Umumiy psixologiya fanidan yakuniy nazorat savollariYüklə 58,61 Kb.
tarix30.01.2022
ölçüsü58,61 Kb.
#83303
psix yakuniy
02. Toplam haqida tushuncha, 02. Toplam haqida tushuncha, diplom, Fizika astronomiya, fazodagi harakat. harakatning ikki t

Umumiy psixologiya fanidan yakuniy nazorat savollari

1. Yosh davrlari psixologiyasi - … o’rganadi.

A) Shaxsning shakllanishi hamda o‘zaro munosabati qonuniyatlarini

В) Insonda turli psixik jarayonlar rivojlanishining o‘ziga xos xususiyatlarini

C) Inson ruhiyatining rivojlanishini

D) Inson psixikasining rivojlanish qonuniyatlari va xususiyatlari hamda shu rivojlanishning bosqichlarini

2. Ontogenez -

А) Organizmning vujudga kelgandan boshlab to umrining oxirigacha bo‘lgan individual rivojlanish yo‘li

В) Organizmning jismoniy hamda psixik rivojlanish yo‘li.

С) Organizmning psixik rivojlanish yo‘li.

Д) Insonning dunyoga kelishi.

3. Chaqaloqlikdagi qaysi davr organizmda keskin o‘zgarishlar yuz berish pallasi hisoblanib, murg`ak organning mustaqil yashayotganidan dalolat beradi?

A) Nafas olish davri

B) Kindik tushish davri

C) Bo‘y o‘sishi davri

D) Uxlash davri

4. Boshlang‘ich sinf o‘quvchilarda miyaning og‘irligi necha grammni tashkil etadi?

А) 1250-1300 gramm

В) 1250-1400 gramm

С) 1350-1400 gramm

D) 1400-1450 gramm

5. Maktab yoshidagi bolalarda diqqat qanday bo‘ladi?

А) Passiv diqqat

В) Barqaror diqqat

С) Qisqa muddatli

D) Uzoq muddatli va shartli barqaror bo‘ladi

6. Involyutsiya so‘zi qanday ma’noni anglatadi?

А) O‘sish

В) Rivojlanish

С) O‘sishdan orqaga qaytish

D) Taraqqiyot

7. O‘spirin necha yoshida saylash hamda saylanish huquqiga ega bo‘ladi?

A) 17 yosh

В) 19 yosh

С) 16 yosh

D) 18 yosh

8. Inson ontogenezida 1 yoshdan 3 yoshgacha bo’lgan davr qanday davr hisoblanadi?

A) O‘spirinlik davri

В) O‘sish davri

С) Go‘daklik davri

D) Ilk bolalik davri

9. Yosh psixologiyasi va pedagogik psixologiya sohalaridagi tadqiqotlarda o‘quvchining guruhdagi ijtimoiy mavqeini o‘rganishda qaysi metod qo‘llanadi?

A) Sotsiometriya

B) So‘rovnoma

C) Faoliyat mahsulini o‘rganish

D) Test


10. Erikson tomonidan ilgari surilgan ta`limotda psixik rivojlanish davomida yuzaga keladigan nechta inqirozli davr ajratib ko‘rsatiladi?

A) 6 ta B) 8 ta C) 4 ta D) 3 ta

11. Qaysi yosh davrida bo‘y bilan tana nomutanosib ravishda o‘sadi, natijada bolalar oriq va uzun bo‘yli bo‘lib ko‘rinadilar?

A) O‘smirlik

B) O‘spirinlik

C) Kichik maktab yoshi

D) Chaqaloqlik

12. Bir yoki bir necha sinaluvchilar uzoq muddat hatto o‘n yillab tekshirilishi qaysi metodga taalluqli?

A) Anketa

B) Longityud

C) Sotsiometriya

D) Suhbat

13. Geriatriya so‘zining ma`nosi qaysi qatorda to’g’ri ko’rsatilgan?

A) Keksalik davri muammolari

B) O‘sishdan orqaga qaytish

C) Keksaygan inson shaxsini davolash

D) Keksalik davri xususiyatlari

14. Yoshlik davrida yigit-qizlar kamolotiga uchta muhim psixologik mexanizm, ya’ni ... ta’sir ko‘rsatadi.

А) Mehnat jamoasi, sinfdoshlar, ijtimoiy makro muhit

В) Kursdoshlar, oila muhiti, jamoa

С) Shaxslararo munosabat, ijtimoiy faoliyat, norasmiy ulfatlar

D) Mehnat jamoasi, oila muhiti, norasmiy ulfatlar

15. Ilmiy tadqiqot metodlarining sharhlash guruhiga qaysi metodlar kiradi?

A) Genetik, donalash

B) Kuzatish, test, so‘rovnoma, genetik

C) Sotsiometrik, longetyud

D) Test, ko‘ndalang kesim

16. Chaqaloq tug'ilganda qaysi reflekslari ma'lum darajada shakllangan bo‘ladi?

A) EmaklashB) So‘rish

C) Yurish-yugurish

D) Turish-o‘tirish

17. Shaxsning shakllanishi va rivojlanishi qonuniyatlarini qaysi fan o‘rganadi?

A) Psixologiya

B) Etika

C) Falsafa

D) Pedagogika18. Bola yuzida shaklan tabassumga o‘xshash harakatlar qaysi davrdan kuzatiladi?

A) Chaqaloqlik davri

B) Go‘daklik davri

C) Ilk bolalik davri

D) Maktabgacha yosh davri

19. Maktabgacha tarbiya yoshi … ni o’z ichiga oladi.

А) 4 yoshdan 7 yoshgacha bo‘lgan davr

В) 3 yoshdan 5 yoshgacha bo‘lgan davr

С) 3 yoshdan 8 yoshgacha bo‘lgan davr

D) 3 yoshdan 7 yoshgacha bo‘lgan davr

20. Ilk o‘spirinlik davriga necha yoshdagi o‘quvchilar kiradi?

А) 14-15 yosh

В) 15-18 yosh

С) 10-12 yosh

D) 14-15 yosh21. Yetuklik davrining muhim psixologik xususiyatlaridan biri qaysi qatorda ko‘rsatilgan?

A) Ijtimoiy faoliyatda ishtirok etish

B) Umrning o‘tishi

C) Organizmdagi o‘zgarishlar

D) O‘z - o‘ziga hisob berish

22. Shaxsning fanlar bo‘yicha umumiy bilimdonlik darajasini asosan psixologiyaning qaysi metodi aniqlab beradi?

A) Intervyu B) Test C) Anketa D) Biografiya

23. Bolalarning maktabga yetukligini o’rganishda asosan quyidagi qaysi psixologik metoddan foydalaniladi?

A) Test va suhbat

B) AnketaC) Kuzatish

D) Intervyu

24. Bola necha oylikdan boshlab o‘z yaqinlarini begonalardan ajrata boshlaydi ?

А) 5-6 oylikdan

В) 4-5 oylikdan

С) 3-5 oylikdan

Д) 2-3 oylikdan

25. O‘quvchi shaxsini o‘rganish jarayonida xatlar, kundaliklar, sinf jurnallari va tavsifnomalarga asoslanish psixologiyaning qaysi metodiga tegishli?A) Test B) Kuzatish C) Biografiya D) Eksperiment

26. Ilk o’spirinlik davri qanday ta’riflanadi?

A) Yetuklik davri

B) “Kamolot bo’sag’asi”

C) Ilk balog’at davri

D) O’tish davri

27. Yoshlik davri necha yoshlarni o’z ichiga oladi?

A) 18 – 22 yoshlarni

B) 15 – 18 yoshlarni

C) 23 – 28 yoshlarni

D) 28 – 35 yoshlarni

28. Qaytarishdan tashqari o‘quv materialini o‘zlashtirish vositasiga nima kiradi?

A) Materialning emotsional xususiyatlari

B) Materialga nisbatan ustanovka

C) Materialning hajmi

D) Mashqlar

29. Ta’limga psixologik tayyorgarlik deganda nimani tushunasiz?

А) Bolaning aqliy tayyorgarligi

В) Bolaning obektiv va subektiv jihatdan maktab talabiga munosibligi

С) Bolaning maktab yoshiga yetganligi

D) Bolaning jismoniy tayyorgarligi

30. “Akseleratsiya” so’zining ma’nosi nima?

A) Tiklash

B) Tezlatish

C) Umumlashtirish

D) Birlashtirish


31. Yosh davrlari psixologiyasining asosiy vazifasi qaysi bandda to‘g'ri ko‘rsatilgan?

A) Bolalar psixologiyasining o‘ziga xos xususiyatlarini o‘rganish

B) Shaxsning kamol topish qonuniyatlari va turli yosh davridagi odamlarda vujudga keladigan psixik faoliyat holat va shart-sharoitlarning o‘zaro ta'siri xususiyatlarini aniqlashdan iborat

C) Inson psixikasini rivojlanish jarayonini o‘rganish

D) Insonlarning aqliy va jismoniy imkoniyatlarini qidirish

32. Yosh psixologiyasida keng qo’llanuvchi tashkiliy metodlar guruhini aniqlang?

A) Kuzatish va eksperiment, sotsiometriya

B) Taqqoslash, longetyud, kompleks

C) Sotsiometriya va faoliyat mahsulini o’rganish

D) Uzunasiga va ko’ndalangiga kesim

33. Bola to’g’ri yurishni, muloqotga kirishishni, predmetli faoliyatni egallash xususiyatlarini qaysi davrda egallaydi?

A) Ilk bolalik davrida

B) Chaqaloqlik davrida

C) Maktabgacha yosh davrida

D) Kichik maktab yoshi davrida

34. Kichik maktab yoshi davrida yetakchi faoliyat qaysi qatorda to’g’ri ko’rsatilgan?

A) Predmetli faoliyat

B) O’yin faoliyati

C) O’qish faoliyati

D) Mehnat faoliyati

35. O’smirlik davri necha yoshlarni o’z ichiga oladi?

A) 7 yoshdan 10 yoshgacha

B) 11 yoshdan 14 - 15 yoshgacha

C) 15 yoshdan 18 yoshgacha

D) 18 yoshdan 22 -23 yoshgacha

36. Ontogenezdagi psixik rivojlanish davomida eng avval o’yinning qaysi turi paydo bo’ladi?

A) Qoidali o’yin

B) Rolli o’yin

C) Predmetli o’yin

D) Barcha o’yin turlari bir vaqtda paydo bo’ladi

37. Yosh davrlarining qaysi davrlarida boshqa odamlar bilan bo’lgan muloqot yetakchi faoliyat sifatida namoyon bo’ladi?

A) Ilk bolalik , kichik maktab yoshi

B) Maktabgacha yosh davri, o’smirlik davri

C) Go’daklik, o’smirlik

D) O’smirlik, o’spirinlik

38. Quyidagi yosh davrining qaysi birida o’qish faoliyati yetakchi faoliyat hisoblanadi?

A) Ilk bolalik

B) Maktabgacha yosh davri

C) Kichik maktab yoshi

D) Keksalik davri

39. Qanday omillar odamning jismoniy va psixik rivojlanishiga ta’sir etadi?

А) Irsiy omillar

В) Tarbiyaning ahamiyati

С) Atrof muhit omillari

D) Irsiy omillar, kechirilgan kasalliklar, ovqatlanish, tarbiya berish va atrof – muhit

40. Perinatal davri bu - …

A) Bolaning ona qornida paydo bo’lgandan tug’ilgunga qadar rivojlanishi

B) Bolaning tug’ilgandan bir oylikkacha bo’lgan davri

C) 1 oylikdan 1 yoshgacha bo’lgan davri

D) 1 yoshdan 3 yoshgacha bo’lgan davri

41. Gerontopsixologiya qaysi yosh davridagi shaxslar psixologiyasini o’rganadi?

A) O’spirinlik

B) Yoshlik

C) Yetuklik

D) Keksalik

42. Shaxsning shakllanishiga ta’sir etuvchi omillar:

A) Irsiyat

B) Ijtimoiy muhit

C) Ta’lim – tarbiya

D) Barcha javoblar to’g’ri

43. “Tarbiya uch narsaga ehtiyoj sezadi: iste’dodga, ilmga, mashqqa” . Ushbu fikr muallifi kim?

A) Arastu

B) Aflotun

C) Geraklit

D) Demokrit

44. Bolalar psixologiyasi kitobining muallifi kim?

А) M.Vohidov

В) M.Davletshin

С) M.Mamatov

D) V.Karimova

45. Yosh psixologiyasi fani qaysi fanning tarmog’iga kiradi?

A) Psixofiziologiya

B) Ijtimoiy psixologiya

C) PsixologiyaD) Tibbiyot psixologiyasi


 1. Insonning turli xil yosh bosqichlarida psixik rivojlanish xususiyatlarini o’rganadigan Psixologiya tarmog’i?

 1. Umumiy psixologiya

 2. Zoopsixologiya

 3. Maxsus psixologiya

 4. Yosh psixologiyasi

 1. Qaysi omillar shaxs shakllanishiga ta’sir etadi?

 1. Irsiyat

 2. Ijtimoiy muhit

 3. Ta’lim-tarbiya

 4. Javoblarning barchasi to’g’ri

 1. Keksaygan odamning salomatligini saqlash va mustahkamlash sohasi nima deb ataladi?

 1. Geriogigiyena

 2. Gerontologiya

 3. Involyutsiya

 4. Psixologiya

 1. Yosh davrlari psixologiyasi qachondan mustaqil fan sifatida shakllandi?

 1. 19 asr boshlarida

 2. 19 asr o’rtalarida

 3. 20 asr o’rtalarida

 4. 20 asr

 1. Yosh davrlari psixologiyasi nimani tadqiq etadi?

 1. Inson ruhiyatini rivojlanishini

 2. Bolalarning psixikasini

 3. Insonda turli bilish jarayonlari, o’ziga xos xususiyatlarni

 4. Turli yosh davrlardagi shaxslarning psixik rivojlanishini

 1. Go’dakda kishilarni tanish va begonalardan ajratish necha oylikdan paydo bo’ladi?

 1. 4-5 oylikdan

 2. 6 oylikdan

 3. 8-9 oylikdan

 4. 1 yoshdan

 1. Insonning uzoq umr ko’rish sirlarini asoslab tadqiq qiladigan fan sohasi qaysi javobda ko’rsatilgan?

 1. Etnopsixologiya

 2. Oila psixologiyasi

 3. Gerontopsixologiya

 4. Yosh psixologiyasi

 1. Bolalikning ikkinchi davri necha yoshni o’z ichiga oladi?

 1. 13-16 yosh

 2. 3-7 yosh

 3. 8-9 yosh

 4. 10-12 yosh

 1. Qaysi yosh davri “ o’tish davri”, “murakkab davr” deb ta’riflanadi?

 1. O’smirlik

 2. Chaqaloqlik

 3. Kichik maktab yoshi

 4. O’spirinlik

 1. Diqqatning qaysi turi kichik maktab yoshidagi bolalarda ustunlik qiladi?

 1. Ko’chishi

 2. Ixtiyorsiz diqqat

 3. Ixtiyoriy diqqat

 4. Ixtiyoriydan keyingi diqqat

 1. Yosh psixologiyasi va pedagogik psixologidagi tadqiqotlarda o’quvchining guruhdagi ijtimoiy mavqeini o’rganishda qaysi metoddan foydalaniladi?

 1. Suhbat

 2. Faoliyat mahsulini o’rganish

 3. Sotsiometriya

 4. Test

 1. Psixologiyada tadqiqot metodlarini qaysi olim guruhlarga ajratgan?

 1. I. Pavlov

 2. V. Vundt

 3. Z. Freyd

 4. A. Anan’yev

 1. Eksperiment, anketa, test, kuzatish metodlari “Yosh davrlari psixologiyasi” tadqiqot metodlarining qaysi guruhiga kiradi?

 1. Tashkiliy

 2. Emperik

 3. Natijalarni qayta ishlash

 4. Sharhlash

 1. Yoshlarning ijtimoiy, psixologik va fiziologik jihatdan tez rivojlanish hodisasi…… deyiladi

 1. Akseleratsiya

 2. Emansipatsiya

 3. Olidatsiya

 4. Interpretatsiya

 1. Ta’lim-tarbiyaning psixologik qonuniyatlarini o’rganadigan Psixologiya tarmog’i?

 1. Umumiy psixologiya

 2. Maxsus psixologiya

 3. Pedagogik psixologiya

 4. Bolalar psixologiyasi

 1. O’spirinlik davrida “yetakchi faoliyat” nimadan iborat?

 1. His-tuyg’u

 2. O’qish, o’yin

 3. Mehnat, do’stlik

 4. O’qish, kasb tanlash

 1. Bolalarning maktabga yetukligini o’rganishda asosan quyidagi qaysi metoddan foydalaniladi?

 1. Test va suhbat

 2. Anketa

 3. Kuzatish

 4. Intervyu

 1. “Kamolot bo’sag’asi” deb ta’riflangan davr?

 1. Maktabgacha yosh davri

 2. Ilk o’spirinlik davri

 3. Kichik maktab yoshi davri

 4. Yetuklik davri

 1. Shaxsning kamol topish qonuniyatlari va turli yosh davridagi odamlarda vujudga keladigan psixik faoliyat xususiyatlarini o’rganadigan Psixologiya sohasi?

 1. Yosh davrlari psixologiyasi

 2. Umumiy psixologiya

 3. Maxsus psixologiya

 4. Bolalar psixologiyasi

 1. O’smirlik davri qanday davr deb ham yuritiladi?

 1. “Kamolot busag’asi”

 2. “Murakkab davr”

 3. “Ulg’ayish davri”

 4. “Yetuklik davri”

 1. Yetuklik davrining muhim psixologik xususiyatlaridan biri qaysi qatorda to’g’ri ko’rsatilgan?

 1. Organizmdagi o’zgarishlar

 2. Umrning o’tishi

 3. Ijtimoiy faoliyatda ishtirok etish

 4. O’z-o’ziga hisob berish

 1. Yoshlik davrida yigit-qizlar kamolotiga uchta muhim psixologik mexanizm, ya’ni ... ta’sir ko‘rsatadi.

 1. Mehnat jamoasi, sinfdoshlar, ijtimoiy makro muhit

 2. Kursdoshlar, oila muhiti, jamoa

 3. Shaxslararo munosabat, ijtimoiy faoliyat, norasmiy ulfatlar

 4. Mehnat jamoasi, oila muhit, norasmiy ulfatlar

 1. Kichik maktab yoshi necha yoshlarni o’z ichiga oladi?

 1. 1-3 yoshlarni

 2. 5-10 yoshlarni

 3. 7-11 yoshlarni

 4. 11-15 yoshlarni

 1. Kichik maktab yoshi davrida asosiy faoliyat turi?

 1. O’yin

 2. O’qish

 3. Mehnat

 4. Muloqot

 1. Ta’lim jarayoniga psixologik tayyorlik bu…hisoblanadi.

A) Bolaning aqliy tayyorgarligi

В) Bolaning fiziologik tayyorgarligi

С) Bolaning maktab yoshiga yetganligi

D) Bolaning obektiv va subektiv jihatdan maktab talabiga munosibligi

71. Keksalik davridagi shaxs psixologiyasini o’rganadigan Psixologiya sohasi?

A) Geriogigiyena

В) Gerontopsixologiya

C) Involyutsiya

D) Psixologiya

72. An`anaviy jihatdan olganda bolaning maktabga tayyorgarligi qaysi aspektlarda ko‘riladi?

A) Intellektual yetuklik

B) Emotsional yetuklik

C) Intellektual, emotsional, ijtimoiy

D) Intellektual, biologik

73. Shaxsning fanlar bo‘yicha umumiy bilimdonlik darajasini asosan psixologiyaning qaysi metodi aniqlab beradi?

A) IntervyuB) Test

C) Anketa

D) Biografiya

74. O‘quvchi shaxsini o‘rganishda xatlar, kundaliklar, sinf jurnallari va tavsifnomalarga asoslanish psixologiyaning qaysi metodiga tegishli?A) Test B) Kuzatish C) Biografiya D) Eksperiment

75. Yosh psixologiyasi va pedagogik psixologiya sohalaridagi tadqiqotlarda o‘quvchining guruhdagi ijtimoiy mavqeini o‘rganishda … metodi qo‘llanadi.

A) Sotsiometriya

B) So‘rovnoma

C) Faoliyat mahsulini o‘rganish

D) Test


 1. Insоning umrini o’zigа хоs bеtаkrоr хususiyatlаrgа mоlik 8 tа dаvrgа аjrаtgan olim bu ….

 1. D.B.El’kоnin

 2. L.S.Vigоstkiy

 3. E.Eriksоn

 4. I.P.Pаvlоv

 1. … intеllеktni quyidаgi rivоjlаnish dаvrlаrigа аjrаtаdi: 1) sеnsоmоtоr intеllеkti (tug’ilishdаn 1 yoshgаchа); 2) оpеrаsiyalаrdаn ilgаrigi tаfаkkur dаvri (2 yoshdаn 7 yoshgаchа); 3) kоnkrеt оpеrаsiyalаr dаvri (7-8 yoshdаn 11-12 yoshgаchа); 4) fоrmаl (rаsmiy) оpеrаsiyalаr dаvri.

 1. J.Piаjе

 2. E.Shprаngеr

 3. А.Mаslоu

 4. L.Kоlbеrg

 1. Go’dakda necha оyligidа prеdmеtni ushlаsh vа uni o’zigа tоrtib оlish (qo’ldаn yulib оlish) ko’nikmаlаri shаkllаnаdi?

 1. 6-7 oyligida

 2. 7-8 oyligida

 3. 8-9 oyligida

 4. 5-6 oyligida

 1. Bоlа … оyligidа undа o’tirish, turish, emаklаsh, yurish, gаpirish ko’nikmаlаri shаkllаnаdi.

 1. 9

 2. 6

 3. 7

 4. 8

 1. Kichik maktab yoshi davri necha yoshlarni qamrab oladi?

 1. 7-11

 2. 6-10

 3. 7-9

 4. 6-11

 1. ”Akseleratsiya” tushunchasiga ta’rif bering.

 1. Bola va o‘smiirlarda o‘sish va rivojlanishning tezlashuvi, balog‘atga yetish davrining birmuncha erta boshlanishi, somatik tizmlarni oldingi avlodga nisbatan tezroq rivojlanishi.

 2. Balog‘atga yetish davrining birmuncha kech boshlanishi

 3. Bola va o‘smirlarda o‘sish va rivojlanishning sekinlashishi

 4. Somatik tizmlarni oldingi avlodga nisbatan sekin rivojlanishi

 1. Yetuklik davrida inson ijtimoiy hayotga qanday munosabatda bo‘ladi?

 1. Ijtimoiy hodisalarga vazmin, sabr – toqatli, o‘tayotgan har bir daqiqaga aql – zakovat yondashadigan

 2. Jismoniy, jinsiy, ruhiy jihatdan shakllanadilar

 3. Yo‘qotganlarini topishga urinadilar

 4. Boshqaruvchanlik qobiliyati kuchayadi

 1. Ranglarni, shakllarni ajrata olish necha yoshda rivojlanadi?

 1. 4-5 yoshlarda

 2. 6-7 yoshlarda

 3. 1-2 yoshlarda

 4. 2-3 yoshlarda

84. Go‘daklarning organik extiyojlari ….

A) Ovqatlanish, nafas olish, uyqu

B) Faqat ovqatlanish

C) O‘ynash, uyqu

D) Harakat qilish

85. Bola psixikasi qaysi faoliyat jarayonida shakllanadi?

A) Ijtimoiy faoliyatida

B) Suhbatda

C) O‘qish va o‘yin faoliyatida

D) Mehnat faoliyatida

86. Inson ontogenezida 1 yoshdan 3 yoshgacha davr qanday davr hisoblanadi?

A) O‘sish davri

B) Ilk bolalik davri

С) Go‘daklik davri

D) O‘spirinlik davri

87. Birinchi va ikkinchi sinf o‘quvchilari darsda necha daqiqa diqqat bilan o‘tirishi mumkin ?

A) 20-25 daqiqa

В) 15-20 daqiqa

С) 30-35 daqiqa

D) 10-20 daqiqa

88. Insonning psixik rivojlanishida qanday omil yuqori o‘rin tutadi?

A) Tashqi muhit sharoitlari

В) Nutq

С) Ekologik omillar

D) Fan-texnika yutuqlari

89. Necha yoshdan bolalar o‘zini kattalar bilan taqqoslaydi?

А) 2 yoshdan

В) 4 yoshdan

С) 5 yoshdan

D) 3 yoshdan

90. Quyidagi olimlardan qay birining fikrichа, “chaqaloq hаyotininng uchinchi hаftаsidа оnаning emizishdаgi hоlаtigа mоslаshish bilаn bоg’liq birinchi tаbiiy shаrtli rеflеks vujudgа kеlаdi vа kеyinchаlik esа bа’zi qo’zg’аtuvchilаrgа jаvоb tаriqаsidа аlоhidа shаrtli rеflеkslаr hаm pаydо bo’lаdi” deb ta’rif bergan?


 1. D.B.El’kоnin

 2. N.L.Figurin

 3. M.P.Dеnisоv

 4. Е.А.Аrkin

91. … da asosiy fаoliyat o’qish hisoblanadi.

A) Ilk bolalik

B) Keksalik

C) Kichik mаktаb yosh dаvri

D) Mаktаbgаchа dаvr

92. Bolalarning kattalar faoliyatini, ularning ish harakatlarini, odamlar o’rtasidagi o’zaro munosabatlarini rollar orqali aks ettirishida ifodalanadigan va tevarak atrofdagi borliqni bilishga qaratilgan faoliyati?

A) Mehnat

B) O’qish

C) O’yin

D) Faollik

93. Psixolog olimlar tomonidan qaysi yosh davri “o’tish davri”, “krizis davri” deb ataladi?

A) O’smirlik davri

B) Bolalik davri

C) Go’daklik davri

D) O’spirinlik davri

94. Qaysi yosh davrida shaxsda aqlga nisbatan ishtiyoq ustunlik qiladi va jizzakilik, asabiylik, be’qarorlik, o’zini tan olinishini xohlash, atrofdagilar bilan tez ziddiyatga borish holatlari kuzatiladi?

A) Bolalaik davirida

B) O’smirlik davirida

C) O’spirinlik davirida

D) Yetuklik davirida

95. Maktabgacha tarbiya yoshidagi bolaga tashxis qo‘yish bosqichlarini ajratib ko‘rsating?

A) Ilk bolalik: bir yoshdan besh yoshgacha

B) Kichik va o‘rta maktabgacha tarbiya yoshi: uch yoshdan besh yoshgacha

C) Katta maktabgacha tarbiya yoshi: besh yoshdan olti-yetti yoshgacha

D) Ilk bolalik: bir yoshdan uch yoshgacha

96. Turli yosh davridagi bolalar guruhini tekshirishda psixodiagnostika metodlari … ega. Nuqtalar o’rniga to’g’ri javobni qo’ying.
 1. Tekshiruv natijalariga

B) O‘ziga xos xususiyatlarga

C) Psixologik holatlarni aniqlashga

D) Aqliy taraqqiyot darajasiga

97. Yoshlik davri necha yoshlarni o‘z ichiga oladi?

A) 23-28 yoshlarni

B) 22-25 yoshlarni

C) 30-31 yoshlarni

D) 40-41 yoshlarni

98. Yoshlik davrida yigit-qizlar kamolotga uchta muhim psixologik mexanizm, ya’ni….ta’sir ko‘rsatadi.

A) kursdoshlar, oila muhiti, jamoa

B) mehnat jamoasi, sinfdoshlar, ijtimoiy makro muhit

C) mehnat jamoasi, oila muhit, norasmiy ulfatlar

D) shaxslararo munosabat, ijtimoiy faoliyat, norasmiy ulfatlar

99. Insonning kuch-quvvatga, orzu-havasga ijodiy rejalarga, izlanishlarga, aqliy imkoniyatlarga ega davri qaysi davrga tegishli?

A) Yetuklik davri

B) O‘smirlik davri

C) Keksalik davri

D) O‘spirinlik davri

100. O‘spirinlikda yuzaga keladigan muammolar nima bilan bog’liq?

A) Aqliy taraqqiyot bilan bog‘liq

B) Shaxsning shakllanishi bilan bog‘liq

C) Fiziologik rivojlanishi bilan bog‘liq

D) Psixik taraqqiyoti bilan bog‘liq

101. O‘spirinlik davriga xos asosiy faoliyat?

A) Muloqot

B) O‘qish

C) O‘qish, kasb tanlash

D) Mehnat

102. O‘smirlik davrining asosiy xususiyati?

A) Tezroq katta bo‘lish

B) Bilimga qiziqish

C) Kasb tanlash

D) Taqlid qilish

103. L.S.Vigotskiy psixologiyaga qanday tushunchani kiritgan?

A) “psixik taraqqiyotning eng yaqin zonasi”

B) “ta’lim yetakchi rol о‘ynaydi”

C) “psixik faoliyat taraqqiyoti” ni

D) “psixik faoliyat taraqqiyotining “tabiiy” shakli”

104. Psixogerontologiya fanining ilmiy asoschisi kim?

A) S.Xoll

B) P.P.Lazerev

C) E.G‘.G‘oziyev

D) V.A.Krutetskiy

105. Gо‘daklik davri qaysi yoshlarni о‘z ichiga oladi?

A) Tug‘ilgandan 1 yoshgacha

B) 1 yoshdan 3 yoshgacha

C) 1 yoshdan 7 yoshgacha

D) Tug‘ilgandan 5 yoshgacha

106.”Akseleratsiya” tushunchasi qaysi olim tomonidan va nechanchi yili fanga kiritilgan?

A. E.G‘oziyev 1985 yil.

В. R.Kox, 1935 yil.

С. I.P.Pavlov 1898 yil.

D. K.Linney, 1865 yil.

107. Uzoq muddat davomida, hatto o’n yillab sinaluvchilarning tekshirilishi qaysi metod yordamida amalga oshiriladi?

A) Anketa

B) Sotsiometriya

C) Longityud

D) Suxbat


 1. Kichik guruhlar qaysi metodlar yordamida o'rganiladi?

 1. Sotseometrik, sotsiologik

 2. Eksperiment, kuzatish

 3. Anketa, suhbat

 4. Biografiya, kuzatish

109. Ilk test kim tomonidan yaratilgan?

 1. J. Mareno

 2. J. Piaje

 3. V. Vundt

 4. A. Bine

110.Psixologiyada shaxs deb nimaga aytiladi?

 1. Odamning insonlik jinsiga mansublik faktiga

 2. Jamiyatda rivojlanuvchi, til yordamida boshqa odamlar bilan munosabatga kirishuvchi, voqeylikni biluvchi hamda faol o’zgartuvchi sub’ektga

 3. Voqeylikni biluvchi ob’ektga

 4. Mustaqil odam

 1. Shaxsning individualligi deganda nimani tushunasiz?

 1. Shaxsning takrorlanmas psixik xususiyatlari yig'indisi

 2. Shaxsning faolligi

 3. Shaxsning yo'nalishlari

 4. Shaxsning dunyoqarashi va qiziqishlari

112. Ilmiy tadqiqot metodining to’rtinchi guruhi nima deb nomlanadi?

A) Genetik B) Sharhlash C) Emperik D) Tashkiliy

113. Sotsiometriya metodini Psixologiya faniga kim, qachon kiritgan?


 1. V. Vundt, 19 asrda

 2. J. Moreno, 20 asrda

 3. Rene Dekart, 17 asrda

 4. Deyl Karnegi, 20 asrda

114. Bolaning kattalar mehr-muhabbatiga bo‘lgan ehtiyojining yetarlicha qondirilmasligi psixologiyada qanday ataladi?

А) Sotsial deprivatsiya

В) Kognitiv deprivatsiya

С) Sensor deprivatsiya

D) Emotsional deprivatsiya

115. Maktabgacha yoshdagi bolalar shaxsining shakllanishiga ko’ra bu davr necha bosqichga bo’linadi?

A) 3

B) 2


C) 4

D) 5


116. Ilk o’spirinlik haqida psixodinamik nazariyaning yirik namoyondasi hisoblangan psixolog kim?

A) Z. Freyd

B) E. Erikson

C) E. Shpranger

D) J. Piaje

117. O’spirinlik davri qanday psixologik xususiyatlari bilan boshqa yosh davrlaridan farq qiladi?

A) Mustaqillikka bo’lgan ehtiyoji ortadi

B) Tafakkuri, idroki rivojlanadi

C) O’qishga munosabati o’sadi

D) Jismoniy hamda aqliy jihatdan voyaga yetadi, kamolotga erishadi, dunyoqarashi, o’z-o’zini boshqarish kabi yetuk xususiyatlari tarkib topgan bo’ladi

118. Yosh va pedagogik psixologiya fan sifatida qachon tarkib topdi?

A) XIX asrning birinchi yarmi

B) XIX asrning ikkinchi yarmi

C) XX asrning birinchi yarmi

D) XX asrning ikkinchi yarmi

119. Ilk o‘spirinlik yoshi davriga necha yoshdagi o‘quvchilari kiradi?

А) 14-15 yosh

В) 15-18 yosh

С) 10-12 yosh

D) 11-15 yosh

120. Gerontologiya qanday ma’noni bildiradi?

A) Grekcha, keksayishning, keksalikning kelib chiqishi

B) Grekcha, keksaygan inson shaxsini davolash

C) Grekcha, o’sishdan orqaga qaytish

D) Grekcha, keksaygan odamlarning salomatligini saqlash

121. Guruh turlаri qaysi qatorda to’g’ri ko’rsatilgan?

А) Shаrtli, rеаl, rеfеrеnt

B) Kichik, kаttа, rеаl, jаmоа

C) Kichik, kаttа, rеаl, shаrtli

D) Jаmоа, shаrtli, shаrtsiz, rеаl

122. Qiziqish bu:

А) Аnglаngаn mоtiv

B) Fаоliyatgа undоvchi turtki

C) Mоtivning hissiy nаmоyon bo’lishi

D) Bаrchа jаvоb to’g’ri

123. Jаmоаdagi shaxslararo munosabatlarni o’rgаnish mеtоdi?

А) Suhbаt

B) Sоsiоmеtriya

C) Tеst

D) Аnkеtа

124. Birinchi psixоlоgik eksprеmеntаl lаbоrаtоriya аsоschisi kim?

А) I. Pаvlоv

B) Z. Frеyd

C) V. Vundt

D) J. Piаjе

125. Fаоliyat turlаri:

А) O’yin, o’qish, mеhnаt

B) Spоrt, sаn`аt, mаdаniyat

C) Fаn, jаmiyat

D) Sаnоаt, sаvdо, rеklаmа

126. Shаrtli guruh bu:

А) Аniq mаkоn vа zаmоndа mаvjud bo’lgаn rеаl munоsаbаtlаrgа kirishish yo’li bilаn hоsil bo’lgаn

B) Tаdqiqоtchi tоmоnidаn mа`lum shаrtgа аsоsаn hоsil qilingаn guruh

C) А vа b jаvоblаr to’g’ri

D) To’g’ri jаvоb yo’q

127.Tеmpеrаmеnt ilk bor qaysi olim tomonidan o’rganilgan?

А) Аflоtun

B) Аrаstu

C) Gippоkrаt

D) Dеmоkrаt

128.O‘smirlik davrining psixologik xususiyatlari ....aniqlanadi.


 1. xarakter aksentuatsiyasining namoyon bo‘lishi bilan

 2. kasbiy faoliyat xususiyatlari bilan

 3. o‘yin faoliyati xususiyatlari bilan

 4. boshqarish faoliyati xususiyatlari bilan
 1. O‘smir shaxsining asosiy rivojlanish xususiyatlari bu-

 1. Shaxsning beqarorligi

 2. Barqaror qadriyat

 3. Beqaror qadriyat

 4. Shaxsning barqarorligi

 1. O‘smirlik davrida ... yetakchi faoliyat hisoblanadi:

 1. O’qish, munosabat

 2. Kasbiy faoliyat

 3. O‘quv-kasbiy faoliyat

 4. O‘yin faoliyati
 1. Ilk o‘spirinlik davri .... bo’lgan davrni o’z ichiga oladi.

 1. 15 yoshdan 18 yoshgacha

 2. 11yoshdan 15 yoshgacha

 3. 17yoshdan 23 yoshgacha

 4. 23 yoshdan 30 yoshgacha
 1. Yetuklik davrida psixologik yoshdan xronologik yoshga o‘tish bu…

 1. Erta qarish

 2. Orqada qolish

 3. Rivojlanishdagi adekvatlilik

 4. Biror fikrni aytish qiyin

134. Tarbiyasi og'ir o'smirlarning kelib chiqishiga asosiy sabablar?

A) Biologik nuqsonlari

B) Psixik kamolotidagi kamchiliklar

C) Tarbiyasidagi nuqsonlar

D) Barcha javoblar to'g'ri

135. Yoshlik davrida yigit va qizlar kamolotiga qaysi psixologik mexanizm kuchli ta'sir qiladi?

A) Mehnat jamoasi

B) Oila mikromuhiti

C) Norasmiy ulfatlar

D) Barcha javoblar to'g'ri

136.Yetuklik davri yana qanday nomlar bilan ataladi?

A) Kattalik, donishmandlik

B) Rahnamolik, g'amxo'rlik

C) Homiylik

D) Barcha javoblar to'g'ri

137. Keksayish davrini shartli ravishda nechta davrga ajratish mumkin?

A) 5


B) 2

C) 4


D) 6

138. O'spirinlik davrida o'quv faoliyatining farqli jihati qaysi qatorda to'g'ri ko'rsatilgan?

A) Ta'lim mazmuning chuqurlashuvi

B) O'quvga oid yangi dasturlarni kiritilishi

C) Nazariy tafakkurning rivojlanganligi

D) Barcha javoblar to'g'ri

139. Quyidagi xususiyatlaridan qaysi biri kichik maktab yoshiga xos?

A) Bilimga qiziquvchanlik

B) Ishonuvchanlik

C) To'g'rilik

D) Taqlidchanlik

140. Pedagogik psixologiya bo'limlari qaysi qatorda to'g'ri ko'rsatilgan

A) talim psixologiyasi

B) tarbiya psixologiyasi

C) o'qituvchi psixologiyasi

D) barcha javoblar to'g'ri

141. Shaxsning rivojlanish qonuniyatlarini psixologiya fanining qaysi tarmog'i o'rganadi?

A) Yosh psixologiyasi

B) Pedagogik psixologiya

C) Mehnat psixologiyasi

D) Ijtimoiy psixologiya

142. Longtyud metodi yordamida tadqiqot ishini olib borgan O'zbekistonlik psixolog olim qaysi qatorda to'g'ri ko'rsatilgan?

A) B.Qodirov

B) Z.Nishonova

C) E.G'oziev

D) N.Nig'matov

143. D.B.Elkonin xulosasiga ko'ra go'daklik davrida nutqni tushinishni vujudga keltiruvchi asosiy shartlarni aniqlang.

A) Umumiy holatdan predmetni ajrata olish.

B) Predmetga diqqat e'tiborini to'plash.

C) Favqulotda holatga qarab anglanadigan his-tuyg'ularning mavjudligi.

D) Barcha javoblar to'g'ri.

144. Uzoq umr ko'rishning asosiy sabablari.

A) Tog'lik qismidagi iqlim sharoiti va jo'g'rofik omillar.

B) Iste'mol qilinadigan go'shtli, o'simlik moyli va sutli oziq-ovqatlarni ta'qiqlanganligi.

C) Gigienaning barcha qonun-qoidalariga rioya qilish.

D) Barcha javoblar to'g'ri.

145. O'spirinlarda kasb tanlash bilan bog'liq motivlarni o'rgangan olim?

A) E.A.Klimov

B) V.A.Krutetskiy

C) L.S.Vigotskiy

D) D.B.Elkonin

146. Chaqaloqlikdagi qaysi davr organizmda keskin o'zgarishlar yuz berish pallasi hisoblanib, murg'ak organning mustaqil yashayotganidan dalolat beradi?

A) Kindik tushish davri.

B) Nafas olish davri.

C) Bo'y o'sishi davri.

D) Uxlash davri.

147. ......... yoshdagi bola idrokning o'tkirligi, ishonuvchanligi, xotiraning kuchliligi, tafakkurning yaqqolligi bilan boshqa yoshdagi bolalardan ajralib turadi.

A) Kichik maktab yoshi.

B) O'spirinlik.

C) O'smirlik.

D) Chaqaloqlik.

148. Bir xil yoshdagi insonda ruhiy jarayonlarni turlicha kechishi qanday nomlanadi?

A) Geratriya.

B) Geteroxroniya.

C) Involyutsiya.

D) Getrofroniya.

149. Ontogenez psixologiyasi nimani о‘rganadi?

A) Ontogenezdagi turli yosh davrlari psixik taraqqiyotining umumiy qonuniyatlarini, psixik rivoj-lanishini hamda psixologik xususiyatlarini о‘rganadi

B) ontogenezdagi ma’lum bir yosh davrlari psixik taraqqiyotining umumiy qonuniyatlarini о‘rganadi

C) ontogenezdagi bolalik yosh davri psixik taraqqiyotining umumiy qonuniyatlarini o’rganadi

D) ontogenezdagi qarilik yosh davri psixik taraqqiyotining umumiy qonuniyatlarini о‘rganadi
150. Yosh davrlari psixologiyasi fanining nazariy vazifalari:

A) shaxsning kamol topishi qonuniyatlari va qarilik yosh davrdagi odamlarda namoyon bо‘ladigan psixik faoliyatni о‘rganishdan iboratdir.

B) shaxsning kamol topishi qonuniyatlari va chaqaloqlik davrdagi namoyon bо‘ladigan psixik faoliyatni о‘rganishdan iboratdir.

C) shaxsning kamol topishi qonuniyatlari va yetuklik yosh davrdagi odamlarda namoyon bо‘ladigan psixik faoliyatni о‘rganishdan iboratdir

D) shaxsning kamol topishi qonuniyatlari va turli yosh davrdagi odamlarda namoyon bо‘ladigan psixik faoliyat, holat va shart sharoitlarining о‘zaro ta’siri xususiyatlarini о‘rganishdan iboratdir.
151. Qaysi yoshdagi о‘quvchining idroki о‘zining hatti-harakati, о‘yin va mehnat faoliyati bilan bevosita bog’liqdir?

A) О‘smir yoshdagi о‘quvchining

B) Kichik maktab yoshdagi о‘quvchining

C) Maktabgacha yoshdagi bolaning

D) О‘spirin yoshdagi о‘quvchining
152. Gо‘dak necha oyga tо‘lgach о‘zini parvarish qilgan odamga intiladigan, talpinadigan bо‘ladi?

A) 2 oyga tо‘lgach

B) 1 oyga tо‘lgach

C) 7 oyga tо‘lgach

D) 4 oyga tо‘lgach

153. Ilk о‘spirinlik davri necha yoshlarni о‘z ichiga oladi?

A) 15 yoshdan 18 yoshgacha

B) 11 yoshdan 13-14 yoshgacha

C) 12 yoshdan 15-16 yoshgacha

D) 18 yoshdan keyingi davrlarni

154. Necha yoshdan bolalar о‘zini kattalar bilan taqqoslaydi?

A) 3 yoshdan

B) 5 yoshdan

C) 4 yoshdan

D)2 yoshdan

155. Ranglarni, shakllarni ajrata olish necha yoshda rivojlanadi?

A) 1-2 yoshlarda

B) 6-7 yoshlarda

C) 4-5 yoshlarda

D) 2-3 yoshlarda

156. Yosh davrlari va pedagogik psixologiyasida “Kamolot bо‘sag‘asi” deb ta’riflanadigan davr?

A) 3-7 yoshdagi maktabgacha yoshi

B) о‘smirlik davri

C) yetuklik davri

D)ilk о‘spirinlik davri
157. Tana tuzilishi, yuz qiyofasi va psixikasida keskin o’zgarishlar sodir bо‘ladigan davr?

A) O‘smirlik

B) Ilk bolalik

C) Ilk о‘spirinlik

D) Chaqaloqlik

158. Yosh davrlari psixologiyasi fani qachon mustaqil fan sifatida ajralib chiqqan?

A) XX asrda

B) XIX asrda

C) XV asrda

D) XVII asrda

159. Inson shaxsining tarkib torpishni tushuntirishga intiluvchi qanday konsepsiyalar mavjud?

A) Biogenetik, sotsiogenetik konsepsiyasi

B) “Tabiiy kuchlar” konsepsiyasi

C) “Ichki qonunlar” konsepsiyasi

D) Sotsiogenetik, “tug‘ma mayllar” konsepsiyasi

160. Psixikaning rivojlanishi … ga bog’liq.

A) Oila

B) Atrofdagi dо‘stlar davrasi

C) Mehnat jarayoni

D) Ijtimoiy muhit, irsiyat, ta’lim – tarbiya

161. “Psixik rivojlanish” deganda nimani tushunasiz?

A) Miyaning biologik, organik yetilishi, psixik rivojlanishning aqliy yetilishi

B) Biologik imkoniyatlarning о‘sishi

C) Aqliy rivojlanish

D) Qobiliyatlarning rivojlanishi
162. “Bolaning psixik rivojlanishda ta’lim va tarbiyaning yetakchi roli bor” degan qoidani birinchi bо‘lib kim fanga kiritgan?

A) J.Piaje

B) L.S.Vigotskiy

C) P.Y.Galperen

D) D.B.Elkonin

163. Yoshlik davrida sezgirlikning ortishi necha yoshgacha davom etadi?

A) 30 yoshgacha

B) 35 yoshgacha

D) 25 yoshgacha

C) 45 yoshgacha

164.Qaysi yosh davri inson uchun ijodiy faoliyatning mahsuldor davri hisoblanadi?

A) 25 – 30 yosh

B) 10 – 15 yosh

C) 15 – 20 yosh

D) 20 – 25 yosh

165. Yetuklik davrida inson ijtimoiy hayotga qanday munosabatda bо‘ladilar?

A) jismoniy, jinsiy, ruhiy jihatdan shakllanadilar

B) yо‘qotganlarini topishga urinadilar

C) ijtimoiy hodisalarga vazmin, sabr – toqatli, о‘tayotgan har bir daqiqaga aql – zakovat yondashadigan

D) boshqaruvchan qobiliyati kuchayadi

167. Psixogerontologiya fanining ilmiy asoschisi kim?

A) P.P.Lazerev

B) E.G‘.G‘oziyev

C) S.Xoll

D) V.A.Krutetskiy

168. Geteroxronlik so’zining ma’nosi nima?

A) keksaygan odamning salomatligini saqlash va mustahkamlash

B) bir xil yoshdagi odamlarda ruhiy jarayonlarning turlicha namoyon bо‘lishidir

C) keksalikning kelib chiqishi demakdir

D) kо‘ruv apparati markaziy etnologiyasining xiralashuvidir


169. Psixogerontologiya fanining sohalari qaysilar?

A) gerontologiya, involyusiya, geriatriya, gerogigiyena, geteroxronlik

B) gerogigiyena, pediatriya, evolyutsiya

C) yetuklik, geteroxronlik, involyutsiya

D) yetuklik, keksayish, geteroxronlik
170. “Bolaning psixik rivojlanishida ta’lim – tarbiyaning yetakchi roli bor”, degan fikrni fanga kim olib kirgan va tatbiq etgan?

A) Abu Nasr Farobiy

B) J.Piaje

C) M.S.Lyublinskaya

D) L.S.Vigotskiy

171. Ontogenez psixologiyasida qo’llaniladigan metodlar:

A) ong va faoliyat birligi;

B) о‘qitish;

C) kuzatish, eksprement, test, anketa

D) о‘qitish va o’qishning asosiy qonuniyatlari


172. Yosh va pedagogik psixologiyada kullaniladigan metodlarni Tashkiliy, Empirik, Natijalarni qayta ishlash, Sharhlash guruhlariga bo’lib o’rgangan olim kim?

A) Ananyev B

B) Goziyev E

C) Freyd Z

D) Toshimov R

173. Tarbiya jarayoni … ga yo’naltirilgan.

A) kishi tomonidan ko’nikma va malakalarning orttirilishi

B) bilish jarayonlarni shakllantirish

C) insonning shaxs sifatida, uning atrof-muhitga, jamiyatga va kishilarga munosabatini shakllantirish

D) bilim berishga

174. E. Erikson insonning umrini necha davrga bo’lgan?

A) 10

B) 8


C) 5

D) 6


175. Chaqaloqlik davri … ni о‘z ichiga oladi.

A) 6 oylik

B) 4 oylik

C) 1 yosh

D) 10 kunlik

176. Maktabgacha yosh davri qaysi qatorda tо‘g‘ri kо‘rsatilgan?

A) 3-5 yosh

B) 2-6 yosh

C) 3-7 yosh

D) 1-6 yosh

177. Kichik maktab yoshi davrida asosiy faoliyat turi?

A) O‘yin


B) Mehnat

C) O‘qish

D) Muomala

178. Gо‘daklik davri, ya’ni tug‘ilgandan 1 yoshgacha bо‘lgan bolalarda qaysi faoliyat turi asosiy bo’lib hisoblanadi?

A) Emotsional muloqot

B) О‘yin


C) O’qish

D) Mehnat

179. О‘spirinlik yoshi necha davrga bо‘lib о‘rganiladi?

A) 3 davrga

B) 2 davrga

C) 4 davrga

D) 5 davrga

180. Ilk bolalik davri necha yoshni o’z ichiga oladi?

A) Tug‘ilgandan 1 yoshgacha

B) 3-5 yosh

C) 1-6 yosh

D) 1-3 yosh

182. Maktabgacha yosh davrdagi bolalarga xos bo’lgan xarakter xususiyatlari qaysi bandda to’g’ri ko’rsatilgan .

A) Tortinchoqlik

B) Muloyimlik

C) О‘jarlik, qaysarlik, itoatsizlik

D) Qiziquvchanlik

183. О‘smirlik davriga necha yoshli o’quvchilar kiradi?

A) 10-13

B) 9-12


C) 11-15

D) 10-11


189.О‘smirlar jinsiy yetilish sirlarini kо‘p qismini … o’rganishadi.

A) о‘rtoqlaridan

B) о‘qituvchilardan

C) ota-ona

D) maktab shifokoridan

190. Qalqonsimon bez faoliyatining kuchayishi qanday holatlarni keltirib chiqaradi?

A) Qо‘zg‘aluvchanlik, asabiylashish va toliqish

B) Tormozlanish

C) Qiziqish

D) Muloyimlik

191. О‘spirinning kasb tanlashda xatoga yо‘l qо‘yishining asosiy sababi nimada?

A) qiziqishlarning shakllanmaganligi

B) bilim saviyasining zaifligi

C) yaqinlarning ta’siri

D) kasblar haqida yaqqol tasavvurga ega bо‘lmasligi

192. Turli yosh davrlarda shaxslarning rivojlanish qonuniyatlarini qaysi fan o’rganadi?

A) Yosh psixologiyasi

B) Pedagogika

C) Falsaf

D) Etika


193. Yangi tug’ilgan bola boshining aylanasi ko’krak qafasining aylanasidan

A) kichik bo’ladi

B) katta bo’ladi

C) teng bo’ladi

D) 1,5 baravar katta bo’ladi

194. Qaysi tipda bolalar mustaqil fikrlarga ega bo’lmaydi?

A) Sangivinik

B) Flegmatik

C) Xollerik

D) Melanxolik

195. Bolalardagi shartli reflekslar kattalardagidan nimasi bilan farq qiladi?

A) Tez hosil bo’lishi, mustahkam va aniq bo’lishi bilan

B) Sekin hosil bo’lishi, tez so’nishi bo’lishi bilan

C) Sekin hosil bo’lishi bilan

D) Tez hosil bo’lishi bilan

196. Yangi tug’ilgan chaqaloqda qanday shartsiz reflekslar kuzatiladi?

A) Ovqatlanish, emaklash

B) Himoya, yurish

C) O’tirish, ovqatlanish

D) Ovqatlanish, himoya, aksa urish, yo’talish

197. Qalqonsimon bez faoliyatining kuchayishi … ni keltirib chiqaradi.

A) Qо‘zg‘aluvchanlik, asabiylashish va toliqish

B) Tormozlanish

C) Qiziqish

D) Muloyimlik

198. Ontogenez nima ?

A) Har bir individning tug‘ilishidan tortib umrining oxiriga qadar sodir bо‘ladigan taraqqiyoti

B) Organizmning oddiy shakllaridan tortib hozirgi zamon kishisiga qadar biologik o’zgarishlari

C) Ta’sirlarga javob qaytarish

D) Aks ettirishning biologik formasi

199. Filogenez nima?

A) Ilgarilab boradigan o’zgarish

B) Taraqqiyot konsepsiyasi

C) Organizmning oddiy shakllaridan tortib hozirgi zamon kishisiga qadar biologik rivojlanish jarayonida yuz bergan o’zgarishlar

D) Aks ettirish formalari

200. Jamoaning eng muhim belgilaridan biri qaysi javobda to‘g‘ri keltirilgan?

A) Bir maqsad yo’lida birlashadilar

B) O’zaro mos kelgan dunyoqarash asosida birlashadilar

C) Odamlar soni o‘ntadan oshmaydi

D) Kishilar jamiyat uchun foydali bo‘lgan faoliyat maqsadlari asosida birlashadilar

201.Refleks turlari?

A) shartli va shartsiz

B) Shartli va orttirilgan

C) Tug‘ma va individual

D) Orttirilgan va individual

202. Sotsiometriya metodiga kim asos solgan ?

A) A.F.Lazurskiy

B) P. Xoll

C) Djon Moreno

D) E. Dyurkgeym

203. Kishilar psixikasini ommaviy sо‘rov asosida о‘rganish qaysi metod orqali olib boriladi?

A) Kompleks

B) Anketa

C) Kuzatish

D) Eksperiment

204. XIX-XX asr boshlarida qaysi mamlakatlarda pedagogik-psixologiyaga oid ilmiy asarlar paydo bо‘ldi?

A) AQSH va G‘arbiy Yevropa mamlakatlarida

B) О‘rta osiyo mamlakatlarida

C) Sharqiy Yevropada

D) Olmoniyada

205. Biogenetik nazariya asosida qanday g‘oyalar yotadi yoki qanday fikrlarni ilgari suradi?

A) Inson – о‘zgarishlarga sabab bо‘luvchi mavjudot

B) Individual xususiyatlar haqida

C) Inson qobiliyatlarining rivojlanish darajasi, “tug‘ma mayllar”, “tabiiy kuchlar” haqida

D) Psixik rivojlanish haqida

206. Psixikaning rivojlanish manbalari nimalar?

A) Ijtimoiy muhit, irsiyat, ta’lim – tarbiya

B) Yashash joyi

C) Biologik, organik yetilish

D) Insondagi tug‘ma mayllar

207. Inson psixik taraqqiyotiga ta’sir etuvchi kuchlar nimalardan iborat?

A) Insondagi tug‘ma mayllar

B) Biologik yetilish

C) Inson nerv sistemasining xususiyatlari, qobiliyat kurtaklari, ta’lim – tarbiya

D) Yashash joyi

208.Ta’lim samaradorligini belgilovchi faktorlar?

A) Kim о‘qitadi, qanday о‘qitadi

B) Kim о‘qitadi, qayerda о‘qitadi

C) Nimani о‘qitadi, qanday о‘qitadi

D) Kim о‘qitadi, nimani о‘qitadi, kimni о‘qitadi


209. Kishilar psixikasini о‘rganishda qaysi metod tabiiy va laboratoriya sharoitida olib boriladi?

A) Anketa

B) Kompleks

C) Test


D) Eksperiment

210. Biogenetik oqim tarafdorlari va asoschilari kimlar?

A) V.S.Petrovskiy, V.A.Krutetskiy

B) E.Torndayk, K.Byuller, Z.Freyd, Dj.Dyun

C) A.Vallon, Dj.Dyui

D)E.G‘.G‘oziyev, M.G.Davletshin

211. Intizomlilik, ma'suliyatni his qilish, samimiylik, haqqoniylik, insonparvarlik, mehnatsevarlik kabi sifatlar shaxsning qanday sifatlari tarkibiga kiradi?

A) Ahloqiy

B) Emotsional

C) Irodaviy

D) Intellektual

212. Bolaning ta'limga psixologik tayyorgarligi deganda nimalar nazarda tutiladi?

A) Bolaning ob'ektiv va sub'ektiv jihatdan maktab talabiga tayyorligi

B) Bolaning idrokining o'tkirligi

C) Tartibli,maqsadga yo'naltirilgan o'zaro mantiqiy bog'liqlik

D) Maktabda o'qish hohishi


213.Katta yoshdagi odamlarning chaqaloq bilan muloqotda bo'lishi

unda tashqi ta'sirlarga ......... faollashtiradi.

A) harakatlarni

B) reflekslarni

C) muloqotni

D) gapirishni

214.Ta'limga psixologik tayyorgarlik deganda ........... nazarda

tutiladi. 1. Bolaning ob'ektiv va sub'ektiv jihatdan maktab talabiga munosibligi.

 2. Bola idrokining o'tkirligi.

 3. Bola o'z diqqatini muayyan ob'ektga qaratishi.

D) Barcha javoblar to'g'ri.

215. Geriatriya so'zining ma'nosi?

A) Keksalik davri muammolari.

B) Keksayish, keksalikning kelib chiqishi.

C) O'sishdan orqaga qaytish.

D) Keksaygan inson shaxsini davolash.

216. Yoshga oid rivojlanish kategoriyalari kim tomonidan eng ko‘p yoritilgan?

A) L.S. Vigotskiy

B) Zigmund Freyd

C) Aristotel

D) Avitsenna

217. Maktabgacha yoshdagi bolalarda o‘zini o‘zi baholash me’yori… bo’ladi.

A) past

B) yuqori

C) adekvat

D) biror bir fikr berish qiyin

218. O‘z-o‘zini anglashning strukturali tuzilishi:

A) O‘zini tanish, shaxsiy harakatlarni ko‘rinishi , birlamchi o‘z-o‘zini baholash

B) Ichki va tashqi nutq

C) Ixtiyoriy va ixtiyorsiz xotira

D) Ixtiyoriy diqqat

219. Chaqaloqlarning psixik rivojlanishi qaysi xususiyatga bog‘liq?

A) Ijtimoiy ta’minlanganlik usuli

B) Tarbiya usuli

C) Ona bilan muloqoti

D) Ta’lim tartibi

220. Atrofdagilarning nutqini butunlay tushunsh necha yoshgacha yuzaga keladi?

A) 1yosh oxirlarida

B) 2 yoshgacha

C) 3 yoshgacha

D) 6 yoshgacha

221. O‘zi haqidagi tasavvurlarga ichki qo‘shilish tizimi – bu:

A) Aniq biror fikr aytish qiyin

B) Ahloqiy kodeks

C) Insonning axloqiy qiyofasi

D) «Men -konsepsiyasi»

222. Maktabgacha yosh davrida rolli o‘yinlarning davomiyligi … davom etadi.

A) 10-15 daqiqa

B) 30-40 daqiqa

C) Bir necha soat yoki kun

D) Bir soat oralig‘i

223. Sotsiometrik metod nimalarda qo‘llaniladi?

A) Kichik guruhlar faoliyati o‘rganiladi

B) Makro guruhlar faoliyati o‘rganiladi

C) Kichik guruh a’zolari o‘rtasidagi bevosita emotsional munosabatlarni o‘rganishga va uning darajasini o‘lchashda o‘rganiladi

D) Hamma javob ham to‘g‘ri

224. O‘smirlik davrida xarakter aksentuatsiyasi ..

A) yaqqol namoyon bo‘ladi

B) biror bir fikr aytish qiyin

C) namoyon bo‘lmaydi

D) noaniq shaklda namoyon bo‘ladi

225. O‘smir yoshida ijtimoiy vaziyat rivojlanishi nimalarga bog’liq?

A) Ota - onalar bilan muloqot

B) Hamkasblar bilan muloqot

C) O‘qish faoliyatidagi muloqot jarayoni

D) Tengdoshlar, o‘qituvchilar va ota-onalar bilan muloqot

226. O‘quvchilarning aqliy qobiliyatlarini aniqlovchi test birinchi bo‘lib kimlar tomonidan yaratilgan?

A) V.Shtern va D.Veksler

B) G.Marrey va G.Ayzenk

C) K.Gurevich, V.Shtern

D) A.Bine va Simon

227. 3 yoshdan 7 yoshgacha bo‘lgan davr qanday davr hisoblanadi?

A) Go‘daklik

B) Ilk bolalik

C) Bog‘chagacha bo‘lgan davr

D) Maktabgacha yosh davri

228. Ma’lum bir yoshdagi kishilarning toifalarini taqqoslash qaysi metod yordamida o’rganiladi?A) Qiyoslash

B) Kompleks

C) Longityud

D) Emperik

229. O‘smirni psixik o‘sishini harakatga keltiruvchi asosiy kuch nima?A) Aqliy zaifligi

B) Tengdoshlari va ota - onalari bilan kelishmovchiliklar

C) O’zgarishlar

D) To‘g‘ri xulosa chiqara olmaslik
230. Yosh davrlar psixologiyasi fanining ham o‘z tadqiqot metodlari mavjud. Qaysi psixolog metodlarni klassifikatsiyalashni tavsiya qilgan?

A) I.P.Pavlov

B) L.S.Vigotskiy

C) B. G. Ananev

D) A.A.Smirnov

231. “Bolalar psixologiyasi” o‘quv qo‘llanmasini yozgan o’zbek olimi kim?A) M.G.Davletshin

B) M.Vohidov

C) E.G’.G’oziev

D) B.R Qodirov

232. ................tirik mavjudotning paydo bo‘lgan davridan to oxirigacha bo‘lgan davrdagi o‘zgarishlar majmui hisoblanadi.

A) Ontogenez

B) Filogenez

C) Seskanuvchanlik

D) Instinkt

233. Filogenezga berilgan to‘g‘ri ta’rifni toping?

A) Xulq-atvorning tug‘ma yig‘indisi

B) Tirik organizmlarning ta’sirlarga biologik ahamiyatga ega javob qaytarish qobiliyati

C) Muayyan tirik mavjudot turining yerda hayot boshlaganidan keyingi evolyutsion taraqqiyot jarayoni

D) Organizmning individual rivojlanishi

234. Sotsiometriya metodining asosiy vazifasi nima? (nimani o‘rganadi)

A) Ayollar o‘rtasidagi munosabatni o’rganish

B) Erkaklar o‘rtasidagi munosabatni o’rganish

C) Kichik maktab yoshidagi bolalarni o‘sish jarayonini o’rganish

D) Kichik guruh a’zolari o’rtasidagi bevosita emotsional munosabatlarini, ularning darajasini o‘lchash

235. Longityud metodi qanday ma’noni bildiradi?

A) Miqdor

B) Ko‘pyoqlama

C) Sifat


D) Uzluksiz

236. Kuzatish metodi qaysi metodlar guruhiga kiradi?

A) Emperik metodlar

B) Proektiv metodlar

C) Eksperimental metodlar

D) Psixodiagnostik metodlar

237. Test tushunchasi qanday ma’noni bildiradi?

A) Sinash

B) Ko‘chirish

C) Taqsimlash

D) O‘chirish

238. Psixikaning rivojlanishiga … ta’sir etadi.

A) Dо‘stlar davrasi

B) Ijtimoiy muhit, irsiyat, ta’lim – tarbiya

C) Miya biologik, organik yetilish

D) Insondagi tug‘ma mayllar

239. Monolog bu-?

A) ma’ruzachi yoki о‘qituvchining tinglovchilar yoki о‘quvchi-talabalar qarshisiga chiqib nutq sо‘zlashi darsni bayon etishidir

B) о‘quv mavzusi yoki muammoni guruh sharoitida smuhokama qilish

C) guruh ichidagi munozaradir

D) ta’lim oluvchida bilim malaka va kо‘nikmalar hosil qilishdir

240. Dialog bu-?

A) guruh ichidagi munozara

B) ta’lim oluvchida bilim malaka va kо‘nikmalar hosil qilish

C) о‘quv mavzusi yoki muammoni guruh sharoitida о‘qituvchi bilan birgalikda va hamkorlikda muhokama qilishD) Ikki yoki undan ortiq kishilarning o’zaro bir-birlari bilan muloqot jarayoni

241. Psixologiyada eng kо‘p qо‘llanadigan metodlar ?

A) Hamkorlikdagi faoliyat orqali

B) Kuzatish, suhbat, test, tajriba (ekspriment) biografiya, anketa

C) Lyusher testi yordamida

D) Baholash о‘lchamlar asosida (5,4,3,2 baho) amalga oshiriladi

242. Darsning asosiy turlari?

A) Suhbat, labaratoriya, seminar

B) Ma’ruza va amaliy

C) Ma’ruza, dialog, anketa, test

D) Ma’ruza, seminar, laboratoriya, amaliy

243. Psixolog B.G.Ananyev psixikani о‘rganish metodlarini qanday guruhlarga bо‘lib kо‘rsatgan?

A) Tashkiliy, emperik (amaliy), statistik ( natijalarni qayta ishlash) va sharhlash

B) Statistik, longityud

C) Qiyoslash, tashkiliy va statistik

D) Emperik (amaliy) test, kuzatish

244. Longityud metodining boshqa metodlardan farqi nimada?

A) Amaliy va nazariy kо‘nikmalrni shakllantirish

B) Sinaluvchini uzoq yillar davomida tekshiradi

C) Sinaluvchilar juda tez muddat ichida tekshiriladi

D) Sinaluvchiga salbiy ta’sir ko’rsatadi

245. Test metodi birinchi bor kim tamonidan nechanchi yilda fanga kiritilgan?

A) 1905 yil A.Bine va uning shogirdlari tomonidan

B) 1923 yil Z.Freyd tomonidan

C) 1805 yil A.Kant va uning shogirdlari tomonidan

D) 1937 yil J. Russo tomonidan

246. Pedagogik-psixologik muloqot jarayonidagi ma’lumotlar almashinuvi … shaklda amalga oshiriladi.

A) Ma’ruza, terining, muloqot

B) Polilog, ma’ruza, diolog

C) Diolog, polilog, test

D) Monolog, diolog, polilog

247. “O‘qituvchi aql-farosatga, chiroylik nutqqa ega bо‘lishi va о‘quvchilarga aytmoqchi bо‘lgan fikrlarini tо‘la va aniq ifodalay bilishni bilmog‘i zarur”- sitata muallifini toping?

A) Al-Farobiy

B) Abu Ali Ibn Sino

C) Yusuf hoji Qoshg‘ariy

D) Alisher Navoiy

248. Turli yoshdagi shaxsning ruhiy jihatdan rivojlanishi qonuniyatlarini psixologiya fanining qaysi tarmog'i o'rganadi?

A) Pedagogik psixologiya

B) Mehnat psixologiyasi

C) Ijimoiy psixologiya

D) Yosh psixologiyasi

249. Dastlabki psixologik tadqiqotlar labaratoriyasi qachon kim tomonidan ochildi?

A) 1879 yil V.Vundt

B) 1875 yil Z.Freyd

C) 1889 yil V.Vundt

D) 1880 yil V.M.Bexterev

250. Kishilar psixikasini organishda ommaviy sо‘rovnoma tarzida olib boriladigan metod?

A) Eksperiment

B) Kompleks

C) Test


D) Anketa

251. 7 yoshda namoyon bo‘luvchi inqirozlarning biri –bu:

A) Hatti -harakatning notabiiyligi

B) Avtonom bolalar nutqi

C) Negativizm

D) Qo‘rslik

252. Kichik maktab yoshidan o‘smirlik yoshiga o‘tishdagi muammoni ayniqsa o‘tkirlashishi nechanchi sinflarga to’g’ri keladi?

A) Beshinchi sinfda

B) Birinchi sinfda

C) Ikkinchi sinfda

D) O‘ninchi sinfda

253. Yosh davrlar psixologiyasi nimani o‘rganadi?

A) IInson psixikasining rivojlanish qonuniyatlari va xususiyatlari hamda shu rivojlanishning bosqichlarini

B) Odamlarning o‘zaro munosabati qonuniyatlarini o‘rganadi

C) Insondagi turli xil faoliyatlarni o’rganadi

D) Inson ruhiyatining o’zgarishini o’rganadi

254. Ilmiy tadqiqot metodlarining sharhlash guruhiga qaysi metodlar kiradi?

A) Kuzatish, test, so‘rovnoma, genetik

B) Sotsiometrik, langtyud

C) Test, ko‘ndalang kesim

D) Genetik, donalash

255. L.I.Bojovich shaxs kamol topishini yosh davrlarga bo‘lishda qaysi omilni asosiy deb biladi?

A) Inqiroz

B) Ontogenetik tamoyil

C) Motiv

D) Faoliyat

256. O‘smirlik davri psixik o‘sishni harakatga keltiruvchi kuchlar:

A) Bilim olishga qiziqishi

B) Tengqurlari bilan munosabatlarda egallagan mutlaqo yangicha mavqei

C) Uning faoliyatini vujudga keltirgan yangi ehtiyojlar bilan ularni qondirish imkoniyatlari o‘rtasidagi qarama-qarshiliklar tizimining namoyon bo‘lishidir

D) Ahloqiy, aqliy jihatdan tez o‘sishi

257. Qaysi tadqiqotchi olimning o‘tkazgan tadqiqoti natijasiga ko‘ra tug`ilish davriga kelganda bolaning miya po‘stlog`i faoliyat ko‘rsata boshlasada, aslida u na anatomik na funktsional jihatdan rivojlanganligini ko‘rsatadi?

A) D.B.Elkonin

B) L.I.Bojovich

C) N.M.SHchelavanov

D) J.Piaje

258. Maktabgacha tarbiya yoshida yuzaga keladigan inqirozning xarakterli belgilari nimalardan iborat?

A) Boshqa davrga o‘tishdagi qiyinchilikdan

B) Bolaning xohish-istaklarining qondirilmasligi

C) Kattalar ta`siridan qutilish

D) Bolaning xohishi bilan bu xohishning harakatda ifodalanishi o‘zaro mos tuzilmasligi

259. “Eslash qiyin mehnatdir” mazkur fikr muallifi qaysi qatorda ko‘rsatilgan?

A) Dobrinin

B) Smirnov

C) Ushinskiy

D) Shardakov

260. O‘quvchining guruhdagi ijtimoiy mavqeini o‘rganishda metod qo‘llanadi?

A) Suhbat

B) Sharhlash

C) Test


D) Sotsiometriya

261. Taraqqiyotning eng yaqin zonasi bola amalga oshiradigan qanday amallardan tashkil topadi?

A) Kattalar yordamida bajara oladigan amallar

B) Mustaqil bajara oladigan amallar

C) Umuman bajara olmaydigan amallar

D) Bajarishni hoxlamaydigan amallar

262. Psixologiyaning qaysi metodi shaxsning fanlar bo‘yicha umumiy bilimdonlik darajasini aniqlab beradi?

A) Intervyu

B) Anketa

C) Biografiya

D) Test

263. O‘spirinlikning ikkinchi davri qaysi yoshni o‘z ichiga oladi?

A) 14-15 yosh

B) 11-12 yosh

C) 17-22 yosh

D) 12-15 yosh

264. Bo’y va tana nomutanosibligi qaysi yosh davrida namoyon bo’ladi?

A) O‘smirlik

B) O‘spirinlik

C) Kichik maktab yoshi

D) Chaqaloqlik

265. Bolaning tug’ilganidan bir yoshgacha bo’lgan davri?

A) Chaqaloqli davri

B) Go’daklik davri

C) Maktabgacha yosh davri

D) Kichik maktab yoshi davri

266. 7 yoshdan 11 yoshgacha bo’lgan davr qaysi yosh davriga kiritiladi?

A) Maktabgacha yosh davri

B) Kichik maktab yoshi davri

C) O’smirlik davri

D) O’spirinlik davri

267. “O’sish” tushunchasiga ta‘rif bering.

A) Odam xujayrasi va xujayrasiz tuzilmalarining soni va massasining ortishi hisobiga gavda og’irligi va o’lchamlarining kattalashuvi.

B) Odam xujayrasi va xujayrasiz tuzilmalarining soni va massasining ortishi hisobiga gavda og’irligi va o’lchamlarining kichiklashuvi.

C) Organlarning faoliyat jihatdan takomillashuvi.

D) Organlarning umumiy jixatdan takomillashuvi

268. Psixogerontologiyada keksa erkak va ayollarning psixologik xususiyatlarini o’rganishda ko’proq qaysi metoddan foydalaniladi?

A) Test


B) Anketa

C) Kuzatish

D) To’g’ri javob yo’q

269. 23 - 28 yoshlarni Ontogenizning qaysi davriga kiritiladi?

A) O’smirlik

B) O’spirinlik

C) Yoshlik

D) Yetuklik

270. Psixologiyada shaxsni o’rganishda eng ko’p qo’llanadigan metodlar … metodlari hisoblanadi.

A) Test va statistik

B) Kuzatish, suhbat, test, tajriba (ekspriment), biografiya, anketa

C) Qiyoslash va suhbat

D) Test, suhbat, statistik, anketa

271. Bola va o’smirlarda o’sish va rivojlanishning tezlashuvi, balog’atga yetishning birmuncha erta boshlanishi nima deyiladi?

A) Urbanizatsiya

B) Akseleratsiya

C) Rivojlanish

D) O’sish

272. 15 - 18 yoshlarni qaysi davrga kiritamiz?

A) O’smirlik davri

B) Ilk o’spirinlik davri

C) Yoshlik davri

D) Yetuklik davri

273. Gerontologiya bu…

A) Yoshlik davriga o’tish

B) Keksayishning, keksalikning kelib chiqishi

C) Yetuklik davrining o’ziga xosligi

D) Keksalarni davolash

274. Bolada ilk o’yin faoliyati qachon boshlanadi?

A) 1 yoshdan

B) 6 oylikdan

C) 1,5 yoshdan

D) 8-9 oylikdan

275. Bolada asosan nutqning qaysi ko’rinishi ustun bo’ladi?

A) Diolog

B) Monolog

C) Polilog

D) Monolog, polilog

276. Bolani maktabga qabul qilish necha yoshdan amalga oshiriladi?

A) 5 yosh

B) 6 yosh

C) 7 yosh

D) 8 yosh

278. Tug’ilgandan 10 kungacha bo’lgan davr … hisoblanadi.

A) Perinatal davr

B) Chaqaloqlik davri

C) Go’daklik davri

D) Ilk bolalik davri

279. Maktabgacha yosh davrdagi bolalarda qaysi o’yin turi rivojlangan bo’ladi?

A) Rolli, syujetli

B) Maqsadli

C) Ularda o’yin faoliyati shakllanmagan

D) Obrazli

280. Tug’ma refleks bu:

A) Shartli refleks

B) Shartsiz refleks

C) Stanik refleks

D) Orentirovka reflex

281. Bolaning psixikasi qaysi faoliyat jarayonida shakllanadi?

A) Ijtimoiy faoliyatda

B) Mehnat faoliyatida

C) Kuzatishda

D) O’yin, o’qish faoliyatida

282. Insondagi dastlabki ijtimoiy tajriba va ijtimoiy xulq elimentlari shakllanadigan muhit qaysi javobda to’g’ri ko’rsatilgan?

A) Oila

B) Maktab

C) Mehnat jamoasi

D) Ko’cha

283. Sotsoimetriya metodi orqali nima o’rganiladi?

A) Shaxsning bilim darajasi

B) Shaxsning guruhdagi mavqie

C) Shaxsning qiziqishlari

D) Shaxsning faoliyati

284. Organizmning vujudga kelgandan boshlab to umrining oxirigacha bo’lgan individual rivojlanish yo’li?

A) Ontogeniz

B) Filogeniz

C) Perinatal

D) Rivojlanish

285. Bolaning 1 yoshdan 3 yoshgacha bo’lgan davri?

A) Chaqaloqlik davri

B) Go’daklik davri

C) Ilk bolalik davri

D) Maktabgacha yosh davri

286. Refleks bu :

A) Ongning qo’zg’ovchi ta‘siriga aks ta‘siri

B) Tashqi olamning miyada hosil bo’lgan obrazi

C) Organizmning ichki va tashqi muhit ta‘siriga nerv tizimi orqali beradigan qonuniy javob reaksiyasi

D) Tashqi muhitga organizmning ta’siri

287. … insonning ontogenezda psixik rivojlanish jarayonini shakllanishi hamda o`zaro munosabatlari qonuniyatlarini o`rganadi.

A) Maxsus psixologiya

B) Sport psixologiyasi

C) Bolalar psixologiyasi

D) Yosh davrlari psixologiyasi

288. Longityud, qiyoslash, kompleks metodlari qaysi guruh metodlariga kiradi?

A) Tashkiliy metodlarga

B) Emperik metodlarga

C) Natijalarni qayta ishlash metodlariga

D) Sharhlash metodlariga

289. Shaxsning tashqi ifodalari, hatti-harakatlari, mimikasi, xulq-atvorini qaysi metod orqali o’rganiladi?

A) Test


B) Anketa

C) Tarjimai hol

D) Kuzatish

290. O‘sishdan orqaga qaytish … deyiladi.

A) Evolyutsiya

B) Involyutsiya

C) Gerontopsixologiya

D) Gerogegiena

291. Kattalik, donishmandlik, rahnamolik, gamxo’rlik kabi xususiyatlar bilan ajralib turadigan yosh davri?

A) O’smirlik davri

B) O’spirinlk davri

C) Kichik maktab yoshi davri

D) Yetuklik davri

292. Yoshga oid rivojlanish kategoriyalarini eng ko’p yoritgan olim kim?

A) Arastu

B) Aristotel

C) Z. Freyd

D) L. S. Vigotskiy

293. Keksalik davrida organizmda yuzaga keladigan o’zgarishlar:

A) Terida qarilik alomatiga xos belgilarning yuzaga kelishi

B) Organizmda toliqish, charchoq kabi holatlarning namoyon bo’lishi

C) Ko’rish, eshitishning zaiflashishi, xotiraning susayishi, organizmda turli xil o’zgarishlarning kuzatilishi

D) Javoblarning barchasi to’g’ri

294. Maktabgacha yosh davrida eng jadal rivojlanadigan tafakkur turi?

A) Ko‘rgazmali-obrazli tafakkur

B) Ko‘rgazmali-harakat tafakkur

C) Mantiqiy tafakkur

D) Makon-fazo tafakkur

295.O‘smirlarda jinsiy garmonlarning ko‘payishi:

A) Kattalardan ko‘ra kamroq

B) Kattalardan ko‘ra ko‘proq

C) Kattalarda qancha bo‘lsa shuncha

D) Biror fikr aytish qiyin

296. O‘smirlarning eng sodda qiziqish turlaridan biri:

A) Axborotli ma’lumotlarga qiziqish

B) Egotsentrik qiziqish

C) Tana-manual qiziqishlar

D) Qiziqish kuzatilmaydi

297. Maktabgacha yosh davrida rolli o‘yinlarning davomiyligi qancha vaqt davom etishi mumkin?

A) 10-15 daqiqa

B) 30-40 daqiqa

C) Bir necha soat yoki kun

D) Bir soat oralig‘i

298. Syujetli o‘yinchoqlarga nimalar kiradi?

A) Qo‘g‘irchoqlar

B) Qurilish mollari

C) Piramidalar

D) Toshlar

299. O‘smir yoshida aksentuatsiya xarakteri:

A) Namoyon bo‘lmaydi

B) Yaqqol namoyon bo‘ladi

C) Noaniq shaklda namoyon bo‘ladi

D) Biror bir fikr aytish qiyin

300. Filogenez so‘zi qanday ma’noni bildiradi?

A) Paydo bo‘lish

B) Uyg‘onishC) Asl

D) Ko‘chirish
Yüklə 58,61 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə