Undersøkelsesdesign: Induktiv og deduktiv, kvalitativt og kvantitativtYüklə 255,54 Kb.
Pdf görüntüsü
tarix31.10.2018
ölçüsü255,54 Kb.
#77735


Forskningsopplegg 

Pensum: Dag Ingvar Jacobsen (2005): 

Hvordan gjennomføre 

undersøkelser?, s. 13-124. 
Tematikk: 

• Vitenskap og metode 

• Problemstilling 

• Ulike typer forskningsopplegg (design) 

• Metodekombinasjon 

• Undersøkelseseffekter 
Vitenskap og metode 

• Vitenskap ikke det samme som metode 

• Metode er en nødvendig, men ingen tilstrekkelig betingelse 

• ”Radikal ærlighet” fremfor teknisk metodeferdighet  

– Rapportere alt du har gjort, alle svakheter ved det du har gjort og alt 

som taler imot riktigheten av dine funn 

• ”Radikal ærlighet” forutsetter metodekritikk: 

– Hvem samler informasjonen? 

– Hvorfor er informasjonen samlet? 

– Hva er det samlet informasjon om? 

– Hvordan er informasjonen samlet? 

– Hvordan og hvem tolker informasjon? 

– Hvordan og hvem presenterer funnene? Problemstilling 

• Valg av tematikk  

• Utvikling av problemstilling – ressurser: 

– Søk på biblioteket (SERI) 

– Søk i de siste årgangene av relevante tidsskrifter 

– Let etter oversiktsartikler/bøker 

– Søk i databaser (se s. 82-83) 

– Finn sentrale forskere på feltet 

– Politiske dokumenter 

– Google/Wikipedia 

– Veileder Eksempel på problemstilling 

• ”Fører fri programvare til økt gjenbruk og deling av IKT-

løsninger/komponenter i kommunal sektor?” 

• Bakgrunn og aktualitet: St.meld. nr. 17, 2006-07 

– Gjenbruk og deling av IKT skal bidra til økt samordning/samarbeid; 

mer effektiv ressursbruk; bedre offentlige tjenester 

• Logikken bak problemstillingen: 

– Fri programvare er egnet for gjenbruk og deling (antakelse) 

– Gjenbruk og deling bør være attraktivt for kommunene (antakelse) 

– Mye bruk av fri programvare i kommunene (observasjon) 

– Lite gjenbruk og deling av IKT i kommunene (observasjon) 

– Hva hindrer at fri programvare fører til gjenbruk og deling? 
Krav til problemstilling 

• Formuleres som spørsmål eller hypoteser 

• Må begrunnes – hvorfor den er verdt å besvare 

• Kan være beskrivende (hvordan?) 

• Kan være forklarende (hvorfor?) 

• Kan være begge deler (fra beskrivelse til forklaring) 

 

• Hvilken type problemstilling er eksempel-problemstillingen?  


Forskningsopplegg 

• Rammeverk for hvordan kandidaten går frem for å besvare 

problemstillingen 

• Forskningsopplegget legger føringer for valg av konkrete 

metodeteknikker og for hvilke opplysninger som samles inn 

(for eksempel kvalitative vs. kvantitative data)  

• Vurderingskriterier: 

– Om forskningsopplegget er tilpasset problemstillingen 

– Alternative forskningsopplegg – refleksjoner  

– Om deler av opplegget viste seg vanskelig å gjennomføre (og eventuelt 

hvorfor) 

– Om opplegget (og gjennomføringen av det) kan tenkes å påvirke 

funnene/konklusjonene Induktivt og deduktivt design 

• Induktivt opplegg = fra empiri til teori 

– Eksplorerende opplegg: ny kunnskap på områder 

hvor det finnes lite forhåndskunnskap 

• Deduktivt opplegg = fra teori til empiri og 

tilbake igjen 

– Testende opplegg: bekrefte eller avkrefte 

antagelser på områder hvor det finnes mye 

forhåndskunnskap Intensivt og ekstensivt design 

• Intensivt opplegg: 

– Går i dybden – få enheter – detaljert informasjon om hver enhet 

– Holisme  – kompleksitet  

– Liten statistisk generaliseringskraft 

– Større teoretisk generaliseringskraft 

• Ekstensivt opplegg: 

– Går i bredden – mange enheter – lite informasjon om hver enhet 

– Variabler – sammenhenger 

– Liten teoretisk generaliseringskraft 

– Større statistisk generaliseringskraft Komparativt design 

• Sammenlikne to eller flere tilfeller (case) for å 

forklare likheter eller forskjeller 

 

• Eksempel:  – To kommunesamarbeid gjør like mye bruk av fri programvare 

– I det ene kommunesamarbeidet er det mye større gjenbruk og deling av 

programvarekomponenter enn i den andre  

– Systematisk sammenlikning for å finne hva som kan forklare denne forskjellen  
Beskrivende og forklarende design 

• Beskrivende opplegg: 

– Kartlegge hva som er, skjer eller har endret seg 

– Ekstensivt opplegg mest vanlig  

– Gjerne bruk av statistiske metoder  

– Gjerne generaliseringsambisjon 

• Forklarende opplegg: 

– Klarlegge årsak og virkning (jf. komparativt design) 

1. Korrelasjon 

2. Tidsrekkefølge 

3. Kontroll for andre årsaker 

– Kausalmekanismer (teori): forklare hvorfor X fører til Y 

 Casedesign 

• Studier av noen få tilfeller (for eksempel fri-

programvare-prosjekter) 

• Studerer hvert case i detalj 

• Anvender vanligvis kvalitative metoder: 

1. Intervjuer 

2. Observasjon/hospitering 

3. Dokumentstudier  
Kvantitative design 

• Tverrsnittstudier – øyeblikksbilde av et 

bestemt fenomen 

 

• Tidsseriestudier – samme undersøkelse gjennomføres på ulike tidspunkter 

 

• Panelstudier – undersøkelse på to eller flere tidspunkt med de samme deltakerne 


Kombinasjon av metoder  

• Eksempler: 

– Spørreskjema med åpne svaralternativer 

– Blanding av kvalitative intervjuer og spørreskjema 

(parallelle løp) 

– Kvalitative pilotstudier (forberede kvantitative 

undersøkelser) 

– Kvalitative oppfølgingsstudier (utdype funn i kvantitative 

studier) 

– Kvantitative oppfølgingsstudier (teste om funn i kvalitative 

studier har generell betydning) Eksempel – forskningsopplegg  

• ”Hva hindrer at fri programvare fører til gjenbruk og deling av 

IKT i kommunal sektor når:  

– dette er et viktig forvaltningspolitisk mål, fri programvare er egnet til 

gjenbruk og deling, kommunene gjør bruk av fri programvare, og 

gjenbruk/deling bør være attraktivt i kommunesektoren? 

• Utgangspunkt: 

– Må forklare hvorfor fri programvare og kommunene er egnet for 

gjenbruk og deling 

– Må vise empirisk at det er forskjell mellom bruk av fri programvare og 

gjenbruk/deling i kommunal sektor 

– Bør diskutere om forskjellen kan skyldes måleproblemer (for eksempel 

at det er vanskeligere å skaffe sikre data om gjenbruk/deling enn om 

bruken av fri programvare)  

 Eksempel – valg av opplegg 

• Utgangspunkt: 

– Lite forskning på forholdet mellom fri programvare 

og gjenbruk/deling av IKT-løsninger 

– Lite forskning på hva som fører til eller hindrer 

gjenbruk og deling i kommunal og offentlig sektor 

 

• Hva vil da være det mest fornuftige forskningsopplegget? 


Eksempel – designvalg  

• Kombinasjonsdesign som består av elementer 

fra: 

– Casedesign (intensivt) – to case – Komparativt design – sammenlikne to case for å 

identifisere mulige forklaringer på hindringer for 

gjenbruk og deling Eksempel – konkretisering  

• To case (intensiv): 

– Et vellykket prosjekt basert på fri programvare hvor gjenbruk/deling 

var målet 

– Et prosjekt basert på fri programvare hvor gjenbruk/deling ikke var 

målet 


• Sammenlikning av case (komparativt): 

– Er det avgjørende forskjeller eller likheter mellom de to prosjektene? 

• Forklare: 

– Kan forskjellene eller likhetene bidra til å kaste lys over mangelen på 

gjenbruk og deling? 

– Hva kan læres av det vellykkede prosjektet? 
Undersøkelseseffekter  

• Om (eller i hvilken grad) valg av design 

påvirker det du finner: 

– Opptrer enhetene i en undersøkelse på andre 

måter enn hva de ellers ville gjort?  

– Resultatene gir mer informasjon om de som har 

gjort undersøkelsen enn om det eller de som er 

undersøkt? 

– Mer problematisk i enkelte typer design enn i 

andre (for eksempel kvalitative vs. kvantitative)? 
Yüklə 255,54 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə