Unibank kommersiya banki 31 dekabr 2011-ci IL tarixinə Konsolidə edilmiş Maliyyə HesabatlarıYüklə 1,34 Mb.

səhifə37/37
tarix14.09.2018
ölçüsü1,34 Mb.
1   ...   29   30   31   32   33   34   35   36   37

UNİBANK KOMMERSİYA BANKI 

 

31 DEKABR 2011-Cİ İL TARİXİNƏ BİTƏN İL ÜZRƏ KONSOLİDƏ EDİLMİŞ MALIYYƏ 

HESABATLARINA QEYDLƏR (DAVAMI) 

(min Azərbaycan manatı ilə, başqa şəkildə qeyd edilməyənə qədər)  

74 


 

Digər banklardan alınacaq vəsaitlər 

 

Banklara  verilmiş  kredit  və  avansların  ədalətli  dəyəri  aşağıda  qiymətləndirmə  üsullarında  təsvir olunduğu  kimi  ədalətli  dəyər  üzrə  hesablanan  maliyyə  alətləri  üzrə  eyni  qiymətləndirmə  üsulundan 

istifadə etməklə hesablanır. 

 

Müştərilərə verilən kredit və avanslar 

 

Fərdi  müştərilərə  kreditlər  və  avanslar  həm  dəyişən,  həm  da  sabit faiz  dərəcələri ilə təqdim  olunur. Azərbaycan Respublikasında heç bir ikinci dərəcəli bazar fəaliyyət göstərmədiyindən, bu portfel üçün 

dəqiq bazar qiymətləri də mövcud deyil.  

 

(a)  Dəyişən dərəcə – Rəhbərlik hesab edir ki, cari dərəcə ədalətli dəyər kimi qəbul edilə bilər.  (b)  Sabit  dərəcə  –  Bəzi  təminatlı  kreditlər  sabit  dərəcə  ilə  verilir.  Bu  kreditlərin  ədalətli  dəyəri 

ödəniş  müddəti  sabit  dövrün  qalan  hissəsinə  bərabər  olan  bənzər  kreditlər  üzrə  hesabat 

tarixinə mövcud olan bazar dərəcələrinə istinadən hesablanır. 

 

Aşağıda təfərrüatı ilə bildirilənlər istisna olunmaqla, Bank rəhbərliyi hesab edir ki, maliyyə aktivləri və öhdəliklərinin ədalətli dəyəri onların balans dəyərinə yaxındır.  

 

Satıla bilən investisiya qiymətli kağızlarının tərkibinə daxil edilmiş kapital qiymətli kağızlarının ədalətli dəyəri  düzgün  şəkildə  hesablana  bilmir.  Onların  31  dekabr  2011-ci  və  2010-cu  il  tarixlərinə  balans 

dəyəri  müvafiq  olaraq  460  min  manat  və  460  min  manat  təşkil  etmişdir.  Belə  səhmlər  açıq  satışa 

verilmədiyindən və ədalətli dəyərin hesablanmasında tətbiq oluna biləcək çox saylı müxtəlif rəqəmlər 

ortaya çıxdığından, onların ədalətli dəyərinin hesablanması mümkün hesab edilmir.  

 

Bankın qiymətləndirmə üsulu və uçotda ədalətli dəyərlə tanınmış satıla bilən investisiya üzrə ədalətli dəyərin  kateqoriyalaşdırılması  ierarxiyası  müşahidə  oluna  bilən  giriş  məbləğlərin  (səviyyə  2  ) 

qiymətləndirilməsi  üsulundan  ibarətdir.  Müşahidə  oluna  bilən  giriş  məbləğlərdən  istifadə  edilməklə 

aparılan  qiymətləndirmə  üsulu  (səviyyə  2)  –  bütün  əsas  giriş  məbləğləri  istər  birbaşa,  istərsə  də 

dolayısı  ilə  müşahidə  oluna  bilən  giriş  məbləğlərə  əsaslanan  qiymətləndirmələrdən,  habelə  fəal 

hesab  edilməyən  bazarlarda  adi  sövdələşmələrin  müəyyən  olunmuş  bir  və  yə  bir  neçə  müşahidə 

olunan qiymətlərinə əsaslanan qiymətləndirmələrdən ibarətdir.  

 

 

30.  ƏLAQƏLİ TƏRƏFLƏRLƏ ƏMƏLİYYATLAR  

Tərəflər o zaman əlaqəli hesab olunur ki, onlar bir və ya bir neçə qrupun nəzarəti altında olsun və ya 

onlardan  biri  digərinə  nəzarət  edə  bilsin  və  yaxud  maliyyə-təsərrüfat  fəaliyyəti  ilə  bağlı  qərar  qəbul 

edərkən  digər  tərəfə  əhəmiyyətli  təsir  göstərə  bilsin.  Əlaqəli  tərəflər  ilə  hər-hansı  mümkün 

münasibətlər  nəzərdən  keçirilərkən,  həmin  münasibətlərin  mahiyyətinin  onların  hüquqi  formasından 

üstünlüyü prinsipi tətbiq olunur.  

 

31  dekabr  2011  və  2010-cu  il  tarixlərinə  əlaqəli  tərəflərlə  aparılmış  əməliyyatlar  üzrə  qalıqlar aşağıdakı kimi olmuşdur: 


UNİBANK KOMMERSİYA BANKI 

 

31 DEKABR 2011-Cİ İL TARİXİNƏ BİTƏN İL ÜZRƏ KONSOLİDƏ EDİLMİŞ MALIYYƏ 

HESABATLARINA QEYDLƏR (DAVAMI) 

(min Azərbaycan manatı ilə, başqa şəkildə qeyd edilməyənə qədər)  

75 


 

 

31 dekabr 2011-ci il 

31 dekabr 2010-cu il 

 

Baş rəhbərlik 

 

Əsas səhmdar 

 

Digər səhmdarlar

 

Digər əlaqəli 

tərəflər 

 

Əsas 

rəhbərlik 

 

Əsas səhmdar 

 

Digər səhmdarlar 

 

Digər əlaqəli 

tərəflər 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

Müştərilərə verilmiş kreditlər və 

avansların ümumi 

məbləği (müqavilə 

üzrə illik faiz 

dərəcəsi: 

2011: 8% - 24%; 

2010:8% - 24%) 

1,385   


397   

45   


819   

910   


139   

-   


1,278 

 

      

   


   

   


   

   


 

İlin sonuna 

müştərilərə verilmiş 

kreditlər və 

avansların 

dəyərsizləşməsi 

üzrə ehtiyat 

(26) 


(8)

(1)  


(205) 

(16)


(1)  

-   


(18)

 

      

   


   

   


   

   


 

Cari/hesablaşma 

hesabları 

180   


5   

5   


1,971   

318   


203   

32   


586 

 

      

   


   

   


   

   


 

Müddətli depozitlər 

(müqavilə üzrə faiz 

dərəcəsi: 2011: 

10% - 

15%;  


2010: 10%-15%) 

1,745   


-   

21   


2,892   

706   


-   

20   


2,648 

 

      

   


   

   


   

   


 

Buraxılan borc 

qiymətli kağızları 

-   


-   

20,000   

-   

-   


-   

-   


 

      

   


   

   


   

   


 

Müddətli borclar 

-   

-   


22,630   

-   


-   

-   


23,426   

    

   


   

   


   

   


   

 

Subordinasiyalı borclar 

-   


-   

12,155   

-   

-   


-   

12,335   

 

      

   


   

   


   

   


 

 

 31  dekabr  2011  və  31  dekabr  2010-cu  il  tarixlərində  tamamlanan  illər  üzrə  əlaqəli  tərəflərlə 

əməliyyatlardan yaranan gəlir və xərclər aşağıda göstərilir: 

 

 

31 dekabr 2011-ci il 

 

31 dekabr 2010-cu il 

Əsas 

rəhbərlik 

 

Əsas səhmdar 

 

Digər səhmdarlar 

 

Digər əlaqəli 

tərəflər 

 

Əsas 

rəhbərlik 

 

Əsas səhmdar 

 

Digər səhmdarlar 

 

Digər əlaqəli 

tərəflər 

 

      

   


   

   


   

   


 

Faiz gəlirləri 

144   

58   


3   

190   


85   

10   


-   

107 


 

   


   

   


   

   


   

   


 

Faiz xərcləri 

(201)  

-   


(4,553)  

(296)   


(76)   

-   


(1,748)   

(302)


 

   


   

   


   

   


   

   


 

Kreditlərin 

dəyərsizləşməsi  

üzrə ehtiyatın 

qaytarılması 

(7)  


-   

-   


(41)   

(4)   


-   

-   


(16)

 

      

   


   

   


   

   


 

Haqq və komissiya 

gəlirləri 

9   


4   

2   


459   

3   


1   

-   


361 

 

      

   


   

   


   

   


 

Sığorta xərcləri 

-   

-   


-   

198   


-   

-   


-   

249 


 

   


   

   


   

   


   

   


 

Digər gəlirlər 

-   

-   


42   

9   


-   

-   


32   

    

   


   

   


   

   


   

 

 
UNİBANK KOMMERSİYA BANKI 

 

31 DEKABR 2011-Cİ İL TARİXİNƏ BİTƏN İL ÜZRƏ KONSOLİDƏ EDİLMİŞ MALIYYƏ 

HESABATLARINA QEYDLƏR (DAVAMI) 

(min Azərbaycan manatı ilə, başqa şəkildə qeyd edilməyənə qədər)  

76 


 

31 dekabr 2011 və və 31 dekabr 2010-cu il tarixlərinə əlaqəli tərəflərlə əməliyyatlar üzrə digər hüquq 

və öhdəliklər aşağıda göstərilir:  

 

 31 dekabr 2011-ci il 

31 dekabr 2010-cu il 

Əsas 

rəhbərlik 

 

Əsas səhmdar 

 

Digər səhmdarlar 

 

Digər əlaqəli 

tərəflər 

 

Əsas 

rəhbərlik 

 

Əsas səhmdar 

 

Digər səhmdarlar 

 

Digər əlaqəli 

tərəflər 

 

      

   


   

   


   

   


 

İlin sonuna Qrup tərəfindən 

açılmış zəmanətlər 

51   


-   

-   


417   

-   


-   

-   


504 

 

     

   


   

   


   

   


 

 

 Rəhbərlik hesab edir ki, AYİB və DEG Bankın nominal səhmlərinin 20%-dən az hissəsinə sahib olsa 

da,  Müşahidə  Şurasında  iştirak  etməklə  Qrupun  maliyyə-təsərrüfat  fəaliyyəti  ilə  bağlı  qərarların 

verilməsində əhəmiyyətli təsirə malik olduqlarına görə BMS 24 “Əlaqəli tərəflər haqqında məlumatın 

açıqlanması”  Standartında  nəzərdə  tutulan  əlaqəli  tərəflər  anlayışına  cavab  verirlər.  Bu  səbəbdən 

AYİB  və  DEG  ilə  həyata  keçirilmiş  əməliyyatlar  və  həmin  əməliyyatlar  üzrə  qalıqlar  hazırkı 

konsolidasiya edilmiş maliyyə hesabatlarında açıqlanmışdır. 

 

31 dekabr 2011-ci il tarixində tamamlanan il ərzində baş rəhbərliyə  ödənişlər 1,166 min  AZN (2010: 867 min AZN) təşkil etmişdir.  

 

 31.  ƏSAS TÖRƏMƏ MÜƏSSİSƏLƏR  

 

Adı  

Fəaliyyətin növü 

Qeydiyyat ölkəsi 

Sahibkarlıq faizi 

 

 

 

31 dekabr 2011-ci 

il 

  31 dekabr 2010-cu 

il 

 

  

 

  

UniLeasing QSC 

Lizinq 

Azərbaycan Respublikası 66.7 

 

66.7 UniCapital MMC 

Brokerlik 

Azərbaycan Respublikası 

100.0 


 

100.0 


 

 

31 dekabr 2011-ci il tarixinə Qrupun konsolidə edilmiş maliyyə vəziyyəti haqqında hesabatda  qeydə alınan  1,622  min  AZN  məbləğində  azlığın  payı  31  dekabr  2011-ci  il  tarixinə  AYİB-in  UniLeasing 

şirkətinin səhmlərindəki 33.3% iştirak payını əks etdirir (2010: 2,396 min manat). 

 

 

32.  HESABAT DÖVRÜNDƏN SONRA BAŞ VERMİŞ HADİSƏLƏR  

26  yanvar  2012-ci  il  tarixində  Qrup  6,068  min  manat  məbləğində  11%  faiz  dərəcəsini  daşıyan  və 

ödəmə tarixi 28 avqust 2014-cü il olan bir yerli bank üçün borc qiymətli kağızlarını emissiya etmişdir.  

 

Daha  sonra,  29  fevral  2012-ci  ildə  yığılmış  gəlirləri  11,646  min  həcmində  kapitallaşdırılması vasitəsilə  səhm  kapitalının  artırılması  barədə  Səhmdarların  Ümumi  Toplantısında  qərar  qəbul 

edilmişdir. Səhm kapitalının artırılmasına nominal dəyəri hər səhm üzrə 2.16 manatdan 2.72 manata qədər artırılması yolu ilə nail olunmuşdur.  Dostları ilə paylaş:
1   ...   29   30   31   32   33   34   35   36   37


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə