Uyğunluq Sertifikatları 90% Tablet XlorYüklə 59,15 Kb.

tarix02.06.2018
ölçüsü59,15 Kb.


Hovuz Suyunun

Kimyavi

Dezinfeksiya

Maddələrin

KataloquUyğunluq

Sertifikatları


90% Tablet Xlor

İstifadə olunduğu yer:

Hovuz suyunda astaca həll olaraq dəvamlı xlorla-

manı təmin edən aktiv xlor səviyyəsi % 90 olan 

məhsul  TABLET  formasındadır.  Strukturunda  

mövcud olan stabilizator sayəsində xlorun hovuz 

suyunda qaldığı müddəti uzadaraq dəvamlı gigiye-

nik mühiti təmin edər. 

İstifadə dozası:

İlkin istifadədə 100 m3 hovuz suyu üçün: 1-2 tab-

let. Dəvamlı istifadədə 100m3 hovuz suyu üçün 

1-2 tablet. Hovuz baxımı və təmizlik proqramına 

görə açıq hovuzlarda 1-3 ppm, qapalı hovuzlar-

da isə 1-1,5 ppm. sərbəst xlor səviyyəsi əldə et-

mək üçün siyanürik turşu və sərbəst xlor nəzarət 

edilərək tədbiq edilir.Aktiv olduğu pH intervalı 7,2-

7,6 dır. Mütamadi olaraq istifadə olunmalıdır.

90% granul

İstifadə olunduğu yer:

Hovuz suyunda yavaş həll olaraq dəvamlı xlor-

lamanı təmin edən,aktiv xlor dərəcəsi % 90 olan 

məhsul qranula formasındadır. Strukturunda olan 

stabilizator sayəsində xlorun hovuz suyunda qa-

ldıqı müddəti uzadaraq dəvamlı gigienik mühiti 

təmin edər. 

İstifadə dozası:

İlkin istifadədə 100m3  hovuz suyu üçün: 250-

300 qr. Dəvamlı istifadədə isə 100m3 hovuz suyu 

üçün: 100-150qr. Hovuz baxımı və   təmizlik pro-

qramına görə açıq hovuzlarda 1-3 ppm,qapalı hov-

uzlarda isə 1-1,5 ppm tədbiq edilir.
Xlor 56%

Xlor 65%

İstifadə olunduğu yer:

Hovuz suyunda sürətlə həll olaraq  şok xlorlamanı 

təmin edən stabilizatorsuz toz məhsuldur. Aktiv 

xlor dərəcəsi 70%dır. Qapalı üzmə hovuzu və spa 

sularındakı bakteria,virus,göbələk,yosun, mikro-

orqanizmlərin ,organik və qeyriorganik kirliliyin ön-

lənməsi və nəzarəti üçün istifadə edilir. 

İstifadə dozası:

İlkin istifadədə 100m3 hovuz suyu üçün: 400-

500 qr. Dəvamlı istifadədə isə 100m3 hovuz suyu 

üçün:200-250 qr. Hovuz baxımı və təmizlik pro-

qramına görə açıq olan hovuzlarda 1-3 ppm. Qapalı 

hovuzlarda 1-1,5 ppm sərbəst xlor səviyyəsini əldə 

etmək üçün nəzarət edilərək tədbiq edilir.

İstifadə olunduğu yer:

Hovuz suyunda sürətlə həll olunaraq  dəvamlı 

xlorlamanı təmin edən,stablizatorlu toz xlordur.Ak-

tiv xlor səviyyəsi 56% dır.Üzmə hovuzu və spa su-

larında mövcud olan bakteria,virus, göbələk,yosun 

,mikroorqanizmlərin və qeyriorganik  kirliliyin ön-

lənməsi və nəzarəti üçün istifadə edilir.

İstifadə dozası:

İlkin istifadədə 100m3   hovuz suyu üçün: 400-

500 qr.  Dəvamlı istifadədə isə 100m3  hovuz suyu 

üçün: 150-250 qr. Aktiv olduğu pH intervalı 7,2-7,6 

dır. Hərgün mütamadə olaraq istifadə edilməlidir.Çökdürücü

Yosun Önləyici

İstifadə olunduğu yer:

Hovuz suyunun qanuni şərtlərinə görə qeyd olun-

muş şərtlər əsasında nəzarət edilərək, tarazlıq halı-

na gətirilməsi, hovuz filtrinin təmiz saxlanması və 

eyni zamanda daim təmizliyinə nəzarət edilməsi, 

düzgün qaydada yuyulması, dezinfeksiya və çök-

dürmə əməliyyatlarının tələb olunan şərtlərdə tət-

biq olunması hovuzda yosunların əmələ gəlməsinə 

nəzarət etməsini təmin edir.

İstifadə dozası:

İlk istifadədə və şok tətbiqdə 25 grm/m3

Nizamlı istifadədə hovuz suyu üçün 100 m3  7.5 

gr/m3 dozalanır. İstifadə olunduğu yer:

Hovuz suyunda  klassik çökdürücülərlə filtrasi-

ya edilməyən kolloid məhlulu olan və suda bu-

lanıqlıq yaranmasına səbəb olan üzvi qırıntıların 

süzülməsini asanlaşdırmaq üçün flokulantlar (çök-

dürücü) əmələ gətirmək məqsədi ilə istifadə edilən 

maye vasitəsidir. Hovuz suyunda üzvi çirklərin qa-

rşısı alınmaqla istənilən şəffaf və gigiyenik baxım-

dan sağlam və təhlükəsiz üzgüçülük hovuzu əldə 

edilir. Maye  halında bir məhsul olduğu üçün çox 

asanlıqla filtrasiya olunur.

İstifadə dozası:

Hovuz suyunda əmələ gələn bulanıqlığa görə 

100m3 hovuz suyu üçün 140-600mq şəklində 

dozalanır. Həftədə 1 dəfə olmaqla, filtrasiyadan 

əvvəl ilkin təmizlik işləri görülür.İstifadə olunduğu yer:

Hovuz suyunda mövcud  olan  qələvi dəyərlərinin 

bir göstəricisi olan qələvilik 80-120 ppm arasın-

da olmalıdır. AQUAMAX QƏLƏVİ UP qələvilik 

dəyərlərini hovuz suyunun pH dəyərini yüksəlt-

mədən  qələvilik səviyyəsini yüksəldərək beləcə  

hovuz suyunun tez və təhlükəsiz bir şəkildə stabil  

hala gəlməsini təmin edən toz məhsuldur.Hovuz 

suyu  pH və qələvilik dəyəri hovuz suyu dezinfek-

sia edici və digər köməkçi hovuz kimyasallarının 

istənilən şərtlər altında istifadəsi,hovuz suyunda 

gigiena şərtlərinin əldə edilməsi və insan sağlam-

lığının qorunması üçün dəvamlı nəzarət altında 

saxlanmalıdır. İstifadə dozası:

Hovuz suyu qələvilik dəyərini 10 ppm yüksəltmək 

üçün 100 m3 hovuz suyuna  2 kq tədbiq etmək  

lazımdır.        Alkalı Up

Hovuz suyu toz qələvi yüksəldici

Parladıcı

İstifadə olunduğu yer:

Hovuz suyunda istənməyən çirkləri aradan qaldırıl-

ması üçün edilən çöktürme əməliyyatı əsnasında 

tutulmayan kolloid və incə asılı maddələri, üzvi, 

yağlı və metal duzu artıqlarının tutulması üçün is-

tifadə edilər.İstifadə dozası:

100m3 hovuz suyu üçün 1-2 L (kq) olacaq şəkildə 

hovuz suyundakı bulanıqlıq vəziyyətinə görə 

müəyyən edilir. Filtrasiya əvvəli ön təmizlənmə 

əməliyyatı əsnasında tətbiq edilər. Hovuzun par-

laqlıq və rəng, bulanıqlıq vəziyyətinə görə günlük, 

həftəlik və aylıq nəzarət dəyərlərinə görə tətbiq 

edilər.pH Minus Granul

İstifadə olunduğu yer:

Hovuz suyunda  gigiyenik şərtlərin təmin edilməsi 

və insan sağlamlığının qorunması üçün pH dəyəri 

7,2-7,6 arasında olmalıdır.

Hovuz suyu pH dəyərini tez və tam təhlükəsiz 

şəkildə azaldaraq, hovuz suyunun gigiyenik bax-

ımdan dezinfeksiya edilmesi və  hovuzda əmələ 

gələn yosunların aradan qaldırılması və digər hov-

uz suyunun köməkçi maddələrindən  səmərəli və 

müvafiq şəkildə istifadə edilməsi üçün istənilən 

dəyərləri tarazlayır.

İstifadə dozası:

Hovuz suyu pH dəyərini 0,1 vahid azaltmaq üçün 

100m3  hovuz suyuna 500-1500 qr əlavə edilir. 

pH Plus Yüksəldici 

İstifadə olunduğu yer:

Hovuz suyunda  gigiyenik şərtlərin təmin edilməsi 

və insan sağlamlığının qorunması üçün pH dəyəri 

7,2-7,6 arasında olmalıdır. Hovuz suyu pH dəyərini 

tez və tam təhlükəsiz şəkildə yüksəldərək, hovuz 

suyunun gigiyenik baxımdan dezinfeksiya edilme-

si və  hovuzda əmələ gələn yosunların aradan qa-

ldırılması və digər hovuz suyunun köməkçi mad-

dələrindən  səmərəli və müvafiq şəkildə istifadə 

edilməsi üçün istənilən dəyərləri tarazlayır.   İstifadə dozası:

Hovuz suyu pH dəyərini 0,1 vahid yüksəltmək 

üçün 100 m3 hovuz suyuna 750-1500 qr  əlavə 

edilir. Bəslənmə forması və tədbiqi: Hovuz suyu-

na pH nizamlayıcı dezinfeksia edici kimyasallar 

əlavə edilmədən, filtirasiadan öncə ön təmizləmə 

proseduru zamanı tarazlıq çənindən tədbiq edilir.  pH Minus Maye

İstifadə olunduğu yer:

Sezon başında xam su qaynaqlı metal  iyonların  

və sərtliyin yüksək olduğu təqdirdə istifadə edilir.

Dəmir,mis,manqan  iyonlarını yox edərək istən-

məyən su  rəng dəyişmələrinin qarşısını alır və 

bulanıqlığı aradan qaldırır.Suda mövcüd olan  iyon-

ların yarada biləcəyi kirəç qalıqlarını təmizləyir və 

yaranmasının qarşısını alır.İstifadə dozası:

100m3 hovuz suyu sərtliyini 100 ppm azaltmaq 

üçün  0,8-1 lt  istifadə edilir. Bu məhsul hovuz suyu-

na xlor əlavə edilmədən öncə ,hovuz suyunu filtira-

sia etmemişdən qabaq  istifadə edilməlidir. Tədbiqi 

zamanı hovuzdan   istifadə edilməməlidir.Dozaj 

miqdarı xam su və hovuz suyu analizi nəticəsində 

eyni zamanda dəyərləndirilərək hesablanmalıdır.İstifadə olunduğu yer:

Hovuz suyunda  gigiyenik şərtlərin təmin edilməsi 

və insan sağlamlığının qorunması üçün pH dəyəri 

7,2-7,6 arasında olmalıdır. Hovuz suyu pH dəyəri-

ni tez və tam təhlükəsiz şəkildə azaldaraq, hovuz 

suyunun gigiyenik baxımdan dezinfeksiya edilme-

si və  hovuzda əmələ gələn yosunların aradan qa-

ldırılması və digər hovuz suyunun köməkçi mad-

dələrindən  səmərəli və müvafiq şəkildə istifadə 

edilməsi üçün istənilən dəyərləri tarazlayır.İstifadə dozası:

Hovuz  suyu pH dəyərini 0,1 vahid azaltmaq üçün 

100 m3  hovuz suyuna 1,350-1750 lt  (2250qr)  

PERAPOOL pH  MINUS LQ əlave edilir.Avtoma-

tik dozaj nasosları ilə suyun  pH dəyəri 7,2 ilə 7,6 

arasında nəzarət edilərək dozalanır.Anti İyon

Sərtlik və Metal İyonlari Tutucu


Filter Clean S

Surface

İstifadə olunduğu yer:

Keramika,farfor  kimi qablaşdırılmış maddələrin 

və dərz dolquların üzərində zamanla təbii yollarla 

yaranan kir,kireç və yuyucu məhsul qalıntılarının 

dərzləri aşındırmadan təmizlənməsi üçün istifadə 

edilir.Təmizlik maddəsi  maye məhsul olduğu üçün 

istifadəsi asan və təsiri olduqca tezdir.    

İstifadə dozası:

Kirliliyindən asılı olaraq olduqu kimi ve ya % 20 

məhlul hazırlanaraq  bir  firça köməyi ilə təmizlən-

məsi lazım olan səthə istifadə edilir. %20 lik məhlul 

hazırlanaraq bir fırça köməyi ilə təmizlənməsi 

istənilən sahəyə tədbiq edilir.Təmizlik edilən sahə 

bol su ilə suya çəkilir.ilk tədbiqin   kiçik bir sahədə 

edilməsi məsləhət edilir. İstifadə olunduğu yer:

Qum filterlərində yaranan kirlədici yağlar ,mineral-

lar və kiçik kir parçacıqlarının aradan qaldırılmasını 

təmin edir. Dəqiq və tez təsir edən formulasiası 

sayəsində sadecə tərs yuyulma ilə aradan qaldırıla 

bilməyən  kirlilikləri,yağ və birikintiləri də yox edən 

eyni zamanda hovuz  filterasia sistemi fəaliyyətinin 

məhsuldarlığını artıran məhsuldur. Filtirasia sistem 

fəaliyyətinin artması nəticəsində təmiz, gigienik 

və şəffaf  hovuz suyu əldə edilir.Qum filterlərinin 

fəaliyyət müddətini artırır.Tərkibində mövcud olan 

qoruyucular sayəsində metal parçaları (alümini-

um,polad ve s) qoruyur.

İstifadə dozası:

Sezon başında və ya hovuz suyunun kirlilik və  is-

tifadə səviyyəsinə görə,sezon içində isə dəvamlı 

olaraq filter  təmizliyində istifadə edilən bir məh-

suldur.    

Hovuz üst səthi və dərz təmizləyici

Filter təmizləyici mayeProblem 

Səbəb

Həlli

Hovuzda xlor qoxusu, gözlərdə 

yanma!                                                                         

1. Hovuz suyunda xloramin  meydana 

gəlməsi.            

1. Hovuz suyunun DPD3 ilə bağlı xlor 

miqdarına baxılır,əlaqəli  xlor  miqdarı 

0.2 ppm dan artıq  isə  xlor şoklaması 

edilir.

2. Suyun  pH dəyərinin çox aşağı olması.  

2.pH dəyəri 6.8 ın altında isə hovuz 

suyuna Pera Pool pH Up LQ vəya 

Pera Pool Qelevi Up əlavə edilərək pH 

dəyəri  7.0-7,4 səviyyəsinə gətirilir.

Saçlarda, geyimlərdə ağarma

1.Hovuz suyunda xloramin meydana 

gəlməsi.     

1. Hovuz suyunun DPD3 ilə bağlı xlor 

miqdarına baxılır,əlaqəli  xlor  miqdarı 

0.2 ppm dan artıq  isə  xlor şoklam-

ası edilir. 2. Hovuz suyunda xlorun 

səviyyəsi 10 ppm`in  üstündə isə 

ediləcək əməliyyatlar.

2. Hovuz suyunda xlorun səviyyəsi 

10  ppm`in    üstündə  isə  ediləcək                                                                                                                                   

əməliyyatlar.

a) Hovuza yeni su almaq.

b) Pera pool anti xlor ilə xloru neytral-

laşdırmaq.

2.Həddindən artıq xlor səviyyəsi.  

Ən çox yaranan hovuz problemləri

Filter Clean

İstifadə olunduğu yer:

Hovuz qum filterlərinin, avadanlıqlarının  və digər 

səthlərdə hovuz suyundan  gələn  kirəç,yağ,dəri 

qalıqlarının, mineral  təbəqələrin və digər mövcud 

olan  kirliliklərin aradan qaldırılması  üçün isti-

fadə edilən orqanik əsaslı toz məhsuldur.Dəniz 

suyundan  istifadə edilən hovuzlarda avadanlıqlar 

üzərində mövcud  olan  təbəqələrin aradan qa-

ldırılması üçün güvənlə istifadə edilir. Ev tipi təd-

biqlərdə güvənilərək tədbiq edilə bilər. İstifadə dozası:

Təmizlənməsi istənilən qum miqdarının  %10 nis-

bətində məhsul tədbiq edilir.Məhsulun tədbiqinin 

güvənilir olması üçün  məhlul halına gətirilərək 

bəslənmə edilməsi məsləhət edilir.  

Filter təmizləyici toz Problem 

Səbəb

Həlli

Çimərlik geyimlərində mavi  ləkələr. 

1 ppm`dan daha artıq  mis  (Cu+) 

miqdarı.                   

Həddindən artıq istifadə edilmiş mis 

sulfat.Hovuz suyunun yeni su əlavə 

edilərək seyrədilməsi və mis tərkibli 

məhsulların istifadə edilməməsi.

pH səviyyəsi azalmır ?  

Yüksək qələvilik.                                                          

“Hovuz suyuna tək istiqamətdən 

veriləcək asit turşusu (Pera Pool pH 

Minus LQ) vəya Pera Pool pH Minus 

HCL əlavəsi.“

pH yüksəlmir.                

Aşağı qələvilik.                                                             

“Suya Qələviliyi artırıcı sərtlik 

əlavəsi,sərt su əlavə edilməsi və ya 

Pera Pool Qələvi Up istifadə edilməsi 

məsləhət edilir.“

Xlor ölçümündə xlor görünmür və ya 

yüksəlmir.

1.Yüksək stabilizator təsiri.

1.Stabilizatorun səviyyə  ölçümü  ilə  

miqdar  təsbid edilir.Su seyrədilir və 

stabilizatorlu  xlor istifadəsinə son 

verilir.

2.Səhv və ya xarab xlor ölçü həbi ve 

ya maye istifadəsi.                                                    

2. Yeni test dəsti və həbləri ilə testler 

təkrar  edilir. Yeni test həbləri və 

mayesi  istifadə edilir.

Hovuz fayanslarının üzəri codlaşıb və 

ya kirəç bağlayıb.

Yüksək Qələvilik və kalsium  sərtliyi.

Hovuz suyuna tək istiqamətdən 

veriləcək asit turşusu (PeraPool pH 

Minus LQ) vəya Pera Pool pH Minus 

HCL ilə Qələvilik və Kalsium sərtliyinin 

azaldılması təmin edilməlidir.

Hovuz işıqları ətrafında uçuşan zər-

rəciklər, bulanıqlıq !

1.Yüksək Stabilizator  təsiri.

1. Stabilizator səviyyəsi nəzarət 

edilməli əgər yüksək isə stabilizator-

suz xlor istifadə edilməli.

2.Filtrə qumunda əksiklik və ya 

daşlaşma.

“2. Qum filteri nəzarət edilməli əskik  

qum tamamlanmalı və ya dəyişdir-

ilməli. “

Bulanıq,donuq görünüşlü su.!

1.Yüksək Stabilizator təsiri.

1. Stabilizator səviyyəsi nəzarət 

edilməli əgər yüksək isə stabilizator-

suz xlor istifadə edilməli.

2. Filtrə qumunda əksiklik və ya 

daşlaşma.   

“2. Qum filteri nəzarət edilməli əskik  

qum tamamlanmalı və ya dəyişdir-

ilməli.“

3. Hovuz dövriyyə  nasosu verimli  

işləmir.                   

“3.Hovuz dövriyyə nasosunun pər-

vanəsi aşınıb və ya saç tükləri səbəbi 

ilə sıxışmış ola bilər,təmizlənməsi və 

ya dəyişdirilməsi lazımdır.“

Yaşıl bulanıq su, sürüşkən səthlər, 

dərz aralarında yosunlaşma.!

Xlorlama və ya yosun önləyicilərin 

kifayət qədər istifadə edilməməsi.

“Xlor fəaliyyətinin azalmasına səbəb 

olabiləcək amillər,

a) Nizamsız pH,

b)yüksək stabilizator  və  ya aşağı  

stabilizator  səviyyəsi  təsiri.

c)Hovuz suyunda qapalı xlor əmələ 

gəlməsi.Nəzarət edilərək xlor 

şoklaması edilir,yosun önləyicindən  

istifadə edilir.

“Xlor ölçümündə           Xlor  miqdarı                                                                                                         

Daim eynidir.!

Yüksək  Stabilizator təsiri.                                              “Stabilizatorun səviyyə  ölçümü  ilə  

miqdar  təsbid edilir.Su seyrədilir və 

stabilizatorlu  xlor istifadəsinə son 

verilir. “

Rəngli aydın su.!       

Ağır metal  iyonlar.                                                        

“Hovuz suyunun pH səviyyəsi 

tarazlanir və xlor şoklaması edil-

dikdən sonra çökdürücü istifadə 

edilərək  ağır  metal iyonlar sudan  

uzaqlaşdırılır. “Bakı, Azərbaycan,

Ziya bunyadov pr-ti,

Tel:  (+994 12) 408 37 75

Mob: (+994 55) 800 09 09

office@aquamax.az 

www.aquamax.az

Dostları ilə paylaş:


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə