World Bank DocumentYüklə 3,58 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə1/102
tarix17.09.2018
ölçüsü3,58 Mb.
#68775
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   102 
Hesabat No.  44365-AZ    
  
 
Azərbaycan 
Ölkə üzrə Ġqtisadi Memorandum 
--  
Yeni ipək yolu –ixrac hesabına diversifikasiya 
 
 
 
 
23 dekabr, 2009-cu il 
 
 
 
Yoxsulluğun Azaldılması və Ġqtisadi Ġdarəetmə Bölməsi  
Avropa və Mərkəzi Asiya regionu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dünya Bankının sənədi  
 
 
VALYUTA EKVĠVALENTLƏRĠ  
(22 dekabr, 2009-cu il tarixinə olan Valyuta Məzənnə Kursu) 
Public Disclosure Authorized
Public Disclosure Authorized
Public Disclosure Authorized
Public Disclosure Authorized


ii 
 
Valyuta Vahidi = Yeni Azərbaycan Manati (AZN) 
AZN 1.00 = US$ 1.2429 
US$ 1.00 = AZN 0.8033 
            Maliyyə Ġli 
     yanvar – dekabr 31 
 
AKRONĠMLƏR VƏ QISALTMALAR 
 
K/t&E  
Kənd təsərrüfati və emal  
AÇGNY 
Azəri-Çıraq-GünəĢli Neft Yatağı 
ADDY 
Azərbaycan Dəmir Yolu (Azərbaycan Dövlət Dəmir Yolu) 
AGROPROM 
Dövlət bankı   
AĠġ 
Azərbaycan Ġnvestisiya ġirkəti  
ABƏġ 
Azərbaycan Beynəlxalq Əməliyyat ġirkəti  
AYS 
Azəryolservis 
AZN 
Yeni Azərbaycan Manatı (Azərbaycan valyuta vahidi) 
BCM 
Milyard kub metr 
BMMĠĠT 
Biznes Mühitinin və Müəssisənin ĠĢ Ġcrasının Tədqiqatı 
BP 
BritiĢ Petroleum  
BSQ 
Büdcə Sistemi Qanunu  
BTC 
Bakı-Tbilisi-Ceyhan Boru Kəməri  
BTƏ 
Bakı-Tbilisi-Ərzurum Boru Kəməri 
CE 
Conformité Européenne (Avropa Birliyi) 
MġA 
Mərkəzi və ġərgi Avropa  
ÖĠM 
Ölkə üzrə Ġqtisadi Memorandum  
MDB 
Müstəqil Dövlətlər Birliyi  
KGV 
Korporativ Gəlir Vergisi  
ÖSQH 
Ölkə üzrə Satınalmaların Qiymətləndirməsi Hesabatı  
ÖĠĠG 
Ölkə üzrə ĠĢ Ġcrası Göstəricisi 
DB 
Doing Business (BMK) 
AYĠB 
Avropa Yenidənqurma və ĠnkiĢaf Bankı  
AMA 
Avropa və Mərkəzi Asiya 
EDU 
Təhsil 
EMA 
Enterprise Management Association/Müəssisələrin Ġdarəolunması 
Assosiasiyası  
EĠS 
Enerjinin Ġdarəolunması Sistemi 
ds 
dövrün sonu 
ATF 
Avropa Təlim Fondu 
AB 
Avropa Birliyi 
BXĠ 
BirbaĢa Xarici Ġnvestisiya  
XĠġ 
Xarici Ġnvestisiya ġöbəsi  
SSĠ 
Sabiq Sovetlər Ġttifaqı  
XM 
Xarici məzənnə 
GAO 
ABġ-ın Büdcəyə Nəzarət üzrə BaĢ Ġdarəsi  
ÜDM 
Ümumi daxili məhsul 
ÜMĠ 
Ümumi MəĢğulluq Ġdarəsi  
ha 
hektar 
ĠK 
Insan kapitalı  
ABB 
Azərbaycan Beynəlxalq Bankı  


iii 
 
MK 
Məcburi köçkünlər  
MQQ 
Müstəqil Qiymətləndirmə Qrupu  
BMK 
Beynəlxalq Maliyyə Korporasiyası  
BMHS 
Beynəlxalq Maliyyə Hesabatı Standartları  
BƏT 
Beynəlxalq Əmək TəĢkilatı  
BVF 
Beynəlxalq Valyuta Fondu 
SĠAT 
Səhmlərin Ġlkin Açıq Təklifi  
EEMĠ 
Elektrik enerjisinin müstəqil istehsalçısı  
MBST 
MəĢğulluğun Beynəlxalq Standart Təsnifatı 
LAKD 
Latın Amerikası və Karib Dənizi  
ĠVÖĠB 
Ġri Vergi Ödəyicilərilə ĠĢ üzrə Bölmə  
BĠĠ 
Bilik Ġqtisadiyyatı Ġndeksi 
ƏQT 
Əmək Qüvvəsi Tədqiqatı  
MTTĠĠG 
Maddi-Texniki Təhcizat üzrə ĠĢ Ġcrası Göstəricisi 
NQGUMĠS 
Neft və Qaz Gəlirlərinin Uzun Müddətli Ġdarəetmə Strategiyası  
ĠĠN 
Ġqtisadi ĠnkiĢaf Nazirliyi  
KTN 
Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi 
MN 
                 Maliyyə Nazirliyi  
ƏƏSMN 
Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiə Nazirliyi  
VN 
Vergilər Nazirliyi  
NN 
Nəqliyyat Nazirliyi 
MKOM 
Mikro, kiçik və orta müəssisələr  
OMXÇ 
Orta müddətli xərclər çərçivəsi  
n.a. 
Məlumat yoxdur 
AMB 
Azərbaycan Mərkəzi Bankı 
NEM 
Nominal effektiv məzənnə  
MSF 
Milli Sahibkarlıq Fondu  
QHT  
Qeyri-Hökümət TəĢkilatı  
QĠK 
Qeyri-iĢlək kredit 
XCD 
Xalis cari dəyər  
ĠƏĠT 
Ġqtisadi ƏməkdaĢlıq və ĠnkiĢaf TəĢkilatı  
NF 
(bax SOFAZ
OPEC  
Neft Ġxrac Edən Ölkələr TəĢkilatı  
OTC 
Qiymətli kağızlarla birbaĢa, birjadan kənar ticarət 
ĠĠQFD  
ĠĢ Ġcrasının Qiymətləndirilməsi və Fidusiar Dəyərləndirmə  
DG 
Daimi gəlir 
DĠP 
Dövlət Ġnvestisiya Proqramı 
TQBP   
Tələbə Qiymətləndirilməsi üzrə Beynəlxalq Proqram (OECD) 
FGV 
Fərdi gəlir vergisi  
EESS 
Elektrik enerjisinin satınalınması saziĢi  
PPP 
Alıcılıq qabiliyyəti pariteti, dövlət və özəl sektorun partnyorluğu  
PROMINVEST 
PRSC 
Dövlət bankı 
Yoxsulluğun Azaldılmasına Dəstək Krediti 
HPBS 
Hasilatın Pay Bölgüsü SaziĢi 
PWC 
Price Waterhouse Coopers 
T&Ġ 
Tədqiqat və inkiĢaf 
AEMÜ 
AĢkar edilmiĢ müqayisəli üstünlük 
REM 
Real effektiv məzənnə 
AD 
SDC 
AzaldılmıĢ dərəcə 
Struktur DəyiĢikliklər Krediti 
YNXġ 
Yol-Nəqliyyat Xidmət ġöbəsi 
DƏĠEDK 
Dövlət Əmlakının Idarə Edilməsi üzrə Dövlət Komitəsi 
MEDS 
MərkəzləĢdirilmiĢ enerji dispetçer sistemi Yüklə 3,58 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   102
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə