Unibank kommersiya banki 31 dekabr 2011-ci IL tarixinə Konsolidə edilmiş Maliyyə HesabatlarıYüklə 1,34 Mb.

səhifə32/37
tarix14.09.2018
ölçüsü1,34 Mb.
1   ...   29   30   31   32   33   34   35   36   37

UNİBANK KOMMERSİYA BANKI 

 

31 DEKABR 2011-Cİ İL TARİXİNƏ BİTƏN İL ÜZRƏ KONSOLİDƏ EDİLMİŞ MALIYYƏ 

HESABATLARINA QEYDLƏR (DAVAMI) 

(min Azərbaycan manatı ilə, başqa şəkildə qeyd edilməyənə qədər)  

65 


 

Aktivlər,  öhdəliklər  və  kreditlərlə  bağlı  öhdəliklər  adətən  qarşı  tərəfin  fəaliyyət  göstərdiyi  ölkə  üzrə 

təsnifləşdirilmişdir. Azərbaycanlı qarşı tərəflərin ofşor şirkətləri ilə aparılmış əməliyyatlar üzrə qalıqlar 

həmin  qarşı  tərəflər  ilə  qalıqlar  kimi  “Azərbaycan  Respublikası”  sütununda  göstərilir.  Nağd  pul, 

mülkiyyət və avadanlıqlar fiziki olaraq saxlanıldığı ölkə üzrə təsnifləşdirilmişdir. 

 

31 dekabr 2010-cu il tarixinə Qrupun maliyyə aktiv və öhdəliklərinin coğrafi təhlili aşağıda göstərilir:  

 

Azərbaycan 

Respublikası  

  İƏİT ölkələri   

Digər  

qeyri- İƏİT 

ölkələri 

 

Cəmi 

 

   


   

   


 

MALİYYƏ AKTİVLƏRİ: 

   


   

   


 

Pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri 

38,748   

14,308   

1,544   

54,600 


ARMB-də yerləşdirilmiş məcburi ehtiyatlar

 

727   -   

-   


727 

Digər banklardan alınacaq vəsaitlər 

6,360   

21,543   

-   

27,903 


Müştərilərə ödəniləcək kredit və avanslar 

228,022   

-   

-   


228,022 

Satıla bilən investisiya qiymətli kağızları 

2,480   

-   


-   

2,480 


Ödəmə tarixinə qədər saxlanılan 

investisiya qiymətli kağızları 

200   

-   


-   

200 


Digər maliyyə aktivləri 

1,639   


-   

-   


1,639 

 

      

   


 

CƏMİ MALİYYƏ AKTİVLƏRİ 

278,176   

35,851   

1,544   

315,571 

 

      

   

 

MALİYYƏ ÖHDƏLİKLƏRİ: 

   


   

   


 

Digər banklara ödəniləcək vəsaitlər 

8,339   

-   


6,116   

14,455 


Müştəri hesabları 

181,671   

-   

-   


181,671 

Müddətli borclar 

39,193   

69,092   

270   

108,555 


Digər maliyyə öhdəlikləri 

1,490   


-   

-   


1,490 

Subordinasiyalı borclar 

-   

21,990   -   

21,990 


 

   


   

   


 

CƏMİ MALİYYƏ ÖHDƏLİKLƏRİ 

230,693   

91,082   

6,386   

328,161 

 

      

   

 

XALİS MÖVQE 

47,483   

(55,231)   

(4,842)   

(12,590) 

 

   

   

   

 

KREDİTLƏ BAĞLI ÖHDƏLİKLƏR 

47,504   

-   

-   

47,504 

 

 Likvidlik riski

 

 

Likvidlik  riski  Qrupun  maliyyə  öhdəliklərindən  irəli  gələn  öhdəliklərin  yerinə  yetirilməsində  Qrupun çətinliklərlə  üzləşəcəyi  riskdir.  Buraya  depozitlərin  geri  götürülməsi  tələblərinə  cavab  vermək  və 

faktiki  olaraq  ödəmə  vaxtı  çatmış  maliyyə  alətləri  ilə  üzrə  sair  maliyyə  öhdəliklərini  yerinə  yetirmək 

üçün kifayət qədər vəsaitlərin mövcud olması aiddir. Likvidlik  riski aktivlər üzrə əməliyyatların yerinə 

yetirilmə müddətinin öhdəliklər üzrə əməliyyatların ödəmə müddətləri ilə uzlaşmadığı hallarda ortaya 

çıxır.  

 

Likvidlik  risklərinin  idarə  edilməsi  məqsədilə,  Qrup  aktiv/öhdəliklərin  idarə  edilməsi  prosesinin  bir hissəsi  kimi  müştərilərin  və  bankların  əməliyyatları  üzrə  gözlənilən  gələcək  pul  vəsaitlərinin 

hərəkətinə hər gün nəzarət edir. Depozitlərin geri götürülməsi tələblərinə cavab vermək və həmçinin 

normal  və  gərgin  vəziyyətdə  depozitlərin  ödənilməsini təmin  etmək  üçün  İdarə  Heyəti  və  Müşahidə 

Şurası  banklararası  və  digər  borc  vəsaitlərinin  minimum  səviyyəsi  üzrə  və  ödəmə  müddəti  başa 

çatan  vəsaitlərin  minimum  səviyyəsi  üzrə  limitlər  müəyyən  etməlidir.  Onlar  həmçinin  öhdəlik 

bazasının diversifikasiya riski üzrə parametrlər müəyyən edir. 

 

Azərbaycan  Respublikası  Mərkəzi  Bankı  minimum  likvidlik  səviyyəsini  müəyyən  etmişdir.  Bundan əlavə,  beynəlxalq  maliyyə  institutları  ilə  Qrup  arasında  bağlanmış  kredit  sazişlərində  minimum 

likvidlik tələbləri nəzərdə tutulur. 31 dekabr 2011-ci il tarixinə Qrup bu tələblərə riayət etmişdir. 
UNİBANK KOMMERSİYA BANKI 

 

31 DEKABR 2011-Cİ İL TARİXİNƏ BİTƏN İL ÜZRƏ KONSOLİDƏ EDİLMİŞ MALIYYƏ 

HESABATLARINA QEYDLƏR (DAVAMI) 

(min Azərbaycan manatı ilə, başqa şəkildə qeyd edilməyənə qədər)  

66 


 

Qrupun likvidlik siyasəti aşağıdakılardan ibarətdir: 

 

  Pul  vəsaitləri  hərəkətinin  proqnozlaşdırılması  və  müxtəlif  vaxt  çərçivələrində  likvidliyin  təmin edilməsi üçün lazımi likvid aktivlərin səviyyəsinin saxlanması;  

  Qrupun strateji məqsədlərinə uyğun maliyyə planının hazırlanması;  

  Müxtəlif  maliyyələşdirmə  mənbələrinin  saxlanması  və  beləliklə,  Qrupun  ölkədaxili  və  xarici 

mənbələrdən borc almaq imkanlarının artırılması;  

  Yüksək likvidli və yüksək keyfiyyətli aktivlərin saxlanması;  

  Məhsul bazasının vaxt çərçivələrində mövcud maliyyələşdirmə mənbələrinə uyğunlaşdırılması;  

  Yerli qanunvericilik tələblərinə uyğun olaraq likvidlik əmsallarına gündəlik monitorinq; və 

  Aktiv və öhdəliklər strukturunun vaxt çərçivələrinədək daimi monitorinqi. 

 

Qrupun Xəzinədarlıq Departamentinin funksiyaları aşağıdakılardır:  

  Azərbaycan  Respublikası  Mərkəzi  Bankının  likvidlik  tələbləri  və  həmçinin  xarici  maliyyələşdirmə 

mənbələri ilə sazişlərdəki likvidlik ilə bağlı xüsusi şərtlərə uyğunluq;; 

  Rəhbərliyə  gündəlik  hesabatlar,  o  cümlədən  əsas  valyutalarda  (AZN,  ABŞ  dolları,  Avro)  pul 

vəsaitlərinin  hərəkəti  ilə  bağlı  proqnozların  səviyyəsi,  pul  vəsaitlərinin  mövqeləri,  konsolidasiya 

edilmiş  maliyyə  vəziyyəti  haqqında  hesabatdakı  dəyişikliklər  haqqında  rəhbərliyə  hesabatların 

hazırlanması; 

  Likvid aktivlərin səviyyəsinə daimi nəzarət/monitorinq;  

  Depozit və sair öhdəliklərin konsentrasiyaları üzrə monitorinq; və 

  Gərgin  vəziyyətlərdə  likvidliyin  təmin  edilməsi  üçün  pul  vəsaitlərinin  ani  artımı  üzrə  planın  tərtib 

edilməsi. 

 

APİK,  Qrupun  likvidlik  mövqeyinin  Xəzinədarlıq  Departamenti  tərəfindən  düzgün  şəkildə  idarə edilməsini  təmin  edir.  Bu  fəaliyyət  üzrə  nəzarətə  görə  Risklərin  İdarə  Edilməsi  Departamenti 

məsuliyyət  daşıyır.  Likvidlik  mövqeləri  və  onların  idarə  edilməsi  ilə  bağlı  qərarlar  İdarə  Heyəti 

tərəfindən qəbul olunur. Maliyyələşdirmə Planları Müşahidə Şurası tərəfindən təsdiq edilir. 

 

Aşağıdakı cədvəldə 31 dekabr 2011-ci il tarixinə öhdəliklər müqavilə üzrə ödəmə müddətlərinə görə təsnifləşdirilir.  Cədvəldə  göstərilən  məbləğlər  müqavilə  üzrə  diskont  edilməmiş  pul  vəsaitlərini,  o 

cümlədən  kreditlərin  verilməsi  üzrə  ümumi  öhdəlikləri  və  zəmanətləri  əks  etdirir.  Bu  cür  diskont 

edilməmiş  pul  vəsaitləri  maliyyə  vəziyyəti  haqqında  hesabatdakı  məbləğlərdən  fərqlənir,  belə  ki, 

maliyyə vəziyyəti haqqında hesabatdakı məbləğlər diskont edilmiş pul vəsaitlərinə əsaslanır.  

 

Maliyyə  öhdəlikləri  ilə  bağlı  pul  vəsaitlərinin  istifadəsi  zərurəti  yarandığı  halda  asanlıqla  satıla  bilən aktivlər istisna olmaqla, aşağıdakı cədvəldə müqavilə üzrə ödəniş müddətləri əsasında balans dəyəri 

əsasında  uçota  alınmış  qeyri-derivativ  maliyyə  aktivlərinin  ödəniş  müddətləri  üzrə  təhlil  əks  etdirilir. 

Belə maliyyə aktivləri gözlənilən satış müddəti əsasında ödəniş tarixi üzrə təhlilə daxil edilir.  

 

Ödəniləcək  məbləğ  sabit  olmadıqda,  cədvəldə  göstərilən  məbləğlər  hesabat  dövrünün  sonuna mövcud  olan  şərtlərə  əsasən  müəyyən  edilir.  Valyuta  ödənişləri  hesabat  dövrünün  sonuna  mövcud 

olan spot məzənnəsindən istifadə etməklə çevrilir.  

 

31  dekabr  2011-ci  il  tarixinə  maliyyə  alətlərinin  diskont  edilməmiş  ödəmə  müddətlərinə  görə  təhlili aşağıda göstərilir: 
Dostları ilə paylaş:
1   ...   29   30   31   32   33   34   35   36   37


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə