Vǝdǝyi-dövri-qǝmǝrni tapşırır dövran onaYüklə 4,8 Kb.

səhifə1/49
tarix06.10.2018
ölçüsü4,8 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   49


__________________________________________________________________________________________ 
www.ocaq.net 
 
 

ŞAH  ISMAYIL XƏTAI
  
ƏSƏRLƏRI
 
 
 
 
 
               
1-CILD     
 
                                   
QƏZƏLLƏR 
 


__________________________________________________________________________________________ 
www.ocaq.net 
 
 

Hüsni-rüxsarın, kim, oldu canü dil heyran ona
Vǝdǝyi-dövri-qǝmǝrni tapşırır dövran ona. 
 
Çün sǝnin hüsnün misali-Yusifi-Kǝnandir, 
Yüzini hǝr kim ki, görmǝz yoxdurur iman ona. 
 
Atǝşi-eşqindǝ, ey xunxarǝ gözlü dilbǝrim, 
Öylǝ yanmışdır bu bağrım yoxdurur dǝrman ona. 
 
Gül yanağın, dilbǝra, bǝs tazǝtǝrdir hǝr zaman, 
Qanlı yaşımdan tökǝr hǝrdǝm gözüm baran ona. 
 
Zülmǝti-zülfindǝ könlü bu Xǝtai xǝstǝnin, 
Xızra bǝnzǝr kim, görünmǝz çeşmeyi-heyvan ona. 
 
 
* * * 
 
Getdi ol dilbǝr, bǝsi dǝrdü bǝla qaldı mana, 
Nǝ bǝla, bil kim, yüküş cövrü cǝfa qaldı mana. 
 
Bunca gǝldim, mǝn gǝdayǝ heç inayǝt qılmadın, 
Eşigindǝ qaldığım dǝsti-dua qaldı mana. 
 
Müjdǝ gǝldi dilstanimdǝn ki, qǝtl oldu rǝqib, 
Şükr kim, biganǝ getdi, aşina qaldı mana. 
 
Anca kövkǝb kimi, yaş tökdi, ğǝmindǝn gözlǝrim, 
Yer ilǝ, gög ilǝ keyvan hǝm, baxa qaldı mana. 


__________________________________________________________________________________________ 
www.ocaq.net 
 
 

 
Ey Xǝtai, zülfi tǝk arındı yüzdǝn Zǝngbar, 
Dilbǝri-Çinü Xötǝn, xubi-Xǝta qaldı mana. 
 
Can olmaz isǝ, sǝn tǝki canan yetǝr mana, 
Vǝslin bu xǝstǝ könlümǝ dǝrman yetǝr mana. 
 
Hicrin cǝfası eylǝ yıxıbdır bu könlümü
Hǝr şǝb qapunda nalǝvü ǝfğan yetǝr mana. 
 
Zülmǝt içindǝ abi-hǝyat istǝmǝz könül, 
Lǝlin zülali çeşmeyi-heyvan yetǝr mana. 
 
Zahid, qoparma sǝn mǝni meyxanǝdǝn bu gün, 
Ruzi-ǝzǝldǝ yar ilǝ peyman yetǝr mana. 
 
Gǝrçi, Xǝtai, getdi ǝlindǝn visali-dust, 
Hǝrdǝm xǝyali-didǝyǝ mehman yetǝr mana. 
 
* * * 
 
Cana, könüldǝ hǝmdǝm olan qǝm durur mana, 
Gör kim, fǝraq evindǝ nǝ hǝmdǝm durur mana. 
 
Ancaq yüzün görǝndǝ sǝnin can degil mǝlul, 
Zülfin kimi könül dǝxi bǝrhǝm durur mana. 
 
Dil tǝşnǝ olsa vadiyi-hicrindǝ qǝm yemǝn, 
Lǝlin zülali çeşmeyi-Zǝmzǝm durur mana. 


__________________________________________________________________________________________ 
www.ocaq.net 
 
 

 
Neyçün sevǝrdi xǝstǝ dil, ey bivǝfa, sǝni, 
Bu çox bǝla ki, hicrin edǝr kǝm durur mana. 
 
Miskin Xǝtai vǝsl ilǝ yüz il yaşar, müdam, 
Bu ömr kim, zǝmanǝdǝ bir dǝm durur mana. 
 
Ey cǝmalın gülstani-baği-minudur mana
Cǝnnǝti-rizvan ki, derlǝr ol sǝri-kudur mana. 
 
Yüzün üstǝ zülfini ta gördüm, ey ruhi-rǝvan, 
Gecǝ-gündüz ağlamaq eşqindǝ xoş xudur mana. 
 
Hicr sǝrgǝrdanlığın çǝrxi-fǝlǝkdǝn görmǝnǝm, 
Bu cǝfalǝri qılan ol yari-mǝhrudur mana. 
 
Gecǝlǝr ta sübh olunca uyxu gǝlmǝz eynimǝ, 
Ta xǝyalın daima çeşmimdǝ qarşudur mana. 
 
Onca yaş tökdi Xǝtai firqǝtindǝn, ey sǝnǝm, 
Xancaru baxsam gözümdǝ yer yüzü sudur mana. 
 
 
* * * 
 
Dilbǝra, eşqin tǝnimdǝ sevgili candır mana, 
Pǝrtövi-mehri-rüxun xurşidi-tabandır mana. 
 
Dǝrdi-hicrindǝn sǝnin hǝrgiz şikayǝt qılmazam, 


__________________________________________________________________________________________ 
www.ocaq.net 
 
 

Heç ǝlac etmǝn tǝlǝb, neyçün ki, dǝrmandır mana. 
 
Asitanın xakini vermǝn cǝmii-alǝmǝ, 
Hǝr ayağın torpağı mülki-Süleymandır mana. 
 
Ta cǝmalın müshǝfin gördüm, ǝya nuri-ilah, 
Zikri-eşqin dildǝ daim, virdi-Qurandır mana. 
 
Ey Xǝtai, xubların cövri vǝfadır aşiqǝ, 
Firqǝti, hicri nigarın lütfü ehsandır mana. 
 
 
* * * 
 
Getdi ol mǝhru yanımdan, yüz cǝfa qaldı mana, 
Cövr bilmǝn, kim, bǝlayi-müntǝha qaldı mana. 
 
Ey pǝri, çox işveyi-hüsninǝ mǝğrur olma kim, 
Mülki-fani sanmagil, kim nǝ sana qaldı, mana. 
 
Ta kim, ol xurşidrux getdi gözümdǝn su tǝki, 
Göz yaşım onun üzündǝn aşina qaldı mana. 
 
Sǝn gedǝndǝn bǝrlü anca zarü ǝfğan etmişǝm, 
Yerü gög, insü mǝlǝk cümlǝ baxa qaldı mana. 
 
Dilbǝrin getdi, Xǝtai, sǝn nedirsǝn dünyanı? 
Çünki can getdi, bu tǝn, yarǝb, niyǝ qaldı mana! 
 


__________________________________________________________________________________________ 
www.ocaq.net 
 
 

Hǝrdǝm ğǝmindǝ nalǝvü ahim yetǝr mana, 
Dünya yüzündǝ ol yüzi-mahim yetǝr-mana. 
 
Isbat qılmışam ruxi-zǝrd, ǝşki-sürximi, 
Dǝviyi-eşqǝ böylǝ güvahim yetǝr mana. 
 
Alǝm xǝlayiqi mǝnǝ cümlǝ hǝsud ola. 
Ol asitanın iti pǝnahim yetǝr mana. 
 
Zahid, ögünmǝ, taleyi-sǝdǝm, deyib yüküş, 
Sǝn var işinǝ bǝxti-siyahim yetǝr mana. 
 
Kǝsmǝ ümidi-rǝhmǝti hǝqdǝn, Xǝtai, sǝn, 
Cümlǝ xǝtadǝ lütfi-ilahim yetǝr mana. 
 
 
* * * 
 
Dilbǝra, ol ay yüzün xyrşidi-tabandır mana, 
Bağçan içindǝn axan su, abi-heyvandır mana. 
 
Mǝscidǝ varmaq nǝ hacǝt, dedim, ey zahid, mana, 
Ruy ilǝ zülfi anın, küfrilǝ imandır mana. 
 
Müddǝilǝr tǝnǝsindǝn sanmanız kim, mǝn dönǝm, 
Ol mǝnim canım içindǝ cani-canandır mana. 
 
Mǝn sǝninlǝ söylǝşǝndǝ gǝr zimistan, gǝr bahar, 
Hǝr nǝ çağ görsǝm sǝni, alǝm gülüstandır mana. 
Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   49


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə