Växtfysiologi fortbildningscentralen hösten 2005Yüklə 453 b.
tarix20.01.2018
ölçüsü453 b.


VÄXTFYSIOLOGI


Kurslitteratur

 • Biology of Plants

  • Raven PH, Evert RF och Eichhorn SE
  • WH Freeman 1998/2003 (6e eller 7e upplagan)
  • Kap. 2-4, 6-7, 29-31


Tenttillfällen

 • Tentamensdatum:

 • (v. 43 27.10), v. 45 10.11, v. 47 24.11, (v. 49 8.12)

 • Torsdagar kl. 18.00 - 22Innehåll

 • Växtcellen

 • Växtcellens delar, organeller

 • Cellmembranens byggnad och funktion

 • Respiration

 • Fotosyntes

 • Yttre faktorer och tillväxt

 • Näringsämnen

 • Transport av vatten och näringsämnen i växten1. Växtcellen

 • Växten är uppbyggd av kemiska beståndsdelar

 • De viktigaste: kol, C; väte, H; kväve, N; syre, O; fosfor, P; svavel, S

 • Cellerna uppbyggda av olika kemiska komponenter

 • Endel små, H2O (molekyler) och K+ (joner), medan andra stora, t.ex. kolhydrater, lipider, proteiner och nukleinsyror1. Växtcellen forts.

 • Organiska molekyler

 • Kolhydrater, lipider, proteiner och nukleinsyror

 • Kolhydrater (socker):

 • monosackarider, disackarider och polysackarider

 • Dessa har alla olika funktioner1. Växtcellen forts.

 • Monosackarider fungerar som byggnadsmaterial och energikälla

 • Hydrofila => löser sig lätt i vatten

 • Biologiskt viktiga monosackarider:

 • - glyceraldehyd (C3H6O3)

 • - ribos (C5H10O5)

 • - glukos (C6H12O6)1. Växtcellen forts.

 • Olika sockerarter transporteras ofta i växten som disackarider

 • T.ex. sackaros från fotosyntetiserande celler

 • När disackarider spjälks upp i monosackarider frigörs energi => hydrolys

 • Polysackarider består av många monosackarider som är sammankopplade, t.ex. stärkelse och cellulosa1. Växtcellen forts.

 • Polysackarider lagras i form av stärkelse i växterna

 • Stärkelsen bryts ned då mono- eller disackarider behövs för tillväxt och/eller utveckling

 • Viktigt byggnadsmaterial, växtens cellvägg är i huvudsak uppbyggd av polysackariden cellulosa1. Växtcellen forts.

 • Skillnad mellan stärkelse och cellulosa:

 • => alfa-glukos och beta-glukos

 • Monosackarider: byggstenar och energikällor

 • Disackarider: sockertransport inom växten

 • Polysackarider: energilagring och byggnadsmaterial1. Växtcellen forts.

 • Lipider:

 • Fetter och oljor, triglycerider

 • Opolära, hydrofoba => olösliga i vatten

 • Fungerar som energilagrande molekyler

 • Mättade och omättade fetter

 • De flesta växtfetter är omättade1. Växtcellen forts.

 • Fosfolipider bygger upp cellmembranen1. Växtcellen forts.

 • Vaxbildande lipider: kutin och suberin

 • Bildar barriärer som förhindrar vattenavdunstning från växten

 • Kutikulan skyddar de yttersta cellskikten på stammar och blad

 • Steroider/steroler är lipider som också förekommer i växtceller1. Växtcellen forts.

 • Proteiner:

 • I de flesta organismer består torrvikten till 50% av proteiner

 • Består av aminosyror ordnade i en lineär sekvens

 • Alla aminosyror består av en aminogrupp

 • (-NH2), en karboxylgrupp (-COOH) och en väteatom bunden till en kolatom1. Växtcellen forts.

 • Alla aminosyror har dessutom en R-grupp som bestämmer vilken aminosyra det är fråga om

 • 20 olika aminosyror ingår i proteiner

 • Aminosyrorna binds samman med peptidbindningar och bildar en polypeptid1. Växtcellen forts.

 • Protein har olika strukturer:

 • Primärstruktur

 • Sekundärstruktur (alfa-helix, beta-sheet)

 • Tertiärstruktur

 • Kvaternärstruktur1. Växtcellen forts.

 • Protein kan brytas ned av t.ex. hög temperatur eller förändringar i pH => denaturering

 • Enzymer är proteiner som fungerar som katalysatorer

 • Möjliggör snabba reaktioner vid relativt låga temperaturer1. Växtcellen forts.

 • Nukleinsyror:

 • Består av en fosfatdel, socker och bas

 • Sockerdelen kan vara ribos eller deoxiribos

 • Ribonukleinsyra (RNA) och deoxiribonukleinsyra (DNA)

 • Energin som behövs för de flesta reaktioner i cellen fås från ATP (adenosintriphosphate)1. Växtcellen forts.

 • Vid hydrolys av ATP erhålls energi + ADP (adenosin diphosphate)1. Växtcellen forts.

 • Sekundära metaboliter:

 • Alkaloider

 • Terpenoider

 • Fenoler

 • Ex. nikotin, tanniner, gummi, morfin

 • Många har viktig kommerciell eller medicinsk användning1. Växtcellen forts.

 • Frågor:

 • Varför lagras energi i form av stärkelse?

 • I vilka strukturer förekommer proteiner?

 • Vad händer när ett protein denatureras?

 • Vilken fördel är det för växten att lagra energi i form av fetter istället för kolhydrater?2. Växtcellens delar, organeller

 • Celler är livsviktiga komponenter

 • De minsta organismerna består av en cell, de största av flera miljarder

 • Robert Hooke – cellen, små rum

 • Cell teorin:

 • Alla organismer består av celler

 • Alla kemiska reaktioner sker i cellerna

 • Celler uppstår från andra celler

 • Cellerna innehåller arvsanlagen2. Växtcellens delar, organeller forts.

 • Prokaryota och eukaryota celler

 • Alla celler har en yttre membran (plasmamembran) och innehåller det genetiska materialet

 • Prokaryota celler:

 • Genetiska materialet består av en stor rund molekyl av DNA => kromosom

 • Saknar egentlig kärna => nukleoid2. Växtcellens delar, organeller forts.

 • Eukaryota celler:

 • DNA lineärt och bundet med speciella proteiner, histoner, formar kromosomer

 • Finns i kärna med dubbla membraner, nukleus

 • Övriga komponenter i cellen befinner sig i cytoplasman

 • Olika delar med olika funktioner2. Växtcellens delar, organeller forts.

 • Prokaryota cellers plasmamembran omges av en cellvägg

 • Eukaryota celler (växter) har cellvägg av cellulosa2. Växtcellens delar, organeller forts.

 • Cell från majsplanta med cellvägg, kärna och tydliga kloroplaster2. Växtcellens delar, organeller forts.

 • VÄXTCELLEN

 • Består av cellvägg och protoplast

 • Protoplasten består av cellens cytoplasma och kärnan (nukleus)

 • Cytoplasman innehåller cellorganellerna

 • Cytosol = ”vätskan” mellan organellerna2. Växtcellens delar, organeller forts.

 • Växtceller har vätskefyllda blåsor, vakuoler

 • Vakuolerna stöds av en enkel membran, tonoplast

 • Cytoplasman är i rörelse, cytoplasmisk strömning (cyclosis), underlättar utbyte av material inom cellen och med omgivningen2. Växtcellens delar, organeller forts.

 • Växtcellens komponenter

 • Cellväggen mellanlager

 • primär vägg

 • sekundär vägg

 • plasmodesmata

 • Protoplasten Kärnan kärnmembraner

 • nukleoplasma

 • kromatin

 • nukleol2. Växtcellens delar, organeller forts.

 • Cytoplasman plasmamembran

 • cytosol

 • Organeller med dubbla membraner:

 • plastider

 • mitokondrier

 • Organeller med enkel membran:

 • peroxisomer

 • vakuoler

 • endoplasmiskt nätverk (retikulum)

 • Golgiapparaten

 • blåsor

 • Cytoskelett (mikrotubuli, aktin filament)

 • ribosomer

 • oljedroppar2. Växtcellens delar, organeller forts.

 • Cellkärnan

 • Två viktiga uppgifter:

 • Kontrollerar pågående funktioner i cellen (t.ex. protein som bildas)

 • För vidare den genetiska informationen vid celldelning

 • Har dubbel membran med porer för transport mellan kärnan och cytoplasman2. Växtcellens delar, organeller forts.

 • Kromatin i kärnan, uppbyggt av DNA och proteiner

 • Vid celldelning ses kromatinet som enskilda kromosomer

 • Olika antal kromosomer hos olika organismer, ex. backtrav (Arabidopsis thaliana) 10, vete (Triticum vulgare) 42

 • Gameterna (könscellerna) haploida

 • Somatiska cellerna diploida2. Växtcellens delar, organeller forts.

 • Plasmamembranen

 • Består av tre lager

 • Har många viktiga uppgifter:

 • Ex. möjliggör transport av ämnen in och ut ur cellen, kontrollerar bildningen av cellulosa för cellväggen, för vidare signaler till cellen2. Växtcellens delar, organeller forts.

 • Kloroplaster, plastider

 • Karakteristiska för växtcellen

 • Består av ett system av inre membraner, thylakoider

 • Olika typer av plastider: kloroplaster, kromoplaster, leukoplaster

 • Plastiderna är indelade enligt vilka pigment de innehåller2. Växtcellens delar, organeller forts.

 • Kloroplaster innehåller klorofyll och karotenoid pigment

 • Finns inbäddade i thylakoidmembranerna och absorberar ljus som driver fotosyntesen

 • Kloroplasterna kan ”flytta” på sig i cellen beroende på ljuset

 • Kromoplaster: pigmenterade plastider av olika storlek2. Växtcellens delar, organeller forts.

 • Saknar klorofyll

 • Syntetiserar karotenoider som ger gul, orange eller röd färg åt många blommor, löv, vissa frukter och rötter (t.ex. morot)

 • Leucoplaster: saknar pigment och inre membraner

 • Kan bilda stärkelse och andra substanser2. Växtcellens delar, organeller forts.

 • Plastider innehåller eget DNA och ribosomer2. Växtcellens delar, organeller forts.

 • Mitokondrier

 • Har dubbla yttre membraner och en veckad inre membran, cristae

 • Mindre än plastider

 • Cellandningen sker i mitokondrierna

 • 100-1000-tals mitokondrier/växtcell, beroende på behovet av energi (ATP)2. Växtcellens delar, organeller forts.

 • Semiautonoma på samma sätt som plastiderna

 • Teorier om att mitokondrier och kloroplaster uppstått från bakterier2. Växtcellens delar, organeller forts.

 • Peroxisomer, vakuoler, oljedroppar

 • Peroxisomer: sfäriska organeller med enkel membran

 • Förekommer nära mitokondrier och kloroplaster, viktiga i samband med fotorespirationen

 • Typ av peroxisomer, glyoxysomer, innehåller viktiga enzymer2. Växtcellens delar, organeller forts.

 • Vakuoler: membranomgivna regioner i cellen som är fyllda med cellsaft

 • Cellsaften består främst av vatten och andra ämnen beroende på växten

 • Små vakuoler kan gå samman och bilda en stor

 • 90 % av cellens volym kan upptas av vakuolen2. Växtcellens delar, organeller forts.

 • Ger stadga åt cellen och är viktiga förvaringsplatser

 • Lagrar olika pigment, antocyaniner, ger färg åt t.ex. olika grönsaker

 • Avlägsnar skadliga ämnen, bryter ned och återvinner2. Växtcellens delar, organeller forts.

 • Oljedroppar: fettdroppar i cellen

 • Förekommer i alla växtceller, speciellt i olika frukter och sädesslag

 • Kan utgöra upp till 45 % av cellvikten hos t.ex. jordnötter och solrosor2. Växtcellens delar, organeller forts.

 • Ribosomer, endoplasmatiskt nätverk, Golgikomplexet

 • Ribosomer: små partiklar med stora mängder proteiner och RNA

 • Består av en liten och en stor subenhet

 • Proteinsyntesen sker i ribosomerna => aminosyror kopplas samman och bildar protein2. Växtcellens delar, organeller forts.

 • Flera ribosomer som deltar i proteinsyntesen kallas polysom

 • Endoplasmatiskt retikulum (nätverk), ER, är ett tredimensionellt membransystem

 • Två typer: strävt (rough) ER (rER)

 • slätt (smooth) ER (sER)2. Växtcellens delar, organeller forts.

 • Båda typerna förekommer inom samma cell och är sammankopplade

 • Fungerar som ett kommunikationssystem i cellen => förmedlar proteiner och lipider till olika delar av cellen2. Växtcellens delar, organeller forts.

 • Golgi-komplexet (apparaten): alla Golgi- kroppar i cellen

 • Membransystem med ”bildande” del, cis-Golgi och ”avgivande” del, trans-Golgi

 • Vesikler (blåsor) med olika ämnen sorteras, får en kod och skickas vidare

 • Ämnen utsöndras ur cellen via blåsor, exocytos2. Växtcellens delar, organeller forts.

 • Endomembrana systemet utgörs av ER och Golgi-komplexet2. Växtcellens delar, organeller forts.

 • Cytoskelettet

 • Nätverk av proteinfilament hos eukaryota celler

 • Medverkar vid många viktiga processer i cellen

 • Hos växtceller två huvudtyper:

 • Mikrotubuli

 • Aktinfilament2. Växtcellens delar, organeller forts.

 • Mikrotubuli: långa, tunna, cylinderformade

 • Uppbyggt av proteinet tubulin

 • Polär struktur med plus och minus ända

 • Många funktioner: stödjer tillväxt

 • viktiga i flageller2. Växtcellens delar, organeller forts.

 • Aktinfilament (mikrofilament): polära strukturer med skild plus och minus ända

 • Består av proteinet aktin

 • Många funktioner:

 • uppbyggnad av cellväggen

 • förflyttning av organeller

 • organisering av ER2. Växtcellens delar, organeller forts.

 • Cytoskelettet2. Växtcellens delar, organeller forts.

 • Cellväggen

 • Viktigaste delen som skiljer växtcellen från djurcellen

 • Ger stadga och förhindrar att cellen spricker vid vattenupptagning

 • Begränsar cellens storlek och ger form åt cellen2. Växtcellens delar, organeller forts.

 • Spelar en viktig roll vid upptagning, transport och utsöndring av ämnen

 • Består i huvudsak av cellulosa

 • Nätverk av korsade molekyler, polysackarider som hemicellulosa och pektin

 • Hemicellulosamolekylerna gör cellen mera flexibel

 • Pektin bidrar till att hålla ihop cellväggen2. Växtcellens delar, organeller forts.

 • Cellväggen2. Växtcellens delar, organeller forts.

 • Övriga beståndsdelar: t.ex. glykoproteiner, enzymer och lignin (vedämne, ger styrka)

 • Primär och sekundär cellvägg

 • Plasmodesmata: sammankopplar celler

 • Möjliggör transport av speciella ämnen mellan olika celler

2. Växtcellens delar, organeller forts.

 • Frågor:

 • Vilka är de viktigaste skillnaderna mellan växt- och djurceller?

 • Cellvakuolens uppgifter?

 • Cellväggens uppbyggnad och funktion?

 • Orsakerna till lövträdens ”höstfärger”3. Cellmembranens byggnad och funktion

 • Viktig funktion

 • Reglerar in- och uttransport i cellen

 • Semipermeabel

 • Endel molekyler passerar lätt, t.ex. O2, CO2 och H2O

 • Socker, aminosyror kräver transportprotein för att kunna passera3. Cellmembranens byggnad och funktion forts.

 • Består av flera lager

 • Två huvudtyper av lipider i växtcellers membraner:

 • Fosfolipider

 • Steroler

 • 40-50 % lipider

 • 60-50 % proteiner3. Cellmembranens byggnad och funktion forts.

 • Proteiner i cellmembranen3. Cellmembranens byggnad och funktion forts.

 • Vattentransport

 • De flesta celler omges av vatten

 • De viktigaste molekylerna är lösta i vatten

 • Vatten rör sig från ett ställe till ett annat beroende på skillnader i vattenpotentialen,

 • Ψ (psi) = hydrostatiska + osmotiska trycket

 • Från högre till lägre koncentration3. Cellmembranens byggnad och funktion forts.

 • Bestäms av gravitationen, trycket och koncentrationen av lösta partiklar

 • Om koncentrationen av lösta partiklar i vattnet ökar minskar vattenpotentialen

 • Diffusion

 • Från en högre till en lägre koncentration tills jämvikt uppstår3. Cellmembranens byggnad och funktion forts.

 • CO2 och O2 opolära => löser sig i lipidlagret

 • Koncentrationsgradient3. Cellmembranens byggnad och funktion forts.3. Cellmembranens byggnad och funktion forts.

 • Osmos

 • Vatten genom en semipermeabel membran

 • Isotona, hypotona och hypertona lösningar

 • Turgortryck i växtceller

 • Uppstår p.g.a. osmos och uppehålls när cellerna finns i en hypoton miljö

 • Om cellerna placeras i en hyperton lösning skrumpnar de ihop => plasmolys3. Cellmembranens byggnad och funktion forts.

 • Plasmolys3. Cellmembranens byggnad och funktion forts.

 • Jonupptagning

 • De flesta substanser är polära och behöver transportprotein för att ta sig igenom en membran

 • Transporten av joner kan vara passiv eller aktiv3. Cellmembranens byggnad och funktion forts.

 • Passiv jonupptagning

 • Enkel diffusion eller med ett transportprotein

 • Två typer av transportprotein:

 • ”bärare” – koppling till ett protein i cellmembranen, medelsnabb transport

 • ”kanalprotein” – bildar vattenfyllda porer genom cellmembraner3. Cellmembranens byggnad och funktion forts.

 • Bärarprotein => uniport, synport eller antiport3. Cellmembranens byggnad och funktion forts.

 • Aktiv jonupptagning

 • Energikrävande process (ATP)

 • Sker mot en koncentrations gradient

 • Stimuleras av livlig cellmetabolism

 • Transportprotein:

 • ”pumpar” – drivs av kemisk energi (ATP) eller ljusenergi, långsam transport3. Cellmembranens byggnad och funktion forts.

 • Jonerna transporteras med olika hastigheter:

 • pumpar 500 /sekund

 • bärare 500-10 000 /sekund

 • kanalprotein 10 000-flera milj. /sekund3. Cellmembranens byggnad och funktion forts.

 • Transport med ”blåsor”

 • Stora molekyler (proteiner, polysackarider) eller stora partiklar (mikroorganismer)

 • Transporteras i ”blåsor” som avges från membranen eller smälter samman med den

 • Exocytos => avges från cellen3. Cellmembranens byggnad och funktion forts.

 • Endocytos => in i cellen

 • Fagocytos – cellen äter

 • Pinocytos – cellen dricker

 • Receptormedierad endocytos – binder till ett receptorprotein3. Cellmembranens byggnad och funktion forts.

 • Cell-cell kommunikation

 • celler – vävnader – organ

 • Viktigt med fungerande kommunikation – signalmolekyler

 • Reception – Transduktion - Induktion3. Cellmembranens byggnad och funktion forts.3. Cellmembranens byggnad och funktion forts.

 • Plasmodesmata

 • Effektiv transportväg mellan celler

 • T.ex. växtvirus kan spridas från cell till cell3. Cellmembranens byggnad och funktion forts.

 • Frågor:

 • Vattenpotentialens betydelse

 • Förklara begreppet plasmolys

 • Skillnaden mellan isotona, hypotona och hypertona lösningar

 • Skillnaden mellan aktiv och passiv transport

 • Förklara begreppet turgortryck4. Respiration

 • Både växt- och djurceller använder ”födomolekyler” som byggnadsmaterial vid celltillväxt och reparation och som energikälla

 • Växtceller producerar själva sina ”födomolekyler” genom fotosyntesen4. Respiration forts.

 • För att en växtcell skall kunna syntetisera olika föreningar (t.ex. proteiner, lipider, nukleinsyror) krävs energi

 • ATP är den viktigaste energikällan hos alla levande organismer

 • Denna energi fås genom att förbränna en del av de bildade kolhydraterna i fotosyntesen

 • => RESPIRATION4. Respiration forts.

 • Respirationen är fotosyntesens motsats, energirika föreningar bryts ner till allt mindre molekyler – ATP bildas4. Respiration forts.

 • Oxidation av glukos

 • Glukosmolekylen splittras i mindre delar

 • Respirationen indelas i fyra stadier:

 • Glykolysen

 • Krebs cykel

 • Elektrontransportkedjan

 • Oxidativ fosforylering4. Respiration forts.

 • I glykolysen bryts den 6-kolvärda glukos molekylen ner till två 3-kolvärda pyruvat molekyler

 • I Krebs cykel bryts pyruvatmolekylerna ner till CO2

 • Elektronerna som frigörs går igenom elektrontransportkedjan4. Respiration forts.

 • Vid oxidativ fosforylering används den frigjorda energin till att bilda ATP från ADP och fosfat4. Respiration forts.

 • Glykoloysen

 • Uppspjälkning av glukos, 6-kolvärd glukos => 2 st. 3-kolvärda pyruvatmolekyler

 • Utförs i 10 steg, alla steg katalyserade av ett specifikt enzym

 • Anaerobisk process i cytosolen

 • ATP och NADH = cellens energivinst i glykolysenGlykolysens 10 steg:Glykolysen4. Respiration forts.

 • Glukos + 2NAD+ + 2ADP + 2Pi =>

 • 2 pyruvat + 2NADH + 2H+ + 2ATP + 2H2O

 • Pyruvat viktig molekyl

 • Tillgången till syre viktig: pyruvat oxideras till CO2 + mera ATP än i glykoloysen

 • Sker i mitokondrierna4. Respiration forts.

 • Matrix och cristae i mitokondrierna

 • Molekyler som pyruvat, ADP och ATP kan passera mellan membranerna4. Respiration forts.

 • Pyruvatmolekylerna oxideras och dekarboxyleras, koldioxid frigörs

 • Bildas två acetylgrupper, –CH3CO

 • Acetylgrupperna fästs vid ett coenzym A, CoA => acetyl-CoA4. Respiration forts.

 • Krebs cykel (citronsyracykeln)

 • Uppkallad efter Sir Hans Krebs

 • Startar alltid med acetyl-CoA

 • Kombineras med oxaloacetat

 • Varje ”runda” i cykeln förbrukar en acetylgrupp och bildar en molekyl oxaloacetat4. Respiration forts.

 • Krebs cykel:4. Respiration forts.

 • Elektronbärare => NAD+ (nikotinamid adenin dinukleotid), FAD+ (flavin adenin dinukleotid)

 • NADH och FADH24. Respiration forts.

 • Elektrontransportkedjan och oxidativ

 • fosforylering

 • Aktiverar olika elektronbärare och enzymer i inre membranen i mitokondrien

 • Elektroner bundna till NADH och FADH2 går från en högre till en lägre energinivå4. Respiration forts.

 • Protoner (H+) pumpas ut och den frigjorda energin används till att bilda ATP av ADP och fosfat

 • Enzymkomplex => ATPsyntase

 • 38% av energin lagras i form av ATP, resten avgår som värme4. Respiration forts.

 • Av en molekyl glukos får man 36 molekyler ATP4. Respiration forts.

 • Om syre saknas (anaerobiska förhållanden)

 • Bildning av laktat eller etanol => jäsning

 • I många växt- och svampceller bryts pyruvat ned till etanol och koldioxid

 • Glukos + 2ADP + 2Pi => 2 Etanol + 2CO2 + 2ATP + 2H2O4. Respiration forts.

 • 2 ATP / glukosmolekyl4. Respiration forts.

 • Frågor:

 • Respirationens olika delsteg

 • Vad sker i glykolysen?

 • Principen för Krebs cykel?

 • Respiration i syrefria förhållanden5. Fotosyntes

 • Historik

 • Reaktionen för fotosyntesen:

 • 3CO2 + 6H2O => C3H6O3 + 3O2 + 3H2O5. Fotosyntes forts.

 • Ljuset indelat i ett spektrum:5. Fotosyntes forts.

 • Det synliga ljuset mellan 380 och 750 nm

 • Ljus med kort våglängd har mindre energi än ljus med lång våglängd

 • Ljus består av partiklar av energi, fotoner eller ljuskvanta5. Fotosyntes forts.

 • Fotosyntespigment

 • Pigment absorberar vissa våglängder av ljus

 • Beskrivs med absorptionsspektrum, visar vid vilka våglängder pigmenten är biologiskt aktiva

 • Pigmentens färg = reflekterat ljus5. Fotosyntes forts.

 • Fotosyntespigmentens absorptionsspektrum:5. Fotosyntes forts.

 • Fotosyntetiserande pigment

 • Klorofyll, kartenoider, fycobiliner

 • Klorofyll a (blågrönt)

 • Fotosyntesens centrala pigment

 • Förekommer hos alla fotosyntetiserande organismer, utom bakterier

 • Absorptionstoppar vid 430 och 660 nm5. Fotosyntes forts.

 • Klorofyll b (gulgrönt)

 • Hos fröväxter, ormbunkar, mossor och grönalger

 • Kemiskt närstående klorofyll a

 • Absorptionstoppar vid 450 och 640 nm5. Fotosyntes forts.

 • Klorofyll c

 • Hos kiselalger, brunalger, dinoflagellater

 • Absorptionstoppar vid ca 450 nm

 • Chlorobiumklorofyll

 • Hos gröna svavelbakterier

 • Närbesläktat med klorofyll a5. Fotosyntes forts.

 • Bakterieklorofyll

 • Hos purpurbakterier, avviker från de övriga

 • Absorptionstoppar vid 366 och 770 nm

 • Karotenoider (accesoriska pigment)

 • Gula eller orangefärgade pigment

 • Förekommer hos alla fotosyntetiserande växter5. Fotosyntes forts.

 • Karotener (C40H56)

 • Orangefärgade, t.ex. β-karoten

 • Xanthofyller (C40H56O2)

 • Allmänna hos alger, t.ex. fucoxantin hos brunalger och kiselalger5. Fotosyntes forts.

 • Fycobiliner

 • Hos rödalger och cyanobakterier

 • Fycoerytriner (röda)

 • Absorberar speciellt grönt ljus

 • Dominerar hos rödalger

 • Fycocyaniner (blå)

 • Absorberar gult och orange ljus

 • Dominerar hos cyanobakterier5. Fotosyntes forts.

 • Fotosyntesreaktionen

 • Två huvudsakliga reaktionsförlopp:

 • Ljusberoende reaktion, ljusenergi fångas, binds i ATP

 • Ljusoberoende reaktion (mörkerreaktionen), koldioxidfixering5. Fotosyntes forts.

 • Reaktioner:5. Fotosyntes forts.

 • Ljusreaktionen

 • Elektromagnetisk energi => kemiskt bunden energi

 • En molekyl av ett fotosyntespigment fångar upp ett energikvantum (foton)

 • En elektron flyttas upp på en högre energinivå och faller tillbaka => energi frigörs5. Fotosyntes forts.

 • Energin kan frigöras på olika sätt, t.ex. som värme, som fluorescensljus, till en närbelägen molekyl

 • Ljusreaktionen består av två fotosystem

 • (II och I)

 • Enheter av ca 250-400 klorofyllmolekyler

 • Fotosystemen är förenade med en elektrontransportkedja5. Fotosyntes forts.5. Fotosyntes forts.

 • Verkar parallellt och oavbrutet

 • Fotolys av vatten:

 • 2H2O => 4e- + 4H+ + O2

 • Elektroner frigörs, protoner avges över membranen

 • Skapar protongradient, behövs för bildandet av ATP5. Fotosyntes forts.

 • Elektroner från H2O => system II => system I => NADP+

 • Acyklisk fosforylering – både system I och II, ATP och NADPH2 bildas

 • Cyklisk fosforylering – endast system I, enbart ATP bildas5. Fotosyntes forts.

 • Ljusreaktionen:5. Fotosyntes forts.5. Fotosyntes forts.

 • Mörkerreaktionen (CO2 fixering)

 • Calvin cykeln (efter Melvin Calvin)

 • CO2 transformeras i socker via flera mellansteg

 • Startprodukt (och slutprodukt):

 • ribulos 1,5-bifosfat (RuBP)

 • CO2 binds med hjälp av enzymet RuBP karboxylas (Rubisco)5. Fotosyntes forts.

 • Kortlivad 6-kolförening som sönderfaller i två halvor => identiska med PGA (3-fosfoglycerat)

 • PGA omvandlas vidare till glukos och stärkelse

 • Viktigt energikrävande steg: reducerat PGA => PGAL (glyceraldehyd-3-fosfat), kräver ATP och NADPH2 som bildats vid ljusreaktionen5. Fotosyntes forts.

 • PGAL = en enkel sockerart, triosfosfat

 • För att assimilera 3 molekyler CO2 krävs 9 ATP och 6 NADPH2

 • C3-växter – CO2 inkorporeras i en

 • 3-kolförening (PGA)5. Fotosyntes forts.

 • Mörkerreaktionen:5. Fotosyntes forts.

 • Fotorespiration

 • Rubisco ospecifikt, binder även O2

 • Leder till bildning av onyttig glykolsyra (glycolate), en C-2 förening

 • Processen skadlig, ger varken ATP eller NADPH25. Fotosyntes forts.

 • Glykolsyran reoxideras, från kloroplasten => peroxisom => mitokondrie

 • Hos vissa växter går upp till 50% av all fixerad koldioxid till reoxidation

 • Ökar vid vattenbrist, vid ökad O2-anrikning och kan vara ett problem i tät vegetation5. Fotosyntes forts.

 • C4-växter

 • Vissa växter, ex. majs, sockerrör, har en ”skida” av stärkelserika celler runt bladens ledningssträngar

 • Binder CO2 till fosfoenolpyruvat (PEP) med hjälp av enzymet PEP-karboxylas5. Fotosyntes forts.

 • Bildas oxalacetat => malat med NADPH som vätedonator

 • Malatet dekarboxyleras i pyruvat och CO2 som går in i Calvins cykel

 • Processen kostar 2 ATP extra, men resultatet kan bli 2-3 ggr större än för C3-växter5. Fotosyntes forts.

 • C4-växter anpassade för starkt ljus, hög temp. och torka

 • Effektiv fotosyntes trots nästan slutna klyvöppningar och liten vattenförlust5. Fotosyntes forts.

 • CAM-växter

 • Crassulacean Acid Metabolism

 • Många succulenter kombinerar C3- och C4-vägarna

 • CO2 fixeras i mörker, nattetid, med hjälp av PEP-karboxylas

 • Malat karboxyleringsprodukt5. Fotosyntes forts.

 • Malatet lagras i form av äppelsyra i de fotosyntetiserande cellernas vakuoler

 • I ljus, dagtid, dekarboxyleras äppelsyran och koldioxid friges

 • Obetydligt gasutbyte via klyvöppningarna dagtid p.g.a. het och torr miljö5. Fotosyntes forts.5. Fotosyntes forts.

 • Yttre faktorers inverkan på fotosyntesen

 • Ljus:

 • Synligt ljus fotosyntetiskt aktivt

 • Vissa rödalger kan utnyttja UV-ljus (m.h.a. fycobiliner)

 • Ljusstyrkan måste vara på sådan nivå att andningsförlusten uppvägs5. Fotosyntes forts.

 • Kompensationspunkt: fotosyntes och andning balanserar

 • Skuggväxter (ex. Paris quadrifolia) – utnyttjar låga ljusstyrkor, komp. punkt vid ca 1% dagsljus

 • Solväxter (ex. Lythrum salicaria) – komp. punkt vid 2-5 % av fullt dagljus5. Fotosyntes forts.

 • Koldioxid:

 • Under starka ljusförhållanden är CO2 begränsande för fotosyntesen

 • I havsvatten finns CO2 i flere former, proportionerna varierar med pH5. Fotosyntes forts.

 • Temperatur:

 • Påverkas av temp. förändringar endast under starka ljusförhållanden

 • God belysning och CO2-tillgång ökar fotosyntesen 1,5-2 gånger vid en temp. höjning på 10°C

 • Optimal fotosyntes vid 20-30°C5. Fotosyntes forts.

 • Växternas anpassning viktig för fotosyntesen

 • Syre:

 • Luften innehåller normalt 21% syre

 • Fotosyntesintensiteten ökar om luftens syrehalt minskar

 • Syre hämmar fotosyntesen5. Fotosyntes forts.

 • Frågor:

 • Förklara kort fotosyntesens ljusreaktion

 • Olika pigments betydelse vid energiabsorption

 • Vad sker vid fotosyntesens mörkerreaktion?

 • Skillnaden mellan C4- och CAM-växter?

Dostları ilə paylaş:


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə