Xocali soyqirimiYüklə 5,01 Kb.

səhifə18/81
tarix30.12.2017
ölçüsü5,01 Kb.
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   ...   81

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin ĠĢlər Ġdarəsi  
PREZĠDENT  KĠTABXANASI 
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
26 
Müdafiə  nazirliyi  tərəfindən  T. Əliyevin  sərəncamına  göndərilən,  hərbi  təhsilli  zabitlər  Ġ. Abdullayev  və 
T. Mehdiyevi  də  öz  tabeçiliyinə  keçirmiĢdir.  Xocalı  hadisələrinə  kimi  faktiki  olaraq  o,  Ağdam  rayonunda 
yerləĢən,  ətraf  rayonlardan,  Müdafiə  Nazirliyindən  göndərilən  silahlı  qüvvələrə  komandanlığı  ələ  keçirmiĢ, 
hərbi texnikaya sərəncamçılıq etmiĢdir. 
21,  22,  23,  24,  25  fevral  1992-ci  il  tarixlərdə,  hər  gün  F. Hacıyev  Xocalını  mühasirədən  çıxarmaq  üçün 
əməliyyatın baĢlama vaxtını təyin etmiĢ, hər dəfə də müxtəlif bəhanələr irəli sürərək əməliyyatın keçirilməsini 
Xocalı faciəsi baĢ verənədək baĢqa günə keçirmiĢdir. 
23.02.92-ci  il  tarixdə  "Qrad"  qurğuları  gizlətmək  adı  altında  Ağcabədi  aeroportuna  aparılmıĢdır.  Xocalı 
faciəsi baĢ verərkən "Qrad" qurğuları Ağdamda olmadığından hücum edən ermənilərə qarĢı həmin qurğulardan 
vaxtında istifadə etmək mümkün olmamıĢdır. 
25.02.92-ci  ildə  axĢam  saat  22  radələrində  erməni  quldurları  Xocalı  Ģəhərinə  hücum  edərkən  F. Hacıyev 
ġ. Mirzəyevin  batalyonunda  olmuĢ,  Xocalı  əhalisinin  qırğından  qurtarmaq  üçün  nə  o,  nə  də  ġ. Mirzəyevin 
batalyonu heç bir tədbir görməmiĢdir. 
Azərbaycan  Respublikası  DĠN  XTMD  RövĢən  Cavadovun  rəhbərliyi  ilə  Asif  Məhərrəmov,  Allahverdi 
Bağırov və Yaqub Rzayevin dəstələri Xocalı Ģəhərindən qırğından canlarını qurtarıb qaçan əhalini qarĢılamaq, 
onların  yolunu  ermənilərdən  təmizləmək  üçün  erməni  mövqelərinə  hücum  edib  döyüĢə  atılanda  F. Hacıyevin 
gizlədiyi  Müdafiə  Nazirliyinin  ġ. Mirzəyevin  komandiri  olduğu  batalyon  və  X. Xudiyevin  komandir  olduğu 
batalyon döyüĢə girməmiĢ, əmr gözləmiĢlər. Səlahiyyətlərinin alındığını bəhanə edən F. Hacıyev isə onlara heç 
bir əmr verməmiĢdir. 
F. Hacıyev  Xocalı  əhalisinin  gizli  yollarla  mühasirədən  çıxarılmasından  ötrü  Qarabağ  zonası  üzrə  milli 
təhlükəsizlik  idarəsi  tərəfindən  ona  təqdim  edilən  bələdçilərdən  istifadə  etməmiĢ,  əhalinin  itkisiz  çıxarılması 
imkanını əldən vermiĢdir. 
Ġstintaq  müəyyən  etmiĢdir ki, Xocalı  qırğınının  qarĢısının  vaxtında alınmaması səbəblərindən biri  də səhv 
kadr siyasəti nəticəsində hadisələr ərəfəsində Ağdamda sabitliyin pozulması olmuĢdur. 
1991-ci  ilin  payızından  baĢlayaraq  Dağlıq  Qarabağdan  kütləvi  surətdə  qovulan  azərbaycanlılar  əsasən 
Ağdam  Ģəhərinə  pənah  gətirirdilər.  12  fevral  1992-ci  ildə  Malıbəyli,  QuĢçular  kimi  çoxminli  əhalisi  olan 
kəndlərin,  15.02.92-ci  ildə  isə  çoxlu  insan  qırğını  ilə  Qaradağlı  kəndinin  iĢğalı  Ağdamda  partlayıĢ  həddinə 
çatmıĢ  vəziyyəti  daha  da  kəskinləĢdirirdi.  On  minlərlə  qaçqın  gündəlik  olaraq  Ağdam  Ģəhərinin  mərkəzi 
meydanında  mitinqlər  keçirirdi.  Qaçqınlar  əhalinin  təhlükəsizliyinin  təmin  edilməsi  tələbi  ilə  Qarabağ  zonası 
üzrə daxili iĢlər idarəsinin binasına basqın edib, pəncərə ĢüĢələrini sındırmıĢ, telefon xətlərini qırmıĢdılar. Belə 
bir  vəziyyətdə  respublika  DĠN  18.02.92-ci  il  tarixli  əmri  ilə  Ağdam  rayon  DĠġ-nin  rəisi  Ġslah  PaĢayev 
vəzifəsindən  azad  edilmiĢ,  onun  yerinə  təyin  edilmiĢ  RəĢid  Məmmədov  vəzifəsinin  icrasına  25.02.92-ci  ildə 
baĢlamıĢdır. Respublika prezidentinin 21 fevral 1992-ci il tarixli fərmanı ilə Ağdam rayon icra hakimiyyətinin 
baĢçısı Səyyaf Verdiyev vəzifəsindən azad olunmuĢdur. 
Respublika  rəhbərliyi  Ağdam  rayonunda  olan  kadr  dəyiĢikliyini  rayon  ağsaqqallarının  müraciəti  ilə 
əsaslandırırdılar. 
Ġstintaq isə müəyyən etmiĢdir ki, respublika prezidenti A. Mütəllibov Ağdam rayon icra hakimiyyəti baĢçısı 
S. Verdiyevin  yerinə  müvafiq  bir  adam  tapmağı  Bakı  Ģəhəri  icra  hakimiyyəti  baĢçısı  R. Ağayevə  tapĢırmıĢdır. 
R. Ağayev bu iĢi Ağdamla əlaqəsi olmayan Bakı Ģəhəri DĠN-nin rəisi Bəxtiyarova həvalə edir. Bəxtiyarov isə öz 
növbəsində əslən  Ağdamlı  olub, uzun  müddət  Ağdamdan ayrılıb  Bakıda yaĢayan  iki rayon  daxili  iĢlər idarəsi 
rəislərinə  tapĢırır.  Onların  təqdim  etdikləri  Ağdam  rayon  tədarük  kontorunun  müdiri  K. Axundov  icra 
hakimiyyəti baĢçısı təyin edilir. 
Nəticədə  Xocalı  hadisələri  ərəfəsində  regionda  ən  çox  silahlı  qüvvəsi,  silahla  daha  yaxĢı  təchiz  edilmiĢ 
Ağdam  rayon  daxili  iĢlər  Ģöbəsi  rəissiz  qalır.  Eləcə  də  icra  hakimiyyətində  qeydiyyatdan  keçmiĢ  bir  neçə 
könüllülər  dəstəsi  və  sair  qüvvələri  olan  Ağdam  rayonunda  birləĢdirici,  rəhbərlikedici  rol  oynayan,  bütün 
rayonun qüvvələrini ayağa qaldırıb düĢmənə qarĢı yönəltməli olan icra hakimiyyəti baĢçısız idi. Çünki, köhnəsi 
getmiĢdi, yenisi isə iki-üç gün ərzində ancaq iĢlə tanıĢ ola bilərdi. 
Ağdamda sabitliyin pozulmasında rayonun daĢ karxanasının direktoru iĢləyən, Ali Sovetin deputatı Qasım 
Kərimov  müəyyən  mənfi  rol  oynamıĢdır.  O,  17  fevral  1992-ci  ildə  Ağdam  Ģəhərinin  mərkəzi  meydanında 
keçirilən minlərlə adamın iĢtirak etdiyi mitinqdə çıxıĢ edərək rayon rəhbərliyini bacarıqsızlıqda təqsirləndirmiĢ, 
Ağdam rayon DĠN-nin rəisi Ġ. PaĢayevin bir sutka ərzində rayonu tərk etməsini tələb etmiĢ və silahlı qüvvələrə 
komandanlığı öz üzərinə götürdüyünü, qərargahının Qaraağacı qəbiristanlığında yerləĢdiyini elan etmiĢdir. 
Belə özbaĢınalıq halları Xocalı hadisələri ərəfəsində tam hakimiyyətsizliyə gətirib çıxarmıĢ, təxribatlar baĢ 
alıb getmiĢ, hakimiyyət orqanlarının fəaliyyəti pozulmuĢdur. 
24  fevral  1992-ci  ildə  saat  22  radələrində  Ağdam  -  Əsgəran  yolu  ilə  Xramort  kəndinə  kəĢfiyyata  gedən 
xüsusi  təyinatlı  milis  dəstəsi  ilə  "Qarabağ  Ģahinləri"  könüllülər  dəstəsindən  13  döyüĢçü  ZĠL-131  markalı  yük 
maĢınında  naməlum  səbəbdən  qəzaya  uğramıĢlar.  DöyüĢçülərdən  üç  nəfəri  partlayıĢ  nəticəsində  ağır  bədən 
Dostları ilə paylaş:
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   ...   81


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə