                                           –                                                               13/2/1954

     6306                                                           –                                                                 8/3/1954

     6311                                                           –                                                                 9/3/1954

     6388                                                           –                                                                 1/7/1954

     6422                                                           –                                                               25/6/1954

     6580                                                           –                                                               27/5/1955

     6654                                                           –                                                                 8/2/1956

     6711                                                           –                                                               11/4/1956

     6740                                                           –                                                               29/6/1956

     6741                                                           –                                                               29/6/1956

     6745                                                           –                                                               29/6/1956

     6795                                                           –                                                               18/7/1956

     6800                                                           –                                                                 1/8/1956

     6807                                                           –                                                               24/7/1956

     6842                                                           –                                                               1/10/1956

     6843                                                           –                                                               10/9/1956

     6881                                                           –                                                               23/1/1957

     6916                                                           –                                                               23/2/1957

     6981                                                           –                                                                 6/6/1957

     7003                                                           –                                                               19/6/1957

     7131                                                           –                                                                 2/7/1958

     7134                                                           –                                                                 1/8/1958

     7184                                                           –                                                               14/1/1959

     7198                                                           –                                                               12/2/1959

     7236                                                           –                                                                 1/3/1959

     7242                                                           –                                                                 1/3/1959

     7333                                                           –                                                               15/6/1959

     7350                                                           –                                                               22/6/1959

         67                                                           –                                                               29/8/1960

         82                                                           –                                                               1/11/1962

         83                                                           –                                                               1/11/1962

       231                                                           –                                                                 3/6/1963

       241                                                           –                                                                 8/6/1963

       266                                                           –                                                               17/7/1963

       294                                                           –                                                               26/7/1963

       335                                                           –                                                               1/10/1963

       478                                                           –                                                               26/6/1964

       537                                                           –                                                               23/2/1965

       545                                                           –                                                                 5/3/1965

2210

 

Kanun                                                                                                                           Yürürlüğe     No.                               Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler                         giriş tarihi

       662                                                           –                                                                24/7/1965

       670                                                           –                                                               24/7/1965

       855                                                           –                                                               29/4/1967

       875                                                           –                                                                 1/7/1967

       898                                                           –                                                               24/7/1967

       919                                                           –                                                                 3/8/1967

       926                                                           –                                                               10/8/1967

     1101           Geçici 1 nci madde gereğince yapılacak devir işlemleri, geçici

                        2 nci maddede yazılı yükseltme işlemleri, geçici 3 ve 5 nci

                        maddeler (1)                                                                                             13/2/1969

                        Diğer maddeler                                                                                           1/3/1969

     1145                                                           –                                                               30/4/1969

     1167                                                           –                                                                 1/6/1969

     1239                                                           –                                                                 7/3/1970

     1377                                                           –                                                               13/3/1971

     1425           Geçici, 11, 12, 16 ve 21 nci maddeler                                                         1/3/1970

                        Ek 7 ve Ek 13, Geçici 5, 8, 13 ncü maddeler                                            1/12/1970

                        1 nci madde, ek 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12; Geçici 1, 2,

                        3, 4, 10, 14, 19, 22 nci maddeler                                                                1/3/1971

 

                        Geçici Madde 7 (2)                                                          Bu maddede yazılı tüzüğün yürürlüğe girdiği tarihi takip eden aybaşından 3 ay sonra                        Diğer  Maddeleri                                                                                      11/7/1971

     1478                                                           –                                                                 3/9/1971

     1592           1 inci madde                                                                                               1/3/1970

                        Diğer maddeleri                                                                                        11/6/1972

     1621                                                           –                                                               28/9/1972

     1623                                                           –                                                               28/9/1972

     1782                                                           –                                                                 8/6/1972

     1922                                                           –                                                               11/7/1975

     1976                                                           –                                                                 1/4/1976

     2012                                                           –                                                                 3/6/1976

     2013           1 nci madde                                                                                                1/3/1974

                        Diğer maddeleri                                                                                          5/6/1976


——————————

(1)    Sözü edilen geçici 1,2,3 ve 5 inci maddelerin numaraları teselsül ettirme  sebebiyle sırasıyla “Geçici Madde 121,122,123 ve 125” olmuştur.

(2)    Sözü edilen 1 inci maddenin numarası teselsül ettirme sebebiyle “Ek Madde 15”,Ek 1,2,3,5,6,7,8,9, 10,11,12,ve 13 üncü maddelerin numaraları sırasıyla “Ek  Madde 16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26 ve 27",Geçici 1,2,3,4,5,7,8,10,11,12,13,14,16,19,21 ve 22 nci maddelerin numaraları ise sırasıyla “Geçici Madde 133,134,135,136,137,139,140,142,143,144,145,146,148,151,153 ve 154” olmuştur.

2211


 

   Kanun                                                                                                                        Yürürlüğe     No.                               Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler                         giriş tarihi

     2098                                                           –                                                                 1/9/1977

     2149                                                           –                                                                 1/7/1978

     2161                                                           –                                                                 6/7/1978

     2168                                                           –                                                               11/7/1978

     2177                                                           –                                                                 1/7/1974

     2251                                                           –                                                               27/6/1979

     2358                                                           –                                                             12/12/1980

     2363                                                           –                                                          1/3/1981 tarihinden geçerli olmak üzere

                                                                        –                                                             27/12/1980

     2595                                                           –                                                                 1/3/1982

     2665           4 ve 5 inci maddeleri                                                                                   1/3/1982

                        Diğer maddeleri                                                                                        30/4/1982

     2720                                                           –                                                                 1/1/1983

     2771           2 nci madde                                                                                              16/5/1982

                        4, 6, 7 ve 10 uncu maddeler                                                                        1/4/1983

                        Diğer maddeleri                                                                                          1/1/1983

     2852                                                           –                                                                 1/7/1983

     2853                                                           –                                                               25/6/1983

     2854                                                           –                                                               25/6/1983

     2865                                                           –                                                               23/7/1983

     2889                                                           –                                                               24/9/1983

     2898                                                           –                                                                 1/1/1984

     2899                                                           –                                                               29/9/1983

KHK/243                                                         –                                                             31/12/1984

     3157                                                           –                                                                 5/3/1985

     3166           5 inci ve geçici 2 nci madde (1)                                                                    1/7/1985

                        Diğer maddeleri                                                                                        22/3/1985

     3269                                                           –                                                                25/3/1986

     3284           21 inci madde                                                                                             1/7/1986

                        Diğer maddeleri                                                                                        22/5/1986

     3356                                                           –                                                               28/4/1987

KHK/281                                                         –                                                                 1/7/1987

KHK/306                                                         –                                                                 1/1/1988

KHK/311                                                         –                                                               29/2/1988

KHK/318         2 nci madde ve Geçici 2. madde                                                               15/4/1988

                        Diğer hükümleri                                                                                       31/3/1988

     3430                                                           –                                                               27/4/1988

KHK/351         2, 7, 15, 16, ve 20                                                                                 Yayımı olan

                                                                                                                                       30/12/1988

                                                                                                                                    tarihini takib-

                                                                                                                                       eden aybaşı

                        3, 5, 9, 10, 11, 12, 17 ve 18                                                                      15/1/1989

                        Diğer hükümleri                                                                                     30/12/1988

——————————

(1)    Sözü edilen Geçici 2 nci maddenin numarası, teselsül ettirme sebebiyle “Geçici Madde 177” olmuştur.

2212


 

  Kanun                                                                                                                         Yürürlüğe     No.                               Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler                         giriş tarihi

 KHK/375         2,3,5,6,10,11,12,13,14,15,18,19,21,23,25,26,29,30,31 inci maddeleri 15/7/1989

                                         28 inci maddesi                                                     Tazminat nis betlerinin tesbit edildiği tarihi izleyen aybaşında

                        Diğer maddeleri                                                                                          1/7/1989

KHK/408       4                                                                                              Yayımlandığı tarih olan 28/3/1990 tarihini izleyen aybaşında

                        Diğer maddeleri                                                                                        28/3/1990

KHK/418         a) 2,3,6,8,9,10,13,14,16,17,20,21,22,27,28,31,32,33,35,36,37

                        ve 45 inci maddeleri                                                                                    1/1/1991

                        b) 30 ve 38 inci maddeleri                                                                          1/7/1990

                        c) 34 üncü maddesi                                                                                   15/1/1991

                        d) 4,5,11,23,24,25,26,29 ve 40 ıncı maddeleri                                    Yayımını izle

                                                                                                                                   yen aybaşında

                        e) 39 uncu maddesi 1990 - 1991 öğrenim döneminde uygulan-

                          maya başlanmak üzere, bu konuda Bakanlar Kurulunca esas

                          ve usullerin tesbitini izleyen aybaşında

                        f) Diğer maddeleri                                                                                    11/4/1990

     3650                         –                                                                25/5/1990

     3715                         –                                                                16/5/1991

KHK/476                      –                                                                15/1/1992

     3774                                                           –                                                          Eğitim ve Öğretim Hizmetleri sınıfına dahil personel için

                                                                                                                                           1/7/1992

                                                                                                                                  Diğer Personel

                                                                                                                                   için 27/2/1992

     3841                                                           –                                                               2/10/1992

     3854                                                           –                                                             12/12/1992

     3855                                                           –                                                               15/1/1993

KHK/486                                                         –                                                               15/7/1993

KHK/527                                                         –                                                               20/5/1994

     3997                                                           –                                                               13/6/1994

KHK/546                                                         –                                                                 7/7/1994

     4046                                                           –                                                             27/11/1994

     4048           Geçici 1 inci maddesi                                                                                2/12/1994

                        3 üncü maddesi                                                                                           1/1/1995

                        Diğer maddeleri                                                                                        15/1/1995

     4049                                                           –                                                               6/12/1994

     4069           1 nci maddesi                                                                                           19/ 2/1995

                                                                                                                                    tarihinden itibaren 3 ay sonra

                        Diğer maddeleri                                                                                        19/2/1995

     4082                                                           –                                                                 8/3/1995

KHK/547                                                         –                                                               15/4/1995

     4104                                                           –                                                               18/4/1995

2212-1


  Kanun                                                                                                                         Yürürlüğe

     No.                               Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler                         giriş tarihi

KHK/562         7 nci maddesi                                                                                            15/8/1995

                        14 üncü maddesi ile geçici 1 inci maddesi                                                  1/1/1996

                        Diğer maddeleri                                                                                        25/7/1995

     4227                                            –                                                                               5/2/1997

KHK/570                                         –                                                                          15/4/1997 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı olan 3/4/1997 tarihinde

KHK/572                                          –                                                                               6/6/1997

     4354           3 üncü maddesi                                                                                           6/7/1995

                        Diğer maddeleri                                                                                          4/4/1998

     4359           1,2,3 ve 14 üncü maddeleri                                                                         1/1/1998

                        Diğer maddeleri                                                                                          4/4/1998

     4375                                           –                                                                                 2/8/1998

     4447                  a) 8 inci,32 nci,37 nci,41 inci  maddeleri ve 56 ncı maddesinin (A) fıkrasının (2) numaralı bendi ile (B) fıkrasının (3) numaralı bendi,Kanunun yayımını takip eden aybaşında,

                               b) 3 üncü,4 üncü,5inci,7 inci, 9 uncu,10 uncu,11 inci, 12 nci,13 üncü,15 inci,16 ncı maddesi ile 506 sayılı Kanuna eklenen Ek 38 inci, 17 nci maddesi ile 506 sayılı Kanuna eklenen Geçici 82 nci,19 uncu,20 nci,21 inci, 25 inci, 27 nci,29 uncu,30 uncu,31 inci,33 üncü, 36 ncı, 39 uncu maddesi ile 1479 sayılı Kanuna eklenen Geçici 11 inci, 42 nci, 56 ncı maddesinin (A) fıkrasının (1) ve (5) numaralı bentleri ile (C) fıkrasının (7) numaralı bendi, 62 nci maddesinin (1) inci ve (2) nci fıkraları, Kanunun yayımını takip eden yılbaşında,

                               c) 46 ncı,47 nci,48 inci,49 uncu,50 nci,51 inci,52 nci, 53 üncü, 54 üncü,55 inci ve 57 nci maddeleri ile 62 nci maddesinin (3) üncü fıkrası ve Geçici 1 inci maddesi 1/6/2000 tarihinde,

                               d) 24 üncü maddesi, Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı                 iştirakçileri ile ilgili personel kanunlarında gerekli değişikliklerin yapılmasını takip eden yıl başında,

                               e) Diğer hükümleri Kanunun yayımı tarihinde,

KHK/589                                          –                                                           17/1/2000

     4505                                           –                                                           12/2/2000

     4567                                           –                                                           17/5/2000

                                                                                  Tarihinden üç ay sonra, takip eden ay başında

KHK/624                                                             –                                                            4/10/2000

    4677                                                                –                                                            21/6/2001

    4699                                                                –                                                              7/7/2001

2212-2Değiştiren Kanunun/ KHK’nin Numarası


5434 sayılı Kanunun değişen veya iptal

edilen maddeleri


Yürürlüğe Giriş Tarihi

KHK/631

a) 12 nci maddesi

b) 2, 3, 5, 6, 8 ve 9 uncu maddeleri

c) 1, 11, 15, 16, 17 ve geçici 2 nci maddeleri

d) diğer maddeleri1/8/2001

1/1/2002


15/1/2002

13/7/2001471024/12/2001

47591/6/2002

4839

a) 1 inci maddesi (1)

b) 6 ncı maddesi (1)

c) diğer maddeleri


15/4/2003

1/4/2003


17/4/2003

48616/6/2003

49051/7/2003

4919

a) 2 nci madde ve bu Kanunu eklenen Geçici 216 ncı madde

b) Geçici 217 nci madde

c) Diğer maddeler


17/4/2003
10/5/2003

15/7/2003497115/8/2003

5217

Ek Madde 79

1/1/2005

5228

20

31/7/2004

5234

12, Ek Madde 80, Geçici Madde 218

21/9/2004

5272

Ek Madde 68

12 ve Ek Madde 681/1/2005

24/12/2004
Yüklə 457,5 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə