Ülke masalarinin görev ve faaliyetlerine iLİŞKİn tebliĞYüklə 40,5 Kb.
tarix02.10.2018
ölçüsü40,5 Kb.
#72080

ÜLKE MASALARININ GÖREV VE FAALİYETLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

(İHRACAT: 2012/7)Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 2023 İhracat Stratejisi çerçevesinde belirlenen ihracat hedeflerine ulaşılabilmesini teminen, ilgili ülke/ülke gruplarına yönelik dış ticaret ve yatırım olanaklarının takibi, değerlendirilmesi ve geliştirilmesi amacıyla Ekonomi Bakanlığı koordinasyonunda Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından oluşturulan ve ülke/ülke grupları düzeyinde faaliyet gösteren Ülke Masalarının görevleri ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ 3/6/2011 tarihli ve 637 sayılı Ekonomi Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 7 nci maddesi ile 18/6/2009 tarihli ve 5910 sayılı Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 11 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (d) bendine istinaden hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde geçen;

a) Bakanlık: Ekonomi Bakanlığını,

b) Bakanlık Yurtdışı Temsilciliği: Ticaret Müşavirlikleri, Ticaret Ataşelikleri, Bakanlık Yurtdışı Temsilcilik Ofislerini,

c) Başkan: Ülke Masası Başkanını,

ç) Birlik: İlgili İhracatçı Birliğini,

d) Genel Müdürlük: Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünü,

e) TİM: Türkiye İhracatçılar Meclisini,

f) Ülke Masası: İlgili ülke/ülke gruplarına yönelik dış ticaret ve yatırım olanaklarının takibi, değerlendirilmesi ve geliştirilmesi amacıyla Bakanlık koordinasyonunda TİM tarafından oluşturulan ve ülke/ülke grupları düzeyinde faaliyet gösteren Konseyi,

g) 2023 İhracat Stratejisi: 13/6/2012 tarihli ve 28322 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6/6/2012 tarihli ve 2012/8 nolu Yüksek Planlama Kurulu Kararı eki 2023 Türkiye İhracat Stratejisi ve Eylem Planını,

ifade eder.Kuruluş, denetim ve sona erme

MADDE 4 – (1) Ülke Masası; TİM Yönetim Kurulu’nun teklifi ve Genel Müdürlük onayı ile kurulur. Ülke Masalarının kuruluşlarının, Genel Müdürlükte kurulmuş bulunan ülke masaları yapılanmasına göre olması zorunludur.

(2) Ülke Masası; ilgili ülke/ülke grubuna TİM tarafından belirlenen miktarda ihracat yapan ve/veya o ülkede/ülke grubunda yatırımı bulunan Birlik Yönetim Kurulu Başkanı/Başkanları ve/veya üyeleri ile Birlik genel kurul üyeleri arasından TİM Yönetim Kurulu tarafından belirlenen temsilciler ve Genel Müdürlüğün ilgili Daire Başkanlığında Ülke Masasının faaliyet gösterdiği ülke/ülke grubu ile ilgili olarak çalışan bir personelden oluşur. TİM Yönetim Kurulu tarafından temsilci belirlenmesinde Birlik Yönetim Kurulu Başkan ve/veya üyeleri öncelikli olarak dikkate alınır. Genel Müdürlükçe lüzum görülen hallerde, Ülke Masasının faaliyet gösterdiği ülke/ülke grubu ile ilgili tecrübe ve bilgi birikimine sahip bir personel de, Ülke Masasında üye statüsünde ayrıca görevlendirilebilir.

(3) Ülke Masası, en az beş, en çok dokuz üyeden oluşur. Ülke Masası başkanı, Ülke Masasının ilk toplantısında TİM tarafından belirlenen üyeler arasından seçilir. Ülke Masasının TİM Yönetim Kurulu tarafından Birlik Yönetim Kurulu başkan ve/veya üyeleri arasından belirlenen temsilcilerinin görev süreleri Birlik Yönetim Kurullarındaki görev süreleri kadardır. Birlik genel kurul üyeleri arasından belirlenen temsilcilerin görev süreleri dört yıldır. Ülke Masasının oluşumuna ilişkin diğer usul ve esaslar, TİM’in teklifi üzerine Genel Müdürlük onayı ile belirlenir.

(4) Ülke Masasının idari ve mali tüm faaliyet, çalışma, hesap ve işlemleri Bakanlığın idari ve mali denetimine tabidir.

(5) Ülke Masasının feshi, birinci fıkrada kuruluşu için belirtilen usul ve esasa göre yapılır.

Ülke masasının görevleri

MADDE 5 – (1) Ülke Masasının görevleri;

a) 2023 İhracat Stratejisi çerçevesinde belirlenen hedeflere ulaşılabilmesini teminen ilgili ülke/ülke grubuna yönelik dış ticaret ve yatırım olanaklarını izlemek, değerlendirmek ve müteakip yıla ilişkin hedefler belirleyerek bu hedeflere ulaşmak için geliştirilen icra planı ve projeleri TİM’e ve TİM’in görüşüyle her yılın en geç Ekim ayına kadar Genel Müdürlüğün onayına sunmak,

b) İlgili ülke/ülke grubuna yönelik pazara giriş stratejilerinin saptanmasına yardımcı olmak, ilgili ülke/ülke grubuna yönelik ticaret heyeti, sektörel ticaret heyeti, alım heyeti, fuar düzenlenmesi, ticaret merkezleri kurulması gibi pazara giriş faaliyetleri hususunda İhracatçı Birlikleri, TİM ve TİM’in görüşüyle Genel Müdürlüğe görüş ve önerilerde bulunmak,

c) İlgili ülke/ülke grubu ile ülkemiz arasında mevcut dış ticaret ve yatırım ilişkilerinin geliştirilmesi amacıyla bu ülke/ülke grubunda faaliyet gösteren muadili sivil toplum kuruluşları ile temaslarda bulunmak ve bu temasların neticeleri hakkında TİM’e ve TİM’in görüşüyle Genel Müdürlüğe en geç bir ay içerisinde rapor sunmak,

ç) İlgili ülke/ülke grubu pazarına giriş engellerini tespit etmeye yönelik çalışmalara yardımcı olmak ve tespit edilen sorunların çözümüne yönelik TİM’e ve TİM’in görüşüyle Genel Müdürlüğe önerilerde bulunmak,

d) Genel Müdürlük, TİM ve İhracatçı Birlikleri tarafından ülke/ülke gruplarına ilişkin yapılan çalışmalara ve gerçekleştirilen faaliyetlere katkı sağlamak,

e) İlgili ülke/ülke pazarına dair dış ticaret ve yatırım imkanlarına ilişkin konularda bilgilendirme toplantısı, seminer, organizasyon ve pazar araştırması gerçekleştirmek.

Çalışma usulleri

MADDE 6 – (1) Ülke Masası, ayda en az bir kez gündemli olarak toplanır. Ayrıca gerekli görülen hallerde Başkanın daveti üzerine de toplanabilir. Toplantı yeter sayısı toplam üye sayısının salt çoğunluğudur.

(2) Ülke Masası toplantılarının sekretaryası, TİM tarafından belirlenen Birliğin genel sekreterliği tarafından yürütülür. Toplantılara, sekretaryayı yürüten Birliğin genel sekreteri veya genel sekreter yardımcısı ile görevli Birlik personeli de iştirak eder. Genel sekreter, genel sekreter yardımcısı ve Birlik personeli oylamaya katılamaz.

(3) Ülke Masası kararları toplam üye sayısının salt çoğunluğu ile alınır. Oyların eşit olması halinde başkanın oy verdiği taraf çoğunluğu sağlamış olur. Acil ve zorunlu hallere münhasır olmak kaydıyla, karar için yapılan oylamalar elektronik posta yoluyla da yapılabilir. Ancak, bu şekilde karar alınması halinde, kararın bir sonraki toplantıya kadar imza altına alınması zorunludur. Ülke Masası karar tutanakları beş gün içerisinde TİM’e ve TİM tarafından da üç gün içerisinde görüşüyle birlikte Genel Müdürlüğe intikal ettirilir.

(4) Ülke Masası toplantı ve karar tutanakları,  karar defterine geçirilir. Karar defterine, toplantıya katılanların ve katılmayanların adları, gündem ve gündem sırasına göre kararlar yazılır. Alınan kararlar, toplantıya katılan Ülke Masası üyeleri tarafından imzalanır.

(5) Ülke Masası bünyesinde, muhtelif sektörlerdeki mal ve hizmet ticareti ile yatırım, lojistik ve benzeri alt faaliyet alanlarında çalışma yapmak üzere çalışma komiteleri oluşturulabilir. Çalışma komiteleri, ilgili Ülke Masası üyelerinden birinin başkanlığında, ilgili ülke/ülke grubuna ihracat yapan ve/veya o ülkede/ülke grubunda yatırımı bulunan ihracatçılar ve yatırımcılar ile konusunda uzman kişilerden oluşabilir.

(6) Ekonomi Bakanlığı Müsteşarı veya Genel Müdürlükten sorumlu Müsteşar Yardımcısının başkanlığında, TİM Başkanı ve Ülke Masası başkanlarının katılımı ile Ülke Masaları Koordinasyon Komisyonu oluşturulur. Komisyon yılda en az iki kez gündemli olarak toplanır. Ancak Komisyon gerekli hallerde, en az 15 gün önceden üyelere duyurulmak kaydıyla başkanın daveti üzerine de toplanabilir. Kararlar toplam üye sayısının salt çoğunluğu ile alınır. Bu toplantılarda alınan kararlar tüm Ülke Masaları için bağlayıcıdır. Alınan kararlar, hedef pazarlar hakkında ihracatçıları bilgilendirmek amacıyla oluşturulan Bakanlık Pazara Giriş Komitesi çalışmalarında da değerlendirilmek üzere Genel Müdürlüğe bildirilir.Bütçe

MADDE 7 – (1) Ülke Masası giderleri, TİM’in ve gelirleri oranında İhracatçı Birliklerinin bütçelerinden karşılanır.

(2) Ülke Masası faaliyetleri kapsamında her türlü harcama ve giderler TİM ve İhracatçı Birliklerinin tabi olduğu ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilir.Ülke masası faaliyetlerinde bakanlık yurtdışı temsilciliklerinin katkıları

MADDE 8 – (1) Ülke Masası tarafından yurt dışında gerçekleştirilen faaliyetler, Genel Müdürlük talimatları çerçevesinde ilgili ülkelerde bulunan Bakanlık Yurtdışı Temsilciliği aracılığıyla izlenir ve gerekli destek sağlanır.

Yetki

MADDE 9 – (1) Bu Tebliğe ilişkin ortaya çıkacak özel ve zorunlu durumları inceleyip sonuçlandırmaya Bakanlık yetkilidir.

Yürürlük

MADDE 10 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 11 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

 
Yüklə 40,5 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə