Vətəndaşların


FƏSİL 4.  MÜLKİ HÜQUQİ MÜQAVİLƏLƏRYüklə 0,57 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə11/23
tarix13.11.2017
ölçüsü0,57 Mb.
#9731
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   23

FƏSİL 4.  MÜLKİ HÜQUQİ MÜQAVİLƏLƏR 

 

4.1. Mölki höquqi möqavilÿlÿr vÿ onlarûn baülanmasûnû øÿrtlÿndirÿn hallar  

Biz yuõarûda ÿmÿk möqavilÿsi, înun baülanma qaydalarû, ÿmÿk möqavilÿsinin 

nömunÿvi fîrmasû vÿ îna dair izahatlarû tÿqdim åtdik. Qåyd ådilmÿlidir ki, 

mölki höquqi möqavilÿlÿr ÿmÿk möqavilÿsini ÿvÿz etmir, bununla belÿ 

praktikada  ÿmÿk möqavilÿsi ilÿ yanaøû  hÿr hansû iøin gþrölmÿsinÿ vÿ 

õidmÿtin gþstÿrilmÿsinÿ gþrÿ Mölki-höquqi möqavilÿlÿr dÿ baülanûla bilÿr.  

 

Mölki-höquqi möqavilÿlÿr baülamaq ö÷ön zÿmin yaradan ÿlamÿtlÿri gþstÿririk. Bunlar: 

  

Kînkråt iølÿrin gþrölmÿsi, yaõud õidmÿtlÿrin gþstÿrilmÿsi möqavilÿ 

ÿsasûnda hÿyata kå÷irilir vÿ birdÿfÿlikdir vÿ uzunmöddÿt davam åtmir; 

 Èø÷i þz iøini þzö möÿyyÿn ådir vÿ möÿssisÿdaõili ÿmÿk qaydalarûna 

tabå dåyil; 

 

İø÷iyÿ þdÿniø sîn nÿticÿyÿ uyüun îlaraq vårilir.  

Qåyd îlunduüu kimi ÿmÿk möqavilÿlÿrinin baülanmasûnûn höquqi ÿsasû ßmÿk 

Mÿcÿllÿsi, mölki-höquqi möqavilÿnin baülanmasûnûn höquqi ÿsasû isÿ Mölki 

Mÿcÿllÿ ilÿ tÿnzimlÿnir. 

 

Mölki- höquqi möqavilÿlÿr Mölki Mÿcÿllÿyÿ uyüun îlaraq pîdrat, icarÿ, daøûnma vÿ s. möqavilÿlÿri øÿklindÿ baülanûlûr. Tÿrÿflÿr mölki höquqi 

möqavilÿdÿ  ÿmÿyin þdÿnilmÿsi, iølÿrin yårinÿ yåtirilmÿ möddÿtlÿri  ilÿ baülû 

praktiki îlaraq  istÿnilÿn øÿtlÿri qîya bilÿrlÿr.  

Mÿsÿlÿn, pîdrad möqavilÿsinÿ ÿsasÿn sifariø÷i höquqi vÿ ya fiziki øÿõsÿ hÿr 

hansû bir ÿøyanû hazûrlamaq, tÿmir åtmÿk, åmal åtmÿk vÿ s. hÿvalÿ ådir. 

Pîdrat÷û isÿ þz nþvbÿsindÿ hÿmin iøi möqavilÿdÿ nÿzÿrdÿ tutulan möddÿt 

ÿrzindÿ vÿ möqavilÿnin digÿr øÿrtlÿrinÿ uyüun îlaraq hazûrlayûb sifariø÷iyÿ 

tÿhvil vårmÿlidir. Sifariø÷i isÿ þz nþvbÿsindÿ mövafiq þdÿniøi hÿyata 

kå÷irmÿlidir. 

Bu möqavilÿ 

 

Praktik îlaraq bötön tÿsÿrröfat fÿaliyyÿtini ÿhatÿ ådÿ bilÿr;  

Pîdrat möqavilÿsi hÿmiøÿ gþrölÿn iøin maddi nÿticÿsi ilÿ baülû îlmalûdûr; 

 Möqavilÿdÿ mötlÿq iøin baølanmasûnûn vÿ baøa ÷atmasûnûn  möddÿtlÿri 

gþstÿrilmÿlidir; 

 

Pîdrat÷ûya þdÿnilÿcÿk mÿblÿü möqavilÿdÿ ÿks îlunmalûdûr;  

28 

İølÿrin qÿbulu vÿ nÿticÿnin tÿhvil vårilmÿsi mövafiq aktla hÿyata kå÷irilmÿlidir. 

Qåyd îlunduüu kimi bu tip muqavilÿlÿri hÿr zaman baülamaq îlmaz. ßgÿr 

ÿmÿk möqavilÿsi mÿqsÿdyþnlö øÿkildÿ pîdrat yaõud hÿr hansû mölki-höquqi 

möqavilÿ ilÿ dözgön îlmayaraq ÿvÿzlÿnmiødirsÿ înda bu sÿnÿdin hå÷ bir 

höquqi ÿhÿmiyyÿti yîõdur 

Bununla bålÿ mölki-höquqi möqavilÿ iøÿgþtörÿn ö÷ön bir sûra ÿlvåriøli øÿrait 

yaradûr. 

Î cömlÿdÿn: 

 

Bålÿ möqavilÿlÿr ÿmÿk möqavilÿsindÿn fÿrqli îlaraq iøÿgþtörÿnin özÿrinÿ ÷îõsaylû þhdÿliklÿr qîymur; 

 İøÿgþtörÿn bir sûra vårgilÿrin þdÿnilmÿsindÿn, iø÷ini sûüîrtalamaqdan 

vÿ s. azad îlur. 

 

Diqqÿt: 


ßmÿk möqavilÿsinin mÿqsÿdli øÿkildÿ vÿ lözum îlmadan mölki-

höquqi möqavilÿ ilÿ ÿvÿzlÿnmÿsi iø÷inin höquqlarûnû pîzmaqla yanaøû 

iøÿgþtörÿnin dÿ özÿrinÿ mÿsuliyyÿt qîyur vÿ bu iøÿgþtörÿnin cÿzalanmasû ilÿ 

nÿticÿlÿnÿ bilÿr. 

5 saylы  яlavяdя   mölki-höquqi möqavilÿlÿrdÿn birinin-pîdrat möqavilÿsinin 

nömunÿvi fîrmasûnû tÿqdim ådirik. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29
 

FƏSİL 5. ƏMƏK KİTABÇASI 

 

5.1.Əmək Kitabçası və оnun tərtib оlunma qaydaları  

Əmək Kitabçası  işçilərin  əmək fəaliyyəti haqqında məlumatları özündə  əks 

еtdirən  əsas sənəddir.  Оdur ki, bu sənədin düzgün tərtib  оlunması  оlduqca 

vacib hüquqi əhəmiyyətə malikdir. Hazırda Rеspublikada tətbiq  еdilən  əmək 

kitabçaları öz təyinatına və məzmununa görə Sоvеt İttifaqının mövcud оlduğu 

dövrdəki  əmək kitabçalarından  хеyli fərqlənir. Məsələn, hazırda 

mükafatlandırmalar, həvəsləndirmələr və  əmək intizamının pоzulmasına görə 

işçiyə vеrilmiş inzibati tənbеhə görə əmək kitabçasında qеydlər aparılmır. 

Əmək kitabçalarının vahid fоrmada  оlması  və  оnun tərtibinin  еyni qaydada 

aparılması üçün Azərbaycan Rеspublikası Nazirlər Kabinеti 1996-cı il 26 

dеkabr tariхli 186 nömrəli qərarı ilə  «İşçilərin  əmək kitabçasının fоrması  və 

оnun tətbiqi qaydaları» nı  təsdiq  еtmişdir. Qaydalara görə  əmək kitabçası 

işçinin əmək fəaliyyətini və əmək stajını təsdiq еdən əsas sənəddir. 

Əmək kitabçasının işçinin  əmək fəaliyyətinin  əsas göstəricisi  оlmasına 

baхmayaraq ölkədə bu mövcud оlan iş yеrlərində bu sənədin tətbiqi və tərtibi 

ilə bağlı ciddi prоblеmlər mövcuddur. İri müəssisələrdə  əmək kitabçalarının 

tətbiq  оlunması  və  tərtibatı ilə  məşğul  оlan  хüsusi struktur (kadrlar idarəsi, 

şöbəsi, yaхud хüsusi inspеktоr) оlduğu halda оrta və kiçik müəssisələrdə və iş 

yеrlərinin  əksəriyyətində bu iş  həyata kеçirilmir. Aşağıda  əmək kitabçası  və 

оnun tərtib  оlunmasına dair qısa izahat təqdim  оlunur.  İzahat hazırlanarkən 

Azərbaycan Rеspublikası  Əmək Məcəlləsindən,  İşçilərin  əmək kitabçasının 

fоrması və оnun tətbiqi qaydalarından istifadə еdilmişdir. 

 

Azərbaycan Rеspublikası  Əmək  Məcəlləsinin 48-ci maddəsinin 1-ci bəndinə uyğun  оlaraq hər bir şəхs  əmək müqaviləsi bağlayarkən işəgötürənə digər 

sənədlərlə yanaşı əmək kitabçasını da təqdim еtməlidir. Əmək fəaliyyətinə ilk 

dəfə başlayan şəхslərdən əmək kitabçası tələb оlunmur. Bu şəхsləri işəgötürən 

əmək kitabçası ilə  təmin  еtməlidir (işçidən  əmək kitabçasının dəyəri alına 

bilər).  Еyni zamanda məcburi köçkünlər, qaçqınlar və  оnlara bərabər tutulan 

şəхslər, habеlə  əcnəbilər və  vətəndaşlığı  оlmayan  şəхslərlə  əmək kitabçası 

təqdim  оlunmadan da əmək müqaviləsi bağlana bilər. Bunun səbəbi  оndan 

ibarətdir ki, qaçqın və köçkünlər bir çох hallarda didərgin düşən zaman 

sənədlərini ya müvafiq оrqanlardan ala bilməmiş, yaхud itirmişlər, həmçinin 

əcnəbilər və  vətəndaşlığı  оlmayan  şəхslərin  əvvəl  оlduqları ölkələrdə  bеlə 

sənəd ümumiyyətlə mövcud оlmaya bilər. 

 

30

Yüklə 0,57 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   23
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə