Uot 328 (479. 24) Квт 66. 61(2)Yüklə 1,07 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə5/35
tarix17.09.2017
ölçüsü1,07 Mb.
#418
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   35

radikal  müxalifət  arasında  m übarizədən  ibarət  olmuş 

yüzilliyin  90-cı  illərinin 

siyasi  tarixi 

peripetiyasında 

«uydurulmuşdur».  B urada  H eydər Əliyevin  milli dövlətçilik 

konsepsiyasının 

yaradılm asında 

görkəmli 

töhfələri, 

müstəqil  Azərbaycanın 

form alaşm asına  onun  həqiqətən 

tarixi  əhəmiyyətli  irsi,  m ahiyyət  etibarilə  Azərbaycanın 

dirçəlişinin 

nəzəriyyə 

və 

praktikasının işlənib 

hazırlanm asına  və  həyata  keçirilməsinə  onun  fəaliyyəti 

açıqlanır.

«İqtisadi  modernləşmə  strategiyası»  adlanan  üçüncü 

hissə  ölkə  hakimiyyətinin  dünya  təsərrüfat  proseslərinin 

qloballaşması  şəraitində  iqtisadiyyatı  böhrandan  çıxarmaq 

üçün  nəzərdə  tutduğu  tədbirlər  və  real  faktlar  barədə  icmal 

xarakterli  m ateriallardan  ibarətdir.  İşin nəticə hissəsində isə 

başa  çatmış  onilliyin  çoxölçülü  və  dram atik  siyasi  tarixinin 

təhlili  zamanı  aşkar  olunmuş  həqiqətləri  ifadə  etməyə  cəhd 

göstərilir.

Əsərdə  «Heydər  Əliyev  layihəsi»,  «Milli  təmərküzləşmə 

siyasəti»  və  digər  anlayışlardan  istifadə  edilir.  Həmin 

anlayışlar  barəsində  bunu  deyə  bilərik  ki,  onlar  Prezidentin 

hakimiyyət  praktikasında  m üşahidə  olunan  ən  mühüm 

halları  əks  etdirməklə,  «islahatlar»,  «modernləşmə»  və 

«səfərbərlik»  anlayışları  ilə  səsləşirlər  və  buna  görə  də 

mövcudluq  hüququna  m alikdirlər.  Bir  məsələ  də  şəksizdir: 

bu  anlayışlar  terminoloji  statusa  iddia  edə  bilməzlər,  çünki 

onların 


m əzm ununu 

dəqiqləşdirməyə 

ehtiyac 

var. 


Fikrimizcə,  bu cür  işlər hələ irəlidədir.

Bu  kitabda  nə  tarixi,  nə  də  politoloji  məsələləri  həll 

etmək  məqsədi  qarşıya  qoyulmamışdır.  Müəllifin  fikrincə, 

əsər  azərbaycançılıq  ideologiyasının  formalaşması,  dövlət 

və  cəmiyyət  təsisatlarının  təkmilləşməsi  ilə  bağlı  gələcək 

işlərdə təzahür edə biləcək təşəbbüslərə səbəb olmalıdır.

20

ПРЕДИСЛОВИЕ

Эта  книга  о  национальной  стратегии,  способной  кон­

солидировать  азербайджанское  общество  и  обеспечить 

концентрацию  национальных  ресурсов  для  прорыва  Азер­

байджана  на траекторию динамичного  и  органичного  раз­

вития.


Само понятие «национальная» или «общенациональная 

стратегия»  пока  еще  недостаточно  разработано  в  нашей 

литературе. Однако бесспорно одно: в сочетании со словом 

«национальная»  понятие  «стратегия»  означает,  что  она 

принадлежит  всей  нации.  Здесь  нужно  исходить  не  из  по­

литических  взглядов  и  идей  разных  партий,  отдельных 

слоев населения,  а опираться на общие социальные  ценно­

сти, провозглашенные в азербайджанском  обществе.

Подходы к исследованию исторической  фигуры такого 

масштаба  как  выдающийся  политический  и  государствен­

ный деятель мирового уровня Президент Азербайджанской 

Республики  Гейдар Алирза оглы  Алиев могут быть  весьма 

различными:  с  позиции  изучения  его  как  личности  и  как 

государственного  деятеля  или  же  скрупулезного  анализа 

среды его формирования и становления как политического 

лидера.  Имеет  право  на  существование  и  столь  широко 

распространенный  подход, как описание различных  этапов 

его  государственной  деятельности.  Все  эти  публикации 

оставляют  ощущение  эпохальности  его  свершений.  Мно­

гие  авторы  отмечают,  что все сделанное  и сказанное им  не 

может не вызывать удивление, равно как и то, что каждый, 

кто  пытается  понять  эту  личность,  находит  свои  причины 

для  искреннего  восхищения  всем  тем,  что  было  содеяно 

им.  Мы  разделяем  мнение  Мехрибан  Алиевой  о  том,  что 

«Гейдар  Алиев-  участник  и  создатель  судьбоносных  стра­

ниц  нашей  истории  в  XX  веке»  (журн.  Azerbaijan  IRS, 

2003,-с.З).

21После  возвращения  Г.  Алиева  в  июне  1993  г.  властная 

машина  III  Республики  перешла  в  новое  историческое  ка­

чество:  она  стала  воплощением  реального  народовластия. 

Перефразируя  Маркса  скажем,  что  если  в  1991-1993  годах 

азербайджанское  государство  имело  все  шансы  стать  ко­

митетом  по  управлению делами  буржуазии,  т.  е.  стать плу­

тократическим  государством  (государством  для  богачей), 

превратившись  таким  образом  в  узкоклассовое  государст­

во,  то  с  июня  1993  года  оно  стало  действовать  в  качестве 

комитета по  управлению  делами  всей  нации.  В  результате 

проведенных  выборов  (фактически-  плебисцита)  осенью 

1993  г.  образовалось  институционально-политическое про­

странство для реализации  стратегии  реформ  -  настало  вре­

мя рассекающих решений  и  решающих действий.  Благода­

ря реформам  и  политике Президента Азербайджана Гейда­

ра  Алиева  в  Азербайджане  стало  утверждаться  не  только 

«равенство 

условий», 

но 

и 

«равенство возможно­

стей».Социальная политика нашего президента направлена 

на  сокращение  разницы  между  наиболее  и  наименее  обес­

печенными слоями нации.

И  как  следствие  год  за  годом  вызревает  ситуация,  при 

которой вершина сложившейся  иерархии  неизбежно  будет 

оцениваться  как  средоточие  знания  и  порядка,  добра  и 

справедливости.  Это  представление  о  власти  коренится  в 

базовой  идее  азербайджанской  истории  -  только  государ­

ство, выражающее единство гражданских  прав и  обязанно­

стей  может  быть  гарантом  социального  порядка  и  про­

гресса.  Здесь  воплощение  морального  инстинкта  народа, 

здесь  фамилистические  отношения  (любви,  дружбы,  со­

чувствия,  привязанности),  завязанные  на  идее  твердой  го­

сударственности  и  достойного лидерства,  -  здесь,  наконец, 

исторический  опыт мобилизации  народа.  Эта мобилизация 

концентрирует  энергию  и  волю  государствообразующего 

народа  на  выполнение  задач,  сформулированных  основа­

22

телем  национального,  органичного,  то  есть  адекватного менталитету  народа,  укорененного  в  исторической  почве 

Азербайджанского государства Гейдаром Алиевым.

Согласно  принципам  современных  исследований  исто­

рико-политический  анализ  необходимо вести,  имея  опре­

деленную  "модель  общества"  и  "модель  человека",  дейст­

вующего  в  этом  обществе  и  этим  обществом  порожденно­

го.  Драматическое  своеобразие  нашей  эпохи  диктует  нам 

нужду в активном  познании  самих  себя как  нации.  Это  са­

мопознание  идущее  вглубь  национальной  истории  и  пото­

му  плодотворное.  Наше  национальное  сознание  в  идеале 

представляется  как  очень  подтянутое,  всегда  дисциплини­

рованное  и  организованное  изнутри,  из  собственной  глу­

бины, в которой заложена национальная воля.

В  этом  ценностном  контексте  одна  из  ключевых  идей, 

определяющих  понимание  истекшего  десятилетия  (1993- 

2003)  -  идея  реформирования  азербайджанского  общества 

будет  главной  темой  нашей  книги.  Многоаспектное  вы­

страивание  образа  и  практики  реформ,  которые  мы  обо­

значаем  термином  "модернизация",  -  такова  в  самом  об­

щем выражении главная задача нашей работы.

Структура  книги  нуждается  в  некотором  поясне­

нии .Часть,  названная  "Модернизация:  опыт  исторического 

сознания",  задумана  как  расширенное  введение  теоретиче­

ского  характера,  дающее  известное  представление  о  том, 

что такое модернизация  в  современном  мире и  о том  како­

го  рода  модернизация  потребна  Азербайджану.  Вторая 

часть  "Политическая  модернизация  как  проблема сохране­

ния  идентичности"  акцентирует  внимание  на  выработке 

национального  характера  модернизационных  мер  в  поли­

тической  организации  азербайджанского  общества.  Эта 

концептуальная  истина  "вмыслена"  в  перипетии  политиче­

ской истории  90-х  годов  XX столетия,  суть  которых-  борь­

ба  государственников  с  радикальной  оппозицией.  Здесь

23Yüklə 1,07 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   35
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə