Virtual-mədəni turizmYüklə 2,89 Kb.

səhifə7/47
tarix30.10.2018
ölçüsü2,89 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   47

www.kitabxana.net
 – Milli 
Virtual-Elektron Kitabxana
 
 Aydın Xan Əbilov        Kreativ innovasiyalar: qlobal mədəniyyətin kulturoloji tərəfləri
 
29 
29 
29 
dil  normalarımıza  salmağın  vaxtı  yetişməyib!?    Dil  isə  həm 
təfəkkürün, həm kreativ-elmi düşüncənin, həm də ədəbiyyatın 
əsas  materialıdır,  ana  dilimiz  o  mənada  ya  "çinləşir",  ya  da 
qlobal təsirlər altında get-gedə zəifləyər... 
Ədəbiyyatımızın dərdi kimi, ədəbi nəşrlərimizin, söz-düşüncə 
adamlarımızın  da  durumu  çox  ağırdır:  intellektual-mədəni 
mühitimizin xaricdən, az qala, sunami dəhşətliliyilə üstümüzə 
gələn  bu  təsirlərə  cavabverəsi  yüksək  elmi-estetik  səviyyəyə 
malik  deyil.  Tutalım,  Rusiya,  yaxud  Türkiyə  elmi-mədəni 
mühiti kimi bir intellektual-kreativ məkana malik cəmiyyətdə 
yaşamırıq  ki,  öz  milli  trendlərimiz,  kreativ  brendlərimizi 
ortaya  qoyaq,  Nobel  mükafatı  alaq,  fərqli  İKT,  ədəbiyyat, 
sənət  yenilikləri  ilə  dünyanı  heyrətləndirək.  Avrovizion    və 
idman  sahəsində  uğurlar  qazanırıqsa,  istəsək,  Güney  Koreya 
kimi,  başqa  sahələrdə  də  istənilən  nailiyyətlərə  imza  ata 
bilərik... 
 Çox istərdim ki, yeni "Ədəbiyyat qəzeti" bu fikirlərimə uyğun 
ədəbi-estetik  prosesləri  istiqamətləndirən  bir  xətt  tutsun, 
dünyadan  çox  geri  qalırıq,  inkişaf  baxımından  yaman 
axsayırıq, yazı-pozu dostlarımız... 
 
 
 
 


www.kitabxana.net
 – Milli 
Virtual-Elektron Kitabxana
 
Aydın Xan Əbilov     Kreativ innovasiyalar: planetar mədəniyyətin kulturoloji tərəfləri
 
30 
30 
 
 
İsa Hüseynov - Ìóüàííà: ustad 
þìðöíün ədəbi
-əbədi yazısı 
 
 
Açÿðáàéúàíûí  õàëã  éàçû÷ûñû,  ÿìÿêäàð  èíúÿñÿíÿò  õàäèìè, 
ìöõòÿëèô  èëëÿðäÿ  êå÷ìèø  ÑÑÐÈ,  eləcə  də  ìöñòÿãèë 
ðåñïóáëèêàìûçûí “Èñòèãëàë”, “Ãûðìûçû ÿìÿê áàéðàüû” âÿ áàøãà 
îðäåíëÿðëÿ  òÿëòèô  îëóíìóø,  éàçäûüû  áÿäèè  íÿñð  íöìóíÿëÿðèéëÿ 
‟  “Úûüûðëàð”,  “Äÿðä”,  “Çÿùÿð”,  “Äÿôí”,  “Àðõ”  âÿ  á. 
ùåêàéÿëÿðè, “Ñàç”, “Òöòÿê ñÿñè”, “Òåëåãðàì”, “Ãóðó áóäàã”, 
“Êîëëó  êîõà”,  “Øÿïïÿëè”,  “Áàøà  äöøÿ  áèëìèðÿì”,  “Þìöð 
êàðâàíû”,  “Ôàúèÿ”  “Ùèíêèð-Ìèíêèð”,  “Áÿøÿðèí  òàëåéè”  êèìè 
ïîâåñòëÿðè,  “Èäåàë”,  “Ìÿùøÿð”,  “Þëöì-äèðèì”,  “ÝöðÖí”, 
“Úÿùÿííÿì”,  “Èñàùÿã,  Ìóñàùÿã”  ðîìàíëàðû,  ùÿì÷èíèí 
÷îõñàéëû  î÷åðê,  ìÿãàëÿ,  êèíîññåíàðè,  äðàì  ÿñÿðëÿðè  èëÿ  þòÿí 
ÿñðèí èêèíúè éàðûñûíäàí ìèëëè bədii söz sənətində “éåíè íÿñð”èí 
áàøëàíüûúûíû  (õàëã  éàçû÷ûñû  Àíàð)  ãîéàí  Èñà  Ùöñåéíîâ  ‟ 
Ìóüàííà èëÿ ýþðöøìÿê ìÿíèì ÷îõäàíêû àðçóì èäè. Hələ beş 
il  bundan  əvvəl  2003-cü  il  iéóíóí  12-äÿ    ýþðêÿìëè  íàsèðèí 
äöíéàéà  ýþç  à÷ìàñûíûí  80-úè  éàéû  òàìàì  îëan  ərəfədə 
îíóíëà ýþðöøìÿê ìÿíÿ íÿñèá îëäó... 
ßñëèíäÿ  ðåäàêñèéàíûí  òàïøûðûüû  èëÿ  éóáèëåé  ìàòåðèàëëàðûíû 
ùàçûðëàìàã ö÷öí ýåòìèøäèì böyük éàçû÷ûíûí az qala qalasına 


www.kitabxana.net
 – Milli 
Virtual-Elektron Kitabxana
 
 Aydın Xan Əbilov        Kreativ innovasiyalar: qlobal mədəniyyətin kulturoloji tərəfləri
 
31 
31 
31 
çevirdiyi  mənzilinə.  ×îõ  ãÿðèáÿ  èäè  êè,  éàçû÷ûíûí  áåøèíúè 
ìÿðòÿáÿäÿ  éåðëÿøÿí  ìÿíçèëèíÿ  ãàëõàíäà  äà,  ïèëëÿëÿðëÿ  àøàüû 
‟  ùÿéÿòÿ  åíÿíäÿ  äÿ  áèð  ìÿøùóð  çÿðáè-ìÿñÿë  áåéíèìäÿ 
ôûðëàíûðäû:  “Dîüìà  õàëãûíûí  àðàñûíäà  “ïåéüÿìáÿð”  olmaq 
ãåéðè-ìöìêöíäöð”... 
Ìóüàííàéëà  ‟  õàëãûìûçûí  áó  ìàðàãëû,  ùÿëÿ  þéðÿíèëìÿëè, 
òÿäãèã  åäèëìÿëè  ýþçÿë  ñÿíÿòêàð  íöìàéÿíäÿñè  èëÿ  áèçèì  äöç 
àëòûñààòëûã  áèð ñþùáÿòèìèç àëûíäû. ×îõ ìþâçóëàðäàí äàíûøäûã: 
ìèëëÿòèìèçè 
äöøöíäöðÿí 
ëîêàë 
ìÿñÿëÿëÿðäÿí 
òóòìóø, 
áÿøÿðèééÿòèí  ãàðøûëàøäûüû  ãëîáàë  ïðîáëåìëÿðÿ  ãÿäÿð.  Ôÿãÿò 
àðàäà  ìÿí  ðåäàêñèéà  òàïøûðûüûíû  äà  óíóòìàäûì.  ßäÿáèééàò 
àäàìëàðûìûçû, õöñóñÿí äÿ éåíè íÿñèë îõóúóëàðû ìàðàãëàíäûðàí 
Èñà  Ùöñåéíîâ  ‟  Ìóüàííà  êèìè  ñÿíÿòêàðûí  ÿäÿáè-ôÿëñÿôè 
ýþðöøëÿðè,  õöñóñÿí  äÿ  ìèëëè  ñþç  ñÿíÿòèìèçèí  ÷îõ  ìöðÿêêÿá, 
åéíè  çàìàíäà  çÿíýèí  áèð  äþâðö  áàðÿäÿ  ‟  þòÿí  éöçèëëèéèí 
èêèíúè  éàðûñû  ùàãûíäà  îëàí  ùèññÿëÿðè  äèêòàôîíóìóí  ëåíòèíÿ 
êþ÷öðÿ-êþ÷öðÿ  äöøöíöðäöì:  áèç  íåúÿ  äÿ  ìàðàãëû  áèð 
çÿìàíÿíèí  þâëàäëàðûéûã.  Sonralar  həmin  görüşün  məndə 
oyatdığı  təəssüratları  iki  materiala  –  elmi  məqalə  və  ədəbi 
söhbət  formasında  –  ―Ədəbiyyat  qəzeti‖nin  2003-cü  il  iyun 
saylarında işıq üzü gördü... 
...Èñà  Höseynov  „  Muğanna:  nóðàíè  áèð  ñèìà,  áàõûøëàðûíäàí 
ìöäðèêëèéÿ  èøàðÿ  îëàí  èøûã  âÿ  ÿëáÿòòÿ,  ñàô  èíñàíëàðà  ìÿõñóñ 
õÿôèô  òÿáÿññöì,  ən  əsası  isə  yaradıcı  intellektual  düşüncə 


www.kitabxana.net
 – Milli 
Virtual-Elektron Kitabxana
 
Aydın Xan Əbilov     Kreativ innovasiyalar: planetar mədəniyyətin kulturoloji tərəfləri
 
32 
32 
sahibi  kimi  80  èëëèê  ùÿéàòûíûíın  ÷îõ  áþéöê  ùèññÿñèíè  „  60 
ilini  milli  ədəbi-bədii  ñþç  ñÿíÿòèìèçÿ,  áþéöê  ÿäÿáèééàòàùÿñð 
ådib.  Bir  kulturoloq  kimi  şÿõñÿí  ìÿíèì  ö÷öí  ÷îõ 
ìàðàãëûäûð êè, ömrönön bahar çağında ÿäÿáèééàòäàêû êþâðÿê 
àääûìëàðûíû  1949-úó  èëäÿ,  èíäèêè  “Àçÿðáàéúàí”  äÿðýèñèíäÿ 
÷àï  îëóímuş  “Àíàäèë  þòÿí  éåðäÿ”  î÷åðêè  ilə  àòàí  Èñà 
Ùöñåéíîâ nə üçün èëê þíúÿ ðåàëèñò íÿñðə meyl göstərirdi. Ùÿð 
ùàëäà,  ÿëèìèçèí  àëòûíäà  îëàí  ÿäÿáèééàòà  àèä  ñîðüó 
êèòàáëàðûíäà  məhz  áåëÿ  éàçûëûá  „  yazıçı  qələmini  məhz  ilk 
dəfə  áÿäèè  íÿñðdÿ  sınayıb.  İsa  müəllimin  özünün  etiraflarına 
görə,  ―...Ìÿí  ùå÷  òÿñÿââöð  åòìÿçäèì  êè,  íÿ  âàõòñà  ÿëèìÿ 
ãÿëÿì  àëûá  ÿñÿð,  ùåêàéÿ,  éàõóä  ðîìàí  éàçàúàüàì.  Þòÿí 
ÿñðèí  ãûðõûíúû  èëëÿðèíèí  ñîíóíäà  âÿòÿí  ùàããûíäà  áèð  øåð 
éàçäûì  âÿ  ýþíäÿðäèì  keçmişdə  rəsmi  mətbu  orqanı  sayılan 
“Êîììóíèñò”  ãÿçåòèíÿ.  Î  çàìàíëàð  “Êîììóíèñò”äÿ  Ðçà 
Øàùâÿëÿä  àäëû  áèð  éàçû÷û  èøëÿéèðäè  âÿ  îíóí  èìçàñû  èëÿ  ìÿíÿ 
ñòàíäàðò úàâàáëû áèð ìÿêòóá ýÿëäè: “Ñÿí éàçà áèëÿðñÿí, ÷îõëó 
ìöòàëèÿ åëÿ” ...  
Ñåâèíúèìèí  ùÿääè-ùöäóäó  îëìàñà  äà,  áó  ùàäèñÿíè  ÷îõ  òåç 
óíóòäóì.  Ãàçàõûí  Êÿñÿìÿíëè  êÿíäèíäÿ  éåðëÿøÿí  ìÿêòÿáèí 
äèðåêòîðó  Ñÿëèì  Øÿíäèëëè  àäëû  ÿäÿáèééàò  ìöÿëëèìè  ñþç 
ñÿíÿòèíÿ 
îëàí 
ùÿâÿñèìè 
ýþðöá 
ìÿíèìëÿ 
éàõûíäàí 
ìàðàãëàíìàüà áàøëàäû. Ìöùàðèáÿäÿí ñîíðàêû èëëÿð èäè. Àúëûã 
äþâðö  îëäóüóíäàí  ÿðçàãäàí  êîðëóã  ÷ÿêÿí  êÿíäèìèçäÿ 
Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   47


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə