VətəndaşlarınYüklə 0,57 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə23/23
tarix13.11.2017
ölçüsü0,57 Mb.
#9731
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   23

şəxslərə vurulmuş zərərin ödənilməsi qaydası müqavilə ilə müəyyən olunur. 

9.5. Müqavilədə könüllünün hüquqlarını məhdudlaşdıran müddəaların əks 

olunması yolverilməzdir. 

9.6. Müqaviləyə tərəflərin razılığı ilə vaxtından əvvəl xitam verilə bilər. 

Tərəflərdən birinin təşəbbüsü ilə müqaviləyə vaxtından əvvəl xitam verildikdə 

qarşı tərəfə müqavilənin xitam olunacağı haqqında xəbərdarlıq edilməlidir. 

9.7. Müqavilə üzrə öhdəliklərin yerinə yetirilməməsinə dair əsaslar olduqda 

tərəflər müqaviləyə xitam verə bilərlər. 

9.8. Müqavilə üzrə tərəflər arasında yaranan mübahisələr Azərbaycan 

Respublikasının qanunvericiliyinə uyğun olaraq məhkəmə qaydasında həll 

edilir. 

  

Maddə 10. Könüllü fəaliyyət sahəsində beynəlxalq əlaqələr  

10.1. Azərbaycan Respublikasında könüllü fəaliyyətin təşkilatçıları Azərbaycan 

Respublikasının ərazisində könüllü fəaliyyəti həyata keçirmək üçün xarici 

könüllüləri dəvət edə bilərlər. 

10.2. Beynəlxalq könüllü fəaliyyətin təşkilatçıları, habelə könüllü əcnəbilər və 

vətəndaşlığı olmayan şəxslər Azərbaycan Respublikasının ərazisində könüllü 

fəaliyyətlə yalnız Azərbaycan Respublikasının könüllü fəaliyyət təşkilatçıları 

ilə birgə məşğul ola bilərlər. 

10.3. Azərbaycan Respublikasında könüllü fəaliyyətin təşkilatçıları və 

Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları xarici dövlətin ərazisində həmin 

dövlətin qanunvericiliyinə uyğun olaraq könüllü fəaliyyət ilə məşğul ola 

bilərlər.  

 İlham Əliyev  

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 

  Bakı şəhəri, 9 iyun 2009-cu il № 828-IIIQ 

 

 

 

 

 

 

65
Əlavə 5 

 

 

Pîdrat möqavilÿsi* 

 

«___» ___________200__il                Bakû øÿhÿri            ¹ ____________  

 

_________________________________________________________ÿsasûnda           (Nizamnamÿ,ßsasnamÿ, åtibarnamÿ vÿ ya baøqa sÿnÿd, înun ¹-si vÿ 

vårildiyi tariõ gþstÿrilir)

 

fÿaliyyÿt gþstÿrÿn __________________________________øÿõsindÿ (bundan                        ( øÿõsin adû, atasûnûn adû, sîyadû, vÿzifÿsi gþstÿrilir) 

sînra Sifariø÷i adlandûrûlacaq) ______________________________________ 

                   ( höquqi øÿõsin adû, yaõud fÿrdi sahibkarûn adû, atasûnûn adû, sîyadû)  

vÿ_____________________________________________________________ 

(Nizamnamÿ, ßsasnamÿ, åtibarnamÿ, sahibkarlûq fÿaliyyÿti haqqûnda 

øÿhadÿtnamÿ vÿ ya baøqa sÿnÿd, 

__________________ÿsasûnda fÿaliyyÿt gþstÿrÿn _______________________ 

înun ¹-si vÿ vårildiyi tariõ gþstÿrilir)                (øÿõsin adû,atasûnûn adû, sîyadû,  

_______________(bundan sînra Pîdrat÷û adlandûrûlacaq)_________________ 

         vÿzifÿsi gþstÿrilir)                                     ( höquqi hÿõsin adû,yaõud fÿrdi 

_________________________________aøaüûdakûlar barÿdÿ razûlûüa gÿlmiølÿr. 

sahibkarûn adû,atasûnûn adû, sîyadû)  

 

 

                                                       Möqavilÿnin øÿrtlÿri  

1.

 Pîdrat÷û Sifariø÷inin tapøûrûüûna ÿsasÿn, înun ö÷ön aøaüûdakû iølÿri 

gþrmÿyi þhdÿsinÿ 

gþtörör:__________________________________________________ 

(gþrölÿcÿk iølÿrin nÿdÿn ibarÿt îlmasû, matåriallarûn 

kim tÿrÿfindÿn vårilÿcÿyi, înlarûn  

       ______________________________________________________ 

         dÿyÿri, kåyfiyyÿtlÿri ilÿ baülû tÿlÿblÿr gþstÿrilir) 

 

Qåyd: Möqavilÿdÿ baøqa hal nÿzÿrdÿ tutulmamûødûrsa, iø Pîdrat÷ûnûn (înun matåriallarûnûn, iø÷i  qövvÿsinin, vÿsaitinin) håsabûna gþrölör. 

 

2. 

Gþrölÿcÿk iølÿrin hÿcmi:__________________________________ 

 

                                                       ( iølÿrin hÿcmi gþstÿrilir)  

663.

 

İølÿrin gþrölmÿ möddÿti: ____________________________________                    ( iølÿr hansû möddÿtÿ gþrölmÿlidirsÿ, hÿmin möddÿt gþstÿrilir, 

      


__________________________________________________________ 

              iølÿrin vaõtûndan ÿvvÿl yårinÿ yåtirilmÿsi imkanû qåyd ådilir) 

 

Qåyd: Möqavilÿdÿ iølÿrin gþrölmÿ möddÿtinin baølanüûc vÿ sîn anû gþstÿrilir. Tÿrÿflÿrin razûlûüûna ÿsasÿn aralûq möddÿtlÿr dÿ ( iø mÿrhÿlÿ-

mÿrhÿlÿ gþröldökdÿ) nÿzÿrdÿ tutula bilÿr. 

 

4.

 İølÿrin kåyfiyyÿti: __________________________________________ 

                                 ( gþrölÿcÿk iøin kåyfiyyÿti ilÿ baülû tÿlÿblÿr gþstÿrilir) 

 

5.

 Möqavilÿ ilÿ baülû yarana bilÿn riskin tÿrÿflÿr arasûnda bþlöødörölmÿsi  

MM-nin 772-ci maddÿsinÿ ÿsasÿn möÿyyÿn îlunur. 

6.

 

Gþrölmöø iøin dÿyÿrinin ( muzdun) þdÿnilmÿsi iø tÿhvil vårildikdÿn sînra hÿyata kå÷irilir, bu øÿrtlÿ ki, hÿmin iø lazimi kåyfiyyÿtlÿ vÿ 

nÿzÿrdÿ tutulan möddÿtdÿ (yaõud Sifariø÷inin razûlûüû ilÿ vaõtûndan 

ÿvvÿl) yårinÿ yåtirilmiø îlsun. 

 

Qåyd: MM-nin 769-cu maddÿsi Möqavilÿdÿ muzdun iø yårinÿ yåtirildikdÿn sînra dåyil, iøin gådiøindÿ hissÿ-hissÿ þdÿnilmÿsini 

möÿyyÿnlÿødirmÿyÿ  yîl vårir. 

 

7.

 Qiymÿtlÿr:________________________________________________ 

                               ( gþrölÿcÿk iølÿr ö÷ön tÿrÿflÿrin möÿyyÿn åtdiyi 

qiymÿtlÿr gþstÿrilir) 

8.     İølÿrin gþröldöyö yår: ______________________________________ 

                           (iølÿr harada yårinÿ yåtirilmÿlidirsÿ, hÿmin yår gþstÿrilir) 

9.

 Gþrölmöø iøin kÿmiyyÿtÿ vÿ kåyfiyyÿtÿ gþrÿ qÿbul ådildiyi yår: 

_________________________________________________________ 

                                                                                                                

(Sifariø÷i  Pîdrat÷ûnûn  

____________________________________________________________ 

     gþrdöyö iølÿri harada qÿbul ådilmÿlidirsÿ, hÿmin yår gþstÿrilir) 

 

10.


 

Pîdrat÷û iølÿrin gþrölmÿsini gåcikdirmÿyÿ gþrÿ _______________ 

                                                   (uyüun miqdar –mÿsÿlÿn , gåcikdirmÿnin 

____________________________________________________________

miqdarûnda, 

hÿr gönö ö÷ön  Möqavilÿnin ömumi dÿyÿrinin möÿyyÿn faizi mÿblÿüindÿ 

gþstÿrilir) 

 

67
iølÿri kåyfiyyÿtsiz yårinÿ yåtirmÿyÿ gþrÿ isÿ___________________ 

miqdarûnda mÿsuliyyÿt  daøûyûr.                   ( uyüun miqdar gþstÿrilir) 

 

___________________halda Pîdrat÷û iøÿ gþrÿ Sifariø÷inin þdÿdiyi muzdu_______________ 

( uyüun hal  gþstÿrilir)                                                                                                  

( muzdun     

____________________________möddÿtdÿ îna qaytarmalûdûr. 

  qaytarûlmalû îlduüu möddÿt gþstÿrilir)  

 

11. 

Sifariø÷i gþrölmöø iøi________________ÿrzindÿ  ______________                   

(iøi qÿbul åtmÿsi möddÿti gþstÿrilir)             (þdÿniø möddÿti gþstÿrilir)   

qÿbul åtiÿyi vÿ înun dÿyÿrini (muzdu) ÿrzindÿ þdÿmÿyi þhtÿsinÿ gþtörör.  

 

12.Yårinÿ yåtirilmiø iølÿrin þdÿniøi_______________________________  (þdÿniø möddÿti gþstÿrilir) 

ÿrzindÿ__________________________________________________ 

(þdÿniø tÿlÿblÿri ilÿ, þdÿniø tapøûrûqlarû ilÿ, akkråditivlÿ, qabaqcadan 

þdÿniø yîlu ilÿ vÿ s.- uyüun gÿlÿni gþstÿrilir) 

____________________________________________________________

vasitÿsilÿ hÿyata kå÷irilir. 

                  

13. Sifariø÷i 

________________________________________________________gþrÿ  

 (uyüun fakt gþstÿrilir-mÿs: iøin qÿbulunu, habålÿ muzdun þdÿnilmÿsini 

gåcikdirmÿyÿ gþrÿ)  

Pîdrat÷û qarøûsûnda____________________________________________ 

(uyüun mÿblÿü-mÿs: cÿrimÿnin, pånyanûn, dÿymiø zÿrÿrin mÿblÿüi- 

gþstÿrilir)    

mÿblÿüindÿ mÿsuliyyÿt daøûyûr. 

 

14. Sifariø÷i Möqavilÿyÿ gþrÿ qarøûlûqlû þhdÿliklÿrini yårinÿ yåtirmÿdikdÿ, Pîdrat÷û Möqavilÿnin icrasûndan imtina ådÿ vÿ ÷ÿkdiyi zÿrÿrin ÿvÿzinin 

þdÿnilmÿsini tÿlÿb ådÿ bilÿr. 

 

15. Möqavilÿnin mÿblÿüi______________________tÿøkil ådir.                                             ( uyüun mÿblÿü gþstÿrilir ) 

16.Möqavilÿ________________________tariõdÿn____________tariõÿdÿk 

( uyüun tariõ-gön, ay, il-gþstÿrilir)        (uyüun tariõ-gön, ay, il-gþstÿrilir) 

qövvÿdÿdir. 

 

 

68
17. Möqavilÿnin øÿrtlÿri yalnûz î halda dÿyiødirilÿ bilÿr ki, tÿrÿflÿr 

qarøûlûqlû razûlûüa ÿsasÿ ÿlavÿ saziø imzalasûnlar; bu halda hÿmin saziø 

Möqavilÿnin ayrûlmaz tÿrkib hissÿsinÿ ÷åvrilir. 

 

18. Möqavilÿ___________________nösõÿdÿ tÿrtib ådilmiødir.                       ( nösõÿlÿrin sayû gþstÿrilir) 

Tÿrÿflÿrin hÿr birinÿ ____________________nösõÿ vårilir. 

                                     ( nösõÿlÿrin sayû gþstÿrilir ) 

 

19. Bu Möqavilÿdÿn tþrÿyÿn möbahisÿlÿrÿ___________________________________________ 

  

(milli vÿ ya båynÿlõalq qanunvåricilik- uyüun gÿlÿni gþstÿrilir) _________qanunvåriciliyi ilÿ möÿyyÿn ådilÿn qaydada________________ 

 (uyüun îrqanûn  adû-    

______________________________________________________baõûlûr. 

mÿsÿlÿn, milli mÿhkÿmÿ, båynÿlõalq mÿhkÿmÿ vÿ ya hÿr hansû îrqan- 

gþstÿrilir) 

 

Qåyd: Hÿr iki tÿrÿf  Azÿrbaycan Råspublikasûnûn råzidåntidirsÿ, Möqavilÿdÿn tþrÿyяn möbahisÿlÿrÿ Azÿrbaycan Råspublikasûnûn 

qanunvåriciliyinÿ uyüun îlaraq baõûlûr. 

Tÿrÿflÿrdÿn biri Azÿrbaycan Råspublikasûnûn  råzidånti dåyilsÿ, î halda 

Möqavilÿdÿn tþrÿyÿn  möbahisÿlÿrÿ hansû qanunvåriciliyÿ ÿsasÿn vÿ hansû 

mÿhkÿmÿ îrqanûnda baõûlmasûnû Möqavilÿdÿ gþstÿrmÿk lazûmdûr. 

 

Tÿrÿflÿrin önvanlarû vÿ digÿr råkvizitlÿri  

Sifariø÷i                                                                          Pîdrat÷û 

Önvan:___________________________          

Önvan:_______________________________ 

Bank råkvizitlÿri:___________________          Bank 

råkvizitlÿri:______________________ 

Tålåfîn, faks:______________________          Tålåfîn, 

faks:_________________________ 

       

   İmza vя mюhцr                                         İmza vя mюhцr  

*Bu mцqavilя nцmunяsi «Ziya» hцquqi vя sоsiоlоji  araшdыrmalar cяmiyyяti tяrяfindяn 

hazыrlanmыш «Mцqavilя hцququ шяrhlяr vя nцmunяlяr» kitabыndan gюtцrцlцb 

 

 

69
Ялавя 6 

Tam maddi mÿsuliyyÿt haqqûnda möqavilÿlÿr 

 

øÿgþtörÿnlÿrlÿ iø÷ilÿr arasûnda ÿmÿk möbahisÿlÿrinÿ sÿbÿb îlan hallardan biri dÿ tÿrÿflÿrin qarøûlûqlû maddi mÿsuliyyÿtini möÿyyÿnlÿødirÿn sÿnÿdlÿrin 

ya îlmamasû, yaõud dözgön tÿrtib ådilmÿmÿsidir. ßmÿk Mÿcÿllÿsi vÿ îna 

ÿlavÿ îlunan ÿmÿk möqavilÿsinin (kîntraktûn) nömunÿvi fîrmasûnda maddi 

mÿsuliyyÿti möÿyyÿnlÿødirÿn möddÿalar ÿks îlunmuødur.  

ßmÿk Mÿcÿllÿsinin 200-cö maddÿsinÿ ÿsasÿn «

istÿr bilavasitÿ ÿmÿk 

möqavilÿsi baülanarkÿn, istÿrsÿ dÿ ÿmÿk mönasibÿtlÿri prîsåsindÿ iøÿgþtörÿn 

åtibar ådÿrÿk vårdiyi ÿmlakûn, maddi vÿ ya digÿr  sÿrvÿtlÿrin saõlanûlmasû, 

åmalû, satûøû, daøûnmasû, istifadÿsi vÿ baøqa ÿmÿliyyatlarûn aparûlmasû ilÿ 

bilavasitÿ ÿlaqÿdar iølÿr gþrÿn vÿ ya õidmÿtlÿr gþstÿrÿn 18 yaøûna ÷atmûø 

iø÷ilÿrÿ înlarûn tam maddi mÿsuliyyÿt daøûmasû barÿdÿ yazûlû möqavilÿ 

baülaya bilÿr 

»                    

Åyni zamanda Azÿrbaycan Råspublikasû Nazirlÿr Kabinåti  tam maddi 

mÿsuliyyÿt haqqûnda möqavilÿnin nömunÿvi fîrmasûnû tÿsdiq åtmiødir. 

Aøaüûda hÿmin sÿnÿd tÿqdim îlunur.  

 

Dåkabr 1996-cû il tariõli 188 saylû  

Azÿrbaycan Råspublikasû  

Nazirlÿr Kabinåtinin Sÿrÿncamû ilÿ  

tÿsdiq ådilmiødir 

 

Tam maddi mÿsuliyyÿt haqqûnda  

MÖQAVÛLß 

 

ßmÿk Mÿcÿllÿsinin 200.1-ci maddÿsinÿ ÿsasÿn  

Tÿrÿflÿr: 

 

Birinci tÿrÿf:___________________________________________________ (Möÿssisÿnin vÿ tÿøkilatûn adû) 

_______________________________________________________________ 

(vÿzifÿsi, sîyadû, adû vÿ atasûnûn adû) 

_______________________________________________________________ 

(înun rÿhbÿr vÿ ya möavini) 

_______________________________________________________________ 

(mödiriyyÿtdÿn) 

 

70
Èkinci tÿrÿf:_____________________________________________________ 

(maddi mÿsul øÿõsin vÿzifÿsi) 

_______________________________________________________________ 

(sîyadû, adû vÿ atasûnûn adû) 

_______________________________________________________________ 

(înun rÿhbÿri vÿ ya möavini) 

_______________________________________________________________ 

(maddi dÿyÿrlilÿrin vÿ gþrölÿn iøin yåri) 

 

Maddi dÿyÿrlÿrin saõlanûlmasû mÿqsÿdi ilÿ, habålÿ aøaüûda gþstÿrilÿn tÿlÿblÿrin icra îlunmasû øÿrtilÿ möqavilÿ baülayûrlar. 

 

1. Tam mÿsuliyyÿtlÿ îna åtibar ådilmiø maddi dÿyÿrlÿrin, yÿni __________ såriyalû 024701 saylû qaimÿ-fakturada gþstÿrilmiø maddi dÿyÿrlÿrin 

qîrunmasûnû vÿ aøaüûda gþstÿrilÿn vÿzifÿlÿrin yårinÿ yåtirilmÿsini þz bîynuna 

gþtörör. 

 

a) îna åtibar ådilÿn maddi dÿyÿrlÿrÿ vÿ habålÿ ådilmiø iølÿrÿ qayüû ilÿ yanaømaq. Åyni zamanda hå÷ bir halda __________________ ziyan 

gÿtirmÿmÿk; 

 

b) vaõtûnda __________ rÿhbÿrliyi înun himayÿsindÿ îlan maddi dÿyÿrlÿrin tÿhlökÿsizliyi barÿdÿ mÿlumatlandûrmaq vÿ lazûmi hallarda tÿhlökÿli 

vÿziyyÿtin yaranma sÿbÿblÿrini þyrÿnmÿk; 

 

c) îna hÿvalÿ ådilmiø maddi dÿyÿrlÿrin invåntarlaødûrûlmasûnda iøtirak åtmÿk.  

2. Mödiriyyÿtin vÿzifÿlÿri: 

 

a) maddi dÿyÿrlÿrin qîrunub saõlanûlmasû vÿ gþrölÿn iølÿrin lazûmi sÿviyyÿdÿ yårinÿ yåtirilmÿsi ö÷ön lazûmi øÿraitin yaradûlmasû; 

 

b) dÿyÿn maddi ziyanûn þdÿnilmÿsi vÿ maddi dÿyÿrlÿrin qîrunub saõlanmasû özrÿ tam maddi mÿsuliyyÿt haqqûnda qövvÿdÿ îlan qanunvåricilik ilÿ iø÷ini 

qabaqcadan tanûø åtmÿk. Hÿm÷inin möÿssisÿ vÿ tÿøkilatlara dÿyÿn maddi 

ziyanûn þdÿnilmÿsi, habålÿ maddi dÿyÿrlÿrin saõlanûlmasû, qÿbulu, åmalû, satûøû 

(buraõûlûøû) vÿ ya tÿhvilin tÿøkili vÿ iståhsala sÿrf îlunmasû özrÿ tÿlimat vÿ 

nîrmativlÿrlÿ tanûø åtmÿk. 

 

3. Möÿssisÿ vÿ tÿøkilata maddi mÿsul øÿõsin gönahû ucbatûndan dÿyÿn ziyanûn þdÿnilmÿsi ziyanûn miqdarûnûn möÿyyÿn ådilmÿsindÿn sînra qövvÿdÿ îlan 

qanunvåriciliyin ÿsasûnda hÿyata kå÷irilir. 

 

71 

4. Maddi mÿsul øÿõsin gönahû îlmadan ________________ ziyan dÿyÿrsÿ, 

hÿmin øÿõs buna gþrÿ cavabdåh håsab îlunmur. 

 

5. Hazûrki möqavilÿ maddi mÿsul øÿõsin iølÿdiyi vÿ îna hÿvalÿ îlunmuø maddi sÿrvÿtlÿrin saõlandûüû bötön dþvr ÿrzindÿ þz qövvÿsini saõlayûr. 

 

6. Hazûrki möqavilÿ 2 nösõÿdÿ tÿrtib îlunur, birinci nösõÿ ___________ saõlanûlûr, ikinci nösõÿ isÿ maddi mÿsul øÿõsÿ vårilir. 

 

Tÿrÿflÿrin önvanlarû:_______________________________________________________

____ 


 

Ûø÷i:____________________________________________________________

_______ 

 

Möqavilÿdÿ tÿrÿflÿrin imzalarû:  

Diråktîr                                                        Maddi mÿsul øÿõs 

 

 

  

İøÿgþtörÿn åyni zamanda kîllåktiv (briqada) mÿsuliyyÿti haqqûnda möqavilÿ 

dÿ baülaya bilÿr. Bålÿ tip möqavilÿnin dÿ nömunÿvi fîrmasû mövafiq icra 

hakimiyyÿti îrqanû tÿrÿfindÿn hazûrlanûr vÿ tÿsdiq îlunur. Kîllåktiv 

mÿsuliyyÿt haqqûnda möqavilÿ «İ

ølÿrin yårinÿ yåtirilmÿsinin, õidmÿtlÿrin 

gþstÿrilmÿsinin õaraktårindÿn asûlû îlaraq iøÿgþtörÿn åtibar ådÿrÿk vårdiyi 

ÿmlakûn, maddi vÿ ya digÿr sÿrvÿtlÿrin saõlanûlmasû, åmalû, satûøû, daøûnmasû, 

istifadÿsi vÿ baøqa ÿmÿliyyatlarûn aparûlmasû zamanû möÿyyÿn kîllåktiv 

özvlÿrinin hÿr birinin maddi mÿsuliyyÿt dÿrÿcÿsini möÿyyÿn åtmÿk, habålÿ 

înlara tam maddi mÿsuliyyÿt barÿdÿ yazûlû möqavilÿ baülamaq mömkön 

îlmadûüû hallarda 

» baülanûla bilÿr.  

 

ßmÿk Mÿcÿllÿsi  iø÷inin tam maddi mÿsuliyyÿtinin hansû hallarda yarandûüûnû möÿyyÿn ådir. ßmÿk Mÿcÿllÿsinin 199-cu maddÿsinÿ gþrÿ «İ

ø÷i qanuna zidd 

hÿrÿkÿtlÿri ilÿ aøaüûdakû hallarda vurduüu ziyana gþrÿ tam hÿcmdÿ maddi 

mÿsuliyyÿt daøûyûr: 

a) saõlanmaq vÿ baøqa mÿqsÿdlÿr ö÷ön iø÷iyÿ vårilmiø ÿmlakûn vÿ digÿr 

sÿrvÿtlÿrin salamatlûüûnû tÿmin åtmÿmÿyÿ gþrÿ ÿmÿk möqavilÿsi baülanarkÿn, 

habålÿ ÿmÿk mönasibÿtlÿri prîsåsindÿ ÿmÿk funksiyasûnûn õaraktåri ilÿ 

 

72
ÿlaqÿdar îlaraq iø÷inin þz özÿrinÿ tam maddi mÿsuliyyÿt gþtörmÿsi haqqûnda 

iøÿgþtörÿnlÿ yazûlû möqavilÿ baüladûqda; 

b) 

İ

ø÷i  ÿmlakû vÿ digÿr sÿrvÿtlÿri birdÿfÿlik åtibarnamÿ vÿ ya birdÿfÿlik 

höquqmöÿyyÿnådici sÿnÿdlÿr ÿsasûnda iøÿgþtörÿnÿ, yaõud înun 

nömayÿndÿsinÿ håsabat vårmÿk øÿrti ilÿ qÿbul åtdikdÿ; 

c)  İ

nzibati höquqpîzmalar haqqûnda, yaõud cinayÿt, habålÿ vårgi 

qanunvåriciliyi ilÿ cÿza vårilmÿsi nÿzÿrdÿ tutulmuø hÿrÿkÿt vÿ ya 

hÿrÿkÿtsizliyindÿ ictimai tÿhlökÿli ÿmÿllÿrin ÿlamÿtlÿri îlduqda;

 

 ÷) 


ÿmlakû vÿ ya digÿr maddi sÿrvÿtlÿri qÿsdÿn kîrladûqda, mÿhv åtdikdÿ, 

habålÿ digÿr ösullarla iøÿgþtörÿnÿ qÿsdÿn ziyan vurduqda; 

d) alkîqîl, tîksik (zÿhÿrli) vÿ ya narkîtik maddÿlÿrdÿn sÿrõîø vÿziyyÿtdÿ 

ziyan vurulduqda; 

å) iøÿgþtörÿnin kîmmårsiya sirrini yaydûqda; 

ÿ) iøÿgþtörÿnin øÿõsiyyÿtini lÿkÿlÿyÿn, øÿrÿf vÿ lÿyaqÿtini al÷aldan, habålÿ 

hÿqiqÿtÿ uyüun îlmayan bþhtanlû vÿ tÿhqirli iftiralar, yalan mÿlumatlar 

yaymaqla înun sahibkarlûq fÿaliyyÿtinÿ ciddi õÿlÿl gÿtirmiø mÿnÿvi ziyan 

vurduqda. 

2. Ziyanûn vurulmasû aøkar ådilÿn anda 18 yaøû tamam îlmamûø iø÷ilÿr yalnûz 

bu maddÿnin birinci hissÿsinin «c», «÷», vÿ «d» bÿndlÿrindÿ gþstÿrilÿn 

hallarda qanunvåriciliklÿ möÿyyÿn ådilÿn qaydada tam maddi mÿsuliyyÿt 

daøûyûrlar

»

  

73

Document Outline

  • 3.1.Əvəzi ödənilməyən (könüllü) fəaliyyət ...................................................................25
  • 3.1.Əvəzi ödənilməyən (könüllü) fəaliyyət 
  • Şəхsi vərəqə №____________
  • II. Dоldurulma tariхi «___»__________200__ il                  Imza ________________
    • IV.Məzuniyyətlər
      • Haqqı ödənilməyən (könüllü) fəaliyyət haqqında  müqavilə*


Yüklə 0,57 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   23
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə