Vendim nr. 480, datë 2015 PËr miratimin e rregullave teknike për aparatet marrëSEYüklə 189,54 Kb.

səhifə6/6
tarix14.09.2018
ölçüsü189,54 Kb.
1   2   3   4   5   6

 

1.2.6.2.2.2 Sistemi me fluks bitesh HE AAC

Marrësi i nivelit HDTV duhet të ketë aftësinë e procesimit të flukseve HE AAC. 

Marrësi duhet të jetë i aftë të ofrojë formatet e mëposhtme në konektorin e daljes HDMI: 

- Kalimin e fluksit vendës të biteve (bit stream) HE AAC; 

Transkodimin e fluksit të biteve shumëkanalësh HE AAC (Multi-channel HE AAC) në AC3 ose DTS; 

-  PCM stereo nga fluksi i biteve të dekoduar ose të përzier (down-mixed). 

Formatet e mëposhtme janë opsionale për konektorin e daljes HDMI: 

-  PCM shumëkanalëshe (multi-channel) nga fluksi i biteve i dekoduar; 

- Kalim i fluksit të biteve DTS. 

Marrësi duhet të jetë i aftë të ofrojë formatet e mëposhtme në konektorin S/PDIF: 

- PCM stereo nga fluksi i biteve të dekoduar ose të përzier (down-mixed); 

-  Fluks bitesh shumëkanalëshe HE AAC të transkoduara në AC3 ose DTS. 

Kalimi i fluksit të biteve DTS në konektorin S/PDIF është opsional. Marrësi duhet: 

-

 të jetë i aftë të dekodojë nivelin 2 HE AAC (mono, stereo) me shpejtësi kampionimi prej 48 

kHz sipas ETSI TS 101 154 [3], Annex C

-

 

të jetë i aftë të dekodojë nivelin 4 HE AAC Level 4 (multi-channel, deri në 5.1) me shpejtësi kampionimi prej 48 kHz sipas ETSI TS 101 154 [3], Annex C (down-mix); 

-

 të jetë i aftë të transkodojë nivelin 4 HE AAC Level 4 (multi-channel, deri në 5.1) me 

shpejtësi kampionimi prej 48 kHz sipas ETSI TS 101 154 [3], Annex C në AC3 ose DTS. 

Nëse mbështetet, transkodimi në flukset audio AC3 duhet të jetë sipas ETSI TS 102 366 

[33] me shpejtësi të fiksuar prej 640 kbit/s. 

Nëse mbështetet, transkodimi në flukset audio DTS duhet të jetë sipas TS 102 114 [24] me 

shpejtësi të fiksuar prej 1,536 Mbit/s. 

Marrësi i nivelit HDTV duhet të mbështetë përdorimin e metadatave HE AACC të 

mëposhtme të inkorporuara në fluksin audio kur dekodon HE AAC dhe transkodon HE AAC 

shumëkanalëshe (multi-channel) në AC3 ose DTS: 

 

 6

 High Efficiency AAC (Advanced Audio Coding). 

 

 

- 

Kontrollin dinamik të rendit (Dynamic Range Control) sipas ISO/IEC 14496-3 [34]; 

-

 

Nivelin e referencës së programit (Program Reference Level) sipas ISO/IEC 14496-3 [34]; -

 

Parametrat e miksimit (përzierjes) (Mix Down Parameters) sipas pjesës “Transmetimi i të dhënave ndihmëse MPEG4” (Transmission of MPEG4 Ancillary Data) të specifikimeve DVB, 

ETSI TS 101 154 [3]. 

1.2.7 

Mënyra radio (Radio modeSTB-ja duhet të lejojë marrjen dhe operimin (komutimin midis kanaleve) e DVB-T RADIO 

bazike pa ekran TV. Kjo mund të bëhet me një buton radio/TV, buton në pllakën e përparme 

ose në telekomandë (remote control). 

Në rastin e një shfaqjeje alfanumerike (opsionale) në STB, shfaqja duhet të jetë e gjerë aq sa 

të lejojë gjatësinë e plotë të emrit të stacionit (deri në 8 karaktere). 

Nëse një fluks DVB etiketohet si një “Radio shërbim”, ai duhet tregohet gjithmonë nga STB-

ja në listën e radiokanaleve edhe nëse do të ketë një video fluks elementar të dërguar në paralel. 

1.2.8  Zgjerimi i software-it të sistemit (System software upgrade

Marrësi duhet të ofrojë të paktën një mekanizëm për zgjerimin e software-it të sistemit. Marrësit e nivelit HDTV duhet të mbështetin përdorimin e procedurës së zgjerimit të software-

it të sistemit OTA (OTA System Software Update procedure) sipas ETSI TS 102 006 [12]. Prodhuesi 

duhet të japë procedurën dhe funksionet që kryejnë zgjerimin (upgrade) në marrës. 

Marrësi duhet të ofrojë një mekanizëm për të detektuar software të korruptuar sistemesh të 

ngarkuara, përpara se këta software të përdoren për të zëvendësuar software-in aktual në punë. 

Nëse  software-i i sistemit është i korruptuar, marrësi duhet të mbajë versionin aktual (në 

punë) të software-it të sistemit, duke e bërë marrësi përsëri operacional. Nëse veprohet kështu 

dështimi i ngarkimit (download-imit) duhet t’i tregohet përdoruesit me një mesazh gabimi (error

që mund të përdoret në kontakt me zyrën e marrëdhënieve me abonentët. Duhet të bëhet e 

mundur për përdoruesin të abortojë ngarkimin (download) (në zonat me cilësi të ulët marrjeje, 

ngarkimi mund të marrë kohë shumë të gjatë) dhe marrësi mund të mbetet operativ duke 

përdorur versionin aktual të software-it të sistemit. 

Prodhuesi i marrësit duhet të ofrojë skedarin (file) binar të kërkuar MPEG-2 TS (MPEG-2 

TS  binary file) (që përmban vetëm shërbimin e aplikueshëm SSU dhe të gjithë sinjalizimin 

(PSI/SI), të nevojshëm për një zgjerim (upgrade) të suksesshëm) të projektuar për transmetimin 

ciklik të secilit version të ri të ngarkimit të SS-së (System Software). Për secilin nga versionet e reja 

të  SS-së së ngarkimit, prodhuesi duhet t’i japë operatorit të rrjetit të gjitha dokumentet e 

nevojshme të përshkrimit për transmetimin e software-it të ri. Prodhuesi është përgjegjës për 

dhënien dhe shpërndarjen e njoftimeve për SS. 

1.2.9 Middleaware 

1.2.9.1  Informacioni i shërbimit (Service information

Marrësi duhet të ketë SS (System Software) për interpretimin dhe përdorimin e informacionit të 

shërbimit aktiv dhe kontrollin e hardware/software-it lokal, sipas EN 300 468 [10] dhe ETSI TR 

101 211 [11]. 

Marrësi duhet të jetë i aftë të procesojë tabelat PSI/SI për të dyja flukset e transportit (TS-

Transpport stream) si “Actual” dhe “Other”. 

Tabelat e mëposhtme janë një paketë tabelash të detyrueshme që marrësi duhet të jetë i aftë t’i 

procesojë: 

NIT, CAT, PAT, PMT, SDT, EIT, TDT, TOT 

Marrësi duhet të ofrojë funksionet bazë të EPG-së, me qëllim që të paraqesë: 

EIT aktuale (i tanishëm/pasues/i programuar (scheduled)). - EIT tjetër (i tanishëm/pasues/i programuar (scheduled)). 

1.2.9.2  Navigatori (Ndërfaqja e përdoruesit - User Interface

Navigatori duhet të paraqitet në gjuhën shqipe dhe do të mbështetë karakteret/germat nga 

tabelat e kodeve të përcaktuara në grupin e standardeve ISO/IEC 8859-x. 

Standardi individual për Shqipërinë: 

-  ISO/IEC 8859-1 [23] (Latin-1 Western European) ku mbështeten gjuhët gjermane, 

italiane dhe shqipe. 

Duhet të mbështeten të gjitha gjuhët e mundshme, me qëllim që përdoruesi të zgjedhë 

gjuhën, sipas preferencës së tij. 

Përdoruesi duhet të jetë i aftë të vendosë preferencë të depozitueshme (të ruajtura) për gjuhën audio default

7

. Nëse një fluks audio për një gjuhë audio default është i disponueshëm, marrësi duhet të zgjedhë automatikisht atë fluks audio. 

Marrësi duhet të ofrojë  një EPG bazë për shfaqjen e EIT-së së tanishme/pasuese (Present /Following) (përshkruesi i shkurtër i ngjarjes (short  event descriptor), përshkrues i zgjeruar i 

ngjarjes (extended event descriptor), përshkrues i përmbajtjes (content descriptor). Po ashtu, tabela e 

programimit  EIT (EIT Scheduling table) duhet të paraqitet brenda një navigatori marrësi të 

disenjuar nga firma prodhuese. 

1.2.9.3 

Teleteksti 

Marrësi i nivelit SDTV duhet të ofrojë të paktën opsionet e mëposhtme për paraqitjen e teletekstit: - Nëpërmjet futjes së të dhënave të teletekstit në VBI

8

 - në e daljes video analoge CVBS9

. Futja 


duhet të jetë konform ITU-R BT.653-3 [18] dhe kërkesave për nivelin 1.5 të përcaktuara në ETS 

300 706 [22]. 

-  Nëpërmjet paraqitjes së teletekstit brenda navigatorit të marrësit. 

1.2.9.3.1 Teleteksti për marrësin e nivelit HDTV 

Marrësi i nivelit HDTV duhet të jetë i aftë të shfaqë (EBU) teletekst (faqet normale teletekst 

dhe faqet e subtitruara teletekst), duke përdorur OSD-në, që plotëson kërkesat për nivelin 1.5 në 

ETSI EN 300 706 “Specifikimet e përmirësuara teletekst” (Enhanced Teletext Specification). (Rifutja e 

të dhënave teletekst në VBI-në e videosinjalit për faqet e teletekstit nuk mjafton, pasi sinjali VBI 

nuk është caktuar për HDMI. Prandaj të gjithë marrësit e nivelit HDTV duhet të implementojnë 

një dekoder teletekst të plotë të nivelit 1.5 (full Teletext decoder level 1.5). 

1.2.9.4 

Subtitrimi 

Marrësi duhet të jetë i aftë të dekodojë dhe të shfaqë shërbimet e subtitrimit DVB, të cilat 

transmetohen konform ETSI EN 300 743 [27], përfshirë dhe karakteret nga tabelat e kodeve të 

paraqitura nga secili vend në kapitullin 1.2.9.2. 

Marrësi i nivelit HDTV duhet të përfshijë germa (font/s) default me lexueshmëri të mirë për 

të gjitha mënyrat e videorezolucionit në dalje për SDTV dhe HDTV. 

 

 7

 

E vendosur nga fabrika. 

8

 Vertical Blanking Information.

 

9 

Composite Video Baseband Signal.

 

  

Marrësi i nivelit HDTV duhet të jetë i aftë të përshkallëzojë subtitrimin DVB SDTV dhe 

subtitrimin teletekst EBU (EBU Teletext subtitling) për një shërbim me video HDTV, me synimin 

për të mbajtur të njëjtën përmasë relative, si dhe subtitrimi DVB SDTV brenda një videoje grid 

SDTV. 

1.2.9.5 Konfigurimet nga përdoruesi (User settingsPërdoruesi duhet të jetë i aftë të depozitojë preferencat në memorien e qëndrueshme. 

Marrësi duhet të ofrojë një funksion për të rivendosur (Reset) të gjithë parametrat sipas 

parametrave të fabrikës, duke fshirë të gjitha listat e shërbimeve, preferencat e përdoruesit etj. 

Pas rivendosjes, marrësi duhet të futë gjendjen e instalimit. 

1.2.10 Telekomandimi (Remote control

Marrësi duhet të ketë një kontroll në distancë të përdorshëm lehtësisht. Funksionimi i 

kontrollit në distancë mund të përcaktohet nga prodhuesi. 

Konfigurimi i fabrikës (Factory presets

Për marrësit e nivelit SDTV dhe HDTV duhet të bëhet konfigurimi i mëposhtëm (ose një 

njoftim special duhet të vendoset ku të shpjegohet se si të vendosen këta parametra): 

-

 

Gjuha  Default  për ndërfaqen e përdoruesit dhe subtitrimin të vendoset në shqip, siç përcaktohet në kapitullin 1.2.9.2; 

-

 Kodi i faqes Default të vendoset në shqip, siç përcaktohet në kapitullin 1.2.9.2; 

-

 Ushqyesi DC i antenës, të vendoset në off; 

-

 Subtitrimi: ON (enabled); 

-

 Formati i daljes analoge: 4:3; 

-

 Konversioni “16:9 letterbox”: ON; 

-

 Zgjerimi I SS OTA (OTA System Software Upgrade: ON (enabled); 

-

 Dalja Default audiodigjitale të vendoset në PCM Stereo sipas IEC 60958 [20]. 

 

  


 

 

Terminologjia: QEF  –  (Quasi-Error-Free) do të thotë më pak se një gabim i pakorrektuar për orë që i 

korrespondon (MPEG TS Packet Error Rate) PER= 10-7 ose BER = 10-10 deri në 10-11 në hyrje 

të demultipleksit MPEG-4 dhe MPEG-2 . 

Termi “MARRËS” u referohet të gjitha pajisjeve, të afta për të marrë dhe dekoduar sinjale 

DVB-T2/MPEG-4  që suporton dhe DVB-T/MPEG-2,  me  qëllim  që  të  shfaqet  përmbajtja 

AUDIO dhe VIDEO (iDTV, STB, pajisje të tjera).  

Lista e shkurtimeve: 

3DTV 3D Television 

AAC Advanced Audio Coding 

AC3 Digital audio compression standard, known as Dolby Digital 

ASO Analogue switch-off 

AV Audio Visual 

AVC Advanced Video Coding 

CA Conditional Access 

CAT Conditional Access Table 

CBR Constant Bit Rate 

CI Common Interface 

COFDM Coded Orthogonal Frequency Division Multiplexing 

CVBS Composite Video Baseband Signal 

DTT Digital terrestrial television 

DVB-H Digital video broadcasting - Handheld 

DVB-T Digital Video Broadcasting - Terrestrial 

DVB-T2 Digital Video Broadcasting – Second Generation Terrestrial 

E-AC3 Enhanced AC3, known as Dolby Digital Plus 

EIT Event Information Table 

EN European Norm 

EPG Electronic Programming Guide 

ETSI European Telecommunication Standards Institute 

HDMI High-Definition Multimedia Interface 

HDTV High Definition Television 

HE-AAC High Efficiency AAC 

HRT Croatian Radio and Television 

iDTV Integrated Digital TV set 

ISO International Organization for Standardization 

ITU International Telecommunication Union 

MFN Multi Frequency Network 

MHP Multimedia Home Platform 

MPEG Moving Pictures Expert Group 

MUX Multiplex 

NIT Network Information Table 

NF Noise Figure 

PAT Program Association Table 

PCM Pulse Coded Modulation 

PMT Program Map Table 

PSI Program Specific Information 

QAM Quadrature Amplitude Modulation 
QEF Quasi Error Free 

QPSK Quaternary Phase Shift Keying 

RFRadio Frequency

 

RGB Red Green Blue RTRS Radio Television of Republic of Serbia 

SDT Service Description Table 

SDTV Standard Definition Television 

SFN Single Frequency Network 

SI Service Information 

STB Set-top Box 

TDT Time and Date Table 

TOT Time Offset Table 

TS Transport Stream 

UHF Ultra-High Frequency 

VBI Vertical Blanking Information 

VBR Variable Bit Rate 

VHF Very-High Frequency 

Dokumentet referencë: 

[I] 

EN 300 744 DVB Framing structure, channel coding and modulationfor digital terrestrial television. (ETSI) 

[2] IEC 60169-2, part 2 Radio-frequency connectors. Part 2: Coaxial unmatched connector. 

[3] ETSI TS 101 154 Digital Video Broadcasting (DVB); Implementation guidelines for the 

use of MPEG-2 Systems, Video and Audio in satellite, cable and terrestrial broadcasting 

applications. 

[4] ISO/IEC 14496-10 Information technology -Coding of audio-visual objects - Part 10: 

Advanced Video Coding 

[5] ISO/IEC 13818-1 Information technology -Generic coding of moving pictures and 

associated audio information: Systems 

[6] ISO 639.2 Code for the representation of names of languages 

[7] ITU-T V. 92 Enhancements to Recommendation V.90 

[8] EN 50049-1 Domestic and similar electronic equipment interconnection requirements: 

Peritelevision connector 

[9] EN 50157-2-1 Domestic and similar equipment interconnection requirements: AV link-

Part 2-1: Signal quality matching and automatic selection of source devices. 

[10] EN 300 468 Digital Broadcasting Systems for television, sound and data services; 

Specification for service information (SI) in Digital Video Broadcasting (DVB) Systems. 

[II] 


ETSI TR 101 211Guidelines on Implementation and Usage of Service Information 

(SI) 


[12] ETSI TS 102 006Digital Video Broadcasting (DVB); Specification for System Software 

Update in DVB Systems. 

[13] ETS 300 231 Television systems; Specification of the domestic video Programme 

Delivery Control system (PDC). 

[14] ETSI ES 202 130 Human Factors (HF); User Interfaces; Character repertoires, ordering 

rules and assignments to the 12-key telephone keypad. 

[15] ETSI EN 300 472 Conveying ITU-R System B Teletext in DVB bit streams 

[16] ETSI EN 301 775 Conveying VBI data bit streams 

[17] ISO/IEC 13818-2 Information technology -Generic coding of moving pictures and 

associated audio information - Part 2: Video 

[18] ITU-R BT.653-3 Teletext systems [19] EN 50221Common Interface Specification for Conditional Access and other Digital 

Video Broadcasting Decoder Applications. 

[20] IEC 60958 Digital Audio Interface 

[21] IEC 61937 Digital audio - Interface for nonlinear PCM encoded Document 

name/version: audio bit streams applying IEC 60958. 

[22] ETS 300 706 Enhanced Teletext Specification. 

[23] ISO/IEC 8859-1Information technology - 8bit single-byte coded graphic character sets - 

Part 1: Latin alphabet No. 1 

[24] ETSI TS 102 114 DTS coherent acoustics; Core and extensions. 

[25] IEC 62216-1 Digital terrestrial television receivers for the DVB-T system – Part 1: 

Baseline receiver specification. 

[26] CEA 770.3 High Definition TV Analogue Component Video Interface. 

[27] EN 300 743 Subtitling systems 

[28] EN 50049-1 Domestic and similar electronic equipment interconnection requirement: 

Peritelevision Connector. 

[29] HDMI HDMI Licensing, LLC: HDMI, “High- Definition Multimedia Interface”, rev. 

1.3A, October 10, 2006. 

[30] CEA 861- D Consumer  Electronics 

Association (CEA): A DTV Profile for Uncompressed High Speed Digital Interfaces, July 18, 

2006. 


[31] EICTA HD Extension to IEC 62216-1 “High Definition” extensions to the IEC 62216-1 

“Digital Terrestrial Television Receivers for the DVB-T System”. 

[32] IEC 60603-14Connectors for frequencies below 3 MHz for use with printed boards – 

Part 14: Detail specification for circular connectors for low-frequency audio and video 

applications such as audio, video and audiovisual equipment. 

[33] ETSI TS 102 366 Digital Audio Compression (AC-3, Enhanced AC-3) Standard 

[34] ISO/IEC 14496-3 ISO/IEC: Information technology -- Coding of audiovisual objects -- 

Part 3: Audio 

[35] EN 302 755 Frame structure channel coding and modulation for a second generation 

digital terrestrial television broadcasting system (DVB-T2). 

[36] ISO/IEC 8859-16 Information technology - 8bit single-byte coded graphic character sets 

-Part 16: Latin alphabet No. 10 

[37] IRD GUIDELINES FOR THE 

DVB-T (S) PLATFORM AUSTRIA 

– Interactive profile 

The Interactive Profile defines requirements to receive digital broadcast with support for 

enhanced applications and for an interaction channel. 

[38] IRD GUIDELINES FOR THE 

DVB-T (S) PLATFORM AUSTRIA 

– Enhanced profile 

The Enhanced Profile defines requirements to receive digital broadcast with support for 

enhanced applications. 

[39] IRD GUIDELINES FOR THE 

DVB-T (S) PLATFORM AUSTRIA 

– Zapping profile 

The Zapping Profile defines requirements to receive digital broadcast. The requirements for 

this profile are based on the DVB Specification. 

[40] Recommendation on minimum 

Receiver technical requirements for 

The reception of DVB-T and DVB-T2 
Signal in the Republic of Croatia 

The Croatian Post and Electronic Communications Agency (HAKOM) has issued this 

document as a recommendation regarding the minimum technical requirements to be met by 

DVB-T and DVB-T2 receivers in order to facilitate high- quality reception of basic digital 

terrestrial television services in the Republic of Croatia. 

[41] DGTVi D-Book 1.3 (rev. 2) 

Compatible DTV receivers for the Italian market: baseline requirements. 

[42] DGTVi Z-Book 1.3 (rev. 2) 

Compatible DTV zapper receivers for the Italian market: baseline requirements. 

[43] HD Book (final 1.0) 

Compatible High Definition receivers for the Italian market: baseline Requirements. 

[44] Requirement specifications 

For DVB-T receivers used in Republic of Slovenia 

The document represents minimum requirements for DVB-T receivers used in Republic of 

Slovenia. 

[45] Test specifications for DVB-T receivers used in Republic of Slovenia 

Test specifications are established in order to ensure that decoders comply with the common 

minimum requirements for use in Republic of Slovenia. 

[46] NorDig unified requirements for integrated receiver decoders 

Document specifies a set of equipment requirements for reception of DVB-based and related 

services from cable, satellite and/or terrestrial broadcast networks. 

[47] NorDig unified test specifications for integrated receiver decoders 

Common test specifications are established in order to ensure that decoders comply with the 

common minimum requirements. 

[48] ISO/IEC 8859-2 Information technology - 8bit single-byte coded graphic. 

character sets - Part 2: Latin alphabet No. 2 

[49] ISO/IEC 8859-5 Information technology - 8bit single-byte coded graphic 

character sets - Part 5: Latin/Cyrillic alphabet  

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə