Vay Vay Samuray ic 3bsk 9/18/14 11: 11 am page 8Yüklə 138,91 Kb.
Pdf görüntüsü
tarix11.09.2018
ölçüsü138,91 Kb.
#68028


Vay Vay Samuray ic 3bsk  9/18/14  11:11 AM  Page 8

1

1Sam, hamleye haz›r karate pozunda donmufltu. Alçak

sesle flöyle dedi:

“K›p›rdamay›n.

Düflündü¤üm yerdeysek,

Ayvay› yedik.”

“Neden söz ediyorsun sen?” dedi Fred, 

yüksek sesle. “Japonya’day›z iflte 

herhalde. Bahse girerim, 

leziz eriflte ve sufliler yeriz 

burada.”


Sam nerede 

oldu¤umuzu san›yordu 

bilmiyorum; tek

Vay Vay Samuray ic 3bsk  9/18/14  11:11 AM  Page 9
bildi¤im, art›k onun evinde olmad›¤›m›zd›. Fred ve

Sam’le birlikte, toprak zeminli bir odan›n büyük bö-

lümünü kaplayan alçak, tahta bir yükseltinin üstünde

duruyorduk. Toprak zeminin yan›nda, yükseltinin ke-

nar›na oyulmufl dörtgen bir çukurda atefl titrefliyordu.

Tavandan sarkan uzun bir kancan›n ucunda metal bir

çaydanl›k, ateflin üstünde as›l› duruyordu. Titreflen

›fl›kta, ateflin çevresinde birkaç minder seçiliyordu. Ne

sandalye ne masa ne de yatak vard›.

Odaya göz gezdirirken f›s›ldad›m: “Buran›n Ja-

ponya’ya benzedi¤i kesin, ama endiflelenmek gereksiz

bence, ortal›kta hiç samuraaaaaaayyyyy–

Ç›lg›nca, vahfli bir hayk›r›fl kopard›m. Üçümüz

de s›çray›p duvara yap›flt›k, çünkü odan›n en uzak ve

karanl›k köflesinde, tam da Sam’in bize resimde gös-

terdi¤i gibi, bafltan afla¤› savafl kostümü içinde bir sa-

muray oturuyordu.

Omuzlar›n›, parlak k›rm›z› siyah fleritli, kat kat bir

z›rh kapl›yordu. Gö¤sünde ve belden afla¤›s›nda ise, bir

gö¤üs z›rh› ve alt›n iplerle ba¤lanm›fl, omuzdakiler gi-

bi fleritlerden oluflan etek benzeri bir fley vard›. Siyah

deri ve zincirden kolluklar, bacaklara takviyeli tekme-

likler, ayak koruyucular ve yan siperlikleri de olan alt›n

boynuzlu siyah bir mi¤fer takm›flt›. Kostümü, hilal bi-

çiminde, ince alt›n bir yay tamaml›yordu.

ZAMANDA GEZiNEN ÜÇ KAFADAR10

Vay Vay Samuray ic 3bsk  9/18/14  11:11 AM  Page 10

Köflede k›p›rt›s›zca oturmufl, kapana k›s›lm›fl fa-

relermifliz gibi, gözlerini bize dikmiflti.

“Ay... aman... Ta-Ta-Tanr›m,” dedi Sam, solu¤u

kesilerek. “Bunun olaca¤›n› söylemifltim size.”

Kolay kolay z›r›ldamayan Fred bile, korkuyla so-

lu¤unu tutmufltu. 

Hemen, Sam’in samuray filmlerinde gördükleri-

me benzer biçimde, en ciddi duruflumla e¤ilip selam

verdim. “Ya Bay Samuray, evinize böyle zaman yolcu-

lu¤u yapt›¤›m›z için çok üzgünüz. Tek istedi¤imiz Ki-tap’›m›z› bulmak ve sonra da evimize geri dönmek.

Tamam m›?”

Vay Vay Samuray!

11

Vay Vay Samuray ic 3bsk  9/18/14  11:11 AM  Page 11
Samuray hiç k›p›rt›s›z, gözlerini dikmifl bize ba-

k›yordu.


“Olur mu? ‹yi mi? Hola? Si? 

Samuray hiç k›p›rt›s›z, gözlerini dikmifl bize ba-

k›yordu.

“Ah, harika,” dedim. “Otomatik dil çeviricide so-

run var herhalde. Söylediklerimin tek kelimesini bile

anlam›yor. Sam, sen birkaç Japonca laf biliyorsun. Bu-

raya gel, bir fleyler söyle.”

Sam, Fred’in arkas›na saklanarak, “Hayatta ol-

maz,” dedi. “Yaln›zca birkaç sözcük ö¤rendim, dedim

ben size. Bafltan afla¤› z›rhl› bir samuray savaflç›ya, us-

tura keskinli¤indeki k›l›c›yla kafalar›m›z› uçurmama-

s› için nas›l yalvar›laca¤›n› ö¤rendim, demedim.” 

Fred, Sam’i öne itti. “Eh, sen de ne biliyorsan onu

söyle –selam, özür dileriz, hoflça kal›n... Bu adama bu-

laflmasak iyi olur bence.”

Samuray›n k›rm›z› dudakl› siyah yüz z›rh›nda ›fl›k

par›ldad›. Sam ona do¤ru bir ad›m att›.

“H›mm... ›››... koniçiva, samuray. Ben ve arkadafl-

lar›m –Samsan, Fredsan, Joesan– çok özür dileriz...

›››... yani, çok zannen biz... evinize bu flekilde geldi¤i-

miz için.”

Ateflin içinde, korlaflan ince bir dal çöktü, bir ›fl›k

parlamas› yükseldi. Samuray, kafllar›n› çatm›fl, Sam’in

ZAMANDA GEZiNEN ÜÇ KAFADAR12

Vay Vay Samuray ic 3bsk  9/18/14  11:11 AM  Page 12

ayaklar›na bak›yor gibiydi. Sam de bafl›n› öne e¤ip,

spor ayakkab›lar›na bakt›. 

“Ah, hay›r!” Sam bize döndü. “Çabuk, ayakkab›-

lar› ç›kar›n hemen ve flu tarafa, toprak köfleye at›n.”

“Ne?” dedi Fred. “Ayakkab›m›z›n kokusunu mu

be¤enmemifl? Bu adam anneme benzemeye bafllad›.”

“Hay›r,”  dedi  Sam.  “Japonya’da  birinin  evine

ayakkab›yla  girmek  çok  kaba  bir  davran›flt›r.  Böyle

bir hakaret yüzünden kellemizi uçurabilir.”

“Kesinlikle benim anneme benzemeye bafllad›,”

dedim.

Ne olursa olsun, bir çift ayakkab› yüzünden ka-fam›z› kaybetmeye de¤mezdi, dolay›s›yla aya¤›m›zda-

kileri ç›kar›p, toprak zemine f›rlatt›k. 

Sam e¤ilip selam verdi. Peflinden Fred’le ben de

e¤ildik.


“Çoook özür dileriz. Çok çok özür dileriz,” dedi

Sam. “Üzgünüz, çok çok üzgünüz, ne kadar üzgünüz

anlatamam;  o  yüzden  evinize-ayakkab›lar›m›zla-gir-

di¤imiz-ve-birer-sersem-kafa-oldu¤umuz-için-o-kes-

kin-k›l›c›n›zla-herhangi-bir-fley-yapmay›n-lütfen özrü-

müzü kabul edin.”

“Hey, kendi ad›na konufl!” dedi Fred.

Atefl yine parlad›. Gölgedeki samuray yine afla¤›-

ya bak›yor gibiydi.

Vay Vay Samuray!13

Vay Vay Samuray ic 3bsk  9/18/14  11:11 AM  Page 13
“Ah, tabii ya,” dedi Sam. “O bir samuray oldu¤u

için önünde diz çökmemiz gerek.” 

Sam diz çöktü. Fred’le ben de onu taklit ettik.

Samuray gözlerini dikmifl bize bak›yor ve tek ke-

lime etmiyordu. Saniyeler geçti. Kimseden ses ç›kma-

d›. Biz ona bakt›k. O bize bakt›. Saniyeler dakikalara

devrildi. Kimse hiçbir fley demedi.

“San›r›m, bizi s›n›yor,” diye duda¤›n›n ucuyla f›-

s›ldad› Sam.

“Pekâlâ, bu kadar s›nama bana yeter,” dedi Fred. 

ZAMANDA GEZiNEN ÜÇ KAFADAR

Vay Vay Samuray ic 3bsk  9/18/14  11:11 AM  Page 14

“Söyle flu adama, iyiydi hofltu ama, gidip bulmam›z

gereken bir Kitap var.”

“Sab›rl› ol,” diye f›s›ldad› Sam. “Samuraylar, sa-

b›r ve özdenetimden etkilenirler.”

“Belki  de,  sab›rl›  bir  flekilde  buradan  s›v›flabili-

riz,” dedim. “Dizlerim koptu.” 

“Lütfen, o k’li sözcü¤ü kullanma,” diye f›s›ldad›

Sam.


“Hey, fluna bak›n,” dedi Fred. Kafas›yla, bize en

yak›n duvar› iflaret ediyordu. A¤z› pala benzeri b›çak-

l› üç uzun m›zrak dayal›yd› duvara. 

“M›zraklar bize, ona oldu¤undan 

daha yak›n,” dedi Fred. “Hem, biz üç

kifliyiz, o ise tek bafl›na.” 

Sam’in surat› bembeyaz kesildi.

“Hay›r, hay›r, hay›r. fiimflek K›l›c›

filmini hat›rlam›yor musunuz? 

Samuraylar, m›zrakl› ve k›l›çl› 

on adam› yenebilecek kadar h›z-

l›d›rlar.”

Art›k çok geçti. Fred çoktan ka-

rar›n› vermiflti bence. Bacaklar›n› 

esnetecekmifl pozunda yavaflça aya¤a kalkt›.

“Ah... iyi geldi. fiu yorgun bacaklar›m› 

yaln›zca biraz–”

Vay Vay Samuray!15

Vay Vay Samuray ic 3bsk  9/18/14  11:11 AM  Page 15Yüklə 138,91 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə