Xvi əsrin əvvəllərində Fransanın: a şimal torpaqları ingilislərYüklə 146,71 Kb.

tarix21.06.2018
ölçüsü146,71 Kb.


1

XVI əsrin əvvəllərində Fransanın: A) Şimal torpaqları ingilislər 

tərəfindən işğal olunurdu B) Ərazisini iqtisadi böhran bürüdü C) 

Birləşdirilməsi başa çatdı D) Ərazisini kəndli üsyanı bürüdü E) 

Qıtlıq baş verdi

2

XVI əsrdə Niderlandı idarə edirdi: A) Yerli hakimlər B) İspan mənşəli kral C) İngiltərə kralı D) İspaniya kralının canişini E) 

Fransa kralı

3

Almaniyada manifakturaların kənd yerlərində açılmasının səbəbi: A) Azad icma üzvlərinin çox olması B) Azad işçi qüvvəsinin 

kənddə daha çox olması C) Kənd yerlərində müəssisələrin vergidən 

azad olması D) İşçi qüvvəsinin şəhərə nisbətən ucuz olması E) 

Şəhərdə sex nizamnamələri emalatxanaları genişlətdirməyə imkan 

verməməsi

4

İspan kralı II Filippin Niderlandda inkvizisiyanı tətbiq etməyə cəhd göstər-məsinin səbəbi:

A) Katolik təbliğatının güclənməsi; B) Feodal qaydalarının ləğvi; 

C) Kilsə mülklərinin vergi verməkdən imtina etməsi; D) Əhalinin 

kalvinizmə meyl göstərməsi; E) Zadəganları idarə-çilikdən 

uzaqlaşdırmaq

5

Yan Qusun edam olunmasından neçə il sonra Martin Lüter “cənnət qəbzləri”nin satılmasına qarşı çıxmışdı: A) 45 B) 76 C) 115 D) 102 

E) 103


6

1517-ci ildə Almaniyada “cənnət qəbzi” alverinin əleyhinə çıxış 

etdi: A) Yan Qus B) Martin Lüter C) Kardinal Rişelye D) Jan 

Kalvin E) Tomas Münser

7

Ticarət yollarının Atlantik okeanına keçməsi ilə əlaqədar olaraq Fransanın: A) Beynəlxalq ticarətdə rolu azaldı B) Qərbindəki liman 

şəhərlərinin rolu artdı C) Dünya ticarətində mövqeyi zəiflədi D) 

Aralıq dənizində ticarət birinciliyi gücləndi E) Beynəlxalq nüfuzu 

artdı


8

Kilsə islahatını kralların keçirdiyi ölkələr: 1.İspaniya 2.İngiltərə 

3.Portuqaliya 4.Danimarka 5.Almaniya 6.İsveç; A) 1,2,3 B) 2,4,6 

C) 3,5,6 D) 1,4,5 E) 1,3,5

9

1572-ci ildə: A) Alba Niderland inqilabınıa qarşı hərbi əməliyyatlara başladı B) Hersoq Albanın terror rejimi C) 

Antverpen şəhəri ispanlar tərəfindən dağıdıldı D) Meşə gözləri 

Levensteyni ələ keçirdilər E) Dəniz gözləri Brill limanını tutdular

10

1555-ci ildə Auqsburq şəhərində imzalanmış sazişə əsasən: A) Avropada reformasiya başa çatdı B) Protestantların fəaliyyəti 

qadağan edildi C) Protes-tantantlar katoliklərin etiqad azadlığını 

tanıdı D) Protestantların təqib olunması dayandırıldı E) Katoliklər 

protestantların etiqad azadlığını tanıdı

11

Qərbi Avropada XV-XVI əsrlərdə texnikanın inkişafındakı nailiyyətlərin əsasında dururdu: A) Su mühərriklərindən istifadə B) 

Manifakturanın tənəzzülü C) Sexlərin yaranması D) Natural 

təsərrüfatın inkişafı E) Şəhərlərin inkişafı

12

XV əsrin ortalarında Qərbi Avropada maarif: A) Elmi məktəblərin açılması B) Xristianlığın Avropada hakim dinə çevrilməsi C) 

Böyük coğrafi kəşflər D) Çap üsulu ilə kitabların buraxılması E) 

Kitabların əl ilə yazılıb çoxaldılması13

XVI əsrdə İngirtərə krallarının verdiyiqanunlarda tələb olunurdu: 

1.Çəpərləmələrin dayandırılması 2.Müstəmləkə işğallarının 

dayandırılması 3.Kəndlilərin öz torpaqlarına qaytarılması 

4.Manifaktura istehsalının genişləndirilməsi 5.Avara və dilənçilərə 

icazə verilməsi: A) 1,3 B) 2,4 C) 1,2 D) 3,4 E) 1,4

14

1600-cü ildə; A) Frensiz Dreyk dünyü siyasətinə çıxdı B) Ost-Hind şirkəti yaradıldı C) İngiltərədə “işçi qanunlar”verildi D) Şimali 

Amerikada ingilis müstəmləkələrinin əsası qoyuldu E) Ticarət 

şirkətləri yaradılıdı

15

1524-cü ilin yayında ölkənin cənubunda işğal başlandı: A) Almaniyada B) İngiltərədə C) Fransada D) Reyndə E) Bonnda

16

Martin Lüteri “cənnət qəbzləri” əleyhinə çıxışına görə Roma papası: A) Romaya çağıraraq mükafatlandırdı B) Xüsusi fərman 

göndərərək lənətlədi C) Fransada katolik kilsəsinə başçı göndərdi 

D) Almaniyadan qovdurdu E) Həbs etdirdi

17

XVI əsrin ortalarında Niderland: A) İspaniyanın müstəmləkəsi idi B) Mərkəzləşmiş dövlət idi C) Geniş müstəmləkələrə malik idi D) 

Dəniz ticarətində İngiltərənin əsas rəqibi idi E) Hakimiyyət Şuraya 

aid idi

18

Yeddi Şimal əyalətinin birləşərək yaratdığı dövlət: A) Norveç B) Niderland C) Belçika D) Lüksemburq E) Hollandiya

19

Fransa burjuaziyasının sərvət mənbələri: 1.Borc faizləri 2.Qul alveri 3.İntizam hüququ 4.Dəniz quldurluğu 5.Mənfəətli vəzifələr 

tutmaq: A) 1,2,3 B) 2,3,4 C) 3,4,5 D) 1,3,4 E) 1,3,5

20

Rişelyenin dövründə Fransada kəndli və yoxsulların baş verməsinə səbəb: A) İntizam hüququnun verilməsi B) Vergilərin dörd dəfə 

artırılması C) Kəndlilərin torpaq payından məhrum edilməsi D) 

Təhkimçilik qaydalarının genişləndirilməsi E) Duelin qadağan 

olunması


21

Almaniyada reformasiya gedişində cəngavərlər istəyirdilər: A) 

Kilsə torpaqlarının müsadirə edilməsi B) Vergi və 

mükəlləfiyyətlərin ləğv edilməsi C) Kilsənin knyazlara tabe olması 

D) Manastırların bağlanmasını E) Feodal qaydalarının saxlanması

22

Burjuaziyanın başçılıq etdiyi xalq hərəkətı nəticəsində Niderlandın şimalında: A) İspanların hakimiyyəti daha da möhkəmləndi B) 

Katolik kilsəsinin nüfuzu artdı C) Protestantlar ölkədən qovuldu D) 

İspan ağalığına son qoyuldu E) Milli Şura yaradıldı

23

Cənubi Niderlandın İspaniyanın hakimiyyəti altında qalmasının səbəbi: A) Kapitalist münasibətlərinin zəif inkişafı B) Xalq 

hərəkatından qorxan zadəgənların üsyanı yatırmaqda ispanlara 

kömək etməsi C) İspan canişinin vergi və mükəlləfiyyətləri 

azaltması D) Dini və milli qarşıdurmanın olmaması E) Feodal 

mütləqiyyətinin möhkəm olması

24

“Varfolomey”adlı gecınin baş verməsi: A) 1572-ci il 23 avqust B) 1576-cı il 10 avqust C) 1572-ci il 26 avqust D) 1576-cı il 26 avqust 

E) 1578-ci il 5 sentyabr
25

1609-cu ildə İspaniya Hollandiyanı tanıdı: A) Müstəqil dövlət kimi 

B) Müstəmləkəsi kimi C) Yarım müstəmləkə kimi D) Feodal dövlət 

kimi E) Quldar dövlət kimi

26

Almaniyada reformasiya adlanırdı: A) Kilsənin ləğv olunması B) Kəndlilərin feodal zülmünə qarşı mübarizəsi C) Kilsənin yenidən 

qurulması D) Təhkimçilik mükəlləfiyyətlərin ləğv olunması E) 

Monastırların bağlanması

27

Böyük Coğrafi Kəşflərin Niderland üçün əhəmiyyəti: A) İspan zülmündən azad oldu B) Məhsullar yeni kəşf olunmuş ölkələrdə 

satılırdı C) Dəniz ticarəti genişləndi D) İngiltərə ilə rəqabətə son 

qoyuldu E) Manifakturalar yarandı

28

XVIII əsrin 40-cı illərindəÇində Min sülaləsinin hakimiyyətinə son qoydu: A) Monqollar B) Tibetlilər C) Moğollar D) Əfqanlar E) 

Mancurlar

29

1579-cu ildə Niderlandın bəzi Cənub əyalətləri: A) İspaniyanın hakimiyyətinə tabe olmaqadan imtina etdi B) Şimal əyalətlərinə 

qoşuldular C) Birləşərək müstəqil dövlət yaratdılar D) 7 Şimal 

əyaləti birləşməyə qərara aldılar E) İspaniya kralına tabe olmağa 

razılaşdılar

30

1524-cü ildə: A) Protestant kilsəsinin yaradılması B) “İsa cəmiyyəti” və ya yezutlər ordeninin yaradılması C) Papanın xüsusi 

inkvizisiya məhkəməsinin yaratması D) Auqsburq razılaşması E) 

“Varfolomey gecəsi”adlı hadisənin baş verməsi

31

1526-cı ildə: A) Böyük Moğol dövlətinin əsası qoyuldu B) Əfqanlar Kabil şəhərini tutdular C) Kabil şəhəri Əfqan dövlətinin 

paytaxtına çevrildi D) Babur özünü Əmir Teymurun varisi elan etdi 

E) Əkbər Şah hakimiyyətə gəldi

32

XV əsrdə Çində muzdlu işçi qüvvəsindən istifadə olunurdu: A) Kənd təsərrüfatında B) Ticarətdə C) Dövlət işlərində D) Xüsusi 

sənətkar emalat-xanalarında E) Sənaye müəssisələrində

33

Almaniya kəndli müharibəsi Jaklar üsyanından neçə il sonra  başlandı: A) 110 B) 153 C) 166 D) 171 E) 180

34

Vestfal sülhü olmuşdur: A) 1648 B) 1649 C) 1660 D) 1673 E) 168035

Böyük Coğrafi Kəşflər nəticəsində müstəmləkələrdən gətirilmiş 

sərvətlərin çox hissəsi çatdı: A) İspaniya və Fransaya B) 

Portuqaliya və İngiltərəyə C) Fransaya və İngiltərəyə D) İspaniya 

və Portuqaliyaya E) Almaniya və Fransaya

36

Auqsburq sülhündən sonra Almaniyada kilsə adlanırdı: A) Lüteran kilsəsi B) Pravoslav kilsəsi C) Protestant kilsəsi D) Katolik kilsəsi 

E) Mərasimlər kilsəsi

37

Kalvinizmin yayıldığı ölkələr: 1.Fransa 2.Donimarka 3.İtaliya 4.İsveçrə 5.Niderland 6.Almaniya: A) 1,4,5 B) 2,3,6 C) 1,3,5 D) 

2,4,6 E) 1,2,3

38

1572-ci il avqustun 23-də: A) Katoliklər pravoslavlarla birləşdilər B) Katoliklərlə pravoslavlar barışdılar C) İlk dəfə inkvizisiya tətbiq 

edildi D) Pravoslavlar katoliklərə divan tutdular E) Katoliklər 

pravoslavları qırdılar

39

Rişelye Fransada baş nazir olmuşdu: A) 9 il B) 14 il C) 18 il D) 22 il E) 24 il


40

1555-ci ildə Auqsburq sazişi imzalandı: A) Papa ilə katoliklər 

arasında B) Pravoslavlarla katoliklər arasında C) Kalvinistlərlə 

Lüteranlar arasında D) Protestantlarla katoliklər arasında E) Papa 

ilə pravoslavlar arasında

41

Dünyada birinci burjua respublikası yarandı: A) İngəltərədə B) Hollandiyada C) Fransada D) Almaniyada E) Amerikada

42

Lüteran kilsəsi yaranmışdı: A) Almaniyada B) Fransada C) Rusiyada D) İtaliyada E) İngiltərədə

43

XVI əsrdə dünyada ən böyük donanma və ən geniş müstəmləkə məxsus idi: A) İngiltərəyə B) Fransaya C) Portuqaliyaya D) 

İspaniyaya E) Albaniyaya

44

Yezuitlər ordeni Martin Lüterin çıxışından nüçə il sonra yarandı? A) 12 B) 17 C) 23 D) 25 E) 28

45

Hersoq Albanın Niderlanddan geri çağrılmasının səbəbi: A) Xəyanətkarlıq B) Uğursuzluq C) Özbaşınalıq D) İtaətsizlik E) 

Dostbazlıq

46

Almaniyada Martin Lüterin tərəfdarları adlanırdılar: A) Pravoslavlar B) Kalvinistlər C) Protestantlar D) Yezuitlər E) 

Katoliklər

47

1579-cu ildə Utrext şəhərində: A) “Qanlı şura”nın hökmü illə Alba edam edildi B) İspaniya Hollandiyanın müstəqilliyini tanıdı C) 

Yeddi Şimal əyaləti birləşib vahid dövlət yaratdı D) Bütün 

Niderland torpaqları azad edilənədək ispan zülmünə qarşı mübarizə 

aparmaq qərara alındı E) Cənubi Niderland II Filippin hakimiyyəti 

altında qaldı

48

Niderlandda bütün hakimiyyət məxsus idi: A) İspaniya canişininə B)“Gizli Şura”ya C) İspan kralına D) Yerli hökmdara E) Müstəqil 

idi


49

1618-ci ildə Deulino kəndində barışıq sazişi imzalandı: A) Rusiya 

ilə Reç Pospolita arasında B) Rusiya ilə İsveç arasında C) İngiltərə 

ilə Almaniya arasında D) İngiltərə ilə İsveç arasında E) Fransa ilə 

Rusiya arasında

50

Kimlər “meşə gözləri” adlanırdı: A) Partizanlar B) Dənizçilər C) Vergi yığanlar D) İspanlara qarşı vuruşanlar E) Barışıq istəyənlər

51

Niderlandın Flandriya vilayəti şöhrət qazanmışdı: A) Sənətkarlıq məmulatları ilə B) Şərab istehsalı ilə C) Meyvə istehsalı ilə D) 

Mahud istehsalı ilə E) Tütün məhsulları ilə

52

Böyük Coğrafi Kəşflər nəticəsində: 1.Dünya ticarəti yarandı 2.Əmtəə istehsalı artdı 3.Müstəmləkə işğalları başladı 4.Ticarət 

yolları Aralıq dənizindən okeanlara keçdi 5.Yeni ixtira və elmi 

kəşflər meydana gəldi; A) 1,2,4 B) 2,3,4 C) 2,4,5 D) 1,3,4 E) 1,4,5

53

“Varfolomey gecəsi” adlanırdı: A) Xaç suyuna çəkilmə mərasimi B) Kafirlərin Fransadan qovulması C) Protestantlara divan 

tutulması D) İsa Məsihin “Zühür etməsi” E) Zəlzələ baş verməsi

54

1540-cı ildə: A) Cəngavər ordeni yarandı B) Reformasiya başa çatdı C) Martin Lüter edam olundu D) Almaniyada kəndli 

müharibəsi yatırıldı E) Yezuitlər ordeni yarandı
55

Hollandiyada “Milli Şura”ya daxil idi: A) Katolik ruhaniləri B) 

İspan hərbiçiləri C) Yeni dünyəvi dövlətlər D) Protestant ruhaniləri 

E) Burjuaziya və əyanlar

56

“İntizam hüququ” adlanırdı: A) Asılı kəndlilər üzərində ağalıq B) Sənaye və ticarətlə məşqul olmaq C) Zadəgan titulunu daşımaq D) 

Vilayətlərdən vergi toplamaq hüququnu satın almaq E) Kral 

hakimiyyətinin pula ehtiyacı

57

XVI əsrin əvvəllərində Almaniyada katolik kilsəsinin qüdrətli olmasına səbəb: A) Muzdlu ordunun olmaması B) Ticarətin zəif 

inkişaf etməsi C) Feodal dağınıqlığının mövcud olması D) 

Mülkədar torpaq sahibliyinin mövcud olması E) Yoxsullaşmış 

cəngavərlərin olması

58

1566-cı ildə Niderlandda: A) Gizli Şura fəaliyyətə başladı B) İspanlar ölkədən qovuldu C) Katolik kilsəsi ləğv edildi D) Katolik 

kilsəsinə və ispan zülmünə qarşı zalq hərəkatı başlandı E) 

Niderlandda seçmə qoşun yaradıldı

59

Fransa burjuaziyasının sərvət mənbələri: 1.Borc faizləri 2.Qul alveri 3.İltizam hüququ 4.Dəniz quldurluğu 5.Mənfəətli vəzifələr 

tutmaq; A) 1,2,3 B) 2,3,4 C) 3,4,5 D) 1,3,4 E) 1,3,5

60

Martin Lüterin çıxışından neçə il sonra Almaniyanın cənubunda kəndli üsyanı başlandı? A) 7 B) 14 C) 17 D) 22 E) 24

61

Almaniyada katolik kilsəsinə qarşı mübarizənin başlanmasına təkan verdi: A) Füqqerlər ailəsinin özbaşınalığı B) Roma papasının 

Almaniyada indulgensiya alverini genişləndirilməsi C) İmperator 

hakimiyyətinin güclənməsi D) Katolik kilsəsinin geniş torpaq 

mülklərini ələ keçirməsi E) Feodal dağınıqlığı

62

İngiltərənin dəniz ticarətində xüsusi yer tuturdu: A) Metal məmulatlar B) Mahud parçalar C) Balıq məhsulları D) Qul alveri 

E) Ticarət şirkətləri

63

Hindistana gedən dəniz yolunun kəşfindən neçə il sonra ilk dünya səyahəti başlandı: A) 13 B) 19 C) 21 D) 5 E) 11

64

1519-1522-ci illərdə: A) İlk dünya səyahəti baş verdi B) Rekonkista müvəffəqiyyətlə həyata keçirildi C) Yeni dünya avropalılar 

tərəfindən tamamilə işğal olundu D) “Əfsanəvi sərvətlər” ölkəsi 

portuqaliyalıların əlinə keçdi E) Amerika kəşf olundu

65

Portuqaliyalıların gəlməsinə qədər Hindistanla ticarəti öz əlində saxlayırdılar: A) Osmanlı tacirləri B) Rus tacirləri C) Ərəb tarixləri 

D) İran tacirləri E) Azərbaycan tacirləri

66

XVI əsrdə Almaniyada qüdrətli qüdrətli dövlət idi: A) Zadəganlar B) Xırda feodallar C) Burjuaziya D) Protestant kilsəsi E) Katolik 

kilsəsi


67

Xronoloji ardıcıllığı müəyyən edin: 1.İspaniya kralının 

Hollandiyanın müstəqilliyini tanıması 2.İspan zülmünə qarşı 

Niderlandda üsyanın başlanması 3.Utrext sazişi 4.Brill limanının 

dəniz gözləri tərəfindən tutulması 5.Vestfal sülhü; A) 2,4,3,1,5 B) 

4,3,5,1,2 C) 3,4,5,2,1 D) 1,2,4,5,3 E) 5,4,3,1,2
68

Hersoq Alba Niderland inqilabına qarşı amansız tədbirlər tətbiq 

etməklə hansı məqsədi güdürdü? 1.Niderlandı ispan zülmündən 

azad etmək 2.Katolik və ispan zülmünə qarşı çıxışları yatırmaq 

3.Protestantların sərbəst fəaliyyətini təmin etmək 4.İspan xəzinəsini 

doldurmaq 5.Ticarəti genişləndirmək; A) 1,3 B) 1,4 C) 2,4 D) 2,3 

E) 1,2

69

Fransa kralının varlanmasının başlıca mənbəyi: A) Əkinçilik və sənətkarlığın inkişafı B) Sənaye və ticarət müəssisələrinin artması 

C) Qul alverinin himayə edilməsi D) Dəniz quldurluğunun 

genişlənməsi E) Sahibkarlara şərait yaratması

70

Almaniyada kəndli müharibəsi Qusçular hərəkatının yatırılmasından neçə il sonra baş verdi? A) 65 B) 73 C) 90 D) 106 

E) 140


71

XVI əsrdə Almaniya kəndli müharibəsinin nəticəsinə aid idi: A) 

Feodalların zəbt etdikləri icma torpaqlarının qaytarılması B) 

Kəndlilərin təhkimçi asılılığından aazd edilməsi C) Katolik 

keşişlərin və rahiblərin ölkədən qovulması D) Feodal qaydalarının 

güclənməsi, şəxsən azad olan kəndlilərin təhkimçilik asılılığına 

düşməsi E) Feodal qaydalarının ləğvi

72

XVI əsrdə əhalisinin sayına görə Avropada ən böyük dövlət idi: A) Fransa B) İngiltərə C) Alamniya D) İspaniya E) İtaliya

73

Martin Lüterin çıxışından neçə il sonra Almaniyada kəndli müharibəsi başlandı? A) 7 B) 13 C) 15 D) 18 E) 25

74

Fransada Rişelyenin dövləti möhkəmləndirmək tədbirlərinə aid deyil: A) Müqavimət göstərən feodalların qəsrlərinin dağıdılması 

B) Əyalət canişinlərinə divan tutulması C) Duelin ləğv edilməsi D) 

Əyalətlərə məmurların göndərilməsi E) İltizam hüququnun 

verilməsi

75

Almaniyada kəndli müharibəsinə başçılıq etmişdi: A) Martin Lüter B) Jan Kalvin C) Tomas Münser D) Yan Qus E) Oranlı Vilhelm

76

Almaniyada reformasiya dövründə varlı şəhərlilər tələb edirdi: A) Feodal zülmünün ləğv olunmasını B) Kilsə torpaqlarının müsadirə 

olunmasını C) Kilsə vergilərinin azaldılması və monastırların 

bağlanmasını D) “Azad ticarət qanunu”nun qüvvəyə minməsini E) 

Kilsənin knyaza tabe olmasını

77

Qusçular hərəkatı ilə Niderland inqilabının oxşar cəhətləri: A) Yadellilərin ağalığına və katolik kilsəsinə qarşı çevrilməsi B) 

Hərəkatın aparıcı qüvvəsinin burjuaziya olması C) Kilsə və 

monastr torpaqlarının müsadirə edilməsi D) Müsadirə edilmiş 

torpaqların kəndlilərə paylanması E) İlk burjua inqilabının olması

78

XVII əsrin I yarısı Çin üçün xarakterikdir: A) Kəndli üsyanları B) Mancur ağalığına son qoyulması C) Monqol əsarəti D) Feodal 

pərakəndəliyə son qoyulması E) Feodal münasibətləri

79

Ausburq sazişindən sonra Almaniyada kilsə adlanırdı: A) Lüteran kilsəsi B) Pravoslav kilsəsi C) Protestant kilsəsi D) Katolik kilsə E) 

Yunan kilsəsi
80

Hollandiya Respublikasının İspaniya tərəfindən tanınmasından 

neçə il sonra Kardinal Rişelye Fransada baş nazir oldu? A) 8 B) 15 

C) 17 D) 23 E) 26

81

Fransaya aiddir: A) Rekongista hərəkatı B) Varfolomey gegəsi C) Levellerlər hərəkatı D) Qusçular hərəkatı E) Pavlikanlar hərəkatı

82

1618-ci ildə Deulino kəndində: A) Polşa ilə Rusiya arasında qanlı döyüş oldu B) Kəndlilər mülkədarlara qarşı müharibəyə başladı C) 

Kəndlilər ruhanilərə qarşı üsyana başladı D) Rusiya ilə Reç 

Pospolita arasında sülh bağlandı E) Rusiya ilə İsveç arasında sülh 

bağlandı


83

Niderlandın Şimalında hakimiyəti ələ keçirmiş burjuaziya şimal 

əyalətlərinə hakim təyin etdi: A) I Filippi B) II Filippi C) Hersoq 

Albanı D) Ferdinandı E) Oranlı Vilhelmi

84

Kolumb ömrünün sonunadək bilməmişdi: A) Mənşəcə italyan olmasını B) İspanca danışmağı C) Gəmilərin idarə edilməsini D) 

Yeni qitə kəşf etdiyini E) Karib dənizində yeni adalar kəşf etdiyini

85

1540-cı ildə Roma papası: A) Xristian ölkələrində matəm keçirməyi əmr etdi B) Katoliklərin bağışlanmasını tapşırdı C) 

Zərərçəkənlərin ailəsinə yardım göstərməsini tapşırdı D) “İsa 

cəmiyyəti” yaratdı E) Cəngavərlər ordeni yaratdı

86

Daha əvvəl olub: A) Auqsburq sazişi B) Hollandiya Respublikasının yaranması C) Antverpen şəhərinin dağıdılması D) 

Brill limanının tutulması E) İspaniyanın Hollandiya 

Redspublikasının müstəqilliyini tanıması

87

Niderlandın Şimalındakı inqilabi hərəkata başçılıq edirdi: A) Tacirlər B) Sənətkarlar C) Burjuaziya D) Zadəganlar E) Ruhanilər

88

Rekonkista hərəkatı nəticəsində: 1.İspaniya katolik ölkəsinə çevrildi 2.Müsəlmanlarla katoliklər aarsındakı münaqişələr dinc 

yolla nizama salındı 3.İnkvizisiya məhkəməsi yaradıldı 

4.Müsəlman əhalisinin yaşadığı ərazilərə muxtariyyət verildi 

5.Sənətkarlığa və ticarətə ağır zərbə vuruldu; A) 1,2 B) 3,4 C) 1,3 

D) 2,4 E) 4,5

89

1569-cu ildə: A) Reç Pospalita yarandı B) Polşa bölüşdürüldü C) Stefon Batori kral seçildi D) Livoniya ordeni məğlub oldu E) İsa 

cəmiyyəti yaradıldı

90

Çində Min sülaləsinin Hakimiyyətdə olması: A) 1368-1644 B) 1368-1646 C) 1368-1648 D) 1468-1767 E) 1612-1619

91

1525-ci ildə Almaniyada kəndli müharibəsinin məğlub olma səbəbləri: 1.Kral hakimiyyətinin kifayət qədər güclü olması 

2.Kəndlilərin mütəşəkkil qüvvə olmaması 3.Vilayətlərdə üsyançı 

dəstələrin birləşə bilməməsi 4.Burjuaziyanın kəndli üsyanına qəsd 

etməsi 5.Almaniya kralına qonşu dövlətlərin hərbi yardımı; A) 1,2 

B) 2,3 C) 3,4 D) 4,5 E) 1,592

“Yezuitlər ordeni” və ya “İsa cəmiyyəti”nin məqsədi: A) 

Protestantları katoliklərin təcavüzündən qorumaq B) Kilsə 

mülklərini müsadirə etmək C) Əhalini dini təqiblərdən qorumaq D) 

Quberniyaya qarşı mübarizə aparmaq E) “Azmış kütlələri” kilsənin 

himayəsi altına qaytarmaq

93

1626-cı ildə kəndli üsyanı başlandı: A) Çində B) İtaliyada C) Hindistanda D) Fransada E) İngiltərədə

94

1579-cu ildə Utrext şəhərində: A) Hollandiya Respublikası yaradıldı B) Şimal İttifaqı yaradıldı C) İsa Cəmiyyəti yaradıldı D) 

İspaniya Hollanda Respublikasını tanıdı E) Saziş bağlandı

95

XVI əsrin I yarısında Hindistanda yaradılmış müsəlman-türk dövləti: A) Dehli sultanlığı B) Qəznəvilər dövləti C) Sind əmirliyi 

D) Multan əmirliyi E) Böyük Moğol imperatorluğu

96

XVI əsrin sonunda Min imperatorluğunun zəifləməsindən istifadə edərək Çinə soxuldular: A) Monqollar B) Tibetlilər C) Çjurçjenlər 

D) Vyetnamlılar E) Danimarkalılar

97

XVI əsrdə Fransa ilə Osmanlı dövləti arasında “Sülh, dostluq və ticarət” müqaviləsi bağlanmasına səbəb oldu: A) Balkan xalqlarının 

üsyanları B) Macarıstan taxtına olan iddiaları C) Osmanlıların 

Avropa ölkələrinə qarşı hücum cəhdi D) Avstriya ilə mübarizədə 

mənafe ümumiliyi E) Özlərini müdafiə etmək ümumiliyi

98

İspaniyanın Hollandiya Respublikasının müstəqilliyini tanıması: A) 1611 B) 1614 C) 1618 D) 1709 E) 1609

99

Kalvinizmin yayıldığı ölkələr: 1.Fransa 2.Danimarka 3.İtaliya 4.İsveçrə 5.Niderland 6.Almaniya; A) 1,4,5 B) 2,3,6 C) 1,3,5 D) 

2,4,6 E) 3,4,6

100

Niderland burjua inqilabının nəticəsində: A) Feodal qaydaları möhkəmləndi B) Katoliklər pravoslavlar üzərində qələbə çaldılar 

C) Hollandiyada kapitalizmin inkişafına yol açıldı D) Zadəgan 

diktaturası möhkəmləndi E) Pravoslavlar katoliklər üzərində qələbə 

çaldılar


101

XIV əsrin 30-cu illərində Bizans İmperatorunun kömək üçün 

Osmanlılara müraciət etməsinin səbəbi: A) Bizans dövləti daxilində 

çəkişmələrin baş verməsi B) İşğalçı müharibələri dayandırmaq C) 

Ölkədə kəndli üsyanlarının baş verməsi D) Saraydaxili mübarizənin 

genişlənməsi E) Dövlətin məhv olma təhlükəsi

102

Bizansın dəniz sahili vilayətlərində ağalıq edirdi: A) Yunanlar B) Venesiyalılar C) Osmanlılar D) Rumlular E)Ruslar

103


XIV əsrin Balkan yarımadasında türklərə müqavimət göstərə 

biləcək yeganə güclü dövlət idi: A) Bizans B) Bolqarıstan C) 

Serbiya D) Çornoqoriya E) Polşa

104


XIV əsrdə Balkan yarımadasında mövcud olan güclü dövlətlər: 

1.Yunanıstan 2.Bizans 3.Yuqoslaviya 4.Bolqarıstan 5.Serbiya 

6.Macarıstan; A) 2, 4, 5 B) 2, 3, 4 C) 3, 4, 6 D) 1, 2, 3 E) 1, 3, 6105

1453-cü il mayın 29-da: A) Konstantinopol Osmanlı qoşunları 

tərəfindən mühasirəyə alındı B) Sultan II Murad 14 yaşlı oğlu 

Mehmetin xeyrinə taxtdan əl çəkdi C) Konstantinopol Osmanlılar 

tərəfindən fəth olundu D) Osmanlı dövləti imperiyaya çevrildi E) 

Konstantinopol süqut etdi

106

Orta əsrlərdə Sexlər: A) Cəngavərləein birliyi idi B) Sənətkar birlikləri idi C) Ticarət Mərkəzi idi D) Kənd təsərrüfatı 

istehsalçıları idi E) Qoşun birliyi idi

107

Sənətin kənd təsərrüfatından ayrılması nəticəsində: 1.Şəhərlər meydana gəldi və artdı 2.Feodal münasibətləri meydana gəldi 

3.Yeni əmək bölgüsü yarandı 4.Feodal qəsrləri əhəmiyyətini itirdi; 

A) 1, 2 B) 3, 4 C) 1, 3 D) 2, 4 E) 1, 4

108


XII-XIII əsrlərdə Avropa ölkələrində şəhərlər mübarizə aparırdılar: 

A) Krallara qarşı B) Feodal senyorlara qarşı C) Katolik kilsəsinə 

qarşı D) Tacirlərə qarşı E) Cəngavərlərə qarşı

109


1054-cü ildə Xristian kilsəsi: A) Avropada vahid qüdrətli dövlətə 

çevrildi B) Xristianlığın mərkəzi Bizansa köçürüldü C) Uzun illər 

özünə gələ bilmədi D) Səlib yürüşlərinin başlandığını elan etdi E) 

Qərb və Şərq kilsələrinə parçalandı

110

Qərbi Avropa əhalisindən onda bir vergisi adlanırdı: A) Kral xəzinəsini doldurmaq üçün B) Hərbi qüvvələrin saxlanılması üçün 

C) Elm və mədəniyyəti inkişaf etdirmək üçün D) Müharibəni 

aparmaq üçün E) Ruhaniləri və məbədləri saxlamaq üçün

111


Orta əsrlərdə ən böyük torpaq sahibi idi: A) İri feodallar B) Krallar 

C) Cəngavərlər D) Xristian kilsəsi E) Katolik kilsəsi

112

"Bidətçi" adlanırdı: A) Tərki dünya olub ibadətlə məşğul olanlar B) Kilsə torpaqlarını zəbt edənlər C) Kilsə təliminə qarşı çıxanlar D) 

Dünyəvi feodallar E) İri feodallar

113

XI-XIII əsrlərdə Roma papasının vassalı olmayan dövlət: A) İngiltərə B) Polşa C) Danimarka D)İspaniya E) Rusiya

114


1358-ci ildə: A) Yüzillik müharibə başlandı B) İngilis qoşunları 

məğlubiyyətə uğradı C) Fransa ilə İngiltərə arasında müvəqqəti 

sülh bağlandı D) Fransanın Şimal Şərqində kəndli üsyanı başlandı 

E) Fransa ilə İngiltərə arasında əbədi sülh bağlandı

115

Xronoloji ardıcıllığı müəyyən edin: 1.Jaklar üsyanı 2.Puatye döyüşü 3.Kresi döyüşü 4.Azenkur döyüşü 5.Uot Tayler üsyanı; A) 

3, 2, 1, 5, 4 B) 1, 3, 4, 2, 5 C) 4, 1, 2, 3, 5 D) 3, 1, 4, 2 E) 1, 2, 3, 4, 

5

116


Orta əsrdə Sexlər: A) Maşın və texniki avadanlıqlarla təmin 

olunmuş istehsal sahəsi idi B) İstehsal olunmuş məhsulların satışını 

təşkil edirdi C) Müxtəlif istehsal sahələrini birləşdirirdi D) Eyni 

peşədən olan və bir şəhərdə yaşayan ustaların ittifaqları idi E) 

İstehsal olunmuş məhsulların qiymətlərini qoyurdu

117


Xristian kilsəsinin parçalanmasından neçə il sonra ilk səlib yürüşü 

başlandı: A) 27 il B) 31 il C) 42 il D) 61 il E) 91 il

118

Avropa səlibçilərinin Asiyada yaratdıqları dövlət: A) Trabzon imperatorluğu B) Qaraman bəyliyi C) Fransa krallığı D) Bizans 

imperatorluğu E) Qüds krallığı
119

IV Gözəl Filipp ilə Roma Papası arasında münaqişənin səbəbi: A) 

Kilsə torpaqlarının feodal arasında bölüşdürülməsi B) Kilsə 

torpaqlarına vergi qoyulması C) Roma Papasına xərac verilməsinin 

dayandırılması D) Provaslav dininin yayılmasına imkan verilməsi 

E) Katolik dininin yayılmasına imkan verilməsi

120

Yüzillik müharibənin başlanması səbəbləri: 1.İngilis kralının Fransada itirdiyi torpaqları geriyə qaytarmaq 2.Aralıq dənizində 

üstünlüyünə malik olmaq zəruriyyəti 3.Flandriya və onun zəngin 

şəhərlərini ələ keçirmək uğrunda rəqabət 4.İngiltərə kralının Fransa 

taxtına olan iddiaları 5.Şimali Avropa ölkələri ilə ticarətdə 

niderlandlıların fransız mallarına üstünlük verməsi; A) 1, 3, 4 B) 2, 

3, 5 C) 1, 4, 5 D) 2, 3, 4 E) 2, 4, 5

121

Xronoloji ardıcıllığı göstərin: 1.Orlean şəhərinin azad edilməsi 2.Janna Darkın edam edilməsi 3.Azenkur döyüşü 4.Jaklar üsyanı 

5.Uot Tayler üsyanı; A) 2, 1, 3, 4, 5 B) 3, 2, 1, 4, 5 C) 4, 5, 3, 1, 2 

D) 1, 3, 2, 4, 5 E) 5, 4, 3, 2, 1

122


Baş ştatların dövlət işlərinə təsirini azaldırdı: A) Nümayəndələrin 

Krala etimad göstərməməsi B) Birinci Silkin ruhanilərdən ibarət 

olması C) III silkin hüquqlarının məhdud olması D) Silklər arasında 

ixtilafların olması E) II Silkin hüquqlarının geniş olması

123

XIV əsrdə İngiltərədə kəndli üsyanına səbəb oldu: 1.Kəndlilərin hərbi xidmətə çağrılması 2.Feodal zülmünün güclənməsi 3.Məhsul 

vergisinin pul vergisi ilə əvəz olunması 4.Yoxsullara qarşı amansız 

qanunlar 5.Verginin artırılması 6.Kəndlilərin muzdlu əməyə cəlb 

olunması; A) 1, 3, 5 B) 2, 4, 5 C) 2, 4, 6 D) 1, 3, 6 E) 1, 2, 3

124

1381-ci ildə İngiltərə kəndli üsyanına başçılıq etmişdi: A) Robin Qud B) Con Boll C) Uot Tayler D) Vilhelm Fateh E) Con Lilbern

125


Yan Qusun tələblərinə aid deyildi: 1.Katolik kilsəsinə məxsus 

torpaqların müsadirəsi 2.Feodalizm quruluşunun ləğv olunması 

3.Ruhanilərin var-dövlətdən əl çəkməsi 4.Səlib yürüşlərinin 

dayandırılması 5.Almaniyaya qarşı müharibənin başlanması; A) 1, 

4 B) 2, 3 C) 1, 3 D) 2, 4 E) 3, 5

126


1415-ci il iyulun 6-da: A) Yan Qus Katolik kilsəsi və ruhanilər 

əleyhinə çıxış etdi B) Yan Qus Konstansa şəhərinə kilsə 

məhkəməsinə çağrıldı C) Yan Qus kilsə məhkəməsinin qərarı ilə 

tonqalda yandırıldı D) Çexiyada ümumxalq azadlıq hərakatı 

başlandı E) Katolik kilsəsinə güclü zərbə vuruldu

127


Compilər üsyanı Jaklar üsyanından neçə il sonra olmuşdur: A) 12 il 

B) 20 il C) 29 il D) 35 il E) 40 il

128

Çexiyada ümumxalq azadlıq hərəkatının nəticəsi: 1.Yadellilər Çexiyadan qovuldu 2.İri feodalların torpaqları kəndlilər arasında 

bölüşdürüldü 3.Çex dili alman dilini sıxışdırdı 4.Katolik kilsəsinin 

mövqeyi Çexiyada möhkəmləndi 5.Katolik kilsəsinə güclü zərbə 

vuruldu; A) 1, 3, 5 B) 1, 2, 3 C) 2, 3, 4 D) 3, 4, 5 E) 2, 4, 5
129

İspaniyada rekonkista gedişində: A) İspan feodalları yeni torpaq 

sahələrindən məhrum edildi B) Kilsə torpaqlarının bir hissəsi 

torpaqsız kəndlilərə paylanıldı C) İslam dininin dayaqları daha da 

möhkəmləndi D) İspan feodallarının imtiyazları genişləndirildi E) 

Müsəlmanlar İspaniya ərazisindən sıxışdırıldı

130

Dövlətlərin yaranmasının xronoloji ardıcıllığını göstərin: 1.Portuqaliya 2.Kastiliya 3.İspaniya; A) 2, 1, 3 B) 1, 2, 3 C) 2, 3, 1 

D) 1, 3, 2 E) 3, 2, 1

131

Klassik feodalizm dövründə İtaliyanın ən varlı və ən böyük şəhəri idi: A) Venesiya B) Florensiya C) Milan D) Bolonya E) Palermo

132


İlk kapitalist müəssisələri idi: A) Sənətkar emalatxanaları B) Sexlər 

C) Gildiyalar D) Manafakturalar E) Latifundiyalar

133

XI-XIII əsrlərdə Fransa ərazisinin yarıdan çoxu kimə məxsus idi: A) Fransa kralına B) Roma papasına C) İlgiltərə kralına D) Alman 

kralına E)"Müqəddəs Roma imperiyası" imperatoruna

134

Sənətin kənd təsərrüfatından ayrılması nəticəsində: A) Təsərrüfat natural xarakter daşıyırdı B) Feodal dağınıqlığı meydana gəlirdi C) 

Ticarət tənəzzül edirdi D) Vahid dövlət yaranırdı E) Şəhərlər 

meydana gəlirdi

135


Şəhərlərdə sənətkarlıq və ticarətin inkişafına mane olurdu: A) 

İstehsal olunmuş məhsulların feodalların icazəsi ilə satılması B) 

Ağır feodal zülmü və senyorların soyğunçuluğu C) Ticarət 

gildiyalarının yaranması D) Sənətkarların senyorların asılılığından 

azad olması E) Hakimiyyətin idarə oluna bilməməsi

136


Hanza ittifaqı yaranmışdı: A) İngiltərədə B) Fransada C) İtaliyada 

D) Almaniyada E) Çexiyada

137

Uot Taylerin başçılığı ilə kəndli müharibəsinin başlanmasının səbəbləri: 1.Feodal zülmünün güclənməsi 2.Kəndlilərin pravoslav 

məzhəbinə ibadət etməyə məcbur edilməsi 3.Kəndli 

nümayəndələrinin parlamentdən uzaqlaşdırılması 4.Yoxsullara 

qarşı amansız qanunların verilməsi 5.Kəndlilərdən gömrük 

vergisinin tələb olunması 6.Vergi və mükəlləfiyyətlərin artırılması 

7.Kəndlilərin qoşuna cəlb edilməsi; A) 1, 4, 6 B) 2, 3, 4 C) 4, 5, 6 

D) 1, 2, 5 E) 2, 3, 7

138


XIII əsrdə Avropada ən məşhur yarmarka: A) Novqorod B) Şampan 

C) London D) Florensiya E) Bonn

139

Bidətçilərə qarşı mübarizə aparmaq üçün xüsusi kilsə məclisi adlanırdı: A) Audodafe B) İnkvizisiya C) İndulgensiya D) 

Lincləmə E) Soyqırım

140

Uot Tayler üsyanı zamanı ingilis kralı harada gizlənmişdir: A) Luvr sarayında B) Şotland qəsrində C) İrland qalasında D) Tauer 

qəsrində E) Versal sarayında

141

1204-cü ildə Səlibçilər: A) Qüds krallığını yaratdılar B)Konstantinopolu ələ keçirib qarət etdilər C) Kiçik Asiyadakı 

mülklərindən əl çəkdilər D) Darmadağın edilərək Qüdsdən 

qovuldular E) Yaxın Şərqə yiyələndilər142

1302-ci ildə Fransa kralının baş ştatları çağırmaqda məqsədi: A) 

Ölkənin birləşdirilməsini başa çatdırmaq B) Yeni vergi qanunları 

tətbiq etmək C) İngilis qoşunlarını Fransa ərazisindən qovmaq D) 

Almaniya ilə ittifaqı möhkəmlətmək E) Papaya qarşı mübarizədə 

Silklərdən kömək almaq

143

XIV əsrin ortalarında "Müqəddəs Roma İmperiyası"nın imperatoru kim seçilmişdir: A) İngiltərə kralı VII Henrix B) Fransa kralı XI 

Ludovik C) Papa VII Qriqori D) Çexiya kralı I Karl E) Almaniya 

kansleri Ottofon Bismark

144


XIV əsrin əvvəllərində Fransada: A) Natural təsərrüfat mövcud idi 

B) Feodal təsərrüfat mövcud idi C) Silki monarxiya yarandı D) 

Ölkənin birləşdirilməsi başa çatdı E) Demokratik Respublika 

yarandı


145

Dördüncü Səlib yürüşünə kim rəhbərlik edirdi: A) Alman kralı IV 

Henrix B) Papa VII Qriqori C) Fransa kralı XII Ludovik D) Papa 

III İnnokenti E) Yan Qus

146

1096-cı ilin payızında Səlibçilərin yürüşündə iştirak etmişdilər: A) Fransa, Almaniya və İtaliyanın iri feodalları B) İngiltərə, Almaniya 

və Danimarka cəngavərləri C) Almaniya, Bizans və Avstriya 

şəhərləri D) Danimarka, Norveç və İsveç feodalları E) Avstriya, 

Bizans və Danimarka

147

Uot Tayler üsyanı zamanı kral üsyançılarla nə üçün görüşməyə məcbur oldu: A) Üsyançılar kralın ailəsini və qohumlarını həbs 

etdiyi üçün B) Üsyançı kəndlilərin yeni kral seçmək təşəbbüsünün 

qarşısını almaq üçün C) Kralın mühafizə dəstəsi və hərbi qüvvələri 

üsyançılar tərəfinə keçdiyi üçün D) Üsyançılar kralın gizləndiyi 

Tauer qəsrini mühasirə etdiyi üçün E) Üsyançılar kralın sarayını 

mühasirə etdiyi üçün

148

Yan Qusun tələblərinə aiddir: 1.Katolik kilsəsinin torpaqları müsadirə edilsin 2.Ruhanilər bütün var-dövlətindən əl çəksinlər 

3.Bütün vergi və mükəlləfiyyətçilər ləğv edilsin 4. Gömrük 

vergisinin azaldılması; A) 1, 2 B) 2, 3 C) 1, 3 D) 2, 4 E) 1, 4

149


Yüzillik müharibə hansı dövlətlər arasında baş vermişdir: A) 

İspaniya və İngiltərə B) İtaliya və Fransa C) Almaniya və Fransa D) 

İngiltərə və Rusiya E) İngiltərə və Fransa

150


1453-cü ildə: 1.Fransa ilə İngiltərə arasında sülh bağlandı 2.Fransa 

şəhzadəsi Reyus şəhərində tac qoyma mərasimi keçirdi 3.Yüzillik 

müharibə başa çatdı 4.Burqundiya hersoqluğu kral mülklərinə 

qatıldı 5.Fransanın birləşdirilməsi başa çatdı; A) 1, 3 B) 2, 4 C) 3, 5 

D) 1, 4 E) 1, 5

151


Kommuna adlanır: A) İtaliyada silki nümayəndəli orqan B) İstehsal 

vasitələrinə malik olmayan muzdlu fəhlələr C) İstehsal vasitələrinə 

malik olan muzdlu fəhlələr D) İlkin kapitalist müəssisələri E) Qərbi 

Avropada şəhərlərin senyorlara qarşı mübarizə ittifaqı

152

Tiranlıq idarə üsulu adlanırdı: A) Demokratik idarə sistemi B) Qeyri-demokratik idarə sistemi C) Varlı ailələrin irsi hakimiyyəti 

D) Şəhər-dövlətlərinin isarə üsulu E) Katolik ruhanilərin idarə 

üsulu153

Kresi döyüşündən 12 il sonra hansı hadisə baş vermişdir: A) Puatye 

yaxınlığında Fransa feodalları əsir düşdülər B) Fransanın Şimal-

Şərqində Gilyom Kalın başçılığı ilə kəndli üsyanı baş verdi C) 

İngiltərədə məhkəmə islahatı keçirildi D) Fransa ilə İngiltərə 

arasında sülh bağlandı E) Fransada dövlət çevrilişi baş vermişdir

154

XIV əsrin ortalarında "Müqəddəs Roma İmperiyası"nın paytaxtı olmuşdur: A) Praqa B) Roma C) Paris D) London E) Bonn

155


Kolumbun "Yeni dünya"nı kəşf etdiyi ildə hansı hadisə baş 

vermişdir: A) Krım xanlığı Osmanlıların vassalığını qəbul etdi B) 

Polşa dövləti birinci dəfə bölüşdürüldü C) Reç Pospolita süqut etdi 

D) İspaniyada ərəblərin hakimiyyətinə son qoyuldu E) Varfolomey 

gecəsi oldu

156


Fransadakı Baş Ştatlardan fərqli olaraq İngiltərə parlamenti: A) 

Vergi haqqında qanun qəbul edə bilməzdi B) Kralın razılığı 

olmadan toplaşırdı C) Dövlət işlərinə təsir göstərə bilirdi D) 

Əhalinin bütün təbəqələrini təmsil edirdi E) Müharibə işlərinə 

qarışa bilməzdi

157


XIII-XIV əsrlərdə İngiltərənin dövlət quruluşu: A) Demokratik 

Respublika B) Mütləq Monarxiya C) Silki Monarxiya D) 

Aristokratik Respublika E) Federativ Respublika

158


XIV əsrdə İngiltərədə kəndlilərin çoxu: A) Müflisləşərək təhkimli 

kəndlilərə çevrildi B)Feodalların borcunu qaytara bilmədikləri 

üçün edam olunurdular C) Feodal asılılığından azad olub dövlət 

kəndlilərinə çevrildi D) Biyara getdilər E) Yüksək ödənc verməklə 

şəxsi asılılıqdan azad olub muzdlu əməklə məşğul olurdu

159


Çexiyada göndərilən Səlibçilərə başçılıq edirdi: A) Roma papası B) 

Fransa kralı C) Praqanın baş yepiskopu D) Almaniya imperatoru E) 

İngiltərə kralı

160


İtaliyada Compilərin üsyanı Uot Tayler üsyanından neçə il əvvəl 

olmuşdur: A) 3 il B) 13 il C) 15 il D) 27 il E) 31 il

161

Qusçu müharibələri zamanı mötədillərin əsas qüvvələrini təşkil edirdi: 1.Xırda sənətkarlar 2.Varlı ustalar 3.Şəhər yoxsulları 

4.Tacirlər 5.Yoxsul kəndlilər 6.İri kəndlilər; A) 1, 3, 5 B) 2, 3, 5 C) 

2, 4, 6 D) 3, 5, 6 E) 1, 3, 6

162


Səkkizinci Səlib yürüşünün nəticəsində Səlibçilər: A) Şərq 

ölkələrində geniş torpaq sahələrini ələ keçirdilər B) Yaxın Şərqin 

müsəlman xalqlarını əsarət altına aldılar C) Müsəlman ölkələrində 

işğal etdikləri torpaqlardan qovuldular D) Katolik kilsəsinin 

ağalığına qarşı mübarizəyə başladılar E) Külli miqdarda qənimət 

ələ keçirdilər

163

Uot Tayler üsyanı zamanı kralla birinci görüşdə kəndlilərin irəli sürdükləri tələblər: 1.Təhkimçilik və biyarın ləğv edilməsi 

2.İsmaların əlindən alınmış örüşlərin və meşələrin geri qaytarılması 

3.Torpaqlardan istifadə haqqının azaldılması 4.Yepiskop və 

Monastr torpaqlarının müsadirə olunub geri qaytarılması 5.Bütün 

adamlara hüquq bərabərliyinin verilməsi; A) 1, 3 B) 2, 4 C) 1, 2 D) 

4, 5 E) 1, 4
164

XI Lüdovikin hakimiyyəti dövründə Fransada Mərkəzi hakimiyyətə 

qarşı qəsdə kim başçılıq edirdi: A) Xalq hərakatının başçısı Janna 

Dark B) Kəndli üsyanının başçısı Gilyon Kal C) Burqundiya 

hersoqu İgid Karl D) Papa VII Qriqori E) Varlı tacir Jak Kör

165


Qusçu müharibələri neçə il davam etmişdir: A) 10 il B) 15 il C) 20 

il D) 28 il E) 38 il

166

Jaklar üsyanından fərqli olaraq Uot Tayler üsyanında: A) Cəngavərlərdə iştirak edirdilər B) Kəndlilər öz tələblərini irəli 

sürürdülər C) Bütün ölkələrin kəndliləri iştirak edirdilər D) 

Feodallar da iştirak edirdilər E) Saray adamları iştirak edirdilər

167


İtaliyada Kommuna hüququ əldə etməmişdir: A) milan B) Bolonya 

C) Florensiya D) Mantuya E) Palermo

168

Çexiyada taborçular döyüşdə: A) Partizan əməliyyatları tətbiq etdilər B) Alman döyüşçüləri tərəfinə keçdilər C) İlk dəfə səhra 

toplarından istifadə edirdilər D) Xəyanət edərək vuruşmaqdan 

imtina etdilər E) Paz üsulundan istifadə etdilər

169


Kastiliya və Araqon krallığının vahid İspaniya dövlətinə 

birləşməsindən neçə il sonra İspan ordusu Qranadam işğal etdi: A) 

210 il B) 113 il C) 42 il D) 13 il E) 18 il

170


Xronoloji ardıcıllığı müəyyən edin: 1.Lipani döyüşü 2.Səlibçilərin 

Konstantinapolu tutması 3.Qusçular hərakatının başlanması 4.Kresi 

döyüşü; A) 1, 3, 4, 2 B) 2, 4, 3, 1 C) 4, 3, 1, 2 D) 3, 1, 2, 4 E) 1, 2, 

3, 4


171

1378-ci ildə İtaliyada Çompilərin üsyanı zamanı əldə etdikləri 

nailiyyət: A) Vergilərdən azad oldular B) Dövlət qulluğunda təmsil 

olundular C) Sex yaratdılar D) Qanunverici məclisdə iştirak 

hüququ əldə etdilər E) Şəxsi torpaq mülkiyyəti əldə etdilər

172


Fransada ərazilərin Kral mülklərinə birləşməsi ardıcıllığını 

müəyyən edin: 1.Şampan vilayəti 2.Tuluza qraflığı 3.Normandiya 

hersoqluğu 4.Navarra; A) 1, 2, 3, 4 B) 3, 2, 1, 4 C) 4, 3, 2, 1 D) 2, 

3, 4, 1 E) 1, 3, 2, 4

173

Uyğunluq gözlənilib: 1.Rekonkista hərakatı-İspaniya 2.Tiranlıq idarə üsulu-İtaliya 3.Çəpərləmələr-İngiltərə; A) 2, 1, 3 B) 1, 2, 3 C) 

3, 1, 2 D) 2, 3, 1 E) 3, 2, 1

174

Çexiyada ümumxalq azadlıq hərəkatına başçılıq edirdi: A) Yan Qus B) Gilyom Kal C) Müntser D) Yan Jıjka E) Lüter

175


Fransanın birləşdirilməsi başa çatdı: A) Akvitaniya və Tuluzanın 

kral mülklərinə birləşdirilməsi ilə B) Orlean şəhərinin azad 

edilməsi ilə C) Yüzillik müharibənin başa çatması ilə D) Frank-furt-

Mayn sülhü ilə E) Burqundiya, Marsel və Bretanın birləşdirilməsi 

ilə

176


Uyğunluq pozulub: A) Korteslər-İspaniyada silki nümayəndəli 

orqan B) Kommuna-tacirlərin ittifaqı C) Manufaktura-ilkin 

kapitalist müəssisəsi D) Autodafe-bidətçilərin tonqolda 

yandırılması E) 1525-ci il kəndli müharibəsi-Almaniya

177

İtaliyada feodalların iqtisadi və siyasi qüdrətinin sarsılması nəticəsində: A) Kəndlilərin istismarı genişləndi B) Mərkəzləşmiş 

dövlətin yaranması prosesi sürətləndi C) İndiyədək kəndlilərdən 

alınan pul vergisi toyçu ilə əvəz olundu D) Kəndlilər şəhərə 

axışdılar E) Kəndlilər şəxsi azadlıq əldə etdilər
178

Normand işğalı nəticəsində İngiltərədə: 1.Feodal dağınıqlığı 

başladı 2.Kral hakimiyyəti gücləndi 3.İngiltərədə mərkəzləşmiş 

dövlətin əsası qoyuldu 4.İri feodalların mülkləri orta və xırda 

feodallar arasında bölüşdürüldü; A) 1, 2 B) 2, 3 C) 3, 4 D) 1, 4 E) 

2, 4


179

1378-ci ildə: A) Mediçilər ailəsi Florensiyada hakimiyyətə gəldi B) 

Milan, Piza və Bolonya şəhərləri kommuna hüququ aldılar C) 

İtaliyanın şəhər-dövlətləri arasında müharibə başlandı D) 

Florensiyada Çompilərin üsyanı baş verdi E) Cənubi İtaliya 

birləşdirildi

180

İngiltərə parlamenti Fransa Baş Ştatlarından neçə il əvvəl çağrılmışdı: A) 27 il B) 33 il C) 37 il D) 53 il E) 54 il

181


Janna Darkın təkidi ilə: A) Fransa kralı Reyms şəhərinə yürüş 

edərək təntənəli şəkildə taxta çıxdı B) Burqundiya hersoqu 

xəyanətkarlığını etiraf etdi C) İngilislər Parisin müharibəsini 

dayandırdılar D) İngilislər fransızlarla sülh bağladılar E) İngilisləri 

mühasirəyə aldılar

182


XIV əsrdə Fransada kral hakimiyyəti: 1.Qeyri-məhdud idi 

2.Kifayət qədər güclü deyildi 3.Ölkə ərazisinin 

⅓ 

hissəsinə aid idi 4.Silklərin köməyinə arxalanırdı; A) 1, 2 B) 2, 3 C) 2, 4 D) 1, 3 E) 

1, 4


183

Hadisələrin xronoloji ardıcıllığını göstərin: 1.Qusçu müharibəsinin 

başlanması 2.Yan Qusun edam olunması 3.Taborçuların 

məğlubiyyəti 4.I Karlın "Müqəddəs Roma İmperiyası"nın 

imperatoru seçilməsi; A) 1, 2, 3, 4 B) 2, 1, 4, 3 C) 3, 4, 2, 1 D) 4, 2, 

1, 3 E) 4, 1, 3, 2

184

Səlibçilər Konstantinopolu ələ keçirdikdən neçə il sonra oradan qovuldular: A) 42 il B) 51 il C) 55 il D) 57 il E) 63 il

185


Birinci Səlib yürüşündən neçə il sonra ikinci Səlib yürüşü başlandı: 

A) 51 il B) 25 il C) 35 il D) 41 il E) 44 il

186

XI-XIII əsrlərdə avropalılar Şərq ölkələrinə neçə Səlib yürüşü təşkil etmişdir: A) 2 B) 4 C) 6 D) 7 E) 8

187


Senyorlara qarşı mübarizədə Şimali İtaliyanın bəzi varlı şəhərləri: 

A) Kraldan asılı vəziyyətə düşdülər B Ağır vergilər verməyə 

başladılar C) Müstəqillik ümidini itirdilər D) Vergilərdən azad 

oldular E) Kommuna hüququ əldə etdilər

188

Uot Taylerin başçılığı ilə üsyançılar Londona daxil olaraq: 1.Kralı edam etdilər 2.Kralı yaxın adamlarının malikanələrini və məhkəmə 

binasını dağıtdılar 3.Parlamentin üzvlərini əsir götürüb binanı 

dağıtdılar 4.Kral məmurlarını qırmağa başladılar 5.Məhbusları 

zindandan azad etdilər; A) 1, 2, 3 B) 2, 4, 5 C) 1, 3, 5 D) 2, 3, 4 E) 

1, 3, 4

189


XIV əsrdə İtaliyada Çompi adlanırdı: A) Manufaktura sahibləri B) 

Kommuna hüququ qazanmış şəhərlərin hakimləri C) İstehsal 

vasitələrinə malik olmayan muzdlu fəhlələr D) Vergi və 

mükəlləfiyyət daşıyan asılı kəndlilər E) Vergi və mükəlləfiyyət 

daşımayan əhali

190


Çexiyada ümumxalq azadlıq hərakatı zamanı mötədillər: A) Feodal 

mükəlləfiyyətlərini və vergilərini ləğv etdilər B) Feodal 

torpaqlarını ələ keçirdilər C) Taborçularla ittifaqa sadiq qaldılar D) 

Taborçulara xəyanət etdilər E) İcma torpaqlarını genişləndirdilər
191

İtaliyada varlı şəhərlərin başçılıq etdiyi 9 nəfərdən ibarət şəhər 

idarəsi adlanırdı: A) Kommuna B) Senyoriya C) Tiranlıq D) 

Respublika E) Sinod

192

Praqa yepiskopu Yan Qusu çexləri yadellilərə qarşı mübarizəyə çağırdığı üçün: A) Universitetdən qovaraq rahibliyə məhkum etdi 

B) Mülkiyyətdən məhrum etdi C) Çexiyadan qovulmasına fərman 

verdi D) Həbs olunmasına fərman verdi E) Kafir elan edərək kilsə 

məhkəməsinə verdi

193

XV əsrdə Amerika xalqları yaşayırdılar: A) İbtidai icma quruluşunda B) Quldarlıq quruluşunda C) Erkən feodal 

münasibətlərinin formalaşması dövründə D) Feodalizmin inkişafı 

dövründə E) Kapitalizm dövründə

194


"Böyük coğrafi kəşflər"in əsas səbəbləri: 1.Əmtəə istehsalının 

artması 2.Avropada qiymətli metallara tələbatın artması 

3.Avropada bütün torpaqların feodalların xüsusi mülkiyyətə 

çevrilməsi 4.Ticarət gildiyalarının meydana gəlməsi 5.Kiçik Asiya 

və Suriyadan keçən ticarət yollarının Osmanlıların əlinə keçməsi; 

A) 1, 2, 5 B) 2, 3, 4 C) 2, 4, 5 D) 1, 3, 4 E) 3, 4, 1

195

XVI əsrin əvvəllərində İngiltərə əhalisinin məşğuliyyətində əsas yer tuturdu: A) Maldarlıq B) Əkinçilik C) Qoyunçuluq D) 

Sənətkarlıq E) Heç nə

196

"Məğlubedilməz armada" məxsus idi: A) Fransaya B) İngiltərəyə C) Portuqaliyaya D) İspaniyaya E) Almaniyaya

197


Qərb tərəfə üzərək Hindistana çatmağa cəhd edən ilk Avropa 

dənizçisi: A) Vaska da Qama B) Ameriqo Vespuççi C) Toskanelli 

D) Afanasi Nikitin E) Xrıtofor Kolumb

198


Böyük coğrafi kəşflərdən sonra dünya ticarətinin başlıca mərkəzinə 

çevrilmişdi: A) Genuya B) Antverpen C) Venesiya D) Amsterdam 

E) Bazel

199


XVI əsrdə dəniz ticarətində İngiltərənin əsas rəqibi idi: A) İspaniya 

B) Portuqaliya C) Fransa D) Hollandiya E) Almaniya

200

XIV-XV əsrdə Avropadakı texniki kəşflərə aiddir: 1.Kotan 2.Fırlanan çaxlar 3.Odlu silahlar 4.Karavellalar 5.Dəyirman 

6.Təkər 7.Donma sobaları; A) 1, 2, 3, 4 B) 2, 4, 5, 7 C) 2, 3, 4, 7 D) 1, 2, 4, 6 E) 4, 2, 3, 1

: public html -> files -> uploader -> Imtahan -> Tarix
Tarix -> Azərbaycanlıların Soyqırımı haqqında
Tarix -> Test-Pedaqoji fakültənin II kurs Bədən Tərbiyə və İdman ixtisası yüngül atletika fənni üçün nəzərdə tutulmuşdur
Tarix -> İ.Şıxlının 1984-cü ildə çap olunmuş kitabı necə adlanır? A ayrılan
Tarix -> Avropada romantizm ədəbi cərəyani nə vaxt yaranmişdır?
Tarix -> Şahbuz rayonu ərazisində tarixi abidə
Tarix -> Naxçıvan neçənci əsrlərdə çox sayda görkəmli şəxsiyyətlərin vətəni kimi tanınmışdır? A X-XI b XI-XII c IX-X d V-VI
Tarix -> Ömər Xəyyam adı ilə məhşur olan mütəfəkkir: a əbu Reyhan Biruni Əl-Xarəzmi b məhəmməd İbn Musa Əl-Xarəzmi c
Tarix -> Poetika anlayışı ədəbiyyatşünaslığın hansı şöbəsinə aid edilir? A ədəbiyyat tarixçiliyi b ədəbi tənqid
Tarix -> "Biblioqrafiya" sözünün hərfi mənası nədir: a "biblion" kitab


Dostları ilə paylaş:


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə