Uot 004. 056 Əliquliyev R. MYüklə 160,77 Kb.
Pdf görüntüsü
tarix20.10.2017
ölçüsü160,77 Kb.
#6014


İnformasiya texnologiyaları problemləri, 2013, №1(7), 3-14 

 

        www.jpit.az                                                                      3 

 

UOT 004.056 

Əliquliyev R.M.

1

, Abdullayeva F.C.

2

  

AMEA İnformasiya Texnologiyaları İnstitutu, Bakı, Azərbaycan 

1

director@iit.ab.az2

farqana@iit.ab.az 

BULUD TEXNOLOGİYALARININ TƏHLÜKƏSİZLİK PROBLEMLƏRİNİN 

TƏDQİQİ VƏ ANALİZİ 

Məqalə  bulud  texnologiyalarının  informasiya  təhlükəsizliyi  problemlərinin  analizi  məsələsinə 

həsr olunmuşdur. Tədqiqatın aparılması prosesində bulud texnologiyalarının yaranma səbəbləri, 

əsas  anlayışları,  xarakteristikaları,  servis  modelləri,  tətbiq  modelləri  öyrənilmişdir.  Bulud 

texnologiyalarının  təhlükəsizliyi  üçün  aktual  olan  identifikasiyanın  idarə  edilməsi,  veb-

proqramlar,  virtuallaşma,  etimadın  idarə  edilməsi  kimi  müxtəlif  təhlükəsizlik  məsələləri 

araşdırılmış,  bu  sahədə  əsas  problemlər  müəyyən  olunmuş  və  onların  həlli  üçün  bir  sıra 

tövsiyələr verilmişdir. 

Açar sözlər: bulud texnologiyaları, virtuallaşma, identifikasiyanın idarə edilməsi, etimadın idarə 

edilməsi, vahid giriş, identifikasiyanın federativ modeli. 

Giriş 

Bulud  texnologiyalarının  meydana  gəlməsi  son  illər  informasiya  texnologiyaları 

sənayesinə  böyük  təsir  göstərmişdir.  Belə  ki,  Google,  Amazon,  Microsoft  kimi  nəhəng 

təşkilatlar  öz  diqqətlərini  çox  güclü,  etibarlı  və  mənfəətli  bulud  platformalarının  istehsalına 

yönəltmişlər,  biznes  təşkilatları  isə  bu  yeni  texnologiyadan  mənfəət  götürmək  məqsədilə  öz 

biznes modellərini yenidən qurmağa cəhd edirlər. 

Bulud texnologiyaları geniş sahəni əhatə edən paylanmış resurslara vahid nöqtədən sorğu 

üzrə  giriş  imkanı  verən  yeni  növ  informasiya  texnologiyalarıdır  [1,  2].  Bu  texnologiyaların 

xüsusiyyətləri  sırasına  istifadəçilərin  bulud  servislərlə  sərbəst  işləmək  bacarığının  olması, 

buluda girişin istənilən məkandan, istənilən vaxt, istənilən qurğu (smartfon, noutbuk, planşet, 

leptop  və  s.)  vasitəsilə  mümkünlüyüdür.  Bundan  əlavə,  resurslar  külliyatının  istifadəçilərə 

servislər  menyusu  şəklində  təqdim  olunması,  istifadəçiyə  resursların  həçmini  sərbəst  şəkildə 

artırıb-azaltmaq  imkanının  verilməsi  bu  texnologiyanın  geniş  tətbiqinə  dəlalət  edən 

amillərdəndir. 

Lakin  bu  texnologiyaların  təhlükəsizlik  səviyyəsinin  olduqca  zəif  olması  onun  geniş 

tətbiqinə  böyük  maneə  yaradır.  Bu  səbəbdən  bulud  texnologiyalarının  təhlükəsizlik 

problemlərinin  müəyyənləşdirilməsi,  onlara  qarşı  mübarizə  üsullarının  işlənməsi  hazırda  ən 

aktual məsələlərdən biridir. 

Bulud  texnologiyalarının  təhlükəsizlik  problemlərinin  həllinə  həsr  olunmuş  çox  sayda 

yanaşmalar  irəli  sürülmüşdür  [3‒11].  Lakin  qoyulan  əksər  təhlükəsizlik  məsələləri  bulud 

texnologiyalarının  xüsusiyyətlərini,  xarakteristikalarını  özündə  əks  etdirmir.  Bu  səbəbdən 

bulud  infrastrukturunda  müxtəlif  təhlükəsizlik  modelləri  arasında  interoperabelliyin  təmin 

edilməsi kimi problemlər meydana çıxır. 

Təqdim  olunan  işdə  bulud  texnologiyalarının  identifikasiyanın  idarə  edilməsi,  veb-proqramlar,  virtuallaşma,  etimadın  idarə  edilməsi  kimi  müxtəlif  təhlükəsizlik 

problemlərinin  analizi  aparılır.  İdentifikasiyanın  federativ  idarə  edilməsini  təmin  etmək  üçün 

etimad  modelinin  bulud  texnologiyalarına  xas  olan  elementlər  əsasında  qurulması  tövsiyə 

olunur. 


 

 


İnformasiya texnologiyaları problemləri, 2013, №1(7), 3-14 

 

4                                                                  www.jpit.az  

Bulud texnologiyalarının  əsas anlayışları 

 Bulud  texnologiyaları  ─  ümumi  kompüter  resursları  toplusunu  (məsələn,  şəbəkə, 

serverlər,  məlumat  anbarları,  proqramlar  və  servislər)  sorğu  əsasında  şəbəkə  vasitəsilə  əldə 

etməyə imkan verən modeldir [12]. Resurslar minimal istismar xərcləri sərf etməklə və ya servis 

provayderlərinə müraciət etməklə əldə edilir.  

Tərifdən  göründüyü  kimi,  bulud  texnologiyaları  müəyyən  bir  konstruksiyadır.  Bu 

konstruksiya  vasitəsilə  kompüter  resurslarının  virtuallaşmış  infrastrukturu  ümumi  İnternet 

şəbəkəsindən  istifadə  etməklə  istifadəçilərə  servis  şəklində  təqdim  olunur  [13].  Bu  proses 

sxematik olaraq şəkil 1-də təsvir olunur.  

 

 

Bulud  texnologiyalarının  arxitekturuna  daxil  olan  dövlət  orqanları,  kiçik  təşkilatlar  və  s. kimi aktivlər buludun istifadəçiləri hesab olunur.   

İstifadəçilər  bulud  infrastrukturuna  daxil  olmaq  üçün  müxtəlif  kliyent  qurğularından 

istifadə edirlər [14]. Kliyent qurğularının aşağıdakı növləri var: 

Mobil  kliyentlər  mobil  qurğulardır,  portativ  hesablama  qurğularından  (Personal  Digital 

Assistant,  PDA)  və  ya  Blackberry,  Windows  Mobile,  Smartphone,  iPhone  tipli  smart 

telefonlarından ibarətdir; 

İncə kliyentlər (ing.,Thin Clients) daxili sərt diskləri olmayan kompüterlərdir.  

Kobud  kliyentlər  (ing.,  Thick  Clients)  bulud  sisteminə  qoşulmaq  üçün  veb-brauzerlərdən 

istifadə edən adi kompüterlərdir.  

Hazırda  bulud  texnologiyalarına  əsaslanan  sistemləri  ənənəvi  kompüter  sistemlərindən 

fərqləndirmək  üçün  bir  sıra  aparıcı  təşkilatlar  tərəfindən  bulud  texnologiyaları  üçün 

xarakteristikalar  müəyyən  olunmuşdur.  Məsələn,  NIST  təşkilatı  aşağıdakı  xarakteristikaları 

ödəyən sistemi [12] bulud sistemi adlandırır: Sorğuya görə özünə xidmət (ing., on-demand self-service) istifadəçinin bulud servisləri ilə 

sərbəst  işləmək  bacarığını  göstərir.  Bu  xarakteristikaya  görə,  istifadəçi  administratora,  şəbəkə 

mütəxəssisinə  müraciət  etmədən  ona  lazım  olan  resursu,  məsələn,  yaddaş  fəzasını,  prosessor 

resurslarını və s. özü sərbəst əldə edir.   

Dövlət 

orqanları Kiçik 

təşkilatlar 

Sosial 

istifadəçilər Təhsil 

müəssisələri 

İnternet 

IaaS 


SaaS 

PaaS 


Fiziki lay 

Mərkəzi 


prosessor 

Operativ 

yaddaş 

Şəbəkə 


qurğuları 

Yaddaş 


qurğuları 

Virtuallaşma  layı 

Şəkil 1. Bulud texnologiyasının arxitekturu İnformasiya texnologiyaları problemləri, 2013, №1(7), 3-14 

 

        www.jpit.az                                                                      5 

 

Şəbəkəyə  geniş  giriş  imkanının  olması  (ing.,  broad  network  access).  Bu  xarakteristikaya 

görə, buluda girişin təşkili istənilən məkandan, istənilən vaxt, istənilən qurğu vasitəsilə mümkün 

olmalıdır. Yəni, buludun təqdim etdiyi xidmətləri istənilən qurğudan istifadə etməklə əldə etmək 

mümkündür. Bu növ qurğular, məsələn, smartfon, stolüstü kompüter, leptop, noutbuk, planşet və 

gələcəkdə meydana gələn yeni qurğular ola bilər.  Resurslar  külliyyatı  (ing.,  resource  pooling).  Resurslar  külliyyatı  dedikdə,  yaddaş, 

prosessor,  hesablama  resursları,  şəbəkə  resursları  toplusu  başa  düşülür.  Burada  sadalanan 

resursların abstrakt toplusu nəzərdə tutulur. Resursların abstrakt toplusunu virtuallaşma vasitələri 

formalaşdırır,  istifadəçi  bu  toplunun  sırasından  ona  lazım  olan  miqdarda  resursu  əldə  etmək 

imkanına  malik  olur.  Daha  doğrusu,  bu  servislər  menyusudur.  Bu  menyunun  sırasından 

istifadəçi,  məsələn,  6  Gb  həcmli  6  ədəd  server,  100  Gb  Ethernet,  50  Gb  disk  fəzası  və  s.  kimi 

resursların qarşısına işarə qoyaraq onları ani şəkildə əldə edir.  

Ani  elastiklik  (ing.,  rapid  elasticity)  resursların  miqdarını  çevik  şəkildə  artırıb-azaltmaq 

imkanının olmasıdır.  Ölçülən  servis  (ing.,  measured  service)  istifadəçiyə  göstərilən  servisin  pul  şəklində 

qiymətləndirilməsidir.  

Bulud  texnologiyalarında  istifadəçilərə  müxtəlif  servislərin  təqdim  olunması  üç 

fundamental  model  (SaaS,  PaaS,  IaaS)  və  digər  törəmə  modellər  əsasında  həyata  keçirilir. 

Fundamental  modellər  birlikdə  SPI  model  adlanır,  burada  SPI  –  Software,  Platform, 

Infrastructure (as a Service) modellərinin baş hərflərindən formalaşıb və aşağıdakı kimi müəyyən 

olunur [12, 15]: 

Proqram  təminatı  servis  kimi  (ing.,  Software  as  a  Service,  SaaS)  provayderin  bulud 

infrastrukturunda  icra  olunan  proqram  əlavələrinin  servis  şəklində  istifadəçiyə  təqdim 

olunmasıdır.  Bu  model  bulud  texnologiyalarından  əvvəl  də  dünya  bazarında  mövcud  olub  və 

hazırda  da  aktiv  şəkildə  istifadə  olunur.  Proqram  əlavələrinə  misal  olaraq  Google  Docs, 

Microsoft Office Live, Salesforce Customer Relationship Management göstərmək olar. 

Platforma  servis  kimi  (ing.,  Platform  as  a  Service,  PaaS)  müxtəlif  platformaların 

istifadəçiyə  servis  şəklində  təqdim  olunmasıdır.  Platformalara  Google  App  Engine,  Microsoft 

Azure, Salesforce Force.com misal göstərilə bilər. 

İnfrastruktur  servis  kimi  (ing.,  Infrastructure  as  a  Service,  IaaS)  hesablama 

infrastrukturunun  istifadəçiyə  servis  şəklində  təqdim  olunmasıdır.  Hesablama  infrastrukturuna 

hesablama  resursları,  yaddaş,  şəbəkə  və  s.  aiddir.  İnfrastrukturu  istifadəçiyə  servis  şəklində 

təqdim etdikdə, bu servisin istifadəçiyə hansı üsullarla təqdim olunması, fiziki resursların harada 

yerləşməsi,  neçə  serverin  işlək  vəziyyətdə  olması,  bu  serverlərdə  neçə  prosessorun  olması 

istifadəçi üçün heç bir əhəmiyyət kəsb etmir. İstifadəçi, sadəcə, əlyetən olan resurslar toplusunu 

görür  və  oradan  ona  lazım  olan  miqdarda  resursu  əldə  edir.  İnfrastruktura  Amazon  Simple 

Storage Service (S3), RackSpace Cloud Servers misal ola bilər.  

Adətən, bulud texnologiyalarının istifadəçilərə təqdim etdiyi bütün növ servislər “Hər şey 

servis  kimi”  (ing.,  Everything  as  a  service,  X  as  a  Service,  XaaS)  şəklində  şərh  olunur.  Bu 

qısaltma  İnternet  şəbəkəsinin  təqdim  etdiyi  servislərin  sayının  artan  olduğunu  göstərmək  üçün 

istifadə edilir. 

Bulud  texnologiyalarının  təqdim  etdiyi  servislərdən  istifadə  etmək  üçün  müəyyən  bir 

infrastruktur olmalıdır. Bu infrastrukturu bulud texnologiyalarının tətbiq modelləri adlandırırlar. 

Bu  modellər  tətbiq  olunan  servis  modellərinin  tipindən  (IaaS,  SaaS,  PaaS)  asılı  deyil.  Hazırda 

tətbiq modellərinin müxtəlif məsələlər üçün spesifik olan çox sayda törəmələri mövcuddur [15]. 

Lakin  əsas  tətbiq  modelləri  kimi  ümumi  bulud,  xüsusi  bulud,  qrup  buludu  və  hibrid  bulud 

növündən istifadə olunur.  

Ümumi  bulud  (ing.,  public  cloud).    Geniş  ictimaiyyətin  açıq  istifadəsi  üçün  nəzərdə 

tutulmuş bulud infrastrukturudur. Bu növ buluda hər bir subyektin giriş əldə etmək hüququ olur. 

Məsələn,  Microsoft,  Amazon,  Apple,  IBM  kimi  nəhəng  təşkilatların  malik  olduğu  bulud İnformasiya texnologiyaları problemləri, 2013, №1(7), 3-14 

 

6                                                                  www.jpit.az  

infrastrukturları  ümumi  bulud  sinfinə  aiddir,  çünki  bu  təşkilatların  hər  biri  öz  resurslar 

külliyyatını istənilən subyektə təqdim edir.  

Xüsusi  bulud  (ing.,  private  cloud)  vahid  təşkilat  daxilində  fəaliyyət  göstərən  bulud 

infrastrukturudur. Burada bütün resurslar toplusu yalnız bir təşkilata məxsus olur.  Hibrid  bulud  (ing.,  hybrid  cloud)  xüsusi  və  ümumi  buludun  kombinasiyasıdır.  Yəni, 

burada  xüsusi  buludu  dəstəkləyən  təşkilat  öz  imkanlarını  genişləndirərək  resurslarını  kənar 

təşkilatlara da təqdim edir və bununla da hibrid bulud formalaşmış olur.   

Qrup  buludu  (ing.,  community  cloud)  maraqları  eyni  sahəni  əhatə  edən  (məsələn, 

missiyaları, təhlükəsizlik tələbləri, siyasətləri, ümumi tələbləri) təşkilatlardan olan istifadəçilərin 

müəyyən qrupunun xüsusi istifadəsi üçün nəzərdə tutulmuş bulud infrastrukturudur. Qrup buludu 

xüsusi  buluda  oxşayır,  lakin  daha  iri  miqyaslıdır.  Xüsusi  buluddan  fərqli  olaraq,  burada 

resurslardan  missiyaları  eyni  olan  müxtəlif  təşkilatların  istifadə  etmək  hüququ  olur.  Bu  növ 

bulud dövlət strukturuna tətbiq oluna bilər.  Bulud texnologiyalarının təhlükəsizliyi 

Bulud  texnologiyalarının  geniş  tətbiqinə  maneələr  törədən  bir  sıra  səbəblər  vardır.    Bu 

səbəbləri müəyyən etmək üçün International Data Corporation (IDC) təşkilatı tərəfindən bir sıra 

tədqiqatlar aparılmışdır və  doqquz problem müəyyən olunmuşdur [16].  Bu problemlər arasında 

birinci  yerə  təhlükəsizlik  problemləri  qoyulmuşdur  (şəkil  2).  Digər  tərəfdən,  Cloud  Security 

Alliance  (CSA)  təşkilatının  da  son  zamanlar  apardığı  tədqiqatlardan  görünür  ki,  istifadəçilərin 

bulud mühitinə keçidinə böyük maneə törədən səbəb informasiya təhlükəsizliyidir [15].  

 

Şəkil 2. Bulud texnologiyalarının tətbiqinə maneə törədən səbəblər [16]  

Bulud texnologiyalarının aşağıdakı təhlükəsizlik tələbləri vardır [17]: Effektivlik  (ing.,  effectiveness)  –  boşluqların  və  hücumların  qarşısının  alınması  və 

aşkarlanması prosesinin effektiv şəkildə həyata keçirilməsi. Dəqiqlik  (ing.,  precision)  –  sistemin  dəqiqlik  səviyyəsinin  artırılması.  Buna  nail  olmaq 

üçün  hücumların  aşkarlanması  prosesində  pozitiv  və  neqativ  səhvlərin  dərəcəsinin 

minimallaşdırılması məsələsinə baxılır. 

Şəffaflıq  (ing.,transparency)  –  servis  provayderlərinin,  proqram  istehsalçılarının, 

istifadəçilərin və  hücum  edənlərin bulud sisteminin təhlükəsizlik modeli  haqqında  məlumatının 

minimal olmasına nail olmaq.    

Provayderlərin sayı

 

kifayət qədər deyil Daxili sistemə geri qayıtmaq

 

çətinlik törədər 

Cəlbedici buluda  

sərf olunan pul çox ola bilər 

Özəlləşdirmək imkanı

 

yoxdur


 

ilə inteqrasiyada çətinlik 

Əlyetənlik 

Məhsuldarlıq 

Təhlükəsizlik

 

İnformasiya texnologiyaları 74.6

%

 

80.3%

 

81.1%

 

83.3%

 

84.5%

 

84.8%

 

88.1%

 

88.5%

 

65%

 

70%

 

75%

 

80%

 

85%

 

90%

 

 
İnformasiya texnologiyaları problemləri, 2013, №1(7), 3-14 

 

        www.jpit.az                                                                      7 

 

Qeydiyyatın  aparılmasının  mümkünlüyü  (ing.,  accountability)  –  təhlükəsizlik  sistemi 

buludun əsas funksional imkanlarına təsir etməməlidir, uçotun aparılmasını mümkün etmək üçün 

bulud sistemində baş verən hadisələrin qeydiyyatını aparmalıdır.   

Bulud  texnologiyalarının  meydana  gəlməsinin  üstünlükləri  çoxdur,  lakin  bu  texnologiya  

informasiya  təhlükəsizliyi  ilə  bağlı  ciddi  problemlərin  də  meydana  gəlməsinə  səbəb  olmuşdur. 

Bulud texnologiyalarının beş əsas təhlükəsizlik problemi var [18]: 

 autentifikasiya və identifikasiyanın idarə edilməsi

 girişin idarə edilməsi; 

 təhlükəsizlik siyasətlərinin inteqrasiyasının təşkili; 

 servisin idarə edilməsi; 

 etimadın idarə edilməsi.          

Aşağıdakı bəndlərdə sadalanan problemlərin bəzilərinin ətraflı şərhi verilir.  İdentifikasiyanın idarə edilməsi       

İdentifikasiyanın  idarə  edilməsi  (ing.,  identity  management)  –  istifadəçinin  identifikasiya 

məlumatlarının yaradılmasını, idarə edilməsini, istifadə olunmasını təmin edən infrastrukturdur.    

 Subyektin  unikal  xarakteristikaları  çoxluğu  identifikasiya  məlumatları  adlanır.  Subyekti 

identifikasiya  etmək  məqsədilə  istifadə  olunan  identifikasiya  məlumatları  identifikator  adlanır 

[19].  Subyektin  identifikatorları  servis  provayderinin  (SP)  infrastrukturunda  autentifikasiya 

olunmaq üçün istifadə olunur. İdentifikatorlar subyektin kimliyinin təsdiqlənməsinə xidmət edir. 

Bu  isə  subyektə  servisdən  istifadə  etmək  hüququnun  verilməsi  haqqında  qərar  qəbul  etməkdə 

SP-yə  böyük  dəstək verir. Müəyyən subyektə xas  olan rəqəmsal  identifikatorların  sayı  bir neçə 

ola  bilər.  Bu  rəqəmsal  identifikatorların  idarə  edilməsini  təmin  edən  sistemi  identifikatorların 

idarə edilməsi (İİE) sistemi adlandırırlar. İİE sistemi aşağıdakı funksiyaları yerinə yetirir: 

 

Kimliyi  müəyyən  edir.  Bu  fərdi  məlumatları  identifikasiya  məlumatları  ilə əlaqələndirməklə təmin edilir. 

 Kimliyi təsvir edir. Subyekti identifikasiya edən atributlar daxil edir. 

 İdentifikasiya  verilənlərinin  istifadə  hallarını  qeydə  alır.  Sistemdə  baş  verən 

identifikasiya fəaliyyətini loq-jurnallara daxil edir və ya loq-fayllara girişi təmin edir. 

 

İdentifikasiya  məlumatlarını  ləğv  edir.  Fərdi  məlumatlara  son  istifadə  tarixi  daxil  edir. Fərdi məlumatlar istifadə tarixi bitdikdən sonra istifadəyə yararsız olur.      

İİE sistemi vasitəsilə subyektin müəyyən olunması prosesində bir neçə tərəf iştirak edir: 

 

İdentifikator provayderi. Rəqəmsal identifikatorların hazırlanmasını təmin edir.   

Servis  provayderi.  İdentifikasiya  iddiası  ilə  müraciət  edən  subyektləri  servislərlə  təmin 

edir.   Subyekt. İdentifikasiya məlumatları hazırlanan subyektdir. 

 İdentifikator  verifikatoru.  SP-dən  sorğu  qəbul  edərək  xüsusi  subyektin  kimlik 

məlumatlarını yoxlayır.   

İdentifikasiya  məlumatlarının  idarə  edilməsini  təmin  edən  bir  sıra  infrastruktur  modelləri 

mövcuddur. Bu modellər sırasına Silo, mərkəzləşmiş, federativ və istifadəçi-yönümlü modellər 

daxildir [20].  

Silo modelində provayderin resurslardan istifadə etmək üçün yaratdığı identifikatoru yalnız 

onun servis domeni çərçivəsində etibarlı olur. Bu səbəbdən istifadəçi hər bir servis provayderinin 

resursundan istifadə etmək üçün ayrıca identifikator əldə edir. 

Mərkəzləşmiş model əsasında istifadəçi vahid identifikatordan istifadə edərək müxtəlif veb-

servislərə  giriş  imkanı  əldə  edir.  Lakin  bu  model  çoxsaylı  təhlükəsizlik  boşluqlarına  malikdir. 

Məsələn,  əgər  hücumçu  istifadəçinin  vahid  identifikatorunu  təşkil  edən  autentifikasiya 

məlumatlarını  əldə  edərsə,  özünü  asanlıqla  həqiqi  istifadəçi  qismində  qələmə  verərək  domenin 

bütün servislərinə giriş imkanı əldə edir. İnformasiya texnologiyaları problemləri, 2013, №1(7), 3-14 

 

8                                                                  www.jpit.az  

Federativ  model  servis  provayderlərindən  ibarət  etimad  çevrəsinin  yaradılması  ideyasına 

əsaslanır.  Burada  identifikator  provayderinin  hasil  etdiyi  istifadəçi  identifikatorunun  etimad 

çevrəsinə daxil olan servis provayderləri arasında paylanması həyata keçirilir. 

İstifadəçi-yönümlü model. Bu modeldə hər bir subyektin müəyyən servisə edilən sorğusu 

onun identifikasiya məlumatlarına bağlanır.      

Ümumilikdə bulud-yönümlü identifikasiya sistemləri açıq standartlar üzərində qurulur. Bu 

isə identifikasiya sistemlərinə müxtəlif təyinatlı sistemlərlə asanlıqla əlaqə qurmaq imkanı verir. 

Bu  növ  idarəetmə  mexanizmlərindən  biri  federativ  idarəetmədir.  Federativ  idarəetmə  – 

identifikasiya  məlumatlarının  müxtəlif  təhlükəsizlik  domenləri  arasında  daşınmasına  imkan 

verən texnologiyadır,  yəni, vahid identifikatordan bir neçə sistemdə istifadə olunması ideyasına 

əsaslanır.    Access  Manager,  Identity  Manager,  Identity  Directory  identifikasiyanın  idarə  edilməsi 

sahəsində  məşhur  proqram  vasitələridir  [21].  Access  Manager  sistemlərə  olan  veb-girişlərin 

federativ idarəetmə mexanizmi (Security Assertion Markup Language) əsasında idarə edilməsinə 

xidmət  edir.  Identity  manager  istifadəçi  hesablarının,  rolların,  avtorizasiya  qruplarının 

yaradılmasını təmin edir.   

İdentifikasiyanın idarə edilməsini təmin edən standartlar sırasına SAML, WS Federation, 

OAUTH,  OpenID,  SPML  aid  edilir  [22].  SAML  və  WS  Federation  –  İnternet  mühitində 

identifikatorların  əlaqələnməsini  təmin  edən  XML-yönümlü  sənaye  standartlarıdır.  OAUTH  – 

veb-proqramlar  və  mobil  qurğular  üçün  nəzərdə  tutulmuş  xüsusi  avtorizasiya  standartıdır. 

OpenID  –  identifikatorların  federativ  və  istifadəçi-yönümlü  idarə  edilməsini  təmin  edən 

standartdır.  SPML  (Service  Provisioning  Markup  Language)  –  istifadəçilər  haqqında 

identifikasiya məlumatlarının qarşılıqlı əlaqədə olan təşkilatlar arasında mübadiləsini təmin edən 

açıq standartdır.  

İdentifikasiyanın  idarə  edilməsi  üzrə  məhsul  istehsalçıları  sırasında  Novell,  IBM,  CA, 

Oracle,  Microsoft  kimi  nəhəng  təşkilatlar  üstünlük  qazanmışdır  [21].  Bu  təşkilatlara  məxsus 

Novell E-Directory, IBM Tivoli, CA SiteMinder, Oracle Identity Manager, Microsoft Federated 

İdentity  Manager  məhsulları  hazırda  identifikasiyanın  idarə  edilməsi  sahəsində  geniş  tətbiqini 

tapmışdır.  

Müasir  dövrdə  əksər  təşkilatların  veb-proqramlarının,  servislərinin,  tətbiqi  proqram 

interfeyslərinin  tətbiq  dairəsinin  sürətlə  artımı  müşahidə  olunur.  Bu  isə  təşkilatlar  arasında 

identifikasiya  məlumatlarının  idarə  edilməsi  məsələsini  olduqca  çətinləşdirir.  Hazırda  veb-

proqramların,  servislərin  və  tətbiqi  proqram  interfeyslərinin  təhlükəsizliyini  təmin  etmək  üçün 

identifikasiya  məlumatlarının  idarə  edilməsinə  əsaslanan  bir  sıra  açıq  kodlu  sistemlər 

yaradılmışdır.  Bu  sistemlərə  Forgerock  (Open  AM,  Open  İDM,  Open  DJ)  stekini,  WSO2 

Identity Server sistemini və Open IAM sistemini göstərmək olar [21]. 

Bir  sıra  standartlaşdırma  təşkilatları  tərəfindən  identifikasiyanın  idarə  edilməsinə  xidmət 

edən standart sənədlər də hazırlanmışdır [23, 24].  

Aparılan  tədqiqatlar  nəticəsində  məlum  olmuşdur  ki,  hazırda  identifikasiyanın  idarə 

edilməsi  sistemlərinin  aşağıdakı  problemləri  vardır:  məxfiliyin  təmin  edilməsi,  istifadəçi 

hesablarına  müraciət  zamanı  istifadəçinin  kimliyinin  müəyyən  olunması  prosesində  konfliktin 

meydana  gəlməsi,  fərdi  məlumatların  qorunması,  identifikasiyanın  əminlik  səviyyəsinin  idarə 

edilməsi,  istifadəçinin  kimliyinin  təsdiq  edilməsi,  səlahiyyətin  ötürülməsi,  identifikasiyanın 

federativ idarə edilməsi (vahid identifikatordan bir neçə sistemdə istifadə olunması). 

Hazırda  bu  problemlərin  həlli  istiqamətində  əsaslı  tədqiqat  işləri  aparılır.  Bəzi 

yanaşmalarda  identifikatorların  federativ  idarə  edilməsi  modelinin  qurulması  üçün  IaaS,  PaaS, 

and SaaS laylarının inteqrasiyası məsələsinə baxılır [5]. 

Digər yanaşmada idarəetmə subyekt-yönümlü modelin qurulması ilə təmin olunur [3]. Bu 

modelə  əsasən,  subyekt  identifikasiya  məlumatlarının  yaradılmasını  və  idarə  edilməsini  özü 

həyata  keçirir.  Bu  zaman  subyekt  autentifikasiya  olunduqda.  onun  identifikasiya  məlumatları İnformasiya texnologiyaları problemləri, 2013, №1(7), 3-14 

 

        www.jpit.az                                                                      9 

 

servis  provayderlərindən  gizli  saxlanır.  Bu  isə  fərdi  məlumatlara  edilən  avtorizasiyasız  giriş cəhdlərinin qarşısını alır. 

Bu  modelin  üstünlüyü  odur  ki,  burada  fərdi  məlumatların  görünən  olması  provayderin 

arzusu  ilə  deyil,  fərdi  məlumatların  sahibinin  arzusu  ilə  mümkün  olur.  İdentifikasiyanın  və 

girişin  idarə  edilməsini  təmin  etmək  üçün  təhlükəsizlik  siyasəti  qərarının  qəbul  edilməsi 

məsələləri  üzərində  qurulmuş  modellər  də  vardır  [4].  Burada  prediktiv  modelləşdirmə  və 

simulyasiya  metodlarından  istifadə  olunur.  Model  əsasən  müəssisənin  infrastrukturuna  aid 

proqramlar və servislər üçün istifadəçi hesabının yaradılması ideyasına əsaslanır. Digər tərəfdən, 

növbəti yanaşmada identifikasiyanın idarə edilməsində risklərin qiymətləndirilməsinin vacibliyi 

göstərilir [21].   

Virtuallaşma mexanizmlərinin təhlükəsizliyi 

Bulud infrastrukturunda kompüter resurslarının dinamik paylanması, yerləşdirilməsi və 

həcminin  artırıb-azaldılması  virtuallaşma  vasitələrinin  köməyi  ilə  təmin  olunur.   

Virtuallaşma  –  ayrı-ayrı  resursların  virtual  versiyasının  yaradılmasını  təmin  edən  müxtəlif 

vasitələri,  üsulları  və  yanaşmaları  ifadə  edən  termindir.  Virtual  maşınlar  müəyyən  proqram 

təminatıdır.  Bu  proqram  təminatı  müxtəlif  əməliyyat  sistemlərinin  və  proqram  əlavələrinin 

fiziki  qurğu  şəklində  işləməsini  təmin  edir.  Adətən,  virtual  maşına  quraşdırılmış  əməliyyat 

sistemini kliyent əməliyyat sistemi (ing., guest OS) adlandırırlar.       

Virtual  maşınların  yaradılmasını  və  idarə  edilməsini  virtual  maşın  monitorları 

(hipervizorlar)  həyata  keçirir.  Bulud  texnologiyalarında  virtual  maşınlar,  virtual  maşın 

monitorları,  hipervizorlar  kimi  vasitələrdən  geniş  istifadə  olunur.  Lakin  istifadə  olunan 

hipervizorlar  bir  sıra  üstünlükləri  ilə  yanaşı  çatışmazlıqlara  da  malikdir.  Hipervizorların 

çatışmazlıqlarından biri odur ki, əgər hücumçu hipervizor üzərində idarəetməni ələ keçirərsə, 

o dərhal virtual maşınlara giriş əldə edər.  

Hazırda  bulud  texnologiyalarının  virtuallaşma  əsasında  mühafizəsini  təmin  edən  bir 

sıra  modellər  işlənmişdir.  IaaS-da  virtual  infrastrukturun  idarə  edilməsinə  xidmət  edən 

etibarlı virtual verilənlər mərkəzi (Trusted Private Virtual Data center, TVPDc) adlı model 

təklif  olunmuşdur  [25].  Model  IaaS  layı  üzrə  müxtəlif  məkanlara  və  fiziki  maşınlara 

paylanmış  hesablama  və  yaddaş  resurslarının  mərkəzdən  idarə  edilməsi  ideologiyasına 

əsaslanır.  Təhlükəsizlik  təhdidlərinin  qarşısını  alan  və  virtuallaşma  üzərində  bütün 

idarəetməni  öz  üzərinə  götürən  iyerarxik  təhlükəsiz  virtuallaşma  modeli  təklif  olunmuşdur 

[26].  Model  provayderin  İaaS  üzərində  idarəetmə  funksiyalarını  yüksəltməklə  yanaşı,  IaaS, 

PaaS, dSaaS, and SaaS kimi müxtəlif servis modellərinin də mühafizəsini təmin edir. Model 

bulud texnologiyalarını DDoS hücumlarından, avtorizasiyasız giriş cəhdlərindən, verilənlərin 

itkisi hallarından mühafizə etmək xüsusiyyətlərinə malikdir. Virtuallaşmanın təhlükəsiz idarə 

edilməsi  və  virtual  sistemin  təhlükəsizliyi  kimi  iki  mexanizmin  kombinasiyasından  ibarət 

model  də  təklif  edilmişdir  [27].  Təklif  edilən  model  bulud  texnologiyalarında  mövcud 

boşluqlarla mübarizə aparmağa imkan verir, keyfiyyətli idarəetməni və virtual təhlükəsizliyi 

təmin edir.    

Virtuallaşmanın aşağıdakı xarakteristikaları var [28]: 

 Bölünmə.  Vahid  fiziki  sistemdə  müxtəlif  proqram  əlavələrinin  və  əməliyyat 

sistemlərinin  icra  olunması  resursların  bölünməsi  və  paylanması  hesabına 

mümkündür.   

 İzolyasiya.  Hər  bir  virtual  maşın  onu  dəstəkləyən  əsas  fiziki  sistemdən  və  digər 

virtual  maşından  izolyasiya  olunur.  Digər  tərəfdən,  bir  virtual  maşının  zədələnməsi 

digər virtual maşına heç bir təsir göstərmir.    

İzolyasiya  vahid  hostda  icra  olunan  virtual  maşınların  bir  nüsxəsinin  digərinə  təsir 

etməməsini  təmin  edir.  Virtual  maşınlar  arasında  izolyasiyanın  pozulmasına  xidm ət  edən 

hücumlar  vardır  [6].  Lakin  qeyd  edək  ki,  hazırda  bu  hücumların  bulud  infrastrukturunda 
İnformasiya texnologiyaları problemləri, 2013, №1(7), 3-14 

 

10                                                                  www.jpit.az  

özünü  aparmasını  xarakterizə  edən  tədqiqatlara  çox  az  hallarda  rast  gəlmək  olur.  Belə 

tədqiqatlardan  birində  [29]  virtuallaşma  hücumlarının  bulud  servislərinə  müxtəlif  təsir 

formalarının analizi verilir. 

Digər  bir  tədqiqatda  bulud  texnologiyalarının  virtuallaşma  layına  xas  boşluqlarının 

analizi  aparılır  [17].  Müdaxilələrin  aşkarlanması  sistemləri  (MAS)  vasitəsilə  aşkarlanmış 

hücumlara  qarşı  müvafiq  tədbirlərin  görülməsini  təmin  etməyə  xidmət  edən  təhlükəsizlik 

arxitekturu verilir. 

Virtuallaşmanın  təhlükəsizlik  problemlərindən  biri  də  buludun  proqram  əlavələrini 

özündə  əks  etdirən  virtual  maşın  təsvirlərini  təhlükəsiz  idarə  etməkdir.  Növbəti  tədqiqat 

işində  bulud  infrastrukturunun  təsvirlər  bazasında  meydana  çıxa  bilən  yeni  növ  risklərin 

müəyyən  olunması  məsələlərinə  baxılır  [7].  Bu  riskləri  əsas  götürərək  təsvirlərin  idarə 

edilməsi üçün bir model verilir, model təsvirlər bazasına girişin idarə edilməsinə əsaslanır.     

Veb-proqramların təhlükəsizliyi  

Bulud  texnologiyaları  veb-proqramlar,  veb-servislər,  virtuallaşma,  kriptoqrafiya  kimi 

bir sıra mühüm texnologiyalar üzərində qurulmuşdur [30]. Bu səbəbdən bulud infrastrukturu 

üçün mühüm olan məsələlərdən biri veb-proqramların təhlükəsizliyidir. 

Veb-proqramların  təhlükəsizliyi  informasiya  təhlükəsizliyinin  vacib  bir  sahəsidir. 

Əsasən veb-saytlarınveb-proqramların və veb-servislərin təhlükəsizliyini təmin edir.  Veb-sayt – müxtəlif kontent məlumatlarından ibarət, bir-biri ilə əlaqəli veb-səhifələrdən 

ibarət  topludur.  Veb-proqramlar  –  şəbəkə  vasitəsilə  əldə  olunması  mümkün  olan 

proqramlardır.  Veb-servis  –  İnternet  mühitində  iki  elektron  qurğunu  əlaqələndirən  proqram 

sistemidir [31].    

SANS   (SysAdmin,  Audit,  Network,  Security)  institutunun  tədqiqatları  göstərir  ki, 

onlayn  boşluqların  istismarına  yönəlmiş  ümumi  hücumların  60%-dən  çoxunu  veb-

proqramlara edilən hücumlar təşkil edir [32]. 

OWASP  (Open  Web  Application  Security  Project)  təşkilatının  tərtib  etdiyi  “OWASP 

Top  Ten  Project”  adlı  hesabatda  [33]  inyeksiya  qüsurları  və  saytlararası  skript  hücumları 

veb-proqramlarda  mövcud  olan  əsas  boşluq  kimi  qiymətləndirilir.  Baxmayaraq  ki,  bu  iki 

hücum müxtəlif adlar altında klassifikasiya olunur, onların mahiyyəti, demək olar ki, eynidir.   

Veb-proqramlarda  və  veb-proqramları  dəstəkləyən  infrastrukturda  yol  verilmiş 

zəiflikləri  aşkarlamaq  üçün  IBM,  Acunetix,  Qualys,  Veracode,   Siberas  və  s.  kimi  aparıcı 

təşkilatlar tərəfindən veb-proqramların təhlükəsizlik skaneri funksiyalarını yerinə yetirən çox 

sayda məhsullar və açıq kodlu proqramlar hazırlanmışdır [34]. 

 Veb-proqramların  təhlükəsizliyinin  təmin  edilməsi  sahəsində  aparılan  elmi-tədqiqat 

işlərinin  əksəriyyəti  bu  mühit  üçün  aktual  olan  risklərin,  təhdidlərin,  boşluqların 

qiymətləndirilməsi məsələlərinə  həsr olunur. Bəzi tədqiqatlarda veb-proqramlarda aktivlərin 

qiymətləndirilməsi  məsələsnin  həllini  risklərin  qiymətləndirilməsi  texnologiyası  əsasında 

həyata keçirirlər [8]. 

Digər tədqiqat işində veb-proqramlar üçün təhlükəsizlik siyasəti modeli verilir [35]. Bu 

model  qeyri-səlis  qiymətləndirmə  və  qraflar  nəzəriyyəsi  əsasında  təhlükəsizlik  səviyyəsinin 

ölçülməsinə  əsaslanır.  Bundan  əlavə,  S-vektor  (scoring  vector)  əsasında  veb-proqramların 

təhlükəsizliyinin 

qiymətləndirilməsi 

üsulu  da  işlənmişdir  [9].  Veb-proqramların 

layihələndirmə  mərhələsində  mövcud  risklərin  kəmiyyətcə  qiymətləndirilməsi  məsələsinə 

baxılmışdır  [36].  Qiymətləndirmə  prosesi  aktivlərin,  təhdidlərin  və  boşluqların  əmələ 

gətirdiyi təhlükəsizlik vektorları əsasında aparılır. 

 

 İnformasiya texnologiyaları problemləri, 2013, №1(7), 3-14 

 

        www.jpit.az                                                                      11 

 

Etimadın idarə edilməsi Etimadın  idarə  edilməsi  (ing.,  trust  management)  –  fərdlər  arasındakı  sosial  etimad 

münasibətlərini  simvolik  şərh  edən  abstrakt  sistemdir.  Adətən,  qərarların  qəbulu  prosesini 

avtomatlaşdırmağa xidmət edir.     

Müxtəlif təyinatlı servis şəbəkələrində səmərəli qərar qəbul etməyə imkan verən çoxsaylı 

sistemlər  yaradılmışdır.  Bu  sistemlər  etimad  və  reputasiya  sistemləri  (Trust  and  Reputation 

systems)  adlanır.  Bu  nov  sistemlərin  sırasında  eBay,  Unitec,  FuzzyTrust,  REGRET,  NICE, 

Managing  the  Dynamic  Nature  of  Trust  (MDNT),  PeerTrust,  Managing  Trust,  Maximum 

Likelihood  Estimation  of  Peers‟  Performance  (MLE),  EigenTrust  və  Travos  kimi  sistemlərin 

adlarını çəkmək olar. 

Etimad məsələlərinin həlli bulud texnologiyalarında girişin idarə edilməsi üçün ən əlverişli 

üsul  kimi  qiymətləndirilir.  Şəbəkə  qovşaqları  arasında  etimad  əlaqəsinin  qurulmasını,  adətən, 

Web  of  Trust  texnologiyası  əsasında  həyata  keçirirlər.  Belə  ki,  bu  məqsədlə  Web  of  Trust 

texnologiyası əsasında P2P tipli sistemlərdə girişin idarə edilməsi modeli verilmişdir [10]. Model 

kliyent  qovşaq  üçün  qlobal  etimad  qiymətinin  hesablanması  ideyasına  əsaslanır.  Nəticədə 

hesablanmış qlobal etimad qiymətinə uyğun olaraq istifadəçiyə sistemə giriş hüququ verilir və ya 

imtina olunur.   

Bulud  texnologiyalarında  etimad  məsələsinin  vacib  amili  bulud  provayderinin  istifadəçi 

verilənlərindən  sui-istifadə  etmək  cəhdlərinin  qarşısını  almaqdır.  Bu  problemin  həlli  üçün 

verilənlərin anonimləşdirilməsi yanaşması təklif edilmişdir [11]. 

Bundan əlavə, virtual klasterlərin, təhlükəsiz qurulmuş verilənlər mərkəzlərinin və etibarlı 

girişlərin  reputasiya  sistemləri  əsasında  inteqrasiyası  məsələsinə  baxılır  [37].  Burada  qurulmuş 

reputasiya sistemi buludları və verilənlər mərkəzlərini sayt səviyyəsində mühafizə etməyə imkan 

verir.   

Bulud  texnologiyalarında  etimad  məsələsinin  həlli  üçün  ilk  öncə  etimad  elementləri 

(buludun  təhlükəsizliyi,  məxfiliyi,  verilənlərin  yerləşmə  məkanının  qeyri-müəyyənliyi, 

verilənlərin  çeşidlənməsi  problemləri,  provayderin  fəaliyyət  dövrünün  uzunmüddətli  olması, 

normativ  aktlara  riayət  olunması,  imtiyazlı  girişin  təşkili  və  s.)  müəyyən  olunmalıdır.  Etimad 

elementlərinin müəyyən olunması istiqamətində çoxsaylı tədqiqatlar aparılmışdır [ 38, 39]. 

Nəticə 

Bulud texnologiyalarına keçid zamanı istifadəçilərin identifikasiyası və onlara resurslardan 

istifadə  etmək  üçün  giriş  hüquqlarının  verilməsi  sahəsində  ciddi  problemlər  meydana  çıxır.  Bu 

problemlərdən  biri  bulud  istifadəçiləri  ilə  bulud  provayderlərinin  mövcud  avtorizasiya  və  giriş 

modellərinin bulud mühitində inteqrasiyasını təşkil etməkdir. Bu problemin həllinə asanlıqla nail 

olmaq, yəni bulud sisteminə ayrıca identifikasiya məlumatları saxlancı əlavə etmək həm əlverişli 

deyil, həm də sistemdə çox sayda təhlükəsizlik boşluqlarının yaranmasına səbəb olur. 

Bulud texnologiyalarında identifikasiya məlumatlarının və girişin idarə edilməsi üçün çox 

sayda  yanaşmalar  irəli  sürülmüşdür.  Bu  yanaşmalardan  biri  identifikasiya  məlumatlarının 

federativ  idarə  edilməsi  sistemlərinin  qurulmasına  əsaslanır.  Digər  yanaşma  bulud  sisteminin 

həm  daxili,  həm  də  xarici  infrastrukturunda  identifikasiya  məlumatlarının  inteqrasiyasını  təşkil 

etmək  üçün  etimad  məsələsinin  həllinə  əsasanır.  Lakin  bu  sistemlərdə  bulud  texnologiyalarının 

əsas  xüsusiyyətləri  nəzərə  alınmır.  Bu  səbəbdən,  bulud  texnologiyalarına  xas  olan  elementlər 

əsasında etimad modeli qurmaqla identifikasiyanın federativ idarə edilməsini yüksək etibarlılıqla 

təmin etmək olar. 

 

 İnformasiya texnologiyaları problemləri, 2013, №1(7), 3-14 

 

12                                                                  www.jpit.az  

Ədəbiyyat 

1.

 Abdullayeva F.C. Bulud hesablamaları sistemlərinin informasiya təhlükəsizliyi problemləri / 

Beynəlxalq  İnformasiya  Təhlükəsizliyi  gününə  həsr  olunmuş  Elmi-Praktiki  seminarın 

materialları, Bakı, 2012, s. 23–24. 

2.

 Abdullayeva  F.C.  Kloud  Kompyutinq  mühitində  təhlükəsizlik  problemlərinin  analizi  / 

Riyaziyyatın  tətbiqi  məsələləri  və  yeni  informasiya  texnologiyaları,  II  Respublika  elmi 

konfransının materialları, 2012, s. 100–102. 

3.

 Angin P., Bhargava B., Ranchal R., Singh N., Linderman M. An Entity-centric Approach for 

Privacy  and  Identity  Management  in  Cloud  Computing  /  Proc.  of  the  IEEE  29th 

International Symposium on Reliable Distributed Systems, 2010, pp. 177–183. 

4.

 Baldwin  A.,  Mont  M.C.,  Shiu  S. Using  Modelling  and  Simulation  for  Policy  Decision 

Support  in  Identity  Management  /  Proc.  of  the  IEEE  International  Symposium  on  Policies 

for Distributed Systems and Networks, 2009, pp. 17–24. 

5.

 Stihler  M.,  Santin  A.O.,  Arlindo  L.M.,  Fraga  J.S.  Integral  Federated  Identity  Management 

for  Cloud  Computing  /  Proc.  of  the  IEEE  5th  International  Conference  on  New 

Technologies, Mobility and Security (NTMS), 2012, pp. 1–5. 

6.

 Vaidya V.  Virtualization Vulnerabilities and Threats: A Solution White Paper. RedCannon 

Security, 2009, http://www.redcannon.com/vDefense/VM_security_wp.pdf.  

7.

 

Wei  J.,  Zhang  X.,  Ammons  G.,  Bala  V.,  Ning  P.  Managing  security  of  virtual  machine images in a cloud environment / Proc. of the ACM workshop on Cloud computing security, 

2009, http://users.cis.fiu.edu/~weijp/Jinpeng_Homepage_files/ccsw09.pdf. 

8.

 

Romero M., Bolivar S., Haddad H.M.  Asset Assessment in Web Applications / Proc. of the IEEE  7th  International  Conference  on  Information  Technology:  New  Generations  (ITNG), 

2010, pp. 762–767. 

9.

 

Barton  R.R.,  Hery  W.J.,  Liu  P.  An  S-vector  for  Web  Application  Security  Management  / Proc. of the 1st ACM Workshop on Business Driven Security Engineering (BIZSEC), 2004, 

http://www.smeal.psu.edu/cdt/ebrcpubs/res_papers /2004_01.pdf.  

10.

 

Chen  D., Le J.,  Wei J. A Peer-to-Peer Access Control Management Based on Web of Trust / İEEE International Conference on  Future Computer and Communication (ICFCC), 2009, 

pp. 192–194. 

11.

 

Jensen  M.,  Schage  S.,  Schwenk  J.  Towards  an  Anonymous  Access  Control  and Accountability  Scheme  for  Cloud  Computing  /  Proc.  of  the  IEEE  3rd  International 

Conference on Cloud Computing, 2010, pp. 540–541.  

12.

 

SP 800-145. The NIST Definition of Cloud Computing. National Institute of Standards and Technology Special Publication, 2011, 7 p. 

13.


 

Alhamad  M.,  Dillon  T.,  Chang  E.  A  Trust-Evaluation  Metric  for  Cloud  applications  // 

International Journal of Machine Learning and Computing, 2011, V.1, No4, pp. 416–421. 

14.


 

Sosinsky B. Cloud Computing Bible. İndiana: Wiley Publishing, 2011, 532 p.   

15.

 

Security  Guidance  for  Critical  Areas  of  Focus  in  Cloud  Computing.  Cloud  Security Alliance, 2011, 176 p.  

16.


 

IDC 


SaaS 

Summit 


Spring, 

The 


Israeli 

Association 

of 

Grid, 


2009, 

http://www.grid.org.il/_Uploads/dbsAttachedFiles/IDC_Cloud_Computing_IGT_final.ppt. 

17.

 

Manavi  S.,  Mohammadalian  S.,  Udzir  N.I.,  Abdullah  A.  Secure  Model  for  Virtualization Layer  in  Cloud  Infrastructure  //  IEEE  International  Journal  of  Cyber-Security  and  Digital 

Forensics (IJCSDF), 2012, No1, pp. 32–40. 

18.

 

Takabi H., Joshi D., Ahn G. SecureCloud: Towards a comprehensive security framework for cloud  computing  environment  /  Proc.  of  the  IEEE  34th  Annual  Computer  Software  and 

Applications Conference Workshops, 2010, pp. 393–398.  

19.

 

Josang A., Pope S. User Centric Identity Management / AusCERT Conference, 2005, pp. 1–13. 
İnformasiya texnologiyaları problemləri, 2013, №1(7), 3-14 

 

        www.jpit.az                                                                      13 

 

20. 

Lee  H.,  Jeun  I.,  Jung  H.  Criteria  for  evaluating  the  privacy  protection  level  of  Identity 

Management  Services  /  Proc.  of  the  IEEE  Third  International  Conference  on  Emerging 

Security Information, Systems and Technologies, 2009, pp.  155–160. 

21.

 

Woda  A.   Identity  Management in  the Cloud  /  Proc.  of  the  North  America  Information Security  and  Risk  Management  (ISRM)  and  IT  Governance  Risk  and  Compliance 

Conference 

(IT 

GRC), 


2012, 

http://www.isaca.org/Education/ 

Conferences/Documents/NAISRM-ITGRC-Presentations/211.pdf.   

22.


 

Leslie P.A. Manager‟s Guide to Identity Management and Federated Identity // Information 

Systems Control Journal, 2005, V.4, pp. 4–7.  

23.


 

SP  800-63-1.  Electronic  Authentication  Guide.  National  Institute  of  Standards  and 

Technology (NIST), 2011, 110 p. 

24.


 

Liberty Identity Assurance Framework. Liberty Alliance Project, 2008, V.1.1, 128 p. 

25.

 

Wan X. TVPDc: A Model for Secure Managing Virtual Infrastructure in IaaS Cloud / Proc. of  the  IEEE  Eighth  International  Conference  on  Computational  Intelligence  and  Security 

(CIS), 2012,  pp. 136–141. 

26.

 

Manavi  S.   Hierarchical  secure  virtualization  model  for  cloud  /  Proc.  of  the  IEEE International  Conference  on  Cyber  Security,  Cyber  Warfare  and  Digital  Forensic 

(CyberSec), 2012, pp. 219–224. 

27.

 

Luo   S.,  Lin Z.,  Chen X.,  Yang Z.,  Chen J.  Virtualization  security  for  cloud  computing service  /  Proc.  of  the  IEEE  International  Conference  on    Cloud  and  Service  Computing 

(CSC), 2011, pp. 174–179. 

28.

 

Sharma  P.,  Sood  S.K.,  Kaur  S.  Security  Issues  in  Cloud  Computing  //  High  Performance Architecture  and  Grid  Computing  Communications  in  Computer  and  Information  Science, 

2011, V.169, pp. 36–45. 

29.

 

Tsai   H.,  Siebenhaar  M.,  Miede  A.,  Huang Y.,  Steinmetz  R. Threat  as  a  Service?: Virtualization's Impact on Cloud Security // IT Professional, 2012, pp. 32–37. 

30.


 

Grobauer  B.,  Walloschek T.  Stocker E.,  Understanding Cloud  Computing Vulnerabilities 

//  IEEE Security & Privacy, 2011, Vol. 9, pp. 50–57. 

31.


 

SP  800-95.  Guide  to  Secure  Web  Services.  Recommendations  of  the  National  Institute  of 

Standards and Technology, 2007, 128 p.

   


32.

 

SANS  Report:  60%  Of  All  Attacks  Hit  Web  Applications,  Dark  Reading's special September issue on Web Applications security, 2009, http://www.darkreading.com.  

33.


 

OWASP  Top  10  Project.  The  Open  Web  Application  Security  Project,  2010, 

http://www.owasp.org/index.php/Top_10_2010.  

34.


 

Web Application Security Scanners,  http://projects.webappsec.org/w/page/13246988 

/Web%20Application%20Security%20Scanner%20List 

35.


 

Xie W.,  Ma  H. A policy-based security model  for Web system /  Proc.  of the  International 

Conference on Communication Technology Proc. (ICCT), 2003, Vol. 1, pp. 187–191. 

36.


 

Guan H., Chen W.,  Liu  L.,  Yang H. Estimating  Security Risk  for Web  Applications  using 

Security Vectors // Journal of Computers, 2012, Vol. 23, No 1, pp. 1–5. 

37.


 

Hwang K.,  Kulkarni   S., Hu Y. Cloud  Security  with  Virtualized Defense and Reputation-

based Trust Management /  Proc. of the  IEEE 8th International Conference on Dependable, 

Autonomic and Secure Computing, 2009, pp. 717–722. 

38.

 

Rashidi  A.,  Movahhedinia  N.A.  Model  for  User  Trust  in  Cloud  Computing  //  IEEE International Journal on Cloud Computing: Services and Architecture (IJCCSA), 2012, Vol. 

2, No 2, pp. 1–8. 

39.

 

Cabarcos P.A., Mendoza F.A., Lo´pez A.M., Sa´nchez D.D., Guerrero R.S. A Metric-Based Approach  to  Assess  Risk  for  „„On  Cloud‟‟  Federated  Identity  Management  //  Journal  of 

Network and System Management, 2012, Vol. 20, No 4, pp. 513–533. 

 İnformasiya texnologiyaları problemləri, 2013, №1(7), 3-14 

 

14                                                                  www.jpit.az  

УДК 004.056 

Алгулиев Расим М.

1

, Абдуллаева Фаргана Д.

2

 

Институт Информационных Технологий НАНА, Баку, Азербайджан 

1

director@iit.ab.az2

farqana@iit.ab.az   

Исследование  и  анализ  проблем  информационной  безопасности  облачных 

технологий 

Статья посвящена анализу проблем обеспечения информационной безопасности облачных 

технологий.  В  процессе  проведения  исследования  были  изучены  причины  создания, 

основные понятия, характеристики, сервисные модели и модели развертывания облачных 

технологий.  Исследованы  актуальные  задачи  информационной  безопасности  облачных 

технологий,  такие,  как  управление  идентификацией,  безопасность  веб-программ, 

виртуализация  и  управление  доверием.  Выявлены  существующие  проблемы  облачных 

технологий, предложены ряд рекомендаций в направлении устранения этих проблем.       Ключевые  слова:  облачные  технологии,  виртуализация,  управление  идентификацией, 

управление доверием,  единый вход, федеративное управление идентификацией.   

 

Rasim M. Аlguliev

1

, Fargana C. Abdullayeva

2

 

Institute of Information Technology of ANAS, Baku, Azerbaijan  

1

director@iit.ab.az2

farqana@iit.ab.az  

An investigation and analysis of security problems of the Cloud Computing 

In this paper the security problems of cloud computing technologies have been investigated. At 

the  investigation  stage  the  motives  underlying  the  establishment  of  cloud  computing 

technologies,  main  concepts,  characteristics,  service  models  and  deployment  models  were 

studied. Also current security problems of cloud  computing technologies, especially in  the area 

of identity management, web applications, virtualization, trust management have been analyzed.  

At  the  result  the  article  had  identified  existing  problems  of  main  tasks  of  cloud  computing 

technologies and offered a number of recommendations towards to solving of these problems. Keywords:    Cloud  computing,  virtualization,    identity  management,  trust  management,  single 

sign-on, federated identity management. 

 


Yüklə 160,77 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə