Xocali soyqirimiYüklə 5,01 Kb.

səhifə56/81
tarix30.12.2017
ölçüsü5,01 Kb.
1   ...   52   53   54   55   56   57   58   59   ...   81

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin ĠĢlər Ġdarəsi  
PREZĠDENT  KĠTABXANASI 
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
99 
Qarabağın faciəli günləri davam etməkdə idi. Kərkicahan dağıdıldı. Malıbəyli, MeĢəli, QuĢçular, DaĢaltı 
viran qoyuldu. Ölənlərin, itənlərin sayı qat-qat çoxaldı, susduq, dinmədik. Lakin Azərbaycan dövlətinin baĢında 
duranların  tükü  belə  tərpənmədi.  Ataların  gözəl  bir  misalı  var:  ―Arxalı  köpək  qurd  basar‖.  Özlərinin  arxası 
olduğunu görən ermənilər dünya tarixində misli olmayan növbəti cinayəti hazırladılar. 
KeçmiĢ  SSRĠ-nin  4-cü  ordusunun  23-cü  diviziyasına  daxil  olan  366-cı  alayın  10  tankı,  16  zirehli 
transportyoru, 9 piyadaların döyüĢ maĢını və xeyli canlı qüvvəsi ilə Xocalını mühasirəyə aldı. Erməni faĢistləri 
döyüĢ  tanklarının  və  transportyorların  köməyi  ilə  Ģəhərə  soxularaq,  onu  tamamilə  yandırdılar.  Azğın  düĢmən 
bununla kifayətlənmədi. Yüzlərlə qocanın, qadının, uĢağın meyiti yollarda qaldı. 
Hadisələri ilk olaraq vidiolentə alan jurnalist Çingiz Mustafayev qeyd edirdi ki, ―öldürülənlər içərisində 2 
yaĢından  15  yaĢına  qədər  olan  uĢaqlar  əksəriyyət  təĢkil  edirdi‖.  Faciənin  Ģahidi  olan  fransız  jurnalisti  Jan-Ġv 
Gnet  yazırdı:  ―Mən  müharibələr  haqqında,  alman  faĢistlərinin  qəddarlığı  haqqında  çox  eĢitmiĢəm,  lakin 
ermənilər 5-6 yaĢlı uĢaqları, dinc əhalini qırmaqla onları kölgədə qoydular‖. 
Sağ  qalan  6  minə  yaxın  Xocalı  sakini  respublikanın  50-yə  yaxın  Ģəhər  və  rayonlarında  qaçqın  kimi 
yaĢamağa  məcbur  oldu,  öz  vətənlərində  talelərinə  məcburi  köçkün  həyatı  yaĢamaq  yazıldı.  Bundan  baĢqa, 
Ģəhərdə olan, dövlət Ģəxsi və əmlakı talan edilərək yandırıldı və dövlətə külli miqdarda ziyan vuruldu... 
... Qoy bütün dünya görsün, bütün bəĢəriyyət Ģahid olsun, bilsin ki, XXI əsrin sonlarında onları dəhĢətli 
bir taun - erməni faĢizmi hədələyir. 
Xocalı  faciəsinin  baĢ  verməsində  respublikanın  o  zamankı  rəhbərlərinin  günahı  çox  olmuĢdur.  Hələ 
faciədən  4  ay  əvvəl  1991-ci  ilin  noyabr ayının  1-də  Xocalının  mühasirəsi  baĢlanmıĢ,  rayon  ilə  bütün  əlaqələr 
kəsilmiĢdi.  Respublika  rəhbərliyində  gərgin  vəziyyət  haqqında  məlumat  olmasına  baxmayaraq,  onlar  nəinki 
Xocalıya  kömək  etmiĢ,  əksinə,  hətta  faciədən  2  gün  sonra,  guya,  münaqiĢə  zamanı  iki  nəfərin  həlak  olduğu, 
Ģəhərin  isə  geri  alındığı  barədə  yalan  informasiya  yaymıĢdır.  Sonrakı  müddət  ərzində  rəhbərlik  Xocalı 
həqiqətlərini  daim  gizlətməyə  çalıĢmıĢdır.  Yalnız  1993-cü  ildə  xalqımızın  ümummilli  lideri  Heydər  Əliyevin 
ölkə rəhbərliyinə qayıdıĢından sonra bu ağır cinayətin açılması üçün addımlar atılmıĢdır. Milli Məclisin 1994-cü 
il  24  fevral  tarixli  iclasında  məsələ  geniĢ  müzakirə  edilmiĢdir.  26  fevral  Xocalının  soyqırımı  və  matəm  günü 
elan edilmiĢdir. Hər il bu gün saat 17.00-da Xocalı qurbanlarının xatirəsinə ehtiram əlaməti olaraq, bütün ölkə 
üzrə bir dəqiqəlik sükut elan edilir.  
... Ġndi Xocalı sakinlərinin də, elə müstəqil Azərbaycan dövlətinin də böyük ümidlə baxdığı bir sərkərdə 
var  —  möhtərəm  Prezidentimiz  Ġlham  Əliyev.  Xocalıya  qayıtmaq  istəyənlər  onun  əmrini  gözləyirlər.  Biz 
inanırıq ki, o gün çox da uzaqda deyil. 
 
Dilqəm QULĠYEV,  
professor, Azərbaycan DBTĠA-nın prorektoru   
  
 
Xalq qəzeti‖.-2010.-23 fevral.-N 42.-S.3. 
 


Azərbaycan Respublikası Prezidentinin ĠĢlər Ġdarəsi  
PREZĠDENT  KĠTABXANASI 
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
100 
 
Xocalı soyqırımı bəĢəriyyət əleyhinə cinayətdir 
 
Erməni-daĢnak  millətçiləri  və  onların  havadarları,  az qala,  bir  əsrə  yaxındır  ki,  hər  il  uydurma  "erməni 
genosidi"  gününün  bütün  dünyada  qeyd  olunması  üçün  dəridən-qabıqdan  çıxır,  öz  yalanlarını  bəĢəriyyətə 
sırımağa  çalıĢırlar.  Bu  yaxınlarda  ABġ-da  Amerika  yazıçısı  Samuel  Viimsin  "Ermənistan:  terrorçu  xristian 
dövlətinin sirləri" kitabı iĢıq üzü görmüĢdür. Uzun illər Londonda, Parisdə, Romada, Ġstanbulda, Moskvada və 
VaĢinqtonda  aparılan  tədqiqatların  nəticəsi  olan,  faktlara  və  sənədlərə  istinadən  ərsəyə  gələn    bu  kitab  400 
səhifədən  ibarətdir.  Müəllif  kitabında  qeyd  edir  ki,  mən  erməni  mənĢəli  amerikalıların  150  yaĢlı  "qədim" 
vətənlərini  mükafatlandırmaq üçün türklərdən,  eləcə  də, Amerika xristianlarından böyük  məbləğdə pul  vəsaiti 
qoparmaq  məqsədilə  soyqırımı  və  qətllərlə  bağlı  uydurma  və  yalanlar  yaydığını  sübut  edən  faktlar  aĢkar 
etmiĢəm. 
Dinar  xristian  olan  Samuel  Viims  kitabında  yazır  ki,  1918-ci  ildə  kiçik  bir  ərazidə  erməni  dövlətinin 
yarandığı  vaxtdan,  o,  qonĢuları  Gürcüstana,  Osmanlı  imperiyasına  və  Azərbaycana  qarĢı  torpaq  iddiaları  irəli 
sürməyə baĢlamıĢdır. Kitabda eləcə də tanınmıĢ tarixçi alim Oqust Karyerin fikri verilir. O, ermənilərin yalnız 
Nuh  peyğəmbərin  gəmisinin  qalıqlarının  Ararat  dağında  tapıldığına  görə,  guya  ermənilər  Nuh  peyğəmbərin 
nəslindən olan Haykın törəmələri, ġərqi Anadolunun isə baĢdan-baĢa erməni torpaqları olması barədə iddialarını 
rədd edir. Beləliklə, ermənilərin mənĢəyi barədə məlumatlar uydurmalara, daha dəqiq desək, ağ yalana əsaslanır. 
Amerika alimi kitabında Qarabağ problemi ilə bağlı qeyd edir ki, 1800-cü ildə Qafqaz regionunda çox az 
sayda  erməni  tapmaq  olardı.  Rusiya  mənbələrinə  istinad  edilərsə,  Qafqaz  bölgəsinin  Rusiyaya  birləĢdirildiyi 
dövrdə  Qarabağda  90  min  nəfər  yaĢayırdı.  Orada  böyük  Ģəhər  və  600  kənd  var  idi.  Onların  150-də  ermənilər 
yaĢayırdılar. Ancaq  dağlılar zorla  köçürüldükdən sonra ermənilər burada üstünlük təĢkil  etdilər. 1907-1912-ci 
illərdə  Rusiya  çarizmi  yarım  milyondan  çox  ermənini  Ġrandan  və  Osmanlı  dövlətindən,  əsasən,  müsəlman 
azərbaycanlılarının  yaĢadığı  Qars,  Ġrəvan  və  Yelizavetpola  (Gəncə)  köçməsinə  kömək  etdi.  BaĢqa  sözlə, 
geosiyasi mənafelər naminə Qafqazda demokratik dəyiĢikliklər edildi. XX əsrin əvvəllərində Qarabağdan çıxan 
bircə  yol  var  idi.  O  da,  Bakıya  gedirdi.  Ermənistana  isə  heç  bir  yol  yox  idi.  Təkcə  bu  fakt  çox  Ģeydən  xəbər 
verirdi.  Bəlkə,  elə  buna  görə,  hətta  bolĢeviklər  də  etiraf  etmiĢdilər  ki,  Qarabağ  həmiĢə  Azərbaycan  torpağı 
olmuĢdur. 
1918-ci  il  mayın  28-də  yaradılmıĢ  Azərbaycan  Xalq  Cümhuriyyətinin  ilk  addımlarından  biri  Ġrəvanın, 
(Yerevan)  siyasi  mərkəzi  olmayan  Ermənistan  Respublikasına  verilməsi  idi.  O  zaman  yalnız  Ġrəvan  və 
Eçmiədzin  (Üçkilsə)  rayonlarından  ibarət    Ermənistanda  cəmi  400  min  əhali  yaĢayırdı.  Zaman  göstərir  ki, 
Ġrəvanın verilməsi gənc Azərbaycan Cümhuriyyətinin bağıĢlanılmaz səhvi idi və onun nəticələri hələ də özünü 
göstərməkdədir.  
Hazırda "soyqırımı" haqqında car çəkən  ermənilər de-fakto  vətəndaĢı olmadıqları - çünki Vətən xainləri 
ölkə vətəndaĢları sayıla bilməzlər, - de-yure vətəndaĢı hesab etdikləri Osmanlı imperiyasına qarĢı öz qeyri-loyal 
və  xəyanətkar  münasibətləri  barədə  bir  kəlmə  də  danıĢmırlar.  Halbuki  o  vaxt  Osmanlı  imperiyasının  özünü 
müdafiə etmək məqsədilə erməniləri cəbhə xəttindən uzağa köçürməyə qanuni haqqı var idi. Onlar açıq Ģəkildə 
hərbi  əməliyyatlarda  rus  orduları  tərəfində  döyüĢürdülər.  ABġ  da  bu  hüquqa  əsaslanaraq,  Ġkinci  Dünya 
müharibəsi  illərində  ölkənin    yapon  mənĢəli  bütün  vətəndaĢlarını  qərb  sahillərindən  köçürmüĢdü.  Stalin  bu 
hüquqdan  istifadə  edərək  sovet  dövlətinin  təhlükəsizliyini  qorumaq  üçün  Volqaboyunda  yaĢayan  almanları 
Qazaxıstana  və  Orta  Asiyaya  köçürmüĢdü.  Tarixdə  belə  nümunələr  çox  olmuĢdur.  Böyük  Britaniyanın  1916-
1922-ci illərdə baĢ naziri iĢləmiĢ Devid Lloyd Corcun qeyd  etdiyinə görə, 1915-ci ildə Osmanlı  imperiyasında 
baĢ  verən  faciəli  hadisələrin  təqsirkarları  Türkiyədə  beĢinci  dəstəni  maliyyələĢdirən  Rusiya,  eləcə  də,  rusları 
Osmanlı  torpaqlarını  tərk  etməyə  məcbur  edən  Britaniya  imperiyasıdı.  Həmin  dövrdə  sayca  qat-qat  çox  türk, 
azərbaycanlı,  yəhudi  və  Qafqazın  digər  xalqlarının  nümayəndələrini  qətlə  yetirmiĢ  erməni  quldur  dəstələrinin 
əməllərini də nəzərdən qaçırmaq olmaz. 
Kiçik  Ermənistan  dünyanın  hər  yerinə  səpələnmiĢ  həmtayfalarından  istifadə  edərək,  uzun  illər  xristian 
aləmini  islama  və  müsəlmanlara  qarĢı  qaldırmağa  çalıĢmıĢdır.  Samuel  Viimsin  fikrincə,  müsəlman  aləmində 
Amerikaya "nifrətin" səbəblərindən biri də budur.  
"Ermənistan: terrorçu xristian dövlətinin sirləri" sənədli tədqiqat əsərinin üz qabığında oxuculara tövsiyə 
edilir.  "Bu  kitabı  hər  bir  xristian  və  Amerikada  hər  bir  vergi  ödəyicisi  oxumalıdır".  Biz  isə  deyə  bilərik  ki, 
dünyanın  həqiqəti  əziz  tutan  hər  bir  vətəndaĢı  oxumalıdır.  Erməni  millətçiləri  tarix  boyu  xalqımıza  qarĢı 
görünməmiĢ qətllər və vəhĢiliklər etmiĢlər. 
Tarixi  Azərbaycan torpağı olan Zəngəzur, Göyçə və digər ərazilər Sovet rəhbərliyinin əli ilə Ermənistana 
verildi.  Dağlıq  Qarabağ  erməniləri  muxtariyyət  qazandı  və  onların  gələcəkdə  qanunsuz  ərazi  iddiaları  üçün 
zəmin hazırlandı. Erməni daĢnakları təkcə XX əsrdə dörd dəfə (1905-1906, 1918-1920, 1948-1953, 1988-1991-
Dostları ilə paylaş:
1   ...   52   53   54   55   56   57   58   59   ...   81


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə