Unibank kommersiya banki 31 dekabr 2011-ci IL tarixinə Konsolidə edilmiş Maliyyə HesabatlarıYüklə 1,34 Mb.

səhifə11/37
tarix14.09.2018
ölçüsü1,34 Mb.
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   37

UNİBANK KOMMERSİYA BANKI 

 

31 DEKABR 2011-Cİ İL TARİXİNƏ BİTƏN İL ÜZRƏ KONSOLİDƏ EDİLMİŞ MALIYYƏ 

HESABATLARINA QEYDLƏR (DAVAMI) 

(min Azərbaycan manatı ilə, başqa şəkildə qeyd edilməyənə qədər)  

26 


 

13 saylı MHBS  2 saylı MHBS “Səhm-əsaslı  Ödəniş” çərçivəsində səhm əsaslı ödəniş əməliyyatları, 

17  saylı  MUBS  “Kirayə”  çərçivəsində  Lizinq  əməliyyatları,  2  saylı  MUBS  “İnventar”da  xalis  reallaşa 

bilən  dəyər  və  ya  36  saylı  MUBS-da  “Aktivlərin  Dəyərsizləşdirilməsi”-ndə  istifadə  olunan  dəyər  kimi 

ədalətli  dəyərə  bənzəyən,  lakin  ədalətli  dəyər  olmayan  ölçülmələr  istisna  olmaqla,  ədalətli  dəyər 

ölçülmələri  barədə  açıqlamalar  və  ya  ədalətli  dəyər  ölçülmələrinin  digər  MHBS  tərəfindən  tələb 

olunduğu  və  ya  icazə  verildiyi  zaman  (həmin  ölçülmələr  barədə  açıqlamalar  və  ya  ədalərli  dəyərə 

əsaslanan satış üçün əlavə dəyərli daha az xərclər kimi ölçmələr) tətbiq olunur.  

 

Qrup  hazırda  düzəliş  edilmiş  standartın  konsolidə  edilmiş  maliyyə  hesabatlarına  təsirini qiymətləndirir. 

 

1  saylı  MUBS  Maliyyə  Hesabatlarının  Təqdimatına  düzəlişlər  –  digər  məcmu  gəlirin  təqdim 

edilməsi formasına düzəliş verir. 

 

1 saylı MUBS-a düzəlişlər:  

 

sənədin  ilkin  variantında  tək  davamlı  hesabatın  təklif edilməsini  tələb  etmək  əvəzinə,  mənfəət və  ya  zərərin  və  DMG-nin  birlikdə  təqdim  edilməsini  tələb  etmək  üçün  2007-ci  ildə  MUBS-a 

edilən  düzəlişləri  saxlamaq,  yəni  ya  tək  “mənfəət  və  ya  zərər  və  məcmu  gəlir  hesabatı” 

şəklində, ya da ayrıca “mənfəət və ya zərər hesabatı” və “məcmu gəlir hesabatı”; 

 

Qurumlardan  potensial  olaraq  mənfəət  və  ya  zərər  üzrə  yenidən  təsnifləndirilə  bilinib bilinməməsindən  asılı  olaraq  DMG-da  təqdim  olunan  qrup  maddələrini  tələb  etmək,  yəni, 

yenidən təsnifləndirilə bilən və yenidən təsnifləndirilə bilməyən; 

 

DMG maddələrinin iki qrupunun hər biri üzrə vergi ilə bağlı maddələrin ayrıca göstərilməsini və vergidən  əvvəl  təqdim  olunmasını  tələb  etmək  (vergidən  əvvəl  və  ya  xalis  vergi  ilə  DMG 

maddələrinin təqdim olunması variantını dəyişdirmədən). 

 

Qrup  bu  düzəlişin  öz  maliyyə  vəziyyəti  və  ya  əməliyyatlarının  nəticələrinə  maddi  təsir  göstərəcyini güman etmir.  

 

12  saylı  MUBS  Mənfəət  Vergilərinə  düzəlişlər    –    40  saylı  MUBS  -da  ədalətli  dəyər  modelindən 

istifadə  etməklə  aktivin  balans  dəyərinin  bərpasının  adəti  üzrə  satış  vasitəsilə  olacağı  fərziyyəsini 

təsbit edir. 

 

8  saylı  MUBS-a  uyğun  olaraq retrospektiv  tətbiq  tələb  olunur.  Qrup  düzəlişin  maliyyə  hesabatlarına təsirini və onun tətbiq müddətini nəzərdən keçirir. 

 

32  saylı  MUBS  Maliyyə  Alətlərin  Düzəlişlər:  Təqdimat  -  əvəzləşdirmə  qaydalarının  tətbiqinə 

aydınlıq gətirir və dörd əsas sahəyə yönəlmişdir: 

 

 “hazırda hüquqi cəhətdən əvəzləşdirmə üzrə qüvvəyə minmə hüququ”nun mənası 

 

Eyni vaxtda realizə etmə və hesablaşmanın tətbiqi   

Girov məbləğlərinin əvəzləşdirilməsi  

 

əvəzləşdirmə tələblərinin tətbiqi üzrə hesab vahidi.   

7 saylı MHBS Maliyyə Alətləri: Açıqlama hissəsində açıqlama tələblərinə edilən müvafiq düzəlişlər 32 

saylı  MUBS-nın  42  saylı  bəndinə  uyğun  olaraq  bütün  tanınan  maliyyə  alətləri  barədə  məlumatın 

verilməsini  tələb  edir.  Düzəlişlər  həmçinin  hətta  32  saylı  MUBS  çərçivəsində  əvəzləşdirilməsə  də, 

qüvvə  minə  bilən  qarşılıqlı  kompensasiya  (netting)  razılaşmaları  və  oxşar  müqavilələrin  predmeti 

olan  uçota  alınan  maliyyə  alətləri  barədə  məlumatların  açıqlanmasını  tələb  edir.  Bu  açıqlamalar 

qurumun  tanınan  maliyyə  aktivləri  və  öhdəlikləri  ilə  bağlı  əvəzləşdirmə  hüquqları  daxil  olmaqla 

istifadəçilərə  nettinq  razılaşmalarının  potensial  təsirinin  Qrupun  maliyyə  vəziyyətinə  təsirini 

qiymətləndirmək imkanını verir. 

 

Qrup  bu  düzəlişlərin  konsolidə  edilmiş  maliyyə  hesabatlarına  təsirini  və  onların  tətbiq  müddətini nəzərdən keçirir. 


UNİBANK KOMMERSİYA BANKI 

 

31 DEKABR 2011-Cİ İL TARİXİNƏ BİTƏN İL ÜZRƏ KONSOLİDƏ EDİLMİŞ MALIYYƏ 

HESABATLARINA QEYDLƏR (DAVAMI) 

(min Azərbaycan manatı ilə, başqa şəkildə qeyd edilməyənə qədər)  

27 


 

3. 

YENİDƏN BƏYANAT VƏ YENİDƏN TƏSNİFLƏNDİRMƏLƏR 

 

Yenidən bəyanatlar 

 

2011-ci ildə Qrup rəhbərliyi digər maliyyə aktivlərinin hesabında qeyd olunmuş əvvəlki dövrün haqq və komissiya xərclərinin  31 dekabr 2010-cu il tarixinə bitən il üzrə konsolidə olunmuş maliyyə 

hesabatlarında müvafiq təqdim olunmadığını müəyyən etmişdir.8 saylı MUBS “Mühasibat Uçotu 

Qaydaları, Mühasibat Uçotu Hesablamalarında Dəyişikliklər və Səhvlər”-ə əsasən, hazırkı konsolidə 

edilmiş maliyyə hesabatları aşağıdakı bənddə təsvir edildiyi kimi təkrar bəyan edilmişdir. 

 

31 dekabr 2010-cu il tarixinə bitən il üzrə konsolidə edilmiş maliyyə hesabatlarına edilən düzəlişlərin təsiri aşağıdakı kimidir: 

 

Maliyyə hesabatında bənd müddəası 31 dekabr 2010-

cu il tarixinə / 

31 dekabr 2010-

cu il tarixinə 

bitən il üzrə 

əvvəl bəyan 

edildiyi kimi  

 

Düzəlişin 

həcmi 

  31 dekabr 2010-

cu il tarixinə / 

31 dekabr 2010-

cu il tarixinə 

bitən il üzrə 

təkrar bəyan 

edildiyi kimi 

 

      

 

Təxirə salınmış mənfəət vergisi aktivi 2,062   

150   


2,212 

Digər maliyyə aktivləri 

2,387   

(748)  


1,639 

Haqq və komissiya xərcləri 

(796)

(748)  


(1,544)

Mənfəət vergisi güzəşti 

1,829   

150   


1,979 

Yığılmış kəsirlər 

(5,558)  

(598)  


(6,156)

 

 Təkrar təsnifləndirmə 

 

31  dekabr  2010-cu  il  və  bitən il  üzrə konsolidə  edilmiş maliyyə hesabatlarına  edilmiş  müəyyən təkrar təsnifləndirmələr 31 dekabr 2010-cu il və bitən il üzrə təqdimata uyğun gəlmişdir və cari il kimi təqdimatı 

Qrupun maliyyə vəziyyətinın daha yaxşı xülasəsini təmin edir. 

 

 

Təkrar bəyan edildiyi 

kimi 

  Təkrar təsnifləndirmə 

həcmi 

 Təkrar təsnifləndirildiyi 

və bəyan edildiyi kimi 

 

31 dekabr 

2009-cu il 

  31 dekabr 

2010-cu il 

  31 dekabr 

2009-cu il 

  31 dekabr 

2010-cu il 

  31 dekabr 

2009-cu il 

  31 dekabr 

2010-cu il 

 

    

  

    

 

Təxirə salınmış mənfəət vergisi aktivi 

-   


2,212  

116  


116  

116  


2,328 

Digər aktivlər 

35,662  

10,956  


(116) 

(116) 


35,546  

10,840 


Haqq və komissiya gəliri 

5,581  


6,576  

-   


(468) 

5,581  


6,108 

İnzibati və digər əməliyyat xərcləri 

(20,766)

(23,109) 

-   

468  


(20,766) 

(22,641)


Qeyri-nəzarət payı 

1,818  


2,329  

-   


67  

1,818  


2,396 

Saxlanılmış mənfəət/(yığılmış 

kəsirlər) 

6,822  


(6,156) 

-   


(67) 

6,822  


(6,223)

 

 4. 

PUL VƏSAİTLƏRİ VƏ ONLARIN EKVİVALENTLƏRİ 

 

 31 dekabr 

2011-ci il 

 

31 dekabr 

2010-cu il 

 

31 dekabr 

2009-cu il 

 

  

 

  

Nağd pul 

20,108  

 

15,789  

15,063 


ARMB-dəki qalıqlar (məcburi ehtiyat depozitlərindən başqa) 

11,861  


 

18,879 


 

25,226 


Digər banklardakı müxbir hesablar və overnayt depozitlər 

 

  

 

 - Azərbaycan Respublikasında 

49  


 

4,081 


 

442 


- Digər ölkələrdə 

9,770  


 

15,851 


 

11,750 


 

 

  

 

 Cəmi pul vəsaitəri və onların ekvivalentləri 

41,788 

 

54,600  

52,481 

 

Dostları ilə paylaş:
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   37


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə