Vegetativ sinir sisteminin effektor liflərinin funksiyasi a saya əzələləri innervasiya edirYüklə 342,39 Kb.

səhifə13/13
tarix03.05.2018
ölçüsü342,39 Kb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13

206

Əzələ təqəllüsündə Ca++əhəmiyyəti nədən ibarətdir?

A) ATFazanı aktivləşdirir  

B) miozini blokada edir  

C) troponini blokada edir  

D) istiliyin udulmasını təmin edir 

E) Na+ionunu azad edir

207


Vegetativ sinir sisteminin fəaliyyəti:  

A) Qeyri-iradidir

B) Qismən iradidir

C) Orqanizmin vəziyyətindən asılı olaraq gah iradi, gah da qeyri 

iradidir

D) Tam iradidir

E) Onurğa beyni səviyyəsində qeyri-iradi, baş beyin səviyyəsində 

iradidir


208

Orta beyinin xüsusi funksiyalarına aiddir

1. Defekasiya    2. Düzləndirmə    3. Tər ifrazı  

4.Poza     5.Ereksiya      6.Eyakulyasiya  

A) 1,2

B) 3,4


C) 5,6

D) 1,6


E) 2,4

209


Monosinaptik onurğa beyni reflekslərinə aiddir:

A) diz, axil  

B) bükmə, diz 

C)  ritmik, diz  

D)  poza, ritmiki  

E)  bükmə, açma  

210

Presinaptik ləngimə harada baş verir?                                      A. Sinir mərkəzlərində                                                                                                     

B.Aksonun sinir ucuna şaxələndiyi yerdə                                               

C.Postqanqlionar sinir ucunun çıxdığı yerdə                                        

D. Preqanqlionda                                                                                               

E. Onurğa beyninin yan nbuynuzunda         

211


 İnsanda beyinciyin çatışmamazlığında baş verir:

1. Xoreya    2. Atoniya     3. Amneziya 

4. Atetoz     5. Hipertonus    6. Hiperkinez  

A)  5,6 


B)  1,2  

C)  2,4  

D)  4,5 

E)  3,4 212

 MSS-də oyanmanın ötürülmçəsinin yüngülləşməsinə aid deyil:                                                                                                                         

MSS sinapslarında nəzərə çarpacaq ekzaltasiya fazası olur              

A. Onlarda refrakterlik fazası olmur    C. Onlarda refrakterlik fazası 

çox olur    D. RNTvə ATF toplanaraq sinaptik yaddaşa səbəb olur     

E. postsinaptik sahədə ATF və RNT toplanır

213

Asetilxolinin oyadıcı təsiri nə ilə əlaqədardır? A)  Kalium kanallarının aktivləşməsi ilə  

B)  Xlor kanallarının aktivləşməsi ilə  

C)  Kalium və natrium kanallarının aktivləşməsi ilə  

D)  Bütün ion kanallarının aktivləşməsi ilə  

E)  Natrium kanallarının inaktivləşməsi ilə 

214


Broka nitq mərkəzi harada yerləşir? 

A) sol yarımkürədə yuxarı gicgah 

qırışığının arxa hissəsində 

B) arxa mərkəzi qırışıqda 

C) qabığın sensomotor sahəsində 

D) sol yarımkürədə aşağı aıln qırışığının 

arxa hissəsində 

E) qabığın görmə sahəsində

215

Neyronun hansı hissəsində fəaliyyət potensialı yaranır? A) dendritlərdə  

B) aksonun uc hissəsində  

C) aksonun başlanğıc seqmentində  

D) substratda  

E) neyronun cismində  

216


Sinir mərkəzləri hansı xüsusiyyətlərə malik deyil?  

A) kimyəvi qıcıqlandırıcılara qarşı yüksək həssaslığa 

B) plastikliyə 

C) oyanmanın summasiyasına  

D) ritmin transformasiyasına 

E) oyanmanın hər 2 tərəfə yayılmasına  

217

Sinir-əzələ sinapsında oyanmanın nəql olunma xüsusiyyətlərinə aşağıdakılardan hansı aid deyil? 

A) oyanmanın böyük sürətlə nəql olunması  

B) kimyəvi maddələrə qarşı yüksək həssaslıq  

C) sinapsların aşağı labilliyə malik olması  

D) sinapsların tez yorulması  

E) oyanmanın birtərəfli nəql olunması  
218

 Əksər sinir hüceyrələrində fəaliyyət potensialı nəyə bərabərdir? 

A) 13-15 mv  

B) 50-70 mv  

C) 120 mv yaxın  

D) 30-45 mv  

E) 10-20 mv  

219


Simpatik sinir liflərinin xüsusiyyətləri: 

1.Qanqlionlarda qırılır 

2.Preqanqlionar lifləri qısadır 

3.Preqanqlionar lifləri uzundur 

4.Postqanqlionar lifləri qısadır 

5.Postqanqlionar lifləri uzundur 

6.Qanqlionlarda qırılmır 

A) 2, 5, 6 

B) 1, 2, 5 

C) 2, 4, 6 

D) 1, 3, 4 

E) 1, 3, 5 

220

Parasimpatik sinir sisteminin mərkəzləri harada yerləşir? A) orta beyində, onurğa beyninin döş və bel seqmentlərinin yan 

buynuzlarında 

B) onurğa beyninin döş və bel seqmentlərinin yan buynuzlarında 

C) uzunsov beyində, onurğa beyninin döş və bel seqmentlərinin 

yan buynuzlarında  

D) ara beyində  

E) orta beyində, uzunsov beyində və onurğa beyninin II oma 

seqmentinin yan buynuzları  

221

Vegetativ sinirlərin mərkəzləri harada yerləşir? A) Onurğa beyində, orta beyində, hipotalamusda  

B) Onurğa beyində, orta beyində, hipotalamusda, beyin 

qabığında, beyincikdə 

C) Onurğa beyində, uzunsov beyində, orta beyində, beyincikdə 

D) Onurğa beyində, uzunsov beyində, orta beyində, 

hipotalamusda 

E) Onurğa beyinində, uzunsov beyində, orta beyində, talamusda  

222


Piramid yolun kollateralları ilə gələn konvergensiyası necə 

adlanır?                                                                                                                

A.  Aksonal- motor- bioloji konvergensiya                                                  

B.Aksonal sensor- bioloji konvergensiya                                           

C.Aksonal motor -multipli -konvergensiya                                              

D. Aksonal piramid  konvergensiya                                                              

E. Aksonal ekstrapiramid konvergensiya 

223


. Hemialgiya ağrıları nə zaman baş verir ?

A) Görmə qabarları patologiyasında 

B) Vegetativ liflərin zədələnməsi və ya qıcıqlanması ilə

C) Sinirlərin zədələnməsi ilə baş verir

D) Koranar qan dövranı çatmamazlığı ilə miokard işemiyası 

nəticəsində

E) Ətrafların amputasıyasından sonra             224

Teta-dalğalar hansı xüsusiyyətlərə malikdir?  

A) 70-80 mkv; 4-6 hs 

B) 70-100 mkv; 8-12 hs 

C) 5-10 mkv; 30-60 hs 

D) 100-150 mkv; 0,5 -4 hs 

E) 200-300 mkv; 100-120 hs 

225


Talamusun iştirak etdiyi mexanizmlər: 

A) Istiliyin tənzimi  

B) Yuxunun tez dalğalı fazası  

C) Motivasiya  

D) Aclıq, susuzluq  

E) Yuxunun ləng dalğalı fazası  

226

Beyin sütunu retikulyar formasiyasının funksiyaları: A) Beyin qabığına qalxan fəallaşdırıcı təsir etmir 

B) Beyin qabığına ümumiyyətlə təsir etmir 

C) Baş beyinin qabıqaltı törəmələrinə ləngidici təsir göstərir 

D) Onurğa beyinin reflektor fəaliyyətinə təsir etmir 

E) Onurğa beyinə ləngidici və yüngülləşdirici təsir 

227


Dərin yuxu zamanı EEQ-da hansı elektrik dalğaları meydana çıxır? 

A) delta dalğalar 

B) teta dalğalar 

C) β- dalğalar 

D) α- dalğalar 

E) qıcolma dalğaları 

228

Nitqin eşitmə mərkəzi harada yerəşir?                                              A.Broka mərkəində(sol yarımkürənin aşağı alın qırışığının arxa 

hissəsində)                                                                                                  

B.   Vernike    mərkəində  (sol yarımkürənin yuxarı gicgah 

qırışığının arxa hissəsində)                                                                         

C. Heşli qırışıında                                                                                                                                      

D .Sensomator zona                                                                                                    

E.  Qabığın prefrontal sahəsində

229


Simpatik sinir sisteminin təsirindən hansı dəyişiliklər olur? 

A) Maddələr mübadiləsi güclənir,qanda qlükozanın miqdarı 

artır,bronxlar genişlənir,bəbəklər genişlənir,immunitet yüksəlir 

B) Bəbəklər daralır,ağız suyu vəzlərinin sekresiyası artır,ürək 

fəaliyyəti və mədə-bağırsaq traktının hərəki fəaliyyəti yüksəlir 

C) Bronxlar genişlənir,diastolik təzyiq artır,bəbəklər 

daralır,maddələr mübadiləsinin tempi azalır 

D) Müdafiə qüvvələri mobilizasiya olur,immunitet zəifləyir,ağrı 

reaksiyası zəifləyir 

E) Qan təzyiqi yüksəlir,toxumalarda oksidləşmə prosesi 

zəifləyir,mərkəzi sinir sisteminin oyanıcılıq qabiliyyəti 

azalır,anabolik reaksiyalar sürətlənir 
230

Vegetativ sinir sisteminin aşağıdakı xüsusiyyətləri vardır: 

A) Preqanqqlionar sinir lifləri A , postqanqlionar sinir lifləri C 

tipinə uyğun gəlir. Qanqlionlar bilavasitə üzvlərə yaxın 

yerləşmişdir 

B) Oyanıcılıq qabiliyyəti və funksional labilliyi aşağıdır, oyanmanın 

nəqlolunma sürəti azdır; fəaliyyət potensialı iz potensialı 

hesabına uzanır, qanqlionlarda oyanmanın zamana və məkana 

görə summasiyası olur 

C) Oyanıcılıq qabiliyyəti aşağıdır, funsional labilliyi yüksəkdir, 

qanqlionar quruluşa malikdir, preqanqlionar liflərin uclarnıdan 

noradrenalin sintez olunur. 

D) Oyanıcılıq qabiliyyəti yüksəkdir, funksional labilliyi yüksəkdir

oyanmanın nəqlolunma sürəti aşağıdır, fəaliyyət potensialının 

davam etmə müddəti qısadır, qanqlionlara zamana görə 

summasiya olur. 

E) Qanqlionar quruluşa malikdir, qanqlionlar onurğa beyninin 

arxa köklərində yerləşir, postqanqlionar sinir liflərinin uclarından 

asetilxolin xaric olur

231


Şərti refleks haqqında hansı düzgün deyil ?

A) Daimi olmur

B) Həyat boyu olur

C) Sönür və bəzən itir

D) Növə məxsus olur

E) Fərdi xarakter daşıyır                    

232

Beta-adrenoreseptorlar harada yerləşir ? A) dalaqda, qaraciyərdə, MSS-də 

B) gözün qüzehli qişasının dairəvi əzələlərində  

C) uşaqlıqda  

D) bronxların dairəvi saya əzələlərində 

E) dərinin və daxili üzvlərin qan damarlarının saya əzəzlələrində 

233


Eritrositlərinin çökmə sürətinin artmasına ən çox təsir göstərən 

zülal hansıdır? 

A) fibrinogen 

B) hageman amili  

C) properdin  

D) qlobulin 

E) albumin 

234


Hansı maddələr qanın laxtalanmasını ləngidir? 

A) Trombin, K vitamini, adrenalin, Ca++ 

B) Adrenalin, heparin, K vitamini  

C) Heparin, hirudin, plazmin, natrium sitrat  

D) Fibrin, antitrombin III 

E) Glükokortikoidlər, somatotropin 
235

Simpatik sinirlərin qıcıqlandırılması ürəkdə hansı nəticələr verə 

bilər?  

A) Spontan depolyarizasiyanı zəiflədər  

B) Spontan depolyarizasiyanı sürətlədirər  

C) Ca2+ ionları üçün keçiriciliyi azaldar  

D) Əzələnin yığılma qüvvəsini azaldar  

E) Qulaqcıq və mədəciklərin oyanmaları arasında vaxtı uzadar  

236

Fantom ağrıları nə zaman baş verir ?A) Sinirlərin zədələnməsi ilə baş verir

B) Görmə qabarları patologiyasında 

C) Vegetativ liflərin zədələnməsində

D) Koranar qan dövranı çatışmamazlığı ilə miokard işemiyası 

nəticəsində

E) Ətrafların amputasiyasından sonra                

237

Azan sinir mərkəzi harada yerləşir? A) İntramural qanqlionda 

B) Onurğa beyinin beş yuxarı döş seqmentinin yan buynuzlarında  

C) Prevertebral və paravertebral qanqliolarında  

D) Onurğa beyinin üç aşağı boyun seqmentinin yan buynuzlarında  

E) Uzunsov beyində  

238


. “Baş beyin reflekslər” əsərini kim yazmışdır ?

A) İ.M.Seçenov

B) İ.P.Pavlov

C) P.K.Anoxin

D) Hipokrat

E) Aristotel                    

239

Simpatik sinirlərin tonusunun artması ürəyə necə təsir göstərir? A) natrium ionları üçün keçiciliyi azaldır  

B) ürək təqəllüsünün qüvvəsinin və tezliyini artırır  

C) oyanıcılığı və keçiciliyi azaldır  

D) ürək təqəllüsünün qüvvəsini və tezliyini azaldır 

E) asta diastolik depolyarizasiyanın sürətini azaldır  

240


Hərəki nitq mərkəzi harada yerəşir?                                              

A.Broka mərkəində(sol yarımkürənin aşağı alın qırışığının arxa 

hissəsində)                                                                                                  

B.   Vernike    mərkəində  (sol yarımkürənin yuxarı gicgah 

qırışığının arxa hissəsində)                                                                         

C. Sol yarımkürədə aşağı təpə qırışığında                                                                                                                                  

D .Sensomator zona                                                                                                    

E.  Qabığın prefrontal sahəsində
241

Bədən şirələri” haqqında təlimi kim kəşf edib ?

A) İ.P.Pavlov

B) Hipokrat

C) P.K.Anoxin

D) İ.M.Seçenov 

E) H.A.Bernşteyn                         

242


 Qabığın neçənci təbəqəsi multiform adlanır ?

A) IV


B) VI

C) III


D) V

E) II                      

243

Saya əzələlərinin fəaliyyət potensialının yaranmasında əsas rol oynayan ion?

A)Ca


B)Na

C)Cl


D)K

E)H


244

Mielinli sinir haqqqında deyilənlərdən hansı səhvdir?

A) skelet əzələlərini innervasiya eden sinirlərdə olur

B)Vegetativ sinir sistemindədə olur

C)2 funksiya yerinə yetirir

D)maddələr mübadiləsində iştirak edir.

E)akson silindrinin inkisafi prosesində istirak etmir

245


Aşağıdakı proseslərdən hansı yanlışdır?

A)sinirin regenerasiyası ləng gedir

B)sinir lifləri hüceyrə cismi ilə əlaqəsi olmadan qala bilməzlər

C)Mielinli qişanın trofiki funksiyası var

D)sinirin regenerasiyası cəld gedir

E)periferiyada sinapslar 3 əsas elementdən ibarətdir

246

Əzələ yorulması nəyə deyilir?A)Orqanizmin əzələ fəaliyyətinin azalmasına yorulma deyilir

B)Əzələ fəaliyyətinin artmasına yorulma deyilir

C)Labilliyin yaranmasına yorulma deyilir

D) Parabiozun yaranmasına yorulma deyilir

E)əzələnin dartilmasına yorulma deyilir

247


Əzələ hipertrofiyası nədir?

A)Əzələnin kütləsinin artmasına deyilir

B)Əzələnin işsizliyinə deyilir

c)Əzələnin yığılmasına deyilir

D)əzələnin dartilmasına deyilir

E)Əzələnin uzanmasına deyilir
248

Saya əzələlərin xüsusiyyətinə aid deyil

A)Uzun müddət toniki yığılmaq qabiliyyətinə malikdir

B)Ləng yığılmaga malikdiler

C)daxili üzvlərdə yerləsillər

D)Dəridə yerləsillər

E)Saya əzələnin plastiklik xüsusiyyıti yoxdur

249


Sinir reseptorları nələrdən ibarıtdir?

A)Sinir ucları və xüsusi reseptorlardan

B)Əzələ liflərindən

C)Effektor hissəciklərdən

D)İşci orqandan

E)Sinir sonluqlarından

250

Sinapsların xüsusiyyətinə aid deyil?A)Yüksək labillik

B)Tez yorulma

C)Sinaptik ləngimə

D)Aşağı labillik

E)Oyanmanın summasiyası

251


Sinapslara aid xüsusiyyətə aid deyil

A)Sinapslar farmakoloji maddələrə həssasdır

B)Kimyəvi zəhərlərə qarşı həssasdır

C)Oyanmanın summasiyası vardır

D)Bunlarda sinaptik yaddas yarana bilir

E)Kimyəvi zəhərlərə qarsi həssas deyillər

252

Tam orqanizmdə yorulma baş verir?A)sinir mərkəzlərində

B)sinirdə

C)qlial hüceyrələrdə

D)sinir-əzələ sinapslarında

E)əzələ liflərində

253


Qan qruplarını ilk dəfə hansı alimlər kəşf etmislər?

A)Meçnikov

B)Pavlov

C)Lui Paster

D)Landşteyner və Yanski

E)Flemminq

254

Bioloji qıcıqlandırıcılara verilənlərdən hansı aiddir?a)temperatur

b)təzyiq


c)bakteriyalar

d)ultrabənövşəyi şüalar

e)elektrik   255

Parabioz nədir?

a)membranın uzunmüddətli dayanıqlı depolyarizasiyası və ya 

onun oyanıcılığının tam azalması

b)oyanıcılığın artması , membranın keçiriciliyinin tam artması

c)qıcıqlandırıcı amillərin dəyişilməsi

d)hüceyrə membranının keçiriciliyinin pozulması

e)heç biri 

256

İzotonik təqəllüsdə əzələ lifində hansı dəyşikliklər baş verir?a)əzələ lifi qısalır gərginlik artır

b)yalnız əzələ lifi qısalır

c)yalnız gərginlik artır

d)gərginlik azalıre)əzələ lifi qısalır  gərginlik sabit qalır   Dostları ilə paylaş:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə