U brdskom pojasu dinarskih planinaYüklə 59,13 Kb.
Pdf görüntüsü
tarix06.05.2018
ölçüsü59,13 Kb.
#41811


Dr Ing PAVLE FUKAREK 

PIONIRSKA VEGETACIJA TOČILA 

U BRDSKOM POJASU DINARSKIH PLANINA 

I NJENA ZAŠTITA 

Kada je 1930. godine na nizu Dinarskih pla-

nina otkrivena i opisana zajednica planinskog me-

kinjaka  ( D r y p e t u m  l i n n e a n a e Horvat) 

smatralo se da je to jedna od najizrazitijih 

naših pionirskih zajednica i ona je poslužila kao 

školski primjer za dinamiku razvoja vegetacije 

na našim krečnjačkim Dinarskim planinama. Ka-

snije je otkrivena i opisana ista takva pionirska 

zajednica primorskog mekinjaka  ( D r y p e t u m 

j a c q u i n i a n a Horvatić, 1934, odnosno D r y p e-

t o —  L i n a r i e t u m  p a r v i f l o r a e Horva-

tić et Domac, 1957) na točilima u mediteranskom 

području Istre, Kvarnera i srednje Dalmacije. 

U širokom pojasu između najnižih primorskih 

predjela u kojima je bio nađen primorski meki-

njak (Drypis jacquiniana Murb. et Wettst.) kao 

edifikator određene pionirske zajednice, i naj-

viših planinskih predjela visokih Dinarskih planina 

u kojima je bio nađen planinski mekinjak (Drypis 

linneana Murb. et Wettst) kao edifikator vikarne 

pionirske zajednice točilarki — sve do najskorijeg 

vremena nije bila poznata neka zajednica sličnog 

ekološkog i dinamičnog značenja. 

Prilikom istraživanja i kartiranja vegetacije 

šumskih tipova na područje Šumske uprave Vareš 

u srednjoj Bosni 1959. godine naišli smo na vrlo 

zanimljivu vegetaciju na otvorenim krečnjačkim 

točilima. O toj vegetaciji pionira »sa posebnim 

karakterističnim vrstama koje vezuju pokretne 

mase kamenjara, među kojima se naročito ističe 

endemma Corydalis leisperma Conr.«, pisali smo 

sasvim uopšteno u jednom izvještaju 1959 godi-

Nastavljajući dalje naša istraživanja na podru-

čju Bosne i Hercegovine mogli smo ustanoviti da 

se ovaj tip pionirske zajednice javlja na vrlo širo-

kom području. Tako smo na zajednici u kojoj 

dominira spomenuta Corydalis vrsta* naišli u Bo-

sni na točilima na području rijeke Prače kod 

Banje Stijene, na području rijeke Ugra kod Trav-

nika, rijeke Sane kod Ključa, u klancu rijeke Une 

između Ostrožca i Bos. Krupe i na nekim drugim 

mjestima. Isto tako izvan Bosne i Hercegovine 

upoznali smo tu zajednicu na više mjesta u dolini 

rijeke Radike (kod Mavrova u Makedoniji), zatim 

u dolini rijeke Tare u neposrednoj blizini Đurđe-

vić Tare, zatim u dolini rijeke koja protiče kroz 

* Kod prvih opažanja, oslanjajući se na navode bo-

taničke literature smatrali smo da u ovim točilima 

raste endemna Corydalis leiosperma Conrath, koja je 

u Flori balkanskog poluotoka A. H a y e k a označena 

kao C. ochroleuca ssp. leiosperma (Conr.) Hay. Raz-

likovanje ove podvrste nije lako i jednostavno. Prema 

G.  B e c k u , koji pretpostavlja da će »C. leiosperma 

Conrath biti u srednjoj i južnoj Bosni daleko raspro-

stranjena« — ona se često zamjenjuje sa C. ochroleu-ca Koch — »kojoj je, kada cvate, vrlo slična«. 

Zbog toga smo se zasada ograničili na skupni naziv 

vrste C. ochroleuca Koch, a daljnjim istraživanjima 

trebalo bi utvrditi koliko je baš ova endemna C. leiosperma Conr. možda i ekotip točila i sipara. 

199 


Areal rasprostranjenja vrste Corydalis ochroleuca Koch 


Šavnik u Crnoj Gori itd. Iz florističke literature 

mogli smo se uvjeriti da se ta zajednica nalazi i 

u točilima uz rijeku Šisticu u Hercegovini (K. M a-

l y), zatim na širem području rijeke Tare na granici 

Bosne i Crne Gore (N. M u r a v j o v). 

O vrsti Corydalis ochroleuca Koch u Bosni i 

Hercegovini pisao je već botaničar G.  B e c k

kao o vrsti koja raste »u grohotu krša«, ali i »na stijenama, u škripovima stijena i na kamenitim, 

krševitim mjestima«. On je jasno uočio i njeno 

rasprostranjenje »u brdskom području« ali ne 

baš sasvim »do u pred-alpe« i to isključivo, a ne 

samo »osobito na vapnenom tlu« (ukoliko se kod 

točila može uopće govoriti o nekom tlu). 

Botaničar K.  M a l y (11) navodi naprotiv en-

demnu Corydalis leiosperma Conrath kao izra-

zitu vrstu točila i kamenitih sipara (»auf Schut-

halden, in Gerolle«). Njene lokalitete nalazi u do-

lini rijeke Lima kod Međeđe, u klancu rijeke Su-

tjeske, u dolini Bijelog Rzava u Srbiji, te na padi-

nama Durmitora (»Međed-leg.  W i n n e g u t h « ) u 

Crnoj Gori.** 

M u r a v j o v ( 1 3 ) opisuje u kanjonu rijeke Tare 

sipare (točila) sastavljene iz sitnog i krupnog ka-

menog krša krečnjaka na kojima se razvija »vrlo 

tipična asocijacija« koja se sreće svugdje gdje 

postoje masivi krečnjaka. Tu je na prvom mjestu 

zabilježena vrsta Corydalis ochroleuca, zatim pa-

prat Cystopteris fragilis i druge manje karakte-

ristične vrste kao što su: Melica ciliata, Geranium silvaticum, Sedum acre i cepa. 

U najskorije vrijeme dobili smo u ruke opse-

žan disertacioni rad V.  B l e č i ć a ( 1 ) o vegetaciji 

šuma i točila rijeke Pive u Crnoj Gori i u njemu 

smo našli opisanu zajednicu  C o r y d a l e t o — 

G e r a n i e t u m  m a c r o r h i s i Bleč. koja, 

možda samo sa izvjesnim manjim razlikama, pot-

puno odgovara našoj zajednici otkrivenoj i pro-

učenoj na lokalitetima u okolici Vareša i na dru-

gim mjestima u Bosni. 

Prema tome proizlazi da ova zajednica ima 

široko rasprostranjenje i da se vjerovatno njezin 

areal poklapa sa arealom same vrste Corydalis 

ochroleuca Koch. 

Radi boljeg upoznavanja ekologije i geograf-

skog rasprostranjenja ove vrste izradili smo kartu 

njenog areala — pri čemu smo se poslužili poda-

cima A. J.  R o h l e n e (15) za Crnu Goru, A,  J a v o r -

k e (10) za Sjevernu Albaniju, K. H.  R e c h i n g e -

r a fil. (14) za okolicu Peći na Kosmetu, te nizom 

podataka iz istorijskih  ( S c h l o s s e r —  V u k o t i -

n o v i ć 16,  P o s p i c h a l 17) i novijih (D e g e n 

Dva busena vrste Corydalis ochroleuca Koch u kame-

nom siparu Bukovičkog potoka 

200 


Točila u Bukovičkom potoku kod Vareša u kojima 

raste vrsta Corydalis ochroleuca Koch 

** Vrlo je interesantan spisak vrsta koje K. M a-

l y (1. c. navodi na području rijeke Šištice u Herce-

govini — na točilima u kojima se javlja i Corydalis 

leiosperma. Tu rastu još i slijedeće vrste: Cynanchum 

vincetoxicum, Cherophyllum tenulum, Cnidium silai-

folium, Cynoglossum montanum, Galeopsis angustifo-

lia, Geranium lucidum, G. rotundifolium, G. purpu-

reum, Lagoseris sancta, Marrubium incanum, Myo-

sotis arvensis, Rumex pulcher, Scutellaria altissima, 

Sedum boloniense, S. hispanicum, Silene vulgaris, 

Stellaria media, Trifolium incarnatum, Anthriscus 

fumaroides var. glaber i druge. 201 


Vrsta Corydalis ochroleuca Koch u točilu kod Đurđe-

vić Tare 

4) florističkih djela. Granicu dopiranja vrste u 

Sloveniji zahvaljujemo pismenom saopštenju dr. 

E.  M a y e r a , dok smo kao osnovu areala uzeli 

kartu koja je objavljena kod H.  M e u s e l a (12). 

Sastav ove pionirske zajednice na krečnjačkim 

točilima u okolici Vareša u srednjoj Bosni poka-

zuje naš tabelarni pregled. Mi smo odabrali 9 

snimaka — u kojima se jasno ističu karakteristične 

vrste zajednice Corydalis ochroleuca, Geranium 

macrorhisum, Cynanchum vincetoxicum i Sedum 

sp.), kojima smo pridodali i dvije drvenaste vrste (Rhamnus fallax i Clematis vitalba) koje igraju 

značajnu ulogu kod smirivanja pokretnog kame-

nja u točilu. 

Naši snimci dozvoljavaju i izdvajanje dviju 

varijanti (subasocijacija), od kojih jedna tendira 

termofilnom tipu šume crnog jasena i crnog gra-

ba, a druga mezofilnom tipu bukove montane 

šume. Smrča u ovoj drugoj tendenciji predstavlja 

zanimljivu prelaznu fazu koju treba detaljnije 

Smirena točila sa smrčom i drugim šumskim vrstama 

u području Borovičkog potoka kod Vareša 

proučiti, jer nam ona govori i ο jednoj do sada 

nedovoljno uočenoj pionirskoj ulozi smrče na 

krečnjačkim terenima. 

Osim u tabeli navedenih vrsta, u pojedinim 

snimcima zabilježene su još i slijedeće vrste ma-

njeg značaja: Lagoseris sancta, Lapsana communis, 

Polystichum lonchitis, Daphne mesereum, Evo-

nunus verrucosus, Ceterach officinarum, Cynoglo-

ssum montanum, Coronilla capitata, Euphorbia 

myrsinnithes, Campanula persicifolia, Alliaria 

officinalis, Cerastium sp., Allium sp. Sedum bolo-

niense, Helleborus odorus, Urtica dioica, Polygala 

nicaensis, Fragaria collina, Galeopsis angustifolia 

i Cyclamea europaeum. 

Posljednjem snimku u Borovičkom potoku (br. 

8/34), koji predstavlja terminalnu fazu razvoja 

zajednice točila, sa jasnim karakterom prelaza u 

klimatogeni tip vegetacije područja, treba još 

pripisati i slijedeće šumske vrste: Sambucus ebu-

lus  ( + . 2); Lonicera xylosteum (+); Primulla co-

lumnae ( + ), Geum urbanun ( + ); Fragaria collina 

(1. 2) i Helleborus odorus ( + )

Mi smo pokušali u kratkim crtama da opišemo 

jedan tip naše pionirske vegetacije koja obrašćuje 

krečnjačka točila u području brdske i brežuljkaste 

oblasti Dinarskih planina. Prema najnovijim is-

traživanjima to je zajednica  C o r y d a l e t o — 

G e r a n i e  t u m  m a c r o r h i s i Blečič (1958). 

Buseni Corydalis ochroleuca Koch u točilima rijeke 

Radike u Makedoniji 

202 Prilikom kraćeg boravka u sjevernoj Italiji u 

1960. godini doznao sam (usmeno saopćenje dr S. 

P i g n a t i a - a ) da i tamošnjim predjelima (u 

južnom Tirolu) postoji slična zajednica točilarki u 

kojoj dominira vrsta Corydalis lutea L. Provjera-

vajući podatke literature mogao sam konstatirati 

da se u flori Italije  F i o r i a i  P a o l l e t i - a 

navodi Corydalis ochroleuca Koch kao podvrsta 

ove Corydalis lutea L. Provjeravajući dalje ovu na-

vodnu vrstu Corydalis lutea u botaničkom vrtu u 

Padovi, mogao sam konstatovati da se po habitusu 

i po glavnim morfološkim karakteristikama radi ο 

istoj biljci koju mi poznajemo pod nazivom Cory-

dalis ochroleuca Koch. Sličnost ekoloških karakte-

ristika odnosno, jednaka pionirska uloga u krečnja-

čkim točilima ovih dviju biljaka, još više govori da 

se među njima vjerojatno radi ο sitnim morfolo-

škim razlikama koje nisu od naročitog interesa. 

Prema usmenom saopštenju inž. L.  K u t s c h e -

re iz Klagenfurta postoji i u austrijskom Tirolu 

točila obrasla zajednicom u kojoj dominira ova Corydalis vrsta. 

Na osnovu ovih podataka može se izvesti za-

ključak da je vrsta Corydalis ochroleuca Koch, 

odnosno Corydalis lutea ssp. ochroleuca (Koch) 

Fiori et Paoletti rasprostranjena na znatno širem 

području nego što smo to do sada pretpostavljali. 

Istovremeno areal njenog rasprostranjenja može 

da se poklopi i sa arealom rasprostranjenja jedne 

naročito interesantne zajednice biljaka točilarki u 

kojoj ona, pokraj izvjesnih regionalnih diferen-

cijacija, dominira kao edifikatorna vrsta. 

Vrsta Corydalis ochroleuca Koch u točilu na Vlašić 

planini kod Travnika 

Iz onoga što je rečeno ο karakteru i dinamici 

razvoja ove zajednice vidi se jasno njena zaštitna 

uloga. Ona dolazi do posebnog izražaja u mnogim 

našim riječnim klisurama. Na mnogim mjestima 

ova zajednica razorena je građevinskim i drugim 

radovima, pa je nalazimo samo u fragmentima ili 

potpuno isčezlu. Takve slučajeve imamo npr. na 

području planine Vlašić, gdje su nove šumske 

ceste prosječene rubom većih točila u kojima je 

rasla ova zajednica. Zbog toga bi zaštiti, a na 

mnogim mjestima i artificijelnom uzgajanju, ove 

zajednice trebalo posvetiti veću pažnju. 

LITERATURA: 

1  B l e č i ć V.: Šumska vegetacija i vegetacija 

stena i točila doline reke Pive, 

Glasnik Prirodnjačkog muzeja u Beogradu, 

serija B. knj. 11., Beograd 1958 str. 82—85. 

2  B e c k G.: Flora Bosne i Hercegovine i No-

vopazarskog Sandžaka II/7, 

Glasnik Zemaljskog muzeja u BiH XLIX, Sa-

rajevo 1917, str. 233. 

3  C o n r a t h in: Österreichische bot. Zeitschrift 

38, Wien 1888, str. 50. 

4  D e g e n Α.: Flora Velebitica 

Budapest 1936—1938. 

5  D o m a c R.: Flora i vegetacija točila u pri-

morskom pojasu Blokova, 

Biološki glasnik, 10., Zagreb 1957, str. 23—41. 

6  F u k a r e k P.: Jedan prilog praktičnoj pri-

mjeni biljne sociologiie u šumarstvu, 

»Šumarski list«, 66, Zagreb 1942. str. 258—259. 

7  F u k a r e k P.: Istraživanja i kartiranja šum-

skih fitocenoza na području Bosne i Hercego-

vine u 1959. godini. 

Narodni šumar, XIII, Sarajevo 1959, str. 674. 

8  H o r v a t I.: Vegetacijske studije ο hrvatskim 

planinama II, Zadruge na planinskim stijena-

ma i točilima. 

Rad Jugosl. akademije znanosti i umjetnosti 

knj. 239/73, Zagreb 1930, str. 173—182. 

9  H o r v a t i ć S.: Flora i vegetacija otoka Paga, 

Prirodoslovna istraživani a Jugoslavije, Tom 

19, Zagreb 1934. str. 116—372. 

10  J a v o r k a A,: Additamenta ad floram Alba-

niae III. 

Magyar Tudomanyos Akademia Balkan-Kuta-

tasainak Tudomanyos Eredmemjel, Budapest 

1926, str. 241. 

11  M a l y K.: Bilješke za floru Bosne i Herce-

govine. 

Glasnik Zemaljskog muzeja u BiH, Sarajevo 

1940, str. 24. 

12  M e u s e l H.: Vergleichende Arealkunde — Bd 

II, Berlin 1943, K. 57a. 

13  M u r a v j o v N . Α.: Κ poznaniju vegetacije i 

flori vdoli reke Drini ot r. Plivi do r. Lima, 

Zapiski ruskavo nauč. Instituta ν Belgrade, 

1940, str. 134. 

14  R e c h i n g e r Κ. Η. fil: Ergebnisse der bo-

tanischen Reise in dem Berticus (Albanische 

Alpen), 


Fedde Repertorium. XXXVIII, str. 143/455. 

15  R o h l e n a J.: Conspectus florae Montene-

grinae 

»Preslia« XX—XX —Vest. Česksl. Společ. Bo-tan. Praha 1942, str. 250. 

16  S c h l o s s e r - V u k o t i n o v i ć : Flora Croa-

tica, Zagreb 1864, str. 202. 

17  P o s p i c h a l E.: Flora des Österreichischen 

Küstenlandes Leipzig-Wien 1897—1899. 

203 VÉGÉTATION PRÉSERVATRICE DES RAVINES 

DANS LA RÉGION MONTAGNEUSE DES ALPES 

DINARIQUES ET SA PROTECTION 

L'auteur décrit brièvement la végétation des ravi-

nes calcaires dans les Alpes dinariques et parle d'une 

nouvelle communauté des plantes où domine l'espèce 

herbacée nommée Corydalis ochroleuca Koch. Cette 

communauté est traitée au Monténégro par le bota-

niste V. Blečić, mais l'auteur l'a trouvée aussi en 

plusieurs endroits de Bosnie et Herzégovine. La com-

position de cette communauté, originaire des ravines 

calcaires à Bukovički et Bogovički Potok près Vareš 

en Bosnie, est présentée sur un tableau phytocéno-

logique, et l'extension de l'espèce sur une carte sy-

noptique géographique. 

D'après les données plus récentes, cette commu-

nauté n'est pas seulement limitée aux Alpes dinari-

ques, main elle se trouve, en composition analogue 

dans les ravines des Alpes orientales (au Tyrol autri-

chien et italien). 

A la fin, l'auteur souligne l'importance de pion-

nier de cette communauté végétale et notamment de 

l'espèce Corydalis ochroleuca Koch elle-même qui 

par ses puissantes racines ramifiées relie et rend 

moins mobiles les ravines escarpées de nos Alpes di-

nariques calcaires. D'un tel comportement de sa part 

provient aussi la nécessité de sa protection sur les 

lieux où elle joue un tel rôle. 

VEGETATION ON THE POURING-PLACES IN THE 

HILLY REGION OF THE DINARIC ALPS AND ITS 

PROTECTION 

The writer has described vegetation on the calca-

reous pouring places in the Dinaric Alps. At the same 

time he has described a new kind of plants which is 

dominated by a sort of Corydalis ochroleuca Koch. 

This sort has been described by a botanist Blecic in 

Montenegro. This author has found it on numerous 

spots in Bosnia and Herzegovine. The structure of this 

plant on the pouring places in Bukovik and Bogovik 

streams not far from Vares in Bosnia is shown in a 

phytographie taible and its spread in a nice geogra-

phic map. 204 

Yüklə 59,13 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə