Uredba komisije es št. 2557/2001 z dne 28. decembra 2001 o spremembah Priloge V uredbe Sveta (egs) št. 259/93 o nadzorovanju in kontroli pošiljk odpadkov znotraj Evropske skupnosti, V Skupnost in iz njeYüklə 200,22 Kb.
səhifə1/4
tarix05.03.2018
ölçüsü200,22 Kb.
  1   2   3   4UREDBA KOMISIJE ES št. 2557/2001

z dne 28. decembra 2001

o spremembah Priloge V Uredbe Sveta (EGS) št. 259/93 o nadzorovanju in kontroli pošiljk odpadkov znotraj Evropske skupnosti, v Skupnost in iz nje
KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE
ob upoštevanju pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,
ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 259/93 z dne 1. februarja 1993 o nadzorovanju in kontroli pošiljk odpadkov znotraj Evropske skupnosti, v Skupnost in iz nje1, kakor je bila nazadnje spremenjena z Odločbo Komisije 1999/816/ES2, in zlasti člena 16(1) Uredbe,
ob upoštevanju naslednjega:
(1) S Sklepom Sveta 93/98/EGS3 je Skupnost od 7. februarja 1994 pogodbenica Baselske konvencije o nadzoru čezmejnega premeščanja nevarnih odpadkov in njihovega odstranjevanja.
(2) Po členu 1(4) Direktive Sveta 91/689/EGS z dne 12. decembra 1991 o nevarnih odpadkih4, kakor je bila spremenjena z Direktivo 94/31/ES5 in spremenjena glede na uradna obvestila držav članic, je bil sprejet seznam nevarnih odpadkov. Najnovejša različica seznama nevarnih odpadkov je vključena v Odločbo Komisije 2000/532/ES6, kakor je bila nazadnje spremenjena z Odločbo Sveta 2001/573/ES7.
(3) Skupnost je odobrila Sklep C(2001) 107 Sveta OECD o Reviziji Sklepa C(92) 93/končni o nadzoru prehoda odpadkov, namenjenih za postopke predelave, preko meja, vključno zlasti Del II Dodatka 4 k Sklepu, ki vsebuje seznam odpadkov, za katere velja tako imenovani oranžni kontrolni postopek tega Sklepa.
(4) Sklep C(2001) 107 Sveta OECD, vključno z Delom II Dodatka 4 k Sklepu, je za države članice in Skupnost edini zavezujoč dokument za dokončanje potrebnih postopkov Skupnosti8. Zato je treba zagotoviti, da se OECD spremembe v zvezi z Delom II Dodatka 4 za namene te Uredbe prenesejo v zakonodajo Skupnosti od istega datuma dalje kot spremembe, vključene v Odločbi 2000/532/ES, to je 1. januarja 2002.
(5) Treba je spremeniti Prilogo V Uredbe Sveta (EGS) št. 259/93 in tako zagotoviti, da njena dela 2 in 3 polno upoštevata najnovejši seznam nevarnih odpadkov, sprejet po členu 1(4) Direktive 91/689/EGS, in najnovejši seznam odpadkov, ki ga je sprejel Svet OECD in odobrila Skupnost.
(6) Ukrepi, predvideni v tej uredbi, so v skladu z mnenjem Odbora, ustanovljenega s členom 18 Direktive 75/442/EGS —
SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:
Člen 1
Priloga V k Uredbi Sveta (EGS) 259/93 se nadomesti s Prilogo k tej uredbi.
Člen 2
Ta uredba začne veljati 1. januarja 2002.
Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.
V Bruslju, 28. decembra 2001
Za Komisijo

Margot WALLSTRÖM

Članica Komisije

PRILOGA

'PRILOGA V
Uvodne opombe

1. Priloga V se uporablja brez poseganja v Direktivo 75/442/EGS, kakor je bila spremenjena z Direktivo 91/156/EGS in Direktivo 91/689/EGS.


2. To Prilogo sestavljajo trije deli, od katerih se del 2 in 3 uporabita, ko se ne uporabi del 1. Zato je treba za določitev, ali so določeni odpadki zajeti v Prilogi V Uredbe Sveta (EGS) št. 259/93, najprej preveriti, ali so odpadki navedeni v delu 1 Priloge V, če niso, ali so navedeni v delu 2 in če niso navedeni tudi tu, ali so navedeni v delu 3.
Del 1 je razdeljen v dva pododdelka: Seznam A navaja odpadke, ki so razvrščeni kot nevarni za namene Baselske konvencije in so zato zajeti v prepovedi izvoza, Seznam B pa navaja odpadke, katerih izvoz ni prepovedan.
Torej, če se odpadki navedani v delu 1, je treba preveriti, ali so navedeni v seznamu A ali B. Samo če odpadki niso navedeni na seznamu A ali seznamu B dela 1, je treba preveriti, če so navedeni med nevarnimi odpadki dela 2 ali dela 3, in če je tako, zanje velja prepoved izvoza.
3. Države članice lahko v izjemnih primerih izdelajo določbe za odločitev, na osnovi dokazov na osnovi dokumentov, ki jih na ustrezen način zagotovi imetnik, da so določeni nevarni odpadki iz te Priloge izvzeti iz prepovedi izvoza iz člena 16, odstavek 1 Uredbe Sveta (EGS) št. 259/93, kakor je bila spremenjena. In sicer v primeru, da ne kažejo nobene od lastnosti, ki so navedene v Prilogi III Direktive 91/689/EGS, ob upoštevanju, kar zadeva H3 do H8, H10 in H11 iz navedene Priloge, mejnih vrednosti, ki so predpisane v Odločbi Komisije 2000/532/ES, kakor je bila spremenjena.
V takem primeru zadevna država članica pred sprejetjem odločitve obvesti predvideno državo uvoznico. Države članice o takih primerih obvestijo Komisijo pred koncem vsakega koledarskega leta. Komisija posreduje informacije vsem državam članicam in sekretariatu Baselske konvencije. Na podlagi posredovanih informacij lahko Komisije izdela pripombe in, kadar je to primerno, preda predloge odboru, vzpostavljenem po členu 18 Direktive 75/442/EGS, z namenom prilagoditi Prilogo V Uredbe Sveta (EGS) št. 259/93.
4. Dejstvo, da odpadki v tej Prilogi niso navedeni kot nevarni ali da so navedeni v delu 1, seznam B, ne preprečuje, v izjemnih primerih, označitve teh odpadkov kot nevarnih, zaradi česar zanje velja prepoved izvoza iz člena 16(1) Uredbe Sveta (EGS) št. 259/93, kakor je spremenjena. In sicer v primeru, da kažejo katero od lastnosti, navedenih v Prilogi III k Direktivi 91/689/EGS, ob upoštevanju, kar zadeva H3 do H8, H10 in H11 navedene Priloge, mejnih vrednosti, ki so predpisane v Odločbi Komisije 2000/532/ES, kakor je bila spremenjena, kot je to določeno v členu 1(4), druga alinea Direktive 91/289/EGS in naslovu Priloge II Uredbe Sveta (EGS) št. 259/93.
V teh primerih zadevna država članica pred sprejetjem odločitve obvesti predvideno državo uvoznico. Države članice o takih primerih obvestijo Komisijo pred koncem vsakega koledarskega leta. Komisija informacije posreduje vsem državam članicam in sekretariatu Baselske konvencije. Na podlagi posredovanih informacij lahko Komisije izdela pripombe in kadar je to primerno preda predloge odboru, vzpostavljenem po členu 18 Direktive 75/442/EGS z namenom prilagoditi Prilogo V Uredbe Sveta (EGS) št. 259/93.

DEL 1
Seznam 1 (Priloga VIII k Baselski konvenciji)


A 1 Odpadki kovin in odpadki, ki vsebujejo kovine
A1010 Odpadki kovin in odpadki iz zlitin naslednjih kovin:

— Antimon

— Arzen

— Berilij— Kadmij

— Svinec


— Živo srebro

— Selen


— Telur

— Talij
vendar brez odpadkov, posebej navedenih na seznamu B.


A1020 Odpadki, ki vsebujejo ali so onesnaženi s čemer koli od naslednjega, razen kovinskih odpadkov v veliki količini:

— Antimon; antimonove spojine

— Berilij; berilijeve spojina

— Kadmij; kadmijeve spojine

— Svinec; svinčeve spojina

— Selen; selenove spojine

— Telur; telurjeve spojine.
A1030 Odpadki, ki vsebujejo ali so onesnaženi s čemer koli od naslednjega:

— Arzen; arzenove spojine

— Živo srebro; živosrebrove spojine

— Talij; talijeve spojina.


A1040 Odpadki, ki vsebujejo kar koli od naslednjega:

— Kovinski karbonili

— Spojine šestvalentnega kroma
A1050 Galvanski mulji
A1060 Odpadne izparine pri luženju kovin
A1070 Lužni ostanki iz predelave svinca, prah in gošče kot jarosit, hematit, itd.
A1080 Ostanki cinkovih odpadkov, ki niso na seznamu B in vsebujejo svinec ali kadmij v zadostnih koncentracijah, da bi kazali lastnosti iz Priloge III.
A1090 Pepel iz sežiga izolirane bakrene žice
A1100 Prah in ostanki iz sistemov čiščenja plinov iz topilnic bakra
A 1110 Izrabljene elektrolitske raztopine iz postopkov elektrolizne rafinacije in elektroliznega pridobivanja bakra
A1120 Odpadne gošče, razen anodnega blata, iz sistemov čiščenja elektrolita v postopkih elektrolizne rafinacije in elektroliznega pridobivanja bakra
A1130 Izrabljene raztopine za jedkanje, ki vsebujejo raztopljen baker
A1140 Odpadni katalizatorji bakrenega klorida in bakrovega cianida
A1150 Pepel plemenitih kovin iz sežiga tiskanih vezij, ki ni vključen na seznamu B9
A1160 Odpadne svinčeve kislinske baterije, cele ali zdrobljene
A1170 Nesortirane odpadne baterije, razen mešanic baterij, ki so samo na seznamu B. Odpadne baterije, ki niso navedene na seznamu B in vsebujejo sestavine Priloge I v takem obsegu, da postanejo nevarne.
A1180 Odpadni električni in elektronski sestavi ali ostanki10, ki vsebujejo kot sestavne dele akumulatorje in druge baterije na seznamu A, živosrebrna stikala, steklo katodnih cevi in druga aktivirana stekla, PCB kondenzatorje ali so onesnaženi s sestavinami iz Priloge I (npr. kadmij, živo srebro, svinec, poliklorirani bifenili) v takem obsegu, da imajo katero koli lastnost iz Priloge III (glej ustrezno postavko na seznamu B, B1110)11

A2 Odpadki, ki vsebujejo predvsem anorganske sestavine, lahko pa vsebujejo tudi kovine in organske snovi

A2010 Stekleni odpadki katodnih cevi in drugega aktiviranega stekla

A2020 Odpadne anorganske fluorove spojine v obliki tekočin ali gošč, vendar brez teh odpadkov na seznamu B

A2030 Odpadni katalizatorji, vendar brez teh odpadkov na seznamu B

A2040 Odpadna sadra iz postopkov kemijske industrije, kadar vsebuje sestavine iz Priloge I v takem obsegu, da bi kazala nevarne lastnosti iz Priloge III (glej ustrezno postavko na seznamu B, B2080)

A2050 Odpadni azbest (prah in vlakna)

A2060 Elektrofiltrski pepel iz elektrarn na premog, ki vsebuje snovi iz Priloge I v takih koncentracijah, da kaže lastnosti iz Priloge III (glej ustrezno postavko na seznamu B (B2050))

A3 Odpadki, ki vsebujejo pretežno organske sestavine, lahko pa vsebujejo kovine in anorganske snovi

A3010 Odpadki iz proizvodnje in predelave naftnega koksa in bitumna

A3020 Odpadna mineralna olja, ki niso primerna za njihovo prvotno nameravano uporabo

A3030 Odpadki, ki vsebujejo, so sestavljeni ali so onesnaženi z goščami svinčevih antidetonatorskih spojin

A3040 Odpadne termalne (prenos toplote) tekočine

A3050 Odpadki iz proizvodnje, priprave in uporabe smol, lateksa, plastifikatorjev, lepil/veziv, toda brez odpadkov na seznamu B (glej ustrezno postavko na seznamu B, B4020)

A3060 Odpadna nitroceluloza

A3070 Odpadni fenoli, spojine fenola vključno s klorfenoli v obliki tekočin ali gošč

A3080 Odpadni etri, razen odpadkov na seznamu B

A3090 Odpadni prah, pepel, gošče in moka iz usnja, kadar vsebujejo spojine šestvalentnega kroma ali biocida (glej ustrezno postavko na seznamu B, B3100)

A3100 Odpadni obrezki in drugi odpadki usnja ali kompozitnega usnja, ki niso primerni za proizvodnjo usnjenih predmetov, ker vsebujejo spojine šestvalentnega kroma ali biocide, (glej ustrezno postavko na seznamu B, B3090)

A3110 Odpadki iz predelave kož, ki vsebujejo spojine šestvalentnega kroma, biocide ali kužne snovi (glej ustrezno postavko na seznamu B, B3110)

A3120 Puhasto lahka frakcija iz drobljenja
A3130 Odpadne organofosforjeve spojine

A3140 Odpadna nehalogenirana organska topila, razen odpadkov na seznamu B

A3150 Odpadna halogenirana organska topila

A3160 Odpadni halogenirani ali nehalogenirani ostanki brezvodne destilacije iz reciklaže organskih topil

A3170 Odpadki iz proizvodnje alifatskih halogeniranih ogljikovodikov (kot so klorometan, dikloroetan, vinilklorid, vinilidenklorid, alilklorid in epiklorhidrin)

A3180 Odpadki, snovi in predmeti, ki vsebujejo ali so onesnaženi s polikloriranimi bifenili (PCB), polikloriranimi terfenili (PCT), polikloriranimi naftaleni (PCN) ali polibromiranimi bifenili (PBB) ali z drugimi polibromiranimi analognimi spojinami v koncentraciji 50 mg/kg ali več12


A3190 Odpadni katranski ostanki (razen asfaltnih cementov), ki izhajajo iz rafiniranja, destilacije in katere koli pirolitske obdelave organskih materialov


A4 Odpadki, ki lahko vsebujejo anorganske ali organske sestavine

A4010 Odpadki iz proizvodnje, priprave in uporabe farmacevtskih proizvodov, razen odpadkov na seznamu B

A4020 Klinični in podobni odpadki; to so odpadki, ki izhajajo iz medicinske, negovalne, zobozdravstvene, veterinarske ali podobnih dejavnosti ter odpadki, ki nastajajo v bolnišnicah ali drugih ustanovah med preiskavami ali zdravljenjem pacientov ali pri raziskovalnih projektih

A4030 Odpadki iz proizvodnje, priprave in uporabe biocidov in fitofarmacevtskih sredstev, vključno z odpadnimi pesticidi in herbicidi, ki so brez specifikacij, s pretečenim rokom13 ali so neprimerni za prvotno uporabo

A4040 Odpadki iz proizvodnje, priprave in uporabe kemikalij za zaščito lesa14

A4050 Odpadki, ki vsebujejo, so sestavljeni ali so onesnaženi s čimer koli od naslednjega:


— anorganski cianidi, razen ostankov, ki vsebujejo plemenite kovine v trdni obliki s sledovi anorganskih cianidov
— organski cianidi

A4060 Odpadne mešanice olja/voda, ogljikovodikov/vode, emulzije


A4070 Odpadki iz proizvodnje, priprave in uporabe črnil, pigmentov, barv, premazov, lakov, firneža, razen odpadkov na seznamu B (glej ustrezno postavko na seznamu B, B4010)

A4080 Odpadki eksplozivne narave (razen odpadkov na seznamu B)

A4090 Odpadne kislinske ali bazične raztopine, razen tistih, ki so označene v ustrezni postavki na seznamu B (glej ustrezno postavko na seznamu B, B2120)


A4100 Odpadki iz industrijskih naprav za omejevanje onesnaževanja z industrijskimi odpadnimi plini, razen odpadkov na seznamu B

A4110 Odpadki, ki vsebujejo, so sestavljeni iz ali so onesnaženi s čimer koli od naslednjega:
— vsaka spojina, ki je sorodna s polikloriranim dibenzofuranom
— vsaka spojina, ki je sorodna s polikloriranim dibenzodioksinom

A4120 Odpadki, ki vsebujejo perokside, so sestavljeni iz njih ali so onesnaženi z njimi

A4130 Odpadna embalaža in vsebniki, ki vsebujejo snovi iz Priloge I v zadostnih koncentracijah, da kažejo nevarne lastnosti iz Priloge III

A4140 Odpadki, ki so sestavljeni iz kemikalij brez specifikacij ali s pretečenim rokom15, ali jih vsebujejo, in ustrezajo kategorijam Priloge I ter kažejo nevarne lastnosti iz Priloge III

A4150 Odpadne kemične snovi, ki izhajajo iz raziskovalnih in razvojnih dejavnosti ali poučevanja in niso identificirane in/ali so nove, njihovi učinki na človekovo zdravje in/ali okolje pa niso znani

A4160 Izrabljeno aktivno oglje, ki ga ni na seznamu B (glej ustrezno postavko na seznamu B, B2060)Seznam B (Priloga IX k Baselski konvenciji)
B1 Kovinski odpadki in odpadki, ki vsebujejo kovine

B1010 Odpadki naslednjih kovin in kovinskih zlitin v kovinski, nedisperzivni obliki:


— Plemenite kovine (zlato, srebro, platinska skupina, toda ne živo srebro)
— Železo in jeklo (ostanki)
— Baker (ostanki)
— Nikelj (ostanki)
— Aluminij (ostanki)
— Cink (ostanki)
— Kositer (ostanki)
— Volfram (ostanki)
— Molibden (ostanki)
— Tantal (ostanki)
— Magnezij (ostanki)
— Kobalt (ostanki)
— Bizmut (ostanki)
— Titan (ostanki)
— Cirkonij (ostanki)
— Mangan (ostanki)
— Germanij (ostanki)
— Vanadij (ostanki)
— Hafnij, indij, niobij, renij in galij (ostanki)
— Torij (ostanki)
— Redke zemlje (ostanki)

B1020 Čiste, neonesnažene odpadne kovine, vključno z zlitinami, v končni obliki v razsutem stanju (pločevina, plošče, palice, itd.) iz:


— Antimona
— Berilija
— Kadmija
— Svinca (izključene so svinčeve kislinske baterije)
— Selena
— Telurja

B1030 Ostanki s težkotaljivimi kovinami

B1040 Ostanki naprav iz elektrarn, ki niso onesnaženi z mazalnimi olji, PCB ali PCT v obsegu, da bi postali nevarni

B1050 Mešane ne-železove kovine, ostanki težke frakcije, ki ne vsebujejo materialov iz Priloge I v zadostnih koncentracijah, da bi kazali lastnosti iz Priloge III16

B1060 Odpadni selen in telur v elementarni kovinski obliki vključno s prahom

B1070 Odpadni baker in bakrove zlitine v disperzivni obliki, če ne vsebujejo sestavin iz Priloge I v zadostnem obsegu, da bi kazali lastnosti iz Priloge III

B1080 Cinkov pepel in ostanki, vključno z ostanki cinkovih zlitin v disperzivni obliki, če ne vsebujejo sestavin iz Priloge I v koncentracijah, da bi kazali lastnosti iz Priloge III ali nevarne lastnosti H4.317

B1090 Odpadne baterije skladne s specifikacijo, razen tistih, ki so izdelane s svincem, kadmijem ali živim srebrom


B1100 Odpadki, ki vsebujejo kovine in izhajajo iz topljenja, taljenja in rafinacije kovin:
— trdi surovi cink

— posnemki, ki vsebujejo cink:


— površinski posnemki galvanskih cinkovih ploščatih blokov (> 90 % Zn)
— talni posnemki galvanskih cinkovih ploščatih blokov (> 92 % Zn)
— posnemki iz tlačnega litja cinka (> 85 % Zn)
— posnemki iz vročega cinkanja s cinkovimi ploščami (šarža) (> 92 % Zn)
— cinkovi posnemki
— aluminijevi posnemki (ali pene), razen solne žlindre
— žlindre iz predelave bakra namenjene za nadaljnjo predelavo ali rafinacijo brez vsebnosti arzena, svinca ali kadmija do te stopnje, da kažejonevarne lastnosti iz Priloge III
— odpadki ognjevzdržnih talilnih oblog, vključno s talilnimi posodami, iz taljenja bakra
— žlindre iz predelave žlahtnih kovin za nadaljnjo rafinacijo
— kositrove žlindre s tantalom z manj kot 0,5 % kositra

B1110 Električni in elektronski sklopi:

— Elektronski sklopi, sestavljeni samo iz kovin ali zlitin
— Odpadni električni in elektronski sestavi ali ostanki18 (vključno tiskana vezja), ki ne vsebujejo sestavin kot so akumulatorji in druge baterije na seznamu A, živosrebrova stikala, steklo katodnih cevi in drugo aktivirano steklo in PCB kondenzatorji ter niso onesnaženi s sestavinami iz Dodatka I (npr. kadmij, živo srebro, svinec, poliklorirani bifenil) ali pa so z njih ta onesnaženja odstranjena tako, da nimajo več lastnosti iz Priloge III (glej ustrezno postavko na seznamu A, A1180)
— električni in elektronski sestavi (vključno tiskana vezja, elektronske komponente in žice), namenjeni za neposredno ponovno uporabo19 in ne za reciklažo ali končno odstranitev20

B1120 Izrabljeni katalizatorji, razen tekočin, ki so uporabljene kot katalizatorji in vsebujejo karkoli od naslednjega:

— Prehodne kovine, razen odpadnih katalizatorjev (izrabljenih katalizatorjev, izrabljenih tekočih katalizatorjev ali drugih katalizatorjev) na seznamu A:

Skandij Titan


Vanadij Krom
Mangan Železo
Kobalt Nikelj
Baker Cink
Itrij Cirkonij
Niobij Molibden
Hafnij Tantal
Volfram Renij

Lantanidi (redke zemeljske kovine):

Lantan Cerij
Prazeodim Neodim
Samarij Evropij
Gadolinij Terbij
Disprozij Holmij
Erbij Tulij
Iterbij Lutecij

B1130 Očiščeni, izrabljeni katalizatorji, ki vsebujejo plemenite kovine

B1140 Ostanki v trdni obliki, ki vsebujejo plemenite kovine in sledove anorganskih cianidov

B1150 Odpadki plemenitih kovin in zlitin (zlato, srebro, platinska skupina, ne pa živo srebro) v disperzivni, netekoči obliki z ustrezno embalažo in označbo

B1160 Pepel iz sežiganja tiskanih vezij, ki vsebuje plemenite kovine (glej ustrezno postavko na seznamu A, A1150)

B1170 Pepel iz sežiganja fotografskih filmov, ki vsebuje plemenite kovine

B1180 Odpadni fotografski film, ki vsebuje srebrove halide in kovinsko srebro

B1190 Odpadni fotografski papir, ki vsebuje srebrove halide in kovinsko srebro

B1200 Granulirana žlindra iz proizvodnje železa in jekla

B1210 Žlindra iz proizvodnje železa in jekla vključno z žlindro, iz katere se pridobiva TiO2 in vanadij

B1220 Žlindra iz proizvodnje cinka, kemično stabilizirana, z visoko vsebnostjo železa (okoli 20 %) in obdelana v skladu z industrijskimi specifikacijami (npr. DIN 4301) pretežno za uporabo v gradbeništvu

B1230 Valjarniška škaja iz predelave železa in jekla

B1240 Valjarniška škaja iz predelave bakra

B2 Odpadki, ki vsebujejo predvsem anorganske sestavine, lahko pa vsebujejo tudi kovine in organske materiale

B2010 Odpadki pri rudarskih postopkih v nedisperzivni obliki:

— Odpadni naravni grafit
— Odpadni skril, grobo obdelan ali ne ali le rezan, s pomočjo žaganja ali drugače
— Odpadna sljuda
— Odpadki leucita, nefelina in nefelinsienita
— Odpadki glinenca)
— Odpadki fluorita

— Odpadki kremena v trdni obliki, razen tistih, ki so bili uporabljeni v livarskih postopkih

B2020 Odpadno steklo v nedisperzivni obliki:

— Razbito steklo ter drugi odpadki in ostanki stekla, razen stekla katodnih cevi in drugih aktiviranih stekel

B2030 Keramični odpadki v nedisperzivni obliki:

— Odpadki in ostanki kermeta (kovinsko keramični kompoziti)


— Vlakna na osnovi keramike, ki niso navedena ali vključena drugod

B2040 Drugi odpadki, ki vsebujejo predvsem anorganske sestavine:

— Delno očiščen kalcijev sulfat iz razžveplanja dimnih plinov (FGD)
— Odpadne mavčne plošče ali obloge sten iz rušenja zgradb
— Žlindra iz proizvodnje bakra, kemično stabilizirana z visoko vsebnostjo železa (okoli 20%), obdelana v skladu z industrijskimi specifikacijami (npr. DIN 4301 in DIN 8201) predvsem za uporabo v gradbeništvu ali kot abraziv
— Žveplo v trdni obliki
— Apnenec iz proizvodnje kalcijevega cianamida (s pH manj kot 9)
— Natrijevi, kalijevi in kalcijevi kloridi
— Karborund (silicijev karbid)
— Razbiti beton
— Stekleni odpadki, ki vsebujejo litij-tantalove in/ali litij-niobijeve spojine

B2050 Elektrofiltrski pepel iz elektrarn na premog, ki ni na seznamu A (glej ustrezno postavko na seznamu A, A2060)

B2060 Izrabljeno aktivno oglje iz priprave pitne vode, predelave v prehrambeni industriji in proizvodnje vitaminov (glej ustrezno postavko na seznamu A, A4160)

B2070 Blato kalcijevega fluorida

B2080 Odpadni gips iz postopkov kemične industrije, ki ni na seznamu A (glej ustrezno postavko na seznamu A, A2040)

B2090 Anodna držala iz naftnega koksa ali bitumna, ki nastanejo pri proizvodnji jekla ali aluminija, očiščena po običajnih industrijskih specifikacijah (izključena so anodna držala iz klor-alkalne elektrolize in metalurške industrije)

B2100 Odpadni hidrati aluminija in odpadna glinica ter ostanki iz proizvodnje glinice, brez materialov, ki se uporabljajo za postopke čiščenja, flokulacije in filtracije plinov

B2110 Ostanki boksita (“rdeče blato”) (pH zmanjšan na manj kot 11.5)

B2120 Odpadne kisle ali bazične raztopine s pH več kot 2 in manj kot 11.5, ki niso korozivne ali drugače nevarne (glej ustrezno postavko na seznamu A, A4090)


B3 Odpadki, ki vsebujejo pretežno organske sestavine, lahko pa vsebujejo kovine in anorganske materiale

B3010 Trdni plastični odpadki:


Naslednji plastični in mešano plastični materiali pod pogojem, da niso pomešani z drugimi odpadki in so pripravljeni po specifikaciji:
— Ostanki plastike nehalogeniranih polimerov in kopolimerov, skupaj, vendar ne samo z naslednjim21:
– etilen
– stiren
– polipropilen
– polietilen tereftalati
– akrilonitril
– butadien
– poliacetali
– poliamidi
– polibutilen tereftalati
– polikarbonati
– polietri
– polipropilen sulfidi
– akrilni polimeri
– alkani C10-C13 (plastifikatorji)
– poliuretan (ki ne vsebuje CFC-jev)
– polisiloksani
– polimetil metakrilat
– polivinil alkohol
– polivinil butiral
– polivinil acetat

— Obdelane odpadne smole in kondenzacijski produkti, ki vključujejo:


– sečno-formaldehidne smole
fenol-formaldehidne smole
– melamin-formaldehidne smole
– epoksi smole
– alkidne smole
– poliamide

— Naslednji odpadki fluoriranih polimerov22:


– perfluoroetilen/propilen (FEP)
– perfluoroalkoksi alkan (PFA)
– perfluoroalkoksi alkan (MFA)
– polivinilfluorid (PVF)
– polivinilidenefluorid (PVDF)

B3020 Odpadki papirja, kartona in izdelkov iz papirja

Naslednji materiali pod pogojem, da niso pomešani z nevarnimi odpadki:
Odpadki in ostanki papirja in kartona iz:
— nebeljenega papirja ali kartona ali valovitega papirja ali kartona
— drugega papirja ali kartona, izdelanega pretežno iz beljene kemične celuloze, nebarvanega v masi
— papirja ali kartona, izdelanega v glavnem iz lesnine (npr. časopisni papir, papir za revije in podobni tiskani materiali)
— drugo, vključno toda ne omejeno na:

1. lepljen karton

2. nesortirani ostanki

B3030 Tekstilni odpadki

Naslednji materiali pod pogojem, da niso pomešani z drugimi odpadki in so pripravljeni po specifikaciji:

— Odpadna svila (vključno zapredki, neprimerni za odvijanje, odpadna preja in razvlaknjeni tekstilni materiali):


– nemikana ali nečesana
– drugo

— Odpadna volna in fine ali grobe živalske dlake, vključno z odpadno prejo, razen razvlaknjeni tekstilni materiali – izčeski iz volne ali fine živalske dlake


– drugi izčeski volne ali fine živalske dlake
– odpadki grobe živalske dlake

— Odpadni bombaž (vključno odpadna preja in razvlaknjeni tekstilni materiali):


– odpadna preja (vključno odpadne niti)
– razvlaknjeni tekstilni materiali
– drugo

— Laneno predivo in odpadki

— Predivo in odpadki (vključno odpadna preja in razvlaknjeni tekstilni materiali) iz prave konoplje (Cannabis sativa L.)

— Predivo in odpadki (vključno odpadna preja in razvlaknjeni tekstilni materiali) iz jute in drugih tekstilnih ličnatih vlaken (razen lanu, konoplje in ramije)

— Predivo in odpadki (vključno odpadna preja in razvlaknjeni tekstilni materiali) iz sisala in drugih tekstilnih vlaken iz rodu agav

— Predivo, izčeski in odpadki (vključno odpadna preja in razvlaknjeni tekstilni materiali) iz kokosovih vlaken

— Predivo, izčeski in odpadki (vključno odpadna preja in razvlaknjeni tekstilni materiali) iz abake (Manila hemp ali Musa textillis Nee)

— Predivo, izčeski in odpadki (vključno odpadna preja in razvlaknjeni tekstilni materiali) iz ramije in drugih rastlinskih tekstilnih vlaken, ki niso drugod navedeni ali vključeni

— Odpadki (vključno izčeski, odpadna preja in razvlaknjeni tekstilni materiali) iz umetnih ali sintetičnih vlaken:
– sintetična vlakna
– umetna vlakna

— Ponošena oblačila in drugi rabljeni tekstilni izdelki

— Rabljene krpe, ostanki sukanca, vrvi, motvoza, konopcev in debelih vrvi ter rabljeni izdelki iz sukanca, vrvi, motvoza, konopcev ali debelih vrvi iz tekstilnih materialov

– sortirani


– drugo

B3040 Odpadki iz gume


Naslednji materiali pod pogojem, da niso pomešani z drugimi odpadki, in sicer:
— Odpadki in ostanki iz trdega kavčuka (npr. ebonit)
— Drugi odpadki iz gume (razen odpadkov, ki so navedeni drugod)

B3050 Neobdelana pluta in odpadki iz lesa:


lesni odpadki in ostanki, strnjeni ali ne v hlode, brikete, pelete ali podobne oblike
— Odpadna pluta: zdrobljena, granulirana ali mleta pluta

B3060 Odpadki, ki izhajajo iz prehrambene industrije pod pogojem, da niso kužni:


— Vinska usedlina
— Posušeni in sterilizirani rastlinski odpadki, ostanki in stranski produkti, v obliki peletov ali ne, primerni za živinsko krmo, ki niso navedeni ali vključeni drugje
— Degras: ostanki pri predelavi maščob ali živalskih ali rastlinskih voskov
— Odpadne kosti in strženi rogov, neobdelani, razmaščeni, enostavno pripravljeni (toda ne razrezani v določeno obliko), obdelani s kislino ali deželatinirani
— Ribji odpadki
— Lupine, skorje, opne in drugi odpadki kakava

— Drugi odpadki prehrambene industrije, razen stranskih proizvodov, ki ustrezajo nacionalnim in mednarodnim zahtevam ter standardom za človekovo in živalsko uporabo.

B3070 Naslednji odpadki:
— Odpadni človeški lasje
— Odpadna slama
— Deaktiviran micelij gliv iz proizvodnje penicilina, ki se uporablja za krmo za živali

B3080 Odpadni odrezki in ostanki gume

B3090 Odrezki in drugi odpadki usnja ali umetnega in lakastega usnja, ki niso primerni za proizvodnjo usnjenih izdelkov, razen gošče, in ki ne vsebujejo spojin šestvalentnega kroma in biocidov (glej ustrezno postavko na seznamu A, A3100)

B3100 Prah, pepel, gošče ali moka iz usnja, ki ne vsebujejo spojin šestvalentnega kroma ali biocidov (glej ustrezno postavko na seznamu A, A3090)

B3110 Odpadki iz priprave kož, ki ne vsebujejo spojin šestvalentnega kroma, biocidov ali kužnih snovi (glej ustrezno postavko na seznamu A, A 3110)

B3120 Odpadki živilskih barvil

B3130 Odpadni polimerni etri in odpadni nenevarni monomerni etri, ki niso sposobni tvoriti peroksidov

B3140 Odpadne pnevmatike, razen tistih, ki so namenjene postopkom iz Priloge IV.A: assets -> near -> neighbourhood-enlargement -> ccvista
assets -> Müəssisənin tam adı və təşkilati hüquqi forması: “Dostluq ltd” Şirkəti Müəssisənin təsis olunma tarixi
assets -> Müəssisənin tam adı və təşkilati hüquqi forması: “Dostluq” müəssisəsi Müəssisənin təsis olunma tarixi
assets -> Socar-üMİD” mmc avtomatik Yanğınsöndürmə Sisteminin avadanlıqlarına və onların quraşdırma işlərinin aparılmasına olan tələbatını təmin etmək məqsədi ilə açıq satınalma müsabiqəsi (su-001/2016) elan edir
ccvista -> Ii (Határozatok, amelyek közzététele nem kötelező) a tanács irányelve
ccvista -> Dyrektywa rady
ccvista -> Decyzja rady
ccvista -> Protocol of 2003 to the International Convention on the Establishment of an International Fund for Compensation for Oil Pollut


Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə