Xəbər və fikir jurnalı №28 (97) 0. 09. 2012 səh səh səhYüklə 263,81 Kb.

səhifə1/11
tarix21.06.2018
ölçüsü263,81 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


Xəbər və fikir jurnalı     №28 (97)      10.09.2012 

səh.2

səh.4

səh.5

səh.6

Rasmussen Ramil Sәfәrovun

әfvindәn tәәssüf bildirib

«Biz İrana top-tüfәnglә 

getmәmişdik ki...»

Ermәnistanla müharibә

başlaya bilәrmi?

Әbülfәz Elçibәyin oğlu: «Zәhәrlәnmә ehtimalı o

vaxtdan var idi»

Дискуссия вокруг букв 

азербайджанского алфавита

səh.7

İctimai Palata 2013-cü il

prezident seçkisi ilә bağlı

memorandum qәbul edib

səh.8

Şairlәr Azәrbaycandadırlar

Macarıstanda Ermәnistandan 

üzr istәyәnlәrin aksiyası keçirilib

"Qarabağ bülbüllәri" ansamblı 

diqqәtsizlikdәn şikayәtlәnirMaraqlı videolar

www.AzadliqRadiosu.az

Ramil Sәfәrovun atası

oğlunun yerini bilmir

“Ramili ancaq Azәrbaycana gәldiyi gün gör-

müsәm. Yәqin bu onun tәhlükәsizliyi ilә bağlıdır.

Hazırda Ramilin harada olduğunu bilmirәm. Tele-

fon әlaqәmiz dә yoxdur. Bizә deyirlәr ki, narahat

olmayın, hәr sey qaydasındadır”. səh.2

Müharibә әlili haray çәkdi:«Necә yaşayım?»

Sumqayıt sakini Hәsәn Cümәliyev 6 uşaq atasıdır.

Hamısı da azyaşlıdır. Özü 1-ci qrup Qarabağ

müharibәsi әlilidir, 20 ildir ki, bәdәnindә iki qәlpә

daşıyır. Hәyat yoldaşı da heç yerdә işlәmir.

Darısqal, hamamsız, tualetsiz bir evdә kirayәdә

yaşayır.

səh.9

Türkmәn fәhlәlәr 

Azәrbaycanda girov kimi...

«Qalaaltı» İstirahәt Mәrkәzinin tikintisindә işlәyәn

35 türkmәn fәhlә etiraz olaraq avqustun 29-dan

işi dayandırıb. Amma nә gedәsi yerlәri var, nә dә

pulları. Onların pasportları da әllәrindәn alınıb.

Bәs onların bu vәziyyәtә düşmәsinin sәbәbi

nәdir?

Lokomotiv

səh.10

«Naxçıvanın o kәndindә kimsә

ölәndә onu әsgәrlәr basdırır...»

səh.13№28 (97)      10.09.2012      Fərqli düşüncə

2

NATO-nun baş katibi Anders Fok Ras-

mussen Azәrbaycan zabiti Ramil

Sәfәrovun әfv olunmasından tәәssüf

bildirib. O, Ermәnistana sәfәri zamanı

AzadlıqRadiosunun ermәni xidmәtinә

müsahibәsindә qeyd edib ki, bu,

faciәdir, buna sevinmәk olmaz. Ras-

mussen Yerevan Dövlәt Universitetindә

dә olub, bildirib ki, Ramil Sәfәrovun әfv

edilmәsi etimadı pozur vә bu, sülh pros-

esinә ziyan vurur. O qeyd edib ki,

gәrginlik azaldılmalı vә regional әmәk-

daşlıq vә barışıq istiqamәtindә konkret

addımlar atılmalıdır.

Rasmussen deyib ki, cümә günü Bakıya

sәfәri zamanı bu barәdә mәsәlә qaldıra-

caq. 1000-dәn çox tәlәbә Rasmussenin

çıxışı zamanı Universitetin әtrafında etiraz

aksiyası keçirib, “Biz әdalәt tәlәb edirik”

kimi şüarlar sәslәndiriblәr. Ermәnistan

prezidenti Sarkisyan isә Rasmussenlә

görüşdәn sonra keçirdiklәri birgә mәtbuat

konfransında Azәrbaycanın bu addımının

Cәnubi Qafqazda ümumi tәhlükәsizliyә

ciddi әngәl olduğunu bildirib.Rasmussen Ramil Sәfәrovun

әfvindәn tәәssüf bildirib

ABŞ vә Rusiya

Qarabağ mәsәlәsini

müzakirә ediblәr

Rusiya xarici işlәr naziri Sergey Lavrov

vә ABŞ-ın dövlәt katibi Hillari Klinton

Dağlıq Qarabağ münaqişәsini müzakirә

ediblәr. Onların görüşü sentyabrın 8-dә

Vladivostokda Asiya vә Sakit Okean

ölkәlәrinin sammiti çәrçivәsindә baş

tutub. Görüşün nәticәlәrini şәrh edәn

S.Lavrov deyib: «ATӘT-in Minsk Qrupu-

nun hәmsәdrlәri kimi Dağlıq Qarabağ

danışıqlarının bәrpası üçün sәylәri

davam etdirmәyi lazım bilirik».

Mәlumatı Rusiya XİN-in mәtbuat xid-

mәti yayıb.Arxiv foto

Sentyabrın 7-dә prezident İlham Әliyev

Azәrbaycan zabiti Ramil Sәfәrovun ek-

stradisiyası vә әfv edilmәsinә münasibәt

bildirib. NATO-nun baş katibi Anders Fok

Rasmussenlә görüşdәn sonra keçirilәn

mәtbuat konfransında prezident bәyan

edib ki, Ramil Sәfәrovun ekstradisiyası

Avropa Konvensiyasına uyğun hәyata

keçirilib: «Onun prezident tәrәfindәn әfv

edilmәsi isә Azәrbaycan Konstitusiyasına

uyğundur. Siyasi nöqteyi-nәzәrdәn hәr

şey aydındır. Azәrbaycanın Avropa Kon-

vensiyasını pozduğunu deyәnlәr ya real-

lığı görmürlәr, ya da ictimai rәyi

çaşdırmaq istәyirlәr».

Mәlumatı APA yayıb. İlham Әliyev deyib

ki, Ermәnistan bundan Dağlıq Qarabağ

münaqişәsinin hәlli prosesinә zәrbә vur-

maq mәqsәdi ilә istifadә etmәmәlidir.

NATO baş katibi son 2 gündә hәm Er-

mәnistanda, hәm dә Azәrbaycanda

bәyan etmişdi ki, Ramil Sәfәrov dәhşәtli

cinayәt törәdib vә onun әfv edilmәsi mü-

naqişәnin sülh yolu ilә hәllinә dәstәk ver-

mir.


Ramil Sәfәrov 2004-cü ildә NATO tәlim-

lәrindә ermәni zabitini qәtlә yetirmişdi.

Macarıstan mәhkәmәsi onu ömürlük

azadlıqdan mәhrum etmişdi. Avqustun

31-dә Ramil Sәfәrov Azәrbaycana verilib

vә prezident onu әfv edib.

İlham Әliyev: «Ramil Sәfәrovun 

ekstradisiyası vә әfvi qanuna uyğundur»

Sergey Lavrov vә Hillari Klinton

“Ramili ancaq Azәrbaycana gәldiyi gün

görmüsәm. Ondan sonra görüşümüz ol-

mayib”. Bunu Ramil Sәfәrovun atasi

Sahib Sәfәrov sentyabrin 6-da “Media

forum” saytina açiqlamasında deyib.

“Hәlә dә gәlib-gedәnlәr var. Gözaydinligi,

tәbrik davam edir, amma Ramilin üzünü

görmürәm. Evә gәlmir. Yәqin bu onun

tәhlükәsizliyi ilә bağlıdır. Hazırda Ramilin

harada olduğunu bilmirәm. Heç tәzә

evinin yerini dә, Ramilin orada olub-ol-

madığını da bilmirәm. Telefon әlaqәmiz

dә yoxdur. Bizә deyirlәr ki, narahat ol-

mayın, hәr sey qaydasındadır”, -deyә o

vurğulayıb.

Ramil Sәfәrov 2004-cü ildә Budapeştdә

keçirilәn hәrbi kurs zamanı ermәni zabiti

Gurgen Markaryanı qәtlә yetirdiyinә görә

Macarıstanda ömürlük hәbsә mәhkum

edilmişdi. Azәrbaycan prezidenti İlham

Әliyev onu avqustun 31-dә vәtәnә ver-

ildikdәn sonra әfv edib. Ramil Sәfәrov er-

mәni zabitini Azәrbaycan bayrağı vә

xalqını tәhqir etdiyinә görә öldürdüyünü

deyir.


Ramil Sәfәrovun atası oğlunun

yerini bilmir

Ramil Sәfәrov

Sülh vә savaş…

Deputat Musa

Qasımlı ilә söhbәt…

Parlamentin üzvü Musa Qasımlı son

vaxtlar Azәrbaycanda vә dünyada

Ramil Sәfәrovun әfvi әtrafında açılmış

müzakirәlәrә münasibәt bildirir. Musa

Qasımlının fikirlәrindәn bәzi sitatları

tәqdim edirik:

- Ramil Sәfәrovun Azәrbaycana ek-

stradisiya edilmәsi Azәrbaycanla-Maca -

rıs tan arasında imzalanmış sәnәdlәrә vә

Avropa konvensiyasına uyğundur.

- Ramil Sәfәrov terrorçu deyil.

- Ramil Sәfәrovun әfvi Azәrbaycan

Konstitusiyasına uyğun aparılıb.

- Әfv etmәk cәnab prezidentin müs -

tәsna sәlahiyyәtidir.

- Macarıstan mәhkәmәsinin Ramil

Sәfәrovla bağlı verdiyi qәrar әdalәtsiz

qәrar idi.

- Ramil Sәfәrovun bir ermәni zabitini

vurub öldürmәsini qәtiyyәn qәhrәman

kimi tәbliğ etmәmәliyik.

- Ramil Sәfәrovun bir qatil vә ya bir

qәhrәman kimi qәlәmә verilmәsi ilә mәn

razı deyilәm.

Verilişi tam olaraq 

AzadliqRadiosu.az saytında 

dinlәyә bilәrsiniz.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə