Yani Yekun imtahan testinin sualları Fənn : 1520 Sistemli analiz və kompüterdə modelləşdirməYüklə 2,25 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə2/45
tarix17.11.2018
ölçüsü2,25 Mb.
#81067
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   45

04.02.2016
4/122
18
19
20
21
22
23
24
Sistemli (sistem yönümlü) təfəkkür
Sistemli analizin məqsədi
Obyekt-yönümlü analitik
Sistemli (sistem yönümlü) analitik
Sistemli (sistem yönümlü) analitikin vəzifəsi
Sistemli analizin zəruri atributları hansılardır?
Sistem nəzəriyyəsi nəyi öyrənir və istifadə edir?
istehsal münasibətlərini təkmilləşdirilməsidir
materiyanın, hadisənin dönmə ölçüsüdür.
sistemlərin tədqiqat metod və texnologiyasıdır.
sistemlərin tədqiqat metodologiyasıdır.

bütün cavblar doğrudur
bütün cavblar doğrudur
müəyyən predmet oblastını, bu oblastın prinsip və metodlarını aşkara cıxarmaq
qarşılıqlı təsiri, onların potensialını tapmaq
qarşılıqlı təsiri, onların potensialını tapmaq və onları "insanın xidmətinə yönəltmək"dir.

texnologiyalar ilə bağlı olan problemi öyrənmək
bütün cavblar doğrudur
sistemlərdə qanunuyğunluqların və invariantların aşkara çıxarılması və təsviri ilə məşğul olan şəxsdir
yüksək səviyyəli peşəkar (ekspert), problemi hərtərəfli öyrənən bir insandır.
müəyyən predmet oblastının, bu oblastın prinsip və metodları, texnologiyaları ilə uyğun olan problemi
öyrənən, təsvir edən peşəkar bir insandır

sistemlərin davranışı və ətraf mühit ilə əlaqələrinin öyrənən şəxsdir
sistemlərdə qanunuyğunluqların və invariantların aşkara çıxarılması və təsviri ilə məşğul olan şəxsdir
bütün cavablar doğrudur
müəyyən predmet oblastının, bu oblastın prinsip və metodları, texnologiyaları ilə uyğun olan problemi
öyrənən, təsvir edən peşəkar bir insandır
yüksək səviyyəli peşəkar (ekspert), problemi hərtərəfli öyrənən bir insandır.

sistemlərin davranışı və ətraf mühit ilə əlaqələrinin öyrənən şəxsdir
doğru cavab yoxdur
sistemlərin ümumi xassələrini təsvir etmək
sistemlərin ümumi xassələrinin və atributlarının aşkara çıxarmaq
obyekt-yönümlü analitikə obyektyönümlü problemlərin doğru öyrənilməsində və həllində kömək etməkdir.

sistemlərdə qanunuyğunluqların və invariantların aşkara çıxarılmaq
sistemlərin davranışı və ətraf mühit ilə əlaqələrinin öyrənilməsi üçün qanunlauyğunluqların yeniləşdirilməsi;
sistemlərin ümumi xassələrinin və atributlarının aşkara çıxarılması, sistemləşdirilməsi və atributlarının aşkara
çıxarılması, sistemləşdirilməsi və təsviri;
mövzu sahələrinin mövcudluğu - sistemlər və sistem prosedurları;
bütün cavablar doğrudur.

sistemlərdə qanunuyğunluqların və invariantların aşkara çıxarılması və təsviri;


04.02.2016
5/122
25
26
27
28
29
Sistemli analiz nəyi öyrənir və istifadə edir?
Sistem texnikası nəyi öyrənir və istifadə edir?
Sistemi öyrənən elmin şərti olaraq necə qolu fərqləndirilir?
Sistemli düşünən və fəaliyyət göstərən insan:
Sistem nədir?
nəzəri aspektləri öyrənir və sistemlərin tədqiqi texnologiyasından istifadə edir;
sistemlərin tədqiqi və layihələndirilməsinin təcrübə və texnologiyasından istifadə edir;
metodoloji, ən çox praktiki aspektləri öyrənir və təcrübi metodlardan istifadə edir;
nəzəri aspektləri öyrənir və nəzəri metodlardan (informasiya nəzəriyyəsi, ehtimal nəzəriyyəsi, oyun
nəzəriyyəsi, və s.) istifadə edir;

praktiki aspektləri öyrənir və nəzəri metodlardan istifadə edir;
nəzəri aspektləri öyrənir və sistemlərin tədqiqi texnologiyasından istifadə edir;
sistemlərin tədqiqi və layihələndirilməsinin təcrübə və texnologiyasından istifadə edir;
nəzəri aspektləri öyrənir və nəzəri metodlardan (informasiya nəzəriyyəsi, ehtimal nəzəriyyəsi, oyun
nəzəriyyəsi, və s.) istifadə edir;
metodoloji, ən çox praktiki aspektləri öyrənir və təcrübi metodlardan (riyazi statistika, əməliyyatların tədqiqi,
proqramlaşdırma, və s.) istifadə edir;

praktiki aspektləri öyrənir və nəzəri metodlardan istifadə edir;
nəzəri aspektləri öyrənir və nəzəri metodlardan (informasiya nəzəriyyəsi, ehtimal nəzəriyyəsi, oyun
nəzəriyyəsi, və s.) istifadə edir;
praktiki aspektləri öyrənir və nəzəri metodlardan istifadə edir;
nəzəri aspektləri öyrənir və sistemlərin tədqiqi texnologiyasından istifadə edir;
metodoloji, ən çox praktiki aspektləri öyrənir və təcrübi metodlardan (riyazi statistika, əməliyyatların tədqiqi,
proqramlaşdırma, və s.) istifadə edir;
sistemlərin tədqiqi və layihələndirilməsinin təcrübə və texnologiyasından istifadə edir

dörd;
beş
iki;
üç;

altı;
düzgün dünyagörüşü və insan kollektivlərində düzgün davranışı yaradır.
bütün cavablar doğrudur.

öz fəaliyyətini proqnozlaşdırır və fəaliyyətinin nəticələrini nəzərə alır;
öz fəaliyyətini proqnozlaşdırır və fəaliyyətinin nəticələrini nəzərə alır, onları öz arzu və imkanları ilə müqayisə
edir;
ətraf mühitin maraqlarını hesaba alır, intellektini inkişaf etdirir;
sistem-vahid tamlıq təşkil edən obyekt və onlar arasındakı münasibətlərin toplusudur.
obyektlərin (elementlər, münasibətlər, struktur, iş, resurslar) müəyyən olunmuş çoxluğunda məqsədə çatmaq
üçün vasitədir.
elementləri - iştirakçıları müəyyən əlaqələr və münasibətlər ilə bağlı olan obyekt və ya prosesdir.
bütün cavablar doğrudur

müəyyən məqsədə nail olmaq ücün birgə fəaliyyət göstərən qarşılıqlı əlaqəli elementlər məcmusudur.


04.02.2016
6/122
30
31
32
33
34
35
Alt sistem nədir?
Sistemli analizin əsas anlayışları hansılardır?
Sistemin vəziyyəti nə deməkdir?
Sistemin məqsədi nə deməkdir?
Sinerqetik effekt nədir?
Sistemli analizdə problem anlayışı necə ifadə olunur?
daha geniş sistemin bir elementidir;
daha yüksək səviyyəli sistemin elementidir;
müəyyən əlaqələr və münasibətlər ilə sistemin bir hissəsidir;
bütün cavablar doğrudur.

ondan aşağı səviyyədə yerləşən elementlərdən ibarət olan sistemdir;
sistemin məqsədi, məsələ, problem, əks-əlaqə, layihələndirmə,proqramlaşdırma;
problem, əks-əlaqə, yenidən layihələndirmə;
sistemin vəziyyəti, sistemin məqsədi, məsələ, layihələndirmə;
sistemin vəziyyəti, sistemin məqsədi, məsələ, problem, əks-əlaqə , ətraf mühit, sinerqetik effekt;

əks-əlaqə, ətraf mühit, proqramlaşdırma, yoxlama;
sistemin çıxışı ilə girişi arasındakı əlaqədir.
tədqiq olunan obyektin vəziyyətlərinin müəyyən ilkin (giriş) verilənlər çoxluğu, bu verilənlər çoxluğunu təyin
edən məqsədin və bu məqsədə nail olmaq üçün mümkün strategiyaların təsviridir.
verilən resurslar ilə prolemi həll eyməyə imkan yaradan, məsələ və ya problem baxımından mövcud olmayan,
lakin arzu olunan ətraf mühitin vəziyyətinin bir surətidir;
sistemin giriş verilənlərinin çıxış verilənlərinə transformasiya mexanizminin "şəkli"-dir;

məqsəd, əldə olunan (müyəssər olan, arzu olunan) nəticələr, hətta resurslar və məqsədə nail olmaq
strategiyası kimi vəziyyətlərin, ən azı, məzmunca təsviridir.
sistemin çıxışı ilə girişi arasındakı əlaqədir.
tədqiq olunan obyektin vəziyyətlərinin müəyyən ilkin (giriş) verilənlər çoxluğu, bu verilənlər çoxluğunu təyin
edən məqsədin və bu məqsədə nail olmaq üçün mümkün strategiyaların təsviridir.
sistemin giriş verilənlərinin çıxış verilənlərinə transformasiya mexanizminin "şəkli"-dir;
verilən resurslar ilə prolemi həll eyməyə imkan yaradan, məsələ və ya problem baxımından mövcud olmayan,
lakin arzu olunan ətraf mühitin vəziyyətinin bir surətidir;

məqsəd, əldə olunan (müyəssər olan, arzu olunan) nəticələr, hətta resurslar və məqsədə nail olmaq
strategiyası kimi vəziyyətlərin, ən azı, məzmunca təsviridir.
sistem effekti olub, tamın öz tərkib hissələrinin cəmindən böyük və ya kiçik olduğunu ifadə edir
sistem effekti olub, tamın öz tərkib hissələrinin cəminə bərabər olduğunu ifadə edir.
sistem effekti olub, tamın öz tərkib hissələrinin cəmindən kiçik olduğunu ifadə edir.
sistem effekti olub, tamın öz tərkib hissələrinin cəmindən böyük olduğunu ifadə edir.

doğru cavab yoxdur
doğru cavab yoxdur
verilənlər çoxluğunu təyin edən məqsədin və bu məqsədə nail olmaq üçün mümkün strategiyaların təsviridir
tədqiq olunan obyektin vəziyyətlərinin müəyyən ilkin (giriş) verilənlər çoxluğudur
məqsəd, əldə olunan nəticələr, hətta resurslar və məqsədə nail olmaq strategiyası kimi vəziyyətlərin, ən azı,
məzmunca təsviridirKataloq: application -> uploads -> 2016
2016 -> Ali məktəb psixologiyası
2016 -> Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti Magistratura Mərkəzi Hacıyev Tural Eldar oğlu
2016 -> Azərbaycan respublikasi təHSİl naziRLİYİ azərbaycan döVLƏT İQTİsad universiteti
2016 -> Azərbaycan respublikasi təHSİl naziRLİYİ azərbaycan döVLƏT İQTİsad universiteti
2016 -> Magistratura məRKƏZİ
2016 -> İxtisas: 5301. 01 Daxili fiskal siyasət və dövlət maliyyəsi İqtisad elmləri üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiya
2016 -> Bilet 1 Davranış iqtisadiyyatı Süni intellektin yaranmasının başlanğıc mərhələsi İnformasiya, verilən, məlumat, bilik Verilənlər bazasının modelləri Bioloji neyron İqtisadi informasiyanın layihələndirmə mərhələləri Genetik alqoritmlər Bilet
2016 -> Dərs vəsaiti kimi tövsiyyə edilmişdir. B a k I 1

Yüklə 2,25 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   45
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə