Vaqif nəSİRYüklə 48,82 Kb.

səhifə1/52
tarix10.11.2017
ölçüsü48,82 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   52


 
 
VAQİF NƏSİR 
 
 
 
 
 
ÖMRÜN QÜRBƏT 
PAYI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BAKI – 2011  
 3  
“ÖMRÜN QÜRBƏT PAYI”NIN ILK  
NƏŞRINƏ ÖN SÖZ 
 
Ġxtisasa  görə  fizik  (fizika-riyaziyyat  elmləri  doktoru, 
professor), talecə Ģair olan Vaqif Nəsirin “Ömrün qürbət payı” 
kitabının əlyazmasını bir neçə dəfə diqqətlə oxudum. Öncə onu 
bildirdim  ki,  müəllif  hamı  üçün  bədii-elmi-siyasi  əhəmiyyət 
kəsb  edən  əsər  yaratmıĢdır.  Bu  kiçik  həcmli  sənədli  povestin 
oxucuya  bağıĢladığı  təəssürat  həm  həzin,  həm  də  maraqlıdır. 
Çünki, onda təsviri verilən hadisələr Aralıq dənizinin o tayında 
yerləĢən  ərəb  ölkəsinin  –  Əlcəzairin  həyatından  götürülsə  də 
Azərbaycanımız, eləcə də planetin digər məmləkətləri, xalqları 
üçün vətəndaĢlıq baxımından faydalıdır. 
Kitabda  müəllifin  bizdən  xeyli  uzaqlarda,  dost  diyarda 
keçirdiyi unudulmaz günlər (Qətiyyətlə deyə bilərəm ki, ömrün 
sanballı  bir  parçası)  öz  əksini  tapıb.  ġirin,  aydın  dildə  yazılmıĢ 
ayrı-ayrı  bölmələrdə  nələr  yoxdur?  Gah  qədim  tarixə  malik 
xalqın  keçmiĢ,  çağdaĢ  vəziyyəti,  gah  təbii-iqtisadi-coğrafi 
söhbətlər,  müasir  tədris  prosesi,  gah  da  incəsənət,  mədəniyyət 
abidələri haqqında məlumat, nəhayət öz sevimli Odlar yurdu ilə 
bağlı anlar, məqamlar...hansını misal  gətirəsən? Bütün bunlarla 
yanaĢı  qeyd  edilməlidir  ki,  əsərdə  oxucunu  ən  çox  sehrləyən, 
ovsunlayan lövhələr onun gözləri qarĢısında, qoynuna heç vaxt 
ayaq  basmadığı,  üzünü  heç  zaman  görmədiyi  bir  ölkənin  – 
Əlcəzairin  qabarıq  halda  canlandırılmasıdır.  Necə  deyərlər,  elə 
bil o ecazkar Afrika məmləkətinə səyahətdən qayıdırsan mənalı, 
məzmunlu səhifələri bir-bir nəzərdən keçirəndən sonra. 
Yuxarıda söylədiyim tək Vaqif Nəsirin ilk nəsr əsəri bir neçə 
radius  üzrə  bilik  və  duyğu  çələngi  paylayır.  Birinci    növbədə 
nəhəng  qitənin  Ģimalında  yerləĢən  maraqlı  ərəb  dövləti  barədə 
ətraflı coğrafi təsəvvür yaranır. Ikincisi – Əlcəzair xalqının adət 
və  ənənələri,  Əlcəzairdə  məskunlaĢmıĢ  müxtəlif  qəbilələrin, 
tayfaların, azsaylı etnik kütlələrin yaĢayıĢ tərzi iĢıqlandırılır; yəni 
müəllifin  bu  istiqamətdə  göstərdiyi  fəaliyyət  etnoqrafik 
mahiyyətlidir.  Daha  sonra  onun  maarifçilik  xidməti  ilə  də 


 
 4  
qarĢılaĢırıq. Bu xüsusiyyət təbiidir. Axı Vaqif Nəsir iyirmi ildən 
çoxdur  ki,  N.Tusi  adına  ADPU-da  müəllimdir;  pedaqoji  kadr 
hazırlığı  sahəsində  zəngin  təcrübəyə  malikdir.  Qürur  hissi 
doğuran  cəhətdir  ki,  alim  –  yazıçı  istiqlaliyyət  qazanmıĢ  bir 
diyarda – Əlcəzairdə də nə az, nə çox – düz dörd il mühazirələr 
oxuyub,  məĢğələlər  aparıb,  fizika  kafedrasına  rəhbərlik  edib. 
Azərbaycan  nümayəndəsinin  ərəb  auditoriyalarında  yüksək 
səviyyədə, özü də fransız dilində elm öyrətməsi baĢ ucalığımızın 
daha bir təzahürü sayılmalıdır. Təlim-tərbiyə, səciyyəli tədbirlər 
(poeziya axĢamları, Novruz bayramının qarĢılanması mərasimi, 
Azərbaycan musiqisinin nailiyyətləri ilə əlaqədar görüĢlər) Vaqif 
Nəsirin həm  alim-pedaqoqluğunun, həm də Ģairliyinin məhsulu 
olub.  Kitabda  islam  dininin  indiyədək  bizə  görə  az  öyrənilmiĢ 
məziyyətlərinin  də  izahına  ayrıca  diqqət  yetirilir.  Əlcəzair 
tələbələrinin  saflıq,  düzlük,  hörmət-izzət  kimi  insani 
keyfiyyətlərə doğru yönələn davranıĢları, hərəkətləri hətta örnək 
nümunə əlamətinə bənzəyir. Müəllif oxucuya bir daha xatırladır 
ki,  Dünya  görüb-götürmək  dünyasıdır.  Bütün  xalqların  irili-
xırdalı bütün millətlərin xəzinələrində bəĢəriyyəti faydalandıran 
incilər  vardır  və  onları  aĢkara  çıxarıb,  insanlığın  ixtiyarına 
vermək lazımdır. 
Müəllifin Ģairlik nəfəsi də kiçik, lirik parçalar Ģəklində ayrı-
ayrı  bölmələrdə  duyulur.  Əlcəzair  qızına,  qürbətə,  xüsusilə 
doğma  Azərbaycanımıza  aid  misraları  oxuyanda  hiss  edirsən 
ki, alim – yazıçı – publisist həm də Ģairdir. 
Ümumiyyətlə  istedadlı  qələm  dostum,  professor  Vaqif 
Nəsirin  “Ömrün  qürbət  payı”  adlandırdığı  sənədli  nəsr  əsəri 
çoxmilyonlu oxucular üçün qiymətli hədiyyədir.
 
 
Oqtay  Rza,  
dosent, Azərbaycan Yazıçılar 
Birliyinin üzvü, “Qızıl 
qələm” mükafatı laureat 


 
 5  
ЙАРАДЫЪЫ ШЯХСИЙЙЯТИ ВЯ БЯДИИ 
КАМИЛЛИЙИН МЦМКЦНЛЦЙЦ 
 
Мцасир  ядяби просес бцтцн дюврлярдя олдуьу кими, бу 
эцн  дя  ъошгунлугла  мцшащидя  олунур.  Бурада  мцщитин 
уьурлары иля йанашы, проблем кими мцнясибят билдирилмяли  бир 
сыра    мясяляляр  вар.  Ян  биринъиси,  мцщцтдя  щюкм  сцрян 
хаосун баш алыб эетмясидир. Беля ки, йарадыъы истедады олду-
олмады бюйцк бир груп шаир, йазычы олмаг иддиасына дцшцр вя 
йахшы-писиня 
бахмадан 
бцтцн 
йазыланлар 
мятбуат 
сящифяляриня  чыхарылыр.  Щятта  еля  бир  вязиййят  йараныб  ки, 
сялащиййят  сащибляри,  халгын  бцтцн  вар-дювлятиня  сащиб 
дуранлар  инди  дя  ядябиййатына  иддиалы  олурлар.  Адларына 
галаг-галаг  китаблар  чыхыр.  Диэяр  истигамят  мцщитдя  лайиг 
олду-олмады  йаьдырылан  тярифлярдир.  Еля  гиймятляндирмяляр, 
мядщиййяляр  сюйлянир ки, аз гала адамын айаьынын алтындан 
йер  гачыр.  Дцшцнцрсян  ки,  бяс  онда  Н.Эянъявийя, 
М.Фцзулийя, 
М.Я.Сабиря, 
Ъ.Мяммядгулузадяйя, 
С.Вурьуна вя бу силсилядян оланлара щансы сюзц тапыб дейяк. 
Рус  ядиби  Л.Толстой  дейирди  ки,  дцнйада  сюздян  бюйцк  шей 
йохдур.  Бу  доьурдан  да  белядир.  Азярбайъанын  буэцнкц 
сийаси  мцщити  кими,  ядяби  мцщити  дя    проблемлярля, 
гарышыглыгларла долудур. Сюзцн чцрцдцлмяси, уъузлашмасы баш 
алыб  эедир.  Беля  олан  тягдирдя  щягиги  йазарын,  истедадын 
мцяййянляшмяси  юзц  проблем  йарадыр.  Чцнки  бцтцнлцкдя 
йазыланлары охумаг  мцшкцлдц. Щеч  инсанын физики имканлары 
мцгабилиндя  дя  дейил.  Анъаг  бцтцн  бунлара  бахмайараг 
ядяби просес юз ишиндяди. Бизим гиймятляндиря билмядийимизи 
сабащ заман адлы ялащязрят гиймятляндиряъяк. 
Йарадыъылыг  истедад  мясялясидир.  Щяр  бир  фярд  дцнйайа 
юз истедады, габилиййяти иля эялир. Онун мцщитдя йетишмяси ися 
сонракы  щадисядир.  Азярбайъан  ядябиййаты  щямишя  бюйцк-
бюйцк  истедадларла    тямсил  олунуб.  Буну  ядябиййат 
тарихимизи  излядикдя  дя  айдынлыгла  эюрцрцк.    Цмумиййятля, 
тцрк  халглары  дцшцнъя  етибариля  бядии  йарадыъылыьа  мейлли 
халглардандыр.  Мин  илляря  йол  йолдашы  олан  зянэин  шифащи Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   52


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə