Ulduz Oktyabr Layout 1



Yüklə 0,92 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə1/36
tarix30.12.2017
ölçüsü0,92 Mb.
#18650
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   36


Redaksiya heyəti

Təranə Vahid

(Baş redaktor müavini)

Həyat Şəmi

Elçin Mirzəbəyli

Xəyal Rza

Səhər

Xanəmir


Rəsmiyyə Sabir

Elxan Yurdoğlu

Nuranə Nur

Anar Amin

Elmar Vüqarlı

Әləmdar Cabbarlı

Qılman İman

Hafiz Hacxalıl

Nisəbəyim

Fərid Hüseyn

Məshəti Musa

Elşən Әzim

Seyfəddin Altaylı 

(Türkiyə)

Xaqani Qayıblı 

(Estoniya)

Baloğlan Cəlil 

(Başqırdıstan) 

Saodat Muxammadova 

(Özbəkistan)

Nilufər Şıxlı

(Rusiya)


Bədii redaktor

Әdalət Həsən

Ünvanı: Az‐1000, Bakı, 

Xaqani küçəsi, 25

ulduz_dergisi@mail.ru

dursul@mail.ru

www.ayb.az

Telefon: 498‐72‐43

Çapa imzalanıb: 18.10.2016

«Ulduz» jurnalı

redaksiyasında yığılıb

səhifələnib. «Təhsil Nəşriyyat‐

Poliqrafiya» müəssisəsində 

çap olunub. 

Sifariş. №118, Tiraj: 300

Qiyməti: 2 man.

1967‐ci ildən çıxır

Şəhadətnamə № 238

Nömrənin eksperti:

Varis


Baş redaktor

Qulu Ağsəs



Təsisçilər:

Azərbaycan Yazıçılar Birliyi və

«Ulduz» jurnalının kollektiv

i

51

Şəhla VAHİD

debüt


53

Ziyad 


QULUZADƏ

hundai sonata,

kafka və...

56

Adil


MİRSEYİD

çap olunmamış

hekayə

60

“O ‐ bir ayrı

röyadı”

anım


63

Mücirəddin

QULUZADƏ 

debüt


65

Qəni CAMALZADƏ

novella

71

Gənc yazarlar üçün

nəzəriyyə dərsi

77

istisna


78

İbrahim İBRAHİMLİ

eksperimental

70

Günel


FƏRHADQIZI

miniatür


82

İntiqam YAŞAR

dərgidə kitab

68

Ülviyyə 


NİYAZQIZI

uşaq papışları




«АЗЯРМЯТБУАТЙАЙЫМЫ»

АЧЫГ СЯЩМДАР 

ЪЯМИЙЙЯТИ

«Улдуз» журналына абуня 

олмаг цчцн республиканын

бцтцн шящяр вя район 

«Мятбуатйайымы» шюбяляриня

мцраъият етмяйиниз кифайятдир.

«ГАЙА»

МЯТБУАТ ЙАЙЫМЫ

«Улдуз» журналына абуня 

олмаг цчцн республиканын

бцтцн шящяр вя район

«QAYA» мятбуат йайымы 

шюбяляриня мцраъият 

етмяйиниз кифайятдир.



Журналын

1 айлыг абуня гиймяти — 2.00 ман.

6 айлыг абуня гиймяти — 12.00 ман.

Бакы шящяриндя абуня йазылмаг истяйянляр:

нюмряли телефонлара зянэ едя билярляр.

ISNN 0134-522 ИNDEKS AZ 1000  2 АЗН



«EKSPRESS»

МЯТБУАТ ЙАЙЫМЫ

«Улдуз» журналына абуня 

олмаг цчцн республиканын

бцтцн шящяр вя район 

«EKSPRESS» мятбуат йайымы 

шюбяляриня мцраъият 

етмяйиниз кифайятдир.



440 — 27 — 85

440 — 39 — 83

440 — 46 — 94

564 — 63 — 45

598 — 35 — 22

556 — 67 — 13

564 — 48 — 96

437 — 28 — 10

408 — 17 — 51


Y

azıçılar Birliyinin hər üç ədəbi orqanı

(“Azərbaycan”, “Ulduz”, “Ədəbiyyat

qəzeti”) mənim üçün  doğmadır.

Tarix çox çək-çevirə saldı, çox sınadı,

yoxladı əqidəmizi, dözümümüzü,

sözə, sənətə, həqiqətə münasibətimizi... Bu ədəbi

orqanlardan ideoloji alət, siyasi tribuna kimi istifadə

olunan zamanlar da oldu. Amma çox vaxt “ilk

qələm təcrübələri”nin ümid ünvanı, professionalların

ədəbi-bədii, elmi-nəzəri söz tribunası kimi qala

bildi hər üçü...  Doğrudur, müəyyən zamanlarda

nüfuzunu itirən, prinsipial ədəbi mövqeyini tərk

edənlər də oldu, amma bu gün haqqında bu fikri

təkrarlamaq olmaz. Bu gün hər üç ədəbi orqanın

redaktorları və yaradıcı kollektivi öz  balaca, dar

otaqlarında həqiqi ədəbiyyat, dünyaya çıxa biləcək

ədəbi söz uğrunda mücadilədədir... “Minimumlar”

imkansızlığında “maksimumlar” uğrunda fəaliyyət,

əlbəttə, rəğbət doğurur. Yaxşı ki, bu mətbu orqanlar

öz “ciddi ədəbi söz tribunası” mövqeyini dəyişən

dövranın şou havasına uduzmadı, əksinə, bütün

gücü ilə ədəbi-estetik, mənəvi-intellektual inkişafa

qarşı çevrilmiş bayağılıqlar və meyarsızlıqlar mühitinə

meydan oxumağı bacardı...

“Ulduz”  adı istedadlı ədəbi gəncliyin axtarış

məc 

 

muəsi assosiasiyası doğurur həmişə düşün 



-

cəmizdə.  Bu gün ekspert kimi haqqında danışacağım

“Sentyabr-2016” sayı da daha çox həmin axtarışın

məhsulu, nəticəsidir. “Poeziya”, “Nəsr”, “Tənqid”,

“Tərcümə”, “Debüt”, “Hücrə”, “Özü ilə söhbət”

rubrikalarındakı sərbəst özünüifadəyə yaradılmış

normal ədəbi şərait, komplekssizlik situasiyası və

xüsusən hər sayın açıq meydanda (“ekspert rəyi”

analizində) səciyyələnməsi, həqiqi qiymətini alması

təqdirəlayiqdir. 

“Özü ilə söhbət”dən başlayaq söhbətə...  Bu

dəfə Ramil Mərzili özünü suallandırır, müsahib

kimi özünü “divana çəkir”. Ramil jurnalda ona

yaradılan bu imkanı səmimi şəkildə dəyərləndirməyə

çalışır. Hətta “Var oluşunla kimlərinsə yerini dar

etdiyinin fərqindəsənmi?” - sualına qədər

səmimiləşdiyi məqamlar da olur...

“Özü ilə söhbət” maraqlı səhifələridir jurnalın.

Ramilin suallarını sıralamaq, cavabdan çox onu

sualları ilə tanımaq istəyirəm. Bu, vacib, bəlkə də,

psixoloji test mahiyyətində olan sınaqdır, imtahandır.

O, özünü hansı suallarla, aramalar, suçlamalar,

yoxlamalar, sınamalarla açır, izah və şərh edir?

Ümumiyyətlə, özünə verdiyi suallarla Ramil özünü,

daxili aləmini, yaradıcı şəxsiyyətini və sosial

mahiyyətini açıb üzə çıxara bilirmi? Yoxsa, əksinə,

bütün cəhdlər özünü gizlətməyə, tanıtmamağa və

ya daha müsbət planda təqdimə hesablanıb? 1)

Hansı daha doğmadır? Ramil Mərzili, yoxsa Ramil

Hüseynov? 2) Dünyaya ikinci dəfə gəldiyin gün

oldumu? 3) Çatmadığın arzuların vəbalını qismətə

yükləsən də, ardınca qaçdığın oldumu heç? 4) Var

oluşunla kimlərinsə yerini dar etdiyinin

№10 (569) oktyabr 2016

I

3

EKSPERT



İradə MUSAYEVA

BАЛАЪА ОТАГЛАРДА 

BЮЙЦК ЯДЯБИЙЙАТ 

SЕВДАСЫ...



(“Ulduz” jurnalının 

sentyabr sayı haqqında)



Yüklə 0,92 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   36




Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə