Xəbər və fikir jurnalı №10 (80) 12. 03. 2012 M. Saakaşvilinin Azәrbaycanı qarışdıran çıxışıYüklə 247,76 Kb.

səhifə1/9
tarix20.10.2017
ölçüsü247,76 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9


Xəbər və fikir jurnalı     №10 (80)      12.03.2012

M.Saakaşvilinin Azәrbaycanı

qarışdıran çıxışı

Martın 7-dә Gürcüstan prezidenti Mixeil Saakaşvili Milli Mәclisdә çıxış edib.

Rusiyanın bölgәdә apardığı işğalçılıq siyasәtindәn, Gürcüstanla Azәrbaycanın

tarixi bağlılığından danışan Saakaşvilinin çıxışından dәrhal sonra Milli Mәclisin

deputatı Fәzail Ağamalı narazı qaldığını bildirib. O, hesab edir ki, Gürcüstan

prezidenti bu çıxışı ilә deputatları tәhqir edib.Sahiblәrinin sorağı

Panamadan gәlәn

olimpiya idman 

komplekslәri

səh.9-10

səh.8

Tanınmış jurnalist

şantaj edilir

Avtoqraf


Әkrәm Әylisli: «Әksәr

icra başçıları özlәrini

xan kimi aparırlar»

səh.4

Самый официально

богатый 

азербайджанец

səh.7

Azәrbaycan vә 

Ermәnistan 

ordularının daha bir

müqayisәsi

səh.11

səh.2

səh.3

səh.5

səh.6

Hüquq müdafiәçilәri İlham

Әliyevә müraciәt edib

Quba hadisәlәrinә görә

neçә nәfәr saxlanıb?

Lisey direktoru tәlәbә

tәqaüdlәrini mәnimsәmә

ittihamı ilә tutulub

İctimai Palata aprelin 8-nә

mitinq tәyin etdi

Femen добрались до

Стамбула

səh.7

Alim Qasımovun sәsindә

problem yaranıb

səh.13

• "GEN" MMC-dәn narazı sakinlәrin piketini 

polis dağıtdı

• Әhmәdlidә sürüşmәzonasında nәlәr baş verir

• Son 3 il әrzindә ölkәyә2879 cins mal-qara 

gәtirilib

Maraqlı videolar

www.AzadliqRadiosu.az

Azad Avropa/ Azadlıq Radioları Korporasiyasının

prezidenti Steven Korn bu hadisәni “mәdәni cәmiyyәt

üçün yolverilmәz olan iyrәnc şantaj cәhdi” adlandırdı

səh.2


№10 (80)      12.03.2012      Fərqli düşüncə

2

Namәlum şәxslәr AzadlıqRadio-

sunun әmәkdaşı Xәdicә İsmayılo-

vanı şantaj etmәk cәhdi göstәrib.

Martın 7-dә jurnalistin ev ün-

vanına gәlәn poçtda onun sus-

ması tәlәb olunur, әks halda

intim şәkillәr yaymaqla onun rüs-

vay edilәcәyi yazılır. 

XӘDİCӘ İSMAYILOVA 

FACEBOOK-DA YOLUNDAN 

DÖNMӘYӘCӘYİNİ DEYİR

Hadisә ilә әlaqәdar Xәdicә İsmayı -

lova Facebook şәbәkәsindә müraciәt

yayaraq şantaj cәhdinin özünün jurnal-

ist fәaliyyәti ilә bağlı olduğunu yazır. O

xatırladır ki, son vaxtlar dövlәt rәhbәr-

lәrinin gizli bizneslәrini üzә çıxarıb,

İlham Әliyeviin ailә üzvlәrinin ofşor

şirkәtlәri haqda araşdırmalar aparıb.

Xәdicә İsmayılova әlavә edir ki,

hazırda da hakim ailәnin gizli iqtisadi

maraqlarını üzә çıxarmaq üçün yeni

araşdırmalar aparır vә dövlәt orqan-

larına sorğular göndәrir. Odur ki, Azәr-

baycanda indiyә qәdәr söz azadlığına

qarşı qeydә alınan tәzyiqlәri nәzәrә

alaraq martın 7-dә baş verәn

xoşagәlmәz hadisәni sürpriz saymır.

Heç bir tәzyiq qarşısında fәaliyyәtini

dәyişmәyәcәyini bәyan edәn X.İsma -

yılova Azәrbaycanın siyasi hakimiy yәtini

çağırır ki, öz mәsuliyyәtlәrini dәrk edib

müvafiq tәdbir görsün.

AZAD AVROPA/ AZADLIQ 

RADİOLARI KORPORASİYASI

HADİSӘNİ PİSLӘYİR

Azad Avropa/ Azadlıq Radioları Kor-

porasiyası bәyanat yayaraq Xәdicә İs-

mayılovaya qarşı tәzyiqlәri kәskin

pislәyib. Korporasiyanın prezidenti Ste -

ven Korn bu insidenti “mәdәni cәmiyyәt

üçün yolverilmәz olan iyrәnc şantaj

cәhdi” adlandıraraq bildirib: "Biz Xәdicә

ilә fәxr edir, onu vә onun fәaliyyәtini

tam dәstәklәyirik” .

S.Korn Xәdicә ilә şәxsәn görüşmәk

niyyәtindә olduğunu da bildirib.«JURNALİSTӘ HӘDӘLӘR

ARAŞDIRILMALIDIR»

Jurnalistlәri Müdafiә Komitәsi (JMK)

korrupsiya, o cümlәdәn prezident

İlham Әliyevin ofşor biznesi haqda

araşdırmalar aparan jurnalist Xәdicә İs-

mayılovaya qarşı hәdәlәri pislәyir. «Biz

hәmkarımız Xәdicә İsmayılovanı sus-

durmaq üçün intim taktikasından isti-

fadә edilmәsini eşidib dәhşәtә gәldik.

Biz Azәrbaycan hakimiyyәtini onun tәh-

lükәsizliyinә zәmanәt vermәyә vә cina -

yәt karları әdalәt mühakimәsinә gә tir-

 mәyә çağırırıq. X.İsmayılova Azәrbay -

canın әn cәsarәtli vә azad jurnal-

istlәrindәn biridir. Onu lәkәlәmәk

istәyәnlәr onsuz da mәğlub olublar», -

deyә JMK-nın Avropa vә Mәrkәzi Asiya

proqramlarının koordinatoru Nina Og-

nianova bildirib.

ABŞ YAYIM ŞURASINDA 

MÜZAKİRӘ

Martın 8-dә ABŞ Yayım Şurasında

AzadlıqRadiosunun әmәkdaşı Xәdicә İs-

mayılovaya qarşı tәhdidlәr dә müzakirә

edilib. Şura üzvlәri qeyd ediblәr ki,

araşdırmaçı jurnalist kimi tanınan

Xәdicә İsmayılova Azәrbaycanda şan-

tajla üzlәşib. Onlar jurnalistin müda -

fiәsinin zәruri olduğunu qeyd ediblәr. 

Şuranın toplantısında bu qurumun

çәtiri altında fәaliyyәt göstәrәn Yaxın

Şәrq Yayım Şәbәkәsi, Amerikanın Sәsi

radiolarının әmәkdaşlarına qarşı tәzy-

iqlәri, bәzi qaynar nöqtәlәrdә onların

qәtlә yetirilmәlәri müzakirә edilib.

Tanınmış jurnalist şantaj edilir

Hüquq müdafiәçilәri İlham Әliyevә müraciәt edib

Bir hәftә әvvәl hüquq

müdafiәçilәri prezidentә Novruz

bayramı öncәsi әfv üçün müraciәt

ünvanlayıblar. Martın 9-da bir

qrup müdafiәçi Prezident Admin-

istrasiyasında bu mәsәlәnin

müzakirәsinә qatılacaqlar. Bu

barәdә AzadlıqRadiosuna hüquq

müdafiәçisi Novella Cәfәroğlu

mәlumat verib.

O deyib ki, әfvlә bağlı yeni siyahı

hazırlanıb vә Әfv Komissiyasına tәqdim

edilib: «Siyahıda 2 aprel mitinqindә tu-

tulanların, o cümlәdәn Bәxtiyar

Hacıyev, Ruslan Bәşirli, Әli İnsanov,

Fәrhad Әliyevin dә adları var».

Novella Cәfәroğlu

“Qaynar Xәtt” dinlәyici şikayәt 

lәri


әsasında hazırlanan verilişdir. Sizin dә

şikayәtiniz vә ya mәluma tınız varsa, qay-

nar xәttә zәng edin. Telefon 436 77

41. Bizә zәng edәnlәr mütlәq koordinat-

larını (ad, familiyasını vә telefonunu)

saxlamalıdır.  AzadliqRadiosu.az say -

tına daxil olmaqla da verilişlә әlaqә

saxlaya bilәrsiniz. 

Aparıcı Esmira Cavadova. 

E-mail: esmer_alda@mail.ru

Xәdicә İsmayılova

Steven Korn 

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə