Unibank kommersiya banki 31 dekabr 2011-ci IL tarixinə Konsolidə edilmiş Maliyyə HesabatlarıYüklə 1,34 Mb.

səhifə20/37
tarix14.09.2018
ölçüsü1,34 Mb.
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   ...   37

UNİBANK KOMMERSİYA BANKI 

 

31 DEKABR 2011-Cİ İL TARİXİNƏ BİTƏN İL ÜZRƏ KONSOLİDƏ EDİLMİŞ MALIYYƏ 

HESABATLARINA QEYDLƏR (DAVAMI) 

(min Azərbaycan manatı ilə, başqa şəkildə qeyd edilməyənə qədər)  

42 


 

31  dekabr  2011-ci  il  tarixinə  digər  bankların  qısa  müddətli  yerləşmələrinə  digər  bankların  cəmi  qısa 

müddətli  yerləşmələrinin  1,569  min  manat  və  ya  100.0%-ni  təşkil  edən  iki  qeyri-rezident  bankdakı  iki 

qısa  müddətli  yerləşmələr  daxildir. Bu  yerləşmələr avqust  2012-oktyabr  2012-ci il  ödəmə tarixi  və illik 

7.5-8.0% bazar faizi dərəcəsinə malikdir (31 dekabr 2010-cu il: ödəmə tarixi mart 2011- iyul 2011-ci ili 

olan 7.5-10% bazar faizi dərəcəsini daşıyan digər bankların cəmi qısa müddətli yerləşmələrinin 55.5%-i 

və ya 5.614 min manat təşkil edən yerli bankların iki qısa müddətli yerləşmələri və ödəmə tarixi yanvar 

2011-ci ildə olan 9% bazar faizi dərəcəsini daşıyan digər bankların cəmi qısa müddətli yerləşmələrinin 

32.1%-i və ya 3,254 min manat təşkil edən qeyri-rezident bankın bir qısa müddətli yerləşməsi). 

 

31  dekabr  2010-cu  il  üzrə  digər  bankların  overnayt  yerləşmələrinə  ödəmə  tarixi  yanvar  2011-ci  ildə bitmiş bir yerli bankda digər bankların overnayt yerləşməsi və cəmi müxbir hesablarının 94.4%-i və ya 

4.088 min manat daxil olmuşdur.  

 

Digər  banklara  ödəniləcək  vəsaitlərin  hər  bir  kateqoriyasının  təxmin  edilən  ədalətli  dəyəri  haqqında məlumat  üçün  29  saylı  Qeydə  baxın.  Digər  banklara  ödəniləcək  vəsaitlərin  faiz  dərəcəsi,  ödəmə 

müddəti və valyuta təhlili 26 saylı Qeyddə göstərilir. 

 

 

12.  MÜŞTƏRİ HESABLARI  

 

31 dekabr 

2011-ci il 

 

31 dekabr 

2010-cu il 

 

31 dekabr 

2009-cu il 

 

  

 

  

Dövlət müəssisələri və ictimai təşkilatlar 

 

  

 

 - Cari/hesablaşma hesabları 

767 


 

1,229 


 

1,498 


- Müddətli depozitlər 

136 


 

  

  

 

  

Digər hüquqi qurumlar 

 

  

 

 - Cari/hesablaşma hesabları 

34,811 


 

44,547 


 

30,449 


- Müddətli depozitlər 

15,443 


 

14,683 


 

17,806 


 

 

  

 

 Fərdi şəxslər 

 

  

 

 - Cari/tələbli hesablar 

11,706 


 

8,971 


 

17,057 


- Müddətli depozitlər 

173,180 


 

112,241 


 

81,216 


 

 

  

 

 Digər müştəri hesabları 

236,043 

 

181,671  

148,026 

 

 Müştəri hesablarının iqtisadi sektorlar üzrə bölgüsü aşağıdakı kimidir: 

 

 31 dekabr 2011-ci il 

 

 

31 dekabr 2010-cu il 

 

%

MəbləğMəbləğ

 

  

 

  

 

 Fərdi şəxslər 

78.4 


 

184,885 


 

66.7 


 

121,212 


Maliyyə 

7.7 


 

18,197 


 

6.4 


 

11,634 


Ticarət və xidmətlər 

6.2 


 

14,575 


 

18.6 


 

33,776 


Enerji 

3.5 


 

8,288 


 

3.9 


 

6,996 


İstehsal 

2.8 


 

6,616 


 

2.8 


 

5,177 


İnşaat 

0.3 


 

814 


 

0.2 


 

409 


Ictimai  

0.2 


 

488 


 

0.5 


 

905 


Rabitə 

0.0 


 

103 


 

0.8 


 

1,424 


Digər 

0.9 


 

2,077 


 

0.1 


 

138 


 

 

  

 

  

 

Cəmi müştəri hesabları 100.0 

 

236,043 

 

100.0 

 

181,671 

 

 31 dekabr 2011-ci il tarixinə Qrupun müştəri hesablarında vəsaitlərinin ümumi qalığı 1,000 min AZN-

dən yuxarı olan 29 müştərisi (31 dekabr 2010: 18 müştəri) olmuşdur. Həmin vəsaitlərin qalığı 70,686 

min AZN (31 dekabr 2010: 70,136 min AZN) və ya ümumi müştəri hesablarının 30%-ni (31 dekabr 

2010: 39%) təşkil etmişdir.  
UNİBANK KOMMERSİYA BANKI 

 

31 DEKABR 2011-Cİ İL TARİXİNƏ BİTƏN İL ÜZRƏ KONSOLİDƏ EDİLMİŞ MALIYYƏ 

HESABATLARINA QEYDLƏR (DAVAMI) 

(min Azərbaycan manatı ilə, başqa şəkildə qeyd edilməyənə qədər)  

43 


 

Müştəri hesablarının hər bir kateqoriyasının təxmin edilən ədalətli dəyəri haqqında məlumat üçün 29 

saylı Qeydə baxın. Müştəri hesablarının faiz dərəcəsi, ödəmə müddəti və valyuta təhlili 26 saylı 

Qeyddə göstərilir. Əlaqəli tərəflərlə əməliyyatlar haqqında məlumat 30 saylı Qeyddə açıqlanır. 

 

 

13.  BURAXILAN BORC QİYMƏTLİ KAĞIZLARI  

 

31 dekabr 

2011-ci il 

 

31 dekabr 

2010-cu il 

 

31 dekabr 

2009-cu il 

 

  

 

  

Korporativ istiqrazlar 

39,143 

  

  

 

  

 

Cəmi buraxılan borc qiymətli kağızları 39,143 

  

 

 31  dekabr  2011-ci  il  üzrə  ABŞ  dolları  denominasiyalı  20,000  manat  məbləğində  olan  korporativ 

istiqrazlar  8% faiz  dərəcəsi,  əlavə  olaraq illik  altı  aylıq  Libor  və  beş  illik  ödəmə  tarixinə  malikdir  (31 

dekabr  2010:  sıfır).  31  dekabr  2011-ci  il  üzrə  bu  korporativ  istiqrazlar  həmin  tarixdə  Bankın 

səhmdarları olan iki qeyri-rezident maliyyə institutları tərəfindən alınmışdır.  

 

31 dekabr 2011-ci il tarixinə manat denominasiyalı və 24,091 min manat məbləğində olan korporativ istiqrazlar  illik  9.5%-11%  faiz  dərəcəsini  daşımaqla  altı  aydan  üç  ilə  qədər  olan  ödəmə  tarixinə 

malikdir (31 dekabr 2010: sıfır). 31 dekabr 2011-ci il üzrə buraxılmış korporativ istiqrazlar bir resident 

bank tərəfindən alınmışdır. 

 

Buraxılmış borc qiymətli kağızlarının hər bir sinfi üzrə balans dəyəri 31 dekabr 2011-ci il üzrə ədalətli dəyəri əks etdirir. 

 

 14.  MÜDDƏTLİ BORC ÖHDƏLİKLƏRİ 

 

 31 dekabr 

2011-ci il 

 

31 dekabr 

2010-cu il 

 

31 dekabr 

2009-cu il 

 

  

 

  

Rezident banklar və dövlət təşkilatlarından borc götürülmüş 

vəsaitlər: 

 

  

 

 - Azərbaycan İpoteka Fondu (Azərbaycan Respublikası) 

19,150 


 

12,860 


 

7,141 


- Sahibkarlığa Yardım Milli Fondu (Azərbaycan Respublikası) 

9,989 


 

7,336 


 

8,812 


- Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı 

 18,997 

 

46,016  

 

  

 

 Rezident banklar və hökumət təşkilatlarından borc alınan cəmi 

vəsaitlər 

29,139 

 

39,193  

61,969 

 

  

 

  

Qeyri-rezident banklar və təşkilatlardan borc alınan vəsaitlər: 

 

  

 

 - East-West United Bank-dan borc götürülmüş vəsaitlər 

22,809 


 

21,543 


 

14,456 


- AYİB-dən və ya onun vasitəsilə borc götürülmüş vəsaitlər 

18,112 


 

17,197 


 

26,400 


- Hollandiya İnkişaf Maliyyə Şirkətindən borc götürülmüş vəsaitlər 

10,721 


 

9,183 


 

10,380 


- Beynəlxalq Maliyyə Korporasiyasından borc götürülmüş vəsaitlər 

9,655 


 

2,400 


 

3,435 


- Avstriya İnkişaf Bankından (“OeEB”) borc götürülmüş vəsaitlər 

6,946 


 

4,152 


 

4,233 


- Deutsche Investitions-und Entwiklungsgesellschaft MBH-dan  

borc götürülmüş vəsaitlər 

4,518 

 

6,229  

8,675 


- Qara Dəniz Ticarət və İnkişaf Bankından borc götürülmüş 

vəsaitlər 

3,782 

 

4,825  

5,788 


- Bank Standart ASC-dən borc götürülmüş vəsait 

3,003 


 

  

- Almaniya-Azərbaycan Fondundan borc götürülmüş vəsait 

1,986 

 

2,378  

1,933 


- TMBİK-dən borc götürülmüş vəsait 

1,633 


 

  

- Manufacturer and Traders Trust Bank-dan borc götürülmüş 

vəsaitlər 

1,005 


 

1,185 


 

334 


- Raiffeisen Zentralbank Osterreich AG-dən borc götürülmüş 

vəsaitlər 

  

2,219 


- ING Bank N.V.-dən borc götürülmüş vəsaitlər 

  

323 - SIA IBS Maximus Capital Markets təşkilatından borc götürülmüş 

vəsaitlər 

 

270  

28 


 

 

  

 

 Qeyri-rezident banklar və digər maliyyə institutlarından borc 

götürülmüş cəmi vəsaitlər  

84,170 

 

69,362  

78,204 

 

  

 

  

Cəmi müddətli borc öhdəlikləri 

113,309 

 

108,555  

140,173 
Dostları ilə paylaş:
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   ...   37


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə