World Bank DocumentYüklə 32,99 Kb.

tarix11.07.2018
ölçüsü32,99 Kb.


“Ab eron yar madas nda b rk m i t tullant lar n n kompleks idar edilm si” 

“ traf mühit t sirin qiym l ndirilm si” 

“Yenid n m skunla ma siyas tinin ç rçiv s n di”layih l rinin ictimai 

müzakir sinin 

 

Protokolu 

 

Bak   h ri,                                                                                                          20 fevral 2008-ci il  

tirakç lar: 

1. Fuad  hm dov – X TY

öb sinin Xarici investisiya müqavil l ri v

investisiya layih l ri sektorunun müdiri 

2.  Könül Al yeva – X TY

öb sinin Xarici investisiya müqavil l ri v

investisiya layih l ri sektorunun ba  m sl h tçisi 

3.  Hamlet  smay lov – X TY

öb sinin Xarici investisiya müqavil l ri v

investisiya layih l ri sektorunun apar c  m sl h tçisi 

4. P rviz Yusifov – X TY

yard m GTZ layih sinin m sl h tçisi; 

5. S id Ba rov - Dünya Bank n n nümay nd si 

6. B hram H s nov – AMEA-n n nümay nd si 

7. Elb y Abdullayev - UP  nternatinal  irk tinin nümay nd si 

8. Rauf Muradov -Currie & Brown  irk ti, layih meneceri 

9.  Fuad Mirki iyev – Sinergetiks  irk ti, Direktor 

10. Yulya Adilova – Sinergetiks  irk ti, sosioloq 

11. Tofiq  H s nov – Ekoteks  irk tinin nümay nd si 

12. Abbas  M lik-Yeyanov – Sabunçu rayonu icra hakimiyy tinin nümay nd si 

13. Cavan ir M mm dov – Balaxan  b l diyy nümay nd si 

14. F rhad Qurbanov – Balaxan  q s b nümay nd si 

15. Yuri  V liyev – QHT 

16. Fuad  Axundzad - Milli QHT forumu 

17. Çimnaz  abanova – Ekoskope QHT 

18. Elvina Ali ina – Fineko/abc.az (müxbir) 

 

RP645 V2 

Public Disclosure Authorized

Public Disclosure Authorized

Public Disclosure Authorized

Public Disclosure Authorized

Public Disclosure Authorized

Public Disclosure Authorized

Public Disclosure Authorized

Public Disclosure AuthorizedT dbiri giri  sözü il

açan  N-nin X TY

öb sinin  Xarici investisiya 

müqavil l ri v investisiya layih l ri sektorunun müdiri F. hm dov  müzakir si 

n z rd tutulan layih s n dl ri v bu s n dl rin  sasland

 dövl t proqramlar  v

s r ncamlar  bar d q sa m lumat verdi. Daha sonra söz X TY

yard m GTZ 

layih sinin m sl h tçisi P.Yusifova verildi. 

P.Yusifov m i t tullant lar n n y

lmas , da nmas   v

yerl dirilm si 

prosesl rinin mövcud v ziyy tini özünd

ks etdir n t qdimat  i tirakç lara 

nümayi  etdirdi. T qdimatda Bak   h rinin 10 rayonunun m i t tullant larn n 

da nd  Balaxan  poliqonunun mövcud v ziyy ti v bu problemin h lli yollar n  

ks etdir n slaydlar da i tirakç lar n diqq tin çatd r ld .  T qdimat n sonunda 

Dünya Bank n n “Ab eronun Ekoloji B rpas  proqram ” ç rçiv sind h yata 

keçiril c k “Ab eron Yar madas nda m i t tullant lar n n idar etm si üzr vahid 

sistem” layih si üzr h yata keçiril c k i l r haqq nda m lumat verildi. 

B rk m i t tullant larn n idar

edilm si sah sind

m sl h tçi  irk t

qismind


c lb edilmi  Currie & Brown  irk ti il

m kd l qdan söhb t açan 

P.Yusifov daha sonra sözü Currie &Brown  irk tinin m ruz çisi  R.Muradova 

verdi. 


 R.Muradov 

“ traf mühit t sirin ç rçiv s n di”ni i tirakç lar n diqq tin

çatd rd , apar lm  t hlill rin v

analizl rin n tic l rini aç qlad . Qeyd etdi ki, 

Balaxan  poliqonunun bugünkü  v ziyy tinin ekoloji t hlilini aparmaq üçün 

havadan, yeralt  qrunt sular ndan v yax nl qdak  Böyük  or Gölünd n nümun l r

götürül r k analizl ri apar lm d r v h r üç analzin n tic si z r rli madd l rin 

normadan yüks k oldu unu  göst rmi di. R.Muradov problemd n ç x  yolu kimi 

n optimal variant n poliqonun üstünün t dric n örtülm si, sonradan quyular 

qaz laraq yaranm  metan qaz n n y lmas  oldu unu vur ulad . 

R.Muradov podratç   irk tl r t qdim edilmi  T klifl r Sor usundan söhb t

açd  v qeyd etdiki T klifl r Sor usu Ekologiya v T bii S rv tl r Nazirliyi 

t r find n qoyulmu  t l bl ri özünd tam  ks etdirir.

Daha sonra söz Synergetiks QHT-nin nümay nd si xan m Yulya Adilova 

verildi. Xan m Adilova “Yenid n m skunla ma siyas tinin ç rçiv s n di”nin 

layih sini t qdim etdi.  Xan m Adilova poliqon i çil rinin v

yax nl qda 

m skunla m  ail l rin mövcud sosial-iqtisadi v ziyy ti bar d

apar lm  

t hlill rd n dan d . Qeyd olundu ki, sosial iqtisadi qiym tl ndirm

zaman  

poliqon yax nl nda yerln 6 ail v 51 poliqon i çisi sor uda i tirak etmi dir. 

Layih l rin t qdimat  ba a çatd qdan sonra söz ictimaiyy t nümay nd l rin

verildi. 

lk olaraq Ekoteks  irk tinin nümay nd si T.H s nov söz ald . Balaxan  

poliqonunun örtülm si v

metan qaz n n y las  fikrini d st kl diyni bildirdi. 

T.H s nov m s l

il

laq dar olaraq tikintisi n z rd tutulan zibilyand rma zavodu il ba l  bir neç sual verdi. Keçmi zibilyand rma zavodundan dan araq 

onun m nfi n tic l rini vur ulad . Bildirdi ki, zibilin yand r lmas  n tic sind 30% 

zola  m l

g l c k ki, bunun da basd r lmas  problem olacaqd r. Cavab olaraq 

R.Muradov bildirdi ki, müasir texnologiya n tic sind

zibill rin yand r lmas  

zaman  c mi 7% zola  m l g lir. Daha sonra Ekoskop t kilat n n nümay nd si Ç. abanova söz ald  v

zibilyand rma zavodu il ba l   öz fikirl rini bildirdi. Zibill rin yand r lmas n n 

ekoloji t sirind n dan di v qeyd etdi ki, sözüged n zavodlar üçün n z rd tutulan

t mizl yici qur ular zavodun özünd n baha ba a g lir, odur ki, zibill rin 

növl dirilm si v yenid n emal  daha yax  seçim olard . P. Yusifov cavab olaraq 

bildirdi ki, müzakir olunan layih l r ancaq Balaxan  poliqonundak  y

l b qalm  

tullant lar   hat edir v zibilyand rma zavodunun f aliyy ti il ba l  m s l l ri bu 

gün ki müzakir y daxil etm m yimiz m qs d uy un olard . 

Balaxan  q s b nümay nd si F.Qurbanov n z rd tutulmu  layih l rin 

q s b

halisi üçün n kimi faydas  olaca n , s hiyy qurumlar  t r find n haliyhans  köm kliyin göst ril c yi, yerli  halinin i l

t min olunmas nda hans  

köm klikl rin olaca  bar d

suallar verdi.  H mçinin g l c kd burda i l rin 

apar lmas  il

laq dar q s b d h r k t ed n texnikan n çoxalmas  s s-küyün 

artmas na v müvafiq olaraq yollar çirkl nm sin s b b olaca n  bildirdi. Bununla 

laq dar hökum t h r hans  add mlar atmaq fikrind dirmi? 

F.  hm dov qeyd etdi ki, yerli  hali üçün  n böyük fayda ekoloji fayda 

olacaqd r, poliqonun idar

etm nin normalla mas  v

ba lanmas  q s b

halisinin sa laml na birba a t sir ed n amildir. Bundan ba qa h m zavodun 

tikilm si, h mçinin poliqondak  i l r zaman  yerli  halinin i

c lb edilm si  is

layih d n z r al nacaqd r.  H mçinin hal-haz rda müzakir l r oldu u üçün biz 

Sizin t klifl ri n z r alaraq dan

qlar zaman  bu m s l l r qay da bil rik. 

Dünya Bank n n nümay nd si S.Ba rova söz alaraq bildirdi ki, t xmin n 47 

mln.$ qiym tind olan bu layih

aprel ay n n ortalar nda hökum tl dan qlara 

ç xar lacaqd r.  yul ay nda is Direktorlar  uras nda t sdiql nm si n z rd tutulur. 

Haz rda apar lan bu müzakir l rin m qs di hesabatda n z rd n qaçan m s l l rin 

mü yy n edil si v

qiym tl ndirm s n dl ri haz rlanark n onlar n da n z r

al nmas d r. 

Sonra UP  nternational  irk tinin nümay nd si E.Abdullayev söz ald  v

layih


il ba l  iki m s l y etiraz n  bildirdi. Birinci qeyd etdi ki, tullant  

sah sind


m

ul olan i çil rin strukturu v

say  hesabatda düzgün  ks 

etdirilm mi dir.  kincisi, Poliqonun  razisind n keç n neft (Bak -Novorosiysk) v

qaz k m ri bar d hesabatda m lumat verilm mi dir. E.Abdullayev eyni zamanda 

layih il ba l  T

-nin haz rlanmas nda, düzgün m lumatlara istinad edilm li  v

tullant  sah sind çal an insanlar haqq nda pis dü ünülm m lidir. 

Bu fikr c nab  hm dov fikir bildir r k qeyd etdi ki, hal-haz rda bizim  sas 

problemimizin statistik r q ml rl oldu unu bildirdi. Bak   h rinin  halisi d qiq 

heç bir m nb d

yoxdur, buna müvafiq olaraq tullant lar n h cmini d bilm k

mümkün deyil. Balaxan  poliqonuna da g l n tullant  h cmi is r smi olaraq 

da nan zibilin h cmini  ks etdirir.  

Bununla da, c nab 

hm dov qar l ql  fikir mübadil si  raitd keç n

ctimai müzakir l ri ba a çatd n  i tirakç lar n n z rin

çatd rd .   


Dostları ilə paylaş:


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə