Y anında Gənclər Fondu tərəfindən qismən maliyyələşdirilənYüklə 2,89 Kb.

səhifə1/65
tarix18.04.2018
ölçüsü2,89 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   65


 
 
YYSQ
 

 
www.yysq.org
  
www.elmler.net
  
İntellektual-Elektron Kitabxananın təqdimatında 
 
2014
 
“Gənc elektron elm” N 48  (08 - 2014) 
ġƏHLA NAĞIYEVA 
 
BƏDĠĠ TƏRCÜMƏ: 
NƏZƏRĠYYƏ VƏ 
PRAKTĠKA
  
 
Elmi-filoloji monoqrafiya 
 
 
 
 
 
 
www.kitabxana.net – Milli Virtual-Elektron Kitabxananın e-nəşri 
 


www.elmler.net
 - 
Virtual İnternet R
esurs M
ərkəzi
 
ġəhla Nağıyeva. 
 Bədii tərcümə: nəzəriyyə və praktika
 
 


 
www.elmler.net
  
 
 
Virtual İnternet R
esurs M
ərkəzinin təqdimatında
 
 “Gənc elektron elm”: 48 (08 - 2014) 
 Bu elektron nəşr 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 
y
anında Gənclər Fondu tərəfindən qismən maliyyələşdirilən,
 
Yeni 
Yazarlar və Sənətçilər Qurumunun
 ―
Gənc elektron elm –
 
Virtual İnternet resurs mərkəzi”  innovativ
-intellektual 
layihəsi 
çərçivəsində rəqəmsal nəşrə hazırlanır və yayımlanır. 
 
 
Elektron kitab N 48 (08 - 2014)
 
Layihənin maliyyələşdirir: 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında 
 
Gənclər Fondu

http://youthfoundation.az
 
YYSQ - 
http://www.yysq.org
 
 
http://www.elmler.net
 
 
Kitab YYSQ tərəfindən e-nəĢrə hazırlanıb. 
YYSQ - Milli Virtual-Elektron  Kitabxananın e-nəĢri 
Virtual redaktoru və e-nəĢrə hazırlayanı:  Aydın Xan (Əbilov), 
yazar-kulturoloq 
 


www.elmler.net
 - 
Virtual İnternet R
esurs M
ərkəzi
 
ġəhla Nağıyeva. 
 Bədii tərcümə: nəzəriyyə və praktika
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


www.elmler.net
 - 
Virtual İnternet R
esurs M
ərkəzi
 
ġəhla Nağıyeva. 
 Bədii tərcümə: nəzəriyyə və praktika
 
 


 
 
ġƏHLA NAĞIYEVA 
 
 
  
BƏDĠĠ TƏRCÜMƏ: 
NƏZƏRĠYYƏ VƏ 
PRAKTĠKA 
  
 
 
Bakı – 2014 
 


www.elmler.net
 - 
Virtual İnternet R
esurs M
ərkəzi
 
ġəhla Nağıyeva. 
 Bədii tərcümə: nəzəriyyə və praktika
 
 

 
 
 
 
ġƏHLA NAĞIYEVA 
 
BƏDĠĠ TƏRCÜMƏ: NƏZƏRĠYYƏ VƏ PRAKTĠKA 
  
  
ISBN 978-9952-8009-4-4 
  
Elmi redaktor və ön sözün müəllifi: 
ġahin Xəlilli, filologiya elmləri doktoru. 
 
  
Nağıyeva ġ.B. Bədii tərcümə: nəzəriyyə və praktika. Bakı, 
2009. 
  
Bədii  tərcümənin  nəzəri  və  praktik  problemlərinə  həsr 
olunmuĢ  monoqrafiyada  ―Kitabi-Dədə  Qorqud‖  dastanının, 
eləcə  də  müasir  Azərbaycan  poeziyası  nümunələrinin  ingilis 
dilinə  tərcüməsi  məsələləri  araĢdırılmıĢ,  poetik  tərcümədə 
milli  koloritin  saxlanılması  problemlərinə  xüsusi  diqqət 
yetirilmiĢdir. 
Kitabda  bədii  tərcümə  nəzəriyyəsinə  dair  tədqiqatlar 
ümumiləĢdirilmiĢ,  praktik  tərcümə  nümunələri  verilmiĢ,  yeri 
gəldikcə  bir  əsərin  bir  neçə  tərcümə  variantı  üzərində 
müqayisəli təhlil aparılmıĢdır. 
  
  BAKI-2009 
 
 
 
 
 


www.elmler.net
 - 
Virtual İnternet R
esurs M
ərkəzi
 
ġəhla Nağıyeva. 
 Bədii tərcümə: nəzəriyyə və praktika
 
 


   
Ön söz 
 
ġəhla  xanım  Nağıyeva  Azərbaycan  Dillər  Universietinin 
Xarici  Ölkələr  Ədəbiyyatı  kafedrasının  dosentidir.  Bu  təhsil 
ocağında  əmək  fəaliyyətinə  baĢladığı  zamandan  onun  Böyük 
Britaniya  və  Amerika  ədəbiyyatından,  xüsusilə  bu  ölkə 
xalqlarının  poeziyasından  etdiyi  tərcümələr,  eləcə  də  poetik 
tərcümənin nəzəri və praktik problemlərinə dair yazdığı  elmi 
məqalələr  həmiĢə  maraqla  qarĢılanmıĢ,  müəyyən  elmi 
diskussiyaların  obyektinə  çevrilmiĢdir.  Bu  da  təsadüfi 
deyildir.  Çünki  tədqiqatçının  poetik  tərcümənin  nəzəri  və 
praktik problemlərinə baxıĢı orijinal və özünəməxsusdur. 
ġəhla xanım hələ tələbəlik illərində o vaxtlar bu ali məktəbdə 
nəĢr  olunan  ―Bilik‖  qəzetində  çap  etdirdiyi  tərcümələri  ilə 
ədəbiyyatsevərlərin diqqətini  cəlb  etmiĢ,  bu iĢə  böyük maraq 
göstərdiyini  təsdiq  etmiĢdi.  Maraqlıdır  ki,  bu,  bir  tələbənin 
ötəri  həvəsi  səviyyəsində  qalmamıĢ  və  sonralar  ġəhla  xanım 
bədii  tərcümə  problemləri  ilə  ciddi  məĢğul  olmağa 
baĢlamıĢdır.  Elə  bu  səbəbdəndir  ki,  ötən  illərə  baxıb 
söhbətində,  tərcümə  və  elmi  araĢdırmalarında  sözə,  fikrə, 
məntiqə ciddi yanaĢan müsahib, mütərcim və tədqiqatçı alimin 
bu gün ―imzalar içində imzası‖nı görürük. 
1997-ci  ildə  ―Müasir  Azərbaycan  poeziyasının  ingilis  dilinə 
tərcüməsində  milli  koloritin  saxlanılması‖  mövzusunda 
alimlik  dərəcəsi  almaq  üçün  namizədlik  dissertasiyasının 
müdafiəsində  rəsmi  opponent  olduğum  günü  xatırlayıram. 
ġəhla xanımın qəlbinə çox yaxın və doğma olan Azərbaycan 
poeziya  nümunələrinin  ingilis  dilinə  edilmiĢ  tərcümələri 
haqqında  fikir,  Ģərh  və  müddəaları  o  qədər  səlis,  dəqiq  və 
Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   65


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə