Yani Yekun imtahan testinin sualları Fənn : 1520 Sistemli analiz və kompüterdə modelləşdirməYüklə 2,25 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə37/45
tarix17.11.2018
ölçüsü2,25 Mb.
#81067
1   ...   33   34   35   36   37   38   39   40   ...   45

04.02.2016
93/122
534
535
536
537
538
İmitasiya modelləşdirilməsi metodları hansıdır?
Oyunlar nəzəriyyəsi metodları hansıdır?
Bölgü nəzəriyyələri metodları hansıdır?
Şəbəkə planlaşdırması və idarəetməsi metodları hansıdır?
Çoxkriteriyalı (vektorial) optimizasiya metodları hansıdır?
işlərin yerinə yetirilməsi və resursların istifadə olunmasının təqvim bölgülərinin işlənməsinin köməyi ilə qərar
qəbuletmə.
resurslara təsadüfü xarakterli daxil olma və xidmət sifarişi sistemində qərar qəbuletmə;

resursların optimal paylanması haqqında qərar qəbuletmə;
müxtəlif situasiyaları uduzmaq, resurların verilmiş müxtəlif yığımlarına sistemin cavablarının analizi yolu ilə
qərar qəbuletmə;
bu və ya digər mübahisəli məsələlərin strategiyalarını müəyyənləşdirmək yolu ilə qərar qəbuletmə;
işlərin yerinə yetirilməsi və resursların istifadə olunmasının təqvim bölgülərinin işlənməsinin köməyi ilə qərar
qəbuletmə.
müxtəlif situasiyaları uduzmaq, resurların verilmiş müxtəlif yığımlarına sistemin cavablarının analizi yolu ilə
qərar qəbuletmə;

resursların optimal paylanması haqqında qərar qəbuletmə;
resurslara təsadüfü xarakterli daxil olma və xidmət sifarişi sistemində qərar qəbuletmə;
bu və ya digər mübahisəli məsələlərin strategiyalarını müəyyənləşdirmək yolu ilə qərar qəbuletmə;
işlərin yerinə yetirilməsi və resursların istifadə olunmasının təqvim bölgülərinin işlənməsinin köməyi ilə qərar
qəbuletmə.
bu və ya digər mübahisəli məsələlərin strategiyalarını müəyyənləşdirmək yolu ilə qərar qəbuletmə;

resursların optimal paylanması haqqında qərar qəbuletmə;
resurslara təsadüfü xarakterli daxil olma və xidmət sifarişi sistemində qərar qəbuletmə;
müxtəlif situasiyaları uduzmaq, resurların verilmiş müxtəlif yığımlarına sistemin cavablarının analizi yolu ilə
qərar qəbuletmə;
bu və ya digər mübahisəli məsələlərin strategiyalarını müəyyənləşdirmək yolu ilə qərar qəbuletmə;
işlərin yerinə yetirilməsi və resursların istifadə olunmasının təqvim bölgülərinin işlənməsinin köməyi ilə qərar
qəbuletmə.

resursların optimal paylanması haqqında qərar qəbuletmə;
resurslara təsadüfü xarakterli daxil olma və xidmət sifarişi sistemində qərar qəbuletmə;
müxtəlif situasiyaları uduzmaq, resurların verilmiş müxtəlif yığımlarına sistemin cavablarının analizi yolu ilə
qərar qəbuletmə;
işlərin yerinə yetirilməsi və resursların istifadə olunmasının təqvim bölgülərinin işlənməsinin köməyi ilə qərar
qəbuletmə.
layinələrin yerinə yetiril

məsi zamanı şəbəkə qrafikləri ilə təsvir olunmuş resursların qiymətləndirilməsi və
yenidən bölüşdürülməsinin köməyi ilə qərar qəbuletmə;

resurslara təsadüfü xarakterli daxil olma və xidmət sifarişi sistemində qərar qəbuletmə;
müxtəlif situasiyaları uduzmaq, resurların verilmiş müxtəlif yığımlarına sistemin cavablarının analizi yolu ilə
qərar qəbuletmə;
bu və ya digər mübahisəli məsələlərin strategiyalarını müəyyənləşdirmək yolu ilə qərar qəbuletmə;
işlərin yerinə yetirilməsi və resursların istifadə olunmasının təqvim bölgülərinin işlənməsinin köməyi ilə qərar
qəbuletmə.
həllin optimallığı krite

riyalarının çox olması şərti daxilində qərar qəbuletmə;04.02.2016
94/122
539
540
541
542
543
544
Çoxölçülü modelin əsas anlayışlarından biri olan göstərici nədir?
Qərar qəbuletmə modellərində hansı metodlardan istifadə olunur?
Rasional həllin seçilməsi zamanı nəzərə nələri almaq lazımdır:
İşgüzar qərarlar hansı problemlərə aiddir?
İşgüzar qərarların qəbul edilməsinin səmərəli metodu - qərar qəbulu informasiya sistemlərində hansı
texnologiyalar birgə istifadə olunur?
Situasiya otaqları nədir?
layinələrin yerinə yetiril

məsi zamanı şəbəkə qrafikləri ilə təsvir olunmuş resursların qiymətləndirilməsi və
yenidən bölüşdürülməsinin köməyi ilə qərar qəbuletmə;
müxtəlif situasiyaları uduzmaq, resurların verilmiş müxtəlif yığımlarına sistemin cavablarının analizi yolu ilə
qərar qəbuletmə;
bu və ya digər mübahisəli məsələlərin strategiyalarını müəyyənləşdirmək yolu ilə qərar qəbuletmə;
oyuq
təhlil predmeti

eynitipli verilənlər çoxluğu
informasiya aspekti
ierarxik struktur
variantların ardıcıl qiymətləndirilməsi və sonuncunun kənar edilməsi və s;
bütün cavablar doğrudur.

riyazi proqramlaşdırma metodları;
laqeydlik əyriləri metodları, obyektlərin çoxölçülü şkalalaşdırılması metodları;
səlis və ya qeyri səlis mühasibətlərə üstünlük vermək əsasında çoxkriteriyalı alternativin seçilməsi metodları;
aspektlərin natamamlığını və müxtəlif cinsliliyini (bəzən də konfliktliliyini);
bütün cavablar doğrudur.

xarici mühiti və kənar təzahürləri;
həllin qiymətləndirilməsi kriteriyalarının dinamik dəyişkənliyini;
aspektlərin şkalalaş

dırılmasını və həllərin prioritetlərini;
davranış strategiyasının hazırlanması, inkişaf problemləri;
bütün cavablar doğrudur.

investisiyalaşma;
davranış strategiyasının hazırlanması;
inkişaf problemləri;
informasiyanın vizuallaşmaşdırılması vasitələri, müasir analitik işlənmə vasitələri;
müasir analitik işlənmə vasitələri, informasiyanın vizuallaşmaşdırılması vasitələri, ekspert qrupun fəaliyyətini
dəstəkləyən texnologiyalar;

informasiyanın vizuallaşmaşdırılması vasitələri;
ekspert qrupun fəaliyyətini dəstəkləyən texnologiyalar;
informasiyanın vizuallaşmaşdırılması vasitələri, ekspert qrupun fəaliyyətini dəstəkləyən texnologiyalar;
bütün cavablar doğrudur.04.02.2016
95/122
545
546
547
548
549
Situasiya otaqlarından istifadənin səmərəliliyi nədən asılıdır?
QQS (Qərar qəbulu informasiya sistemləri) hansı rejimlərdə işləyə bilər:
Problem manitorinqi və informasiyanın aktuallaşdırılması rejimi nə zaman istifadə olunur?
Planlı-analitik rejim nə zaman istifadə olunur?
Fövqaladə rejim nə zaman istifadə olunur?
hər hansı şəxs və ya insanlar qrupu tərəfindən problemli situasiyaları həll etmək və qərar qəbul etmək üçün
xüsusi yer;

situasiya mərkəzləri;
Təhlükəsizlik Şurası;
Fövqaladə Hallar Mərkəzləri və s;
intellektual və kompüter dəstəyi texnologi

ya

larından;
bütün cavablar doğrudur.

qoyulan problemin düzgünlüyündən;
istifadə olunan verilənlərin tamlığı və etibarlılığından;
müzakirə senarisindən, proqnozun zaman interva

lından;
informasiyanın aktuallaşdırılması;
bütün cavablar doğrudur.

problem manitorinqi və informasiyanın aktuallaşdırılması;
planlı-analitik rejim;
fövqaladə rejim;
fövqaladə problemlər üzrə qərarların qəbulu və həyata keçirilməsinin yoxlanılması üçün;
cari informasiyalılıq və az miqdarda neqativ təzahürlərin toplanması haqqında xəbərdarlıq məqsədi ilə;

əvvəlcədən qeyd olunmuş verilmə senariləri, “eninə” və “dərinliyinə” təhlil üçün materialın nümayişi üzrə
dinləmə qərarlarının dəstəklənməsi və qəbulu məqsədi ilə problemli situasiya üzrə planlı dinləmə və analitik
məruzələrin müzakirəsi üçün;
situasiyalarda senarinin qurulmasındakı yerdə

yişmələrə, qərarların müzakirəsi və qəbuluna təsir göstərən
neqativ faktorların azaldılması məqsədi ilə informasiyanın operativ monitorinqi, gözlənilməyən, fövqaladə
problemlər üzrə qərarların qəbulu və həyata keçirilməsinin yoxlanılması üçün;
qərarların müzakirəsi və qəbuluna təsir göstərən neqativ faktorların azaldılması məqsədi ilə;
fövqaladə problemlər üzrə qərarların qəbulu və həyata keçirilməsinin yoxlanılması üçün;
əvvəlcədən qeyd olunmuş verilmə senariləri, “eninə” və “dərinliyinə” təhlil üçün materialın nümayişi üzrə
dinləmə qərarlarının dəstəklənməsi və qəbulu məqsədi ilə problemli situasiya üzrə planlı dinləmə və analitik
məruzələrin müzakirəsi üçün;

cari informasiyalılıq və az miqdarda neqativ təzahürlərin toplanması haqqında xəbərdarlıq məqsədi ilə;
situasiyalarda senarinin qurulmasındakı yerdə

yişmələrə, qərarların müzakirəsi və qəbuluna təsir göstərən
neqativ faktorların azaldılması məqsədi ilə informasiyanın operativ monitorinqi, gözlənilməyən, fövqaladə
problemlər üzrə qərarların qəbulu və həyata keçirilməsinin yoxlanılması üçün;
qərarların müzakirəsi və qəbuluna təsir göstərən neqativ faktorların azaldılması məqsədi ilə;
fövqaladə problemlər üzrə qərarların qəbulu və həyata keçirilməsinin yoxlanılması üçün;
situasiyalarda senarinin qurulmasındakı yerdə

yişmələrə, qərarların müzakirəsi və qəbuluna təsir göstərən
neqativ faktorların azaldılması məqsədi ilə informasiyanın operativ monitorinqi, gözlənilməyən, fövqaladə
problemlər üzrə qərarların qəbulu və həyata keçirilməsinin yoxlanılması üçün;

cari informasiyalılıq və az miqdarda neqativ təzahürlərin toplanması haqqında xəbərdarlıq məqsədi ilə;


Kataloq: application -> uploads -> 2016
2016 -> Ali məktəb psixologiyası
2016 -> Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti Magistratura Mərkəzi Hacıyev Tural Eldar oğlu
2016 -> Azərbaycan respublikasi təHSİl naziRLİYİ azərbaycan döVLƏT İQTİsad universiteti
2016 -> Azərbaycan respublikasi təHSİl naziRLİYİ azərbaycan döVLƏT İQTİsad universiteti
2016 -> Magistratura məRKƏZİ
2016 -> İxtisas: 5301. 01 Daxili fiskal siyasət və dövlət maliyyəsi İqtisad elmləri üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiya
2016 -> Bilet 1 Davranış iqtisadiyyatı Süni intellektin yaranmasının başlanğıc mərhələsi İnformasiya, verilən, məlumat, bilik Verilənlər bazasının modelləri Bioloji neyron İqtisadi informasiyanın layihələndirmə mərhələləri Genetik alqoritmlər Bilet
2016 -> Dərs vəsaiti kimi tövsiyyə edilmişdir. B a k I 1

Yüklə 2,25 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   33   34   35   36   37   38   39   40   ...   45
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə