Xocali soyqirimiYüklə 5,01 Kb.

səhifə46/81
tarix30.12.2017
ölçüsü5,01 Kb.
1   ...   42   43   44   45   46   47   48   49   ...   81

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin ĠĢlər Ġdarəsi  
PREZĠDENT  KĠTABXANASI 
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
83 
olmayaraq  bütün  hüquq  və  azadlıqlara  malik  olmalıdır.  Lakin  yuxarıda  göstərilənlər  insan  hüquq  və 
azadlıqlarının  pozulmasının  adi  halı  deyildi.  Əsrin  əvvəllərindən  baĢlayaraq  plana  uyğun  surətdə 
azərbaycanlılara qarĢı həyata keçirilən "etnik təmizləmə", soyqırımı idi. 
Ermənistan tərəfindən azərbaycanlılara qarĢı soyqırımı təkcə Ermənistan ərazisində deyil, eyni zamanda 
Azərbaycan  ərazilərində  də  davam  etdirilirdi.  Bu  da  bir  daha  təsdiq  edir  ki,  azərbaycanlılara  qarĢı  soyqırımı 
siyasəti Ermənistanın dövlət siyasətinin tərkib hissəsidir. 
Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqiĢəsi dövründə Azərbaycan xalqına qarĢı törədilmiĢ ən 
amansız cinayətlərdən biri də 1992-ci ilin fevral ayının 25-dən 26-na keçən gecə baĢ vermiĢ Xocalı genosidi idi. 
Həmin  gecə  Ermənistan  Respublikasının  silahlı  qüvvələri  öz  havadarları  və  bir  qrup  muzdlu  dəstələri  ilə 
birlikdə  Azərbaycan  Respublikasının  Dağlıq  Qarabağ  regionunda  yerləĢən  Xocalı  Ģəhərinə  hücum  edərək  heç 
bir günahı olmayan mülki əhalinin Ģəhəri tərk edə bilməmiĢ hissəsini də qəddarlıqla qətlə yetirmiĢlər. ġahidlər 
təsdiq edirlər ki, həmin gecə onlarla qadın, 2 yaĢından 15 yaĢınadək uĢaq və qoca güllələnmiĢ, bəzi meyitlərdə 
bir neçə xəsarət yerləri aĢkar edilmiĢdir ki,  onlardan biri yaxın məsafədən baĢ nahiyəsinə yetirilmiĢ odlu silah 
xəsarətləri  olmuĢdur.  Bu  da  onu  göstərir  ki,  yaraqlılar  sonradan  odlu  silahla  öldürülmüĢdür.  Bir  neçə  uĢaq 
meyitinin qulaqları kəsilmiĢdir. YaĢlı qadının sifətinin sol yanağının dərisi soyulmuĢ, qoca kiĢinin qafa sümüyü 
çıxarılmıĢdır.  Ġlk  dəfə  28  fevral  1992-ci  ildə  hadisə  yerinə  vertolyotla  gələnlər  500  metr  radiusda  ərazinin 
meyitlərlə örtüldüyünü görmüĢlər. 
Xocalı  sakini  Canan  Orucov  çoxsaylı  insan  tələfatı,  xüsusən  qadın  və  uĢaqların  öldürülməsi  barədə 
məlumat vermiĢdir. Onun 16 yaĢlı oğlunu güllələmiĢ, 23 yaĢlı qızmı əkiz uĢaqları ilə birlikdə və ikinci 18 yaĢlı 
hamilə qızmı girov götürmüĢlər. 
Səriyyə Talıbova adlı Ģəxs göstərmiĢdir ki, erməni döyüĢçüsünün qəbri üstündə 4 nəfər mesxet türkünün 
və 3 azərbaycanlının baĢını kəsmiĢlər. Valideynlərinin yanında uĢaqlara iĢgəncə vermiĢ və onları öldürmüĢlər. 
Milli hərbi geyimdə olan azərbaycanlı əsgərin gözlərini oymuĢlar. 
Xocalıda  mülki  əhalinin  tələf  edilməsinin  planauyğun  surətdə  həyata  keçirilməsini  təsdiq  edən 
faktlardan biri də odur ki, əhalinin bir hissəsi zorakılıqdan qaçıb qurtarmaq istəyərkən qabaqcadan xüsusi olaraq 
düzəldilmiĢ  pusqularda  qətlə  yetirilmiĢdir.  Xocalı  Ġcra  Hakimiyyəti  baĢçısı  Elman  Məmmədovun  məlumatına 
görə,  Naxçıvanik  kəndi  ərazisində  Xocalıdan  qaçan  əhali  avtomat,  pulemyot  və  baĢqa  silahlardan  gülləbaran 
edilmiĢdir.  Xocalılara  qarsı  həmin  hərəkətlər  ermənilərin  niyyətinin  məhz  soyqırımı  cinayətini  törətməyə 
yönəlmiĢ olduğunu göstərir. 
Xocalı  sakini  Sənubər  Ələkbərova  Naxçıvanik  kəndində  qadın,  uĢaq  və  qoca  meyitlərindən  yaranmıĢ 
təpəni heç vaxt unutmayacağını bildirib. Həmin kənddə ermənilərin qurduğu pusquya düĢdükdən sonra onun əri, 
iki qızı - Sevinc və Hicran öldürülmüĢ, özü isə yaralanmıĢdır. Orada 200 nəfər azərbaycanlı girov götürülmüĢdür. 
Cəmil Məmmədov  da girov  düĢmüĢ azərbaycanlılardan  olmuĢdur. Onun  dırnaqlarım çıxarmıĢ, təpiklə sifətinə 
xəsarət yetirmiĢ, nəvəsini isə ondan alıb götürmüĢ, anası və qızı xəbərsiz itkin düĢmüĢdür. UĢaqların zorla bir 
qrupdan alınıb baĢqa bir qrupa verilməsi də soyqırımı cinayətinin obyektiv cəhətini təĢkil edən əlamətlərdəndir. 
Soyqırımı  hadisəsindən  sonra  cinayətin  baĢ  verdiyi  yerdə  olmuĢ  fransız  jurnalisti  Can  Ġv  Yunet 
demiĢdir: "Mən müharibələr haqqında, alman faĢistlərinin qəddarlığı haqqında çox eĢitmiĢəm. Ancaq ermənilər 
5-6 yaĢlı uĢaqları, mülki əhalini öldürməklə onları ötüb keçiblər". 
"Ġzvestiya"  qəzetinin  müxbiri  V. Bulıx  göstərmiĢdir  ki,  Xocalı  hadisələri  zamanı  gözləri  oyulmuĢ, 
qulaqları kəsilmiĢ, qafa sümükləri çıxarılmıĢ, baĢları kəsilmiĢ meyitlərin Ģahidi olmuĢdur. 
Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi tibbi xidmətinin rəisi Xanlar Hacıyev xidməti iĢi ilə əlaqədar çox ölüm 
və əzablarla qarĢılaĢsa da, Xocalı hadisələri zamanı törədilmiĢ vəhĢiliklərdən dəhĢətə gəlmiĢdir. DonmuĢ qızın 
üzünün bıçaqla kəsilməsi, döyüĢçünün bağırsaqlarının çıxarılaraq qarıĢdırılması bu cür vəhĢiliklərə misaldır. 
Mayor Leonid Kroveç  özü 200  meyit  müĢahidə  etdiyini, onunla bir  yerdə  olan polis  nəfərinin 4  yaĢlı 
uĢağının meyitini tapıb, baĢının əzildiyini gördükdə, ağlını itirməsinin Ģahidi olmasını təsdiq etmiĢdir. 
Moskva  "Memorial"  hüquq-mühafizə  mərkəzinin  Xocalı  Ģəhərinin  iĢğalı  zamanı  insan  hüquqlarının 
kütləvi  pozulması  faktları  barədə  məlumatında  göstərilir:  "Qaçanlar  ermənilərin  pusqusuna  düĢmüĢ  və 
gülləbaran  edilmiĢlər...  Dörd  gün  ərzində  Ağdama  200  meyit  gətirilmiĢ,  onlarca  meyitə  təhqirə  məruzqalma 
əlamətləri olmuĢdur. Dörd meyitin baĢının dərisinin soyulduğu və bir meyitin baĢının kəsildiyi qeydə alınmıĢdır. 
Ağdamda  181  meyit  (130  kiĢi  və  51  qadın,  o  cümlədən  13  uĢaq)  dövlət  məhkəmə-tibbi  ekspertizasından 
keçirilmiĢdir. Ekspertlərin rəyi ilə müəyyən edilmiĢdir ki, 151 nəfərin ölümünə güllə yaraları, 20 nəfərin - qəlpə 
yararları  səbəb  olmuĢ,  10  nəfər  küt  alətlə  vurulmaqla  öldürülmüĢdür...  Ağdamda  sanitar  qatar  jurnalında 
qeydiyyatdan keçirilənlərin 598 nəfərində xəsarət və donma faktları  müĢahidə olunmuĢdur. Orada diri adamın 
baĢ dərisinin soyulması faktı qeydə alınmıĢdır. 
Ermənistanın Azərbaycana təcavüzü nəticəsində minlərlə insan həyatdan məhrum edilmiĢ, Ģikəst olmuĢ, 
900  yaĢayıĢ  məntəqəsi  dağıdılıb  talan  edilmiĢ,  mülki  əhalinin  ümumi  sahəsi  9  milyon  kv.  m.  olan  mülkləri 
Dostları ilə paylaş:
1   ...   42   43   44   45   46   47   48   49   ...   81


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə