Yapılan bu değişiklikler Maliye Bakanlığına bildirilirYüklə 2,11 Mb.
tarix15.11.2018
ölçüsü2,11 Mb.
#79814Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık kurum ve kuruluşlarına 209 sayılı kanunla tahsis edilen döner sermaye işletmeleri, faaliyetlerini bu Yönetmelik hükümlerine göre yürütürler.

 • Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık kurum ve kuruluşlarına 209 sayılı kanunla tahsis edilen döner sermaye işletmeleri, faaliyetlerini bu Yönetmelik hükümlerine göre yürütürler.

 • Sağlık kurumlarına tahsis edilecek döner sermaye Sağlık Bakanlığınca tespit edilir ve lüzumuna göre artırılır veya azaltılabilir.

 • Yapılan bu değişiklikler Maliye Bakanlığına bildirilir.

Döner Sermaye Bütçesi, Kurum Müdürü veya Baştabibi tarafından hazırlanarak Bakanlığın inceleme ve onayına sunulduktan sonra yürürlüğe girer.

 • Döner Sermaye Bütçesi, Kurum Müdürü veya Baştabibi tarafından hazırlanarak Bakanlığın inceleme ve onayına sunulduktan sonra yürürlüğe girer.

 • Her Kurum kendi bütçesini gerekçesi ile birlikte hazırlayarak, malî yılın başından en az 3 ay önce Bakanlığın inceleme ve onayına arz eder.

 • Bakanlık, Kurum bütçelerini inceledikten ve gerektiğinde Kurumla görüşmek suretiyle gerekli düzeltmeleri yaptıktan sonra onaylayarak malî yılın başlamasına en az 15 gün kala Kurumlara geri gönderirDöner sermaye işletmelerinin gelirleri;

 • Döner sermaye işletmelerinin gelirleri;

 • a) Her türlü muayene, teşhis, tedavi, laboratuar, tetkik, tahlil, ameliyat ve benzeri sağlık hizmetleri karşılığında alınan ücretler,

 • b) Üretilip satışa sunulan ilk madde, malzeme, mamul, aşı, serum, protez ve benzerleri karşılığında elde edilen ücretler,

 • c) Aşı, ilaç, serum, insan kanı ve kan ürünleri imali ile istihsal veya imal edilecek diğer maddelerden elde edilen gelirler,

 • d)Özel tarifeli poliklinik, teşhis, tetkik, tahlil, ameliyat ve Bakanlıkça uygun görülen diğer hizmetlerden alınan ücretler,

 • e) Bastırılan veya yaptırılan her nevi belgeden elde edilen ücretler,

 • f) Sigortalı turistlere ve yabancı hastalara verilen sağlık hizmeti gelirleri, • g)Sağlık alanında verilecek kurs, eğitim, araştırma, yayın ve danışmanlık hizmet gelirleri,

 • h)Diğer kamu veya özel sektör kuruluşlarının sağlık alanında sunduğu hizmetlere kredi notu verilmesi veya akredite edilmesinden elde edilen ücretler,

 • ı)Atölye, tamirhane veya depolarda gerçekleştirilen sağlık hizmetleri ile ilgili montaj, demontaj veya proje işlerinden elde edilen ücretler,

 • i)Sağlık kurum ve kuruluşlarında üçüncü şahıslarca yapılacak sağlık alanı dışındaki tanıtım hizmetlerinden elde edilen ücretler,

Döner sermaye işletmelerinin giderleri;

 • Döner sermaye işletmelerinin giderleri;

 • a)Memur ve sözleşmeli personel aylık ve ücretleri ile ilgili mevzuat uyarınca yapılan döner sermaye ek ödemeleri,

 • b)İş Kanununa göre istihdam edilecek işçi ücretleri,

 • c)Satın alınacak her türlü mal ve hizmet bedelleri,

 • d)Yılı yatırım programı ile ilişkilendirilmesi kaydıyla, Bakanlık adına inşa edilecek yeni veya ek binaların yapım giderleri; işletmelerin kullanmakta olduğu binaların her türlü bakım, onarım, tadilat, müştemilat ve çevre düzenlemesi giderleri ile bu binaların kira bedelleri,”

 • e)Tıbbi cerrahi demirbaş ve diğer demirbaş mal bedelleri,

 • f)Deneysel amaçlı ve hizmet gereği canlı hayvan beslenmesi ve bunların ürünlerinden faydalanılması ile ziraî mahsullerden ihtiyaç görülenlerin yetiştirilmesi, bakımı ve satışına ilişkin giderlerin yapılması ile vergi, resim, harç ve komisyon giderleri,Döner sermayeli işletmeler, kullanmadıkları veya ihtiyaç fazlası olan mal ve demirbaşları bedelsiz veya tespit edilecek bedel üzerinden birbirlerine devretmeleri mümkündür.

 • Döner sermayeli işletmeler, kullanmadıkları veya ihtiyaç fazlası olan mal ve demirbaşları bedelsiz veya tespit edilecek bedel üzerinden birbirlerine devretmeleri mümkündür.

 • Bu durumda Taşınır Mal Yönetmeliğinde belirtilen belgeler düzenlenmek suretiyle muhasebe kayıtları tesis edilmelidir.

 • Aynı il sınırları içerisindeki döner sermayeli işletmeler ariyet sözleşmesi ile birbirlerine mal verebilmektedirler.

Döner sermayeye ait bütün mallar Devlet malı hükmündedir.

 • Döner sermayeye ait bütün mallar Devlet malı hükmündedir.

 • Bunlar aleyhine işlenen suçlar aynen Devlet malları aleyhine işlenmiş suç olarak kabul edilir ve sanıklar bu husustaki kanun hükümlerine göre takip olunarak cezalandırılır. • Sağlık işletmelerinin kendi ürettikleri mal ve hizmetlerin satışında Döner Sermayeli Kuruluşlar İhale Yönetmeliğinde yer alan ihale usullerinin uygulanması mecburi değildir.

 • Üretilen mal ve hizmetler, maliyet bedelinin altında olmamak kaydıyla kuruluşlar tarafından tespit edilecek bedelle ticari usullere göre satılır.Bütçe ile ödenek tahsis edilen her bir işletmenin en üst yöneticisi veya anılan görevi yürütmekle görevlendirilen kişidir.

 • Bütçe ile ödenek tahsis edilen her bir işletmenin en üst yöneticisi veya anılan görevi yürütmekle görevlendirilen kişidir.

 • Harcama yetkilileri harcama yetkisini; yardımcılarına, yardımcısı olmayanlar ise hiyerarşik olarak bir alt kademedeki yöneticilere, kısmen veya tamamen devredebilirler.İşletme gelirlerinin tahakkuku ve takibi gelir gerçekleştirme görevlilerince, tahsil işlemleri ise muhasebe birimlerince yürütülmektedir.

 • İşletme gelirlerinin tahakkuku ve takibi gelir gerçekleştirme görevlilerince, tahsil işlemleri ise muhasebe birimlerince yürütülmektedir.

 • Alacakların takibinden vazgeçilmesinde, 5018 sayılı Kanunun 79 uncu maddesi hükmüne göre işlem yapılır.Gelir gerçekleştirme görevlileri; işletme gelirlerinin tahakkuk ve takip işlemlerini yürütürler.

 • Gelir gerçekleştirme görevlileri; işletme gelirlerinin tahakkuk ve takip işlemlerini yürütürler.Gider gerçekleştirme görevlileri, harcama talimatı üzerine; işin yaptırılması, mal veya hizmetin alınması, teslim almaya ilişkin işlemlerin yapılması, belgelendirilmesi ve ödeme için gerekli belgelerin hazırlanması görevlerini yürütürler.

 • Gider gerçekleştirme görevlileri, harcama talimatı üzerine; işin yaptırılması, mal veya hizmetin alınması, teslim almaya ilişkin işlemlerin yapılması, belgelendirilmesi ve ödeme için gerekli belgelerin hazırlanması görevlerini yürütürler.Gider ve gelir gerçekleştirme görevlileri, kendilerine verilen görevlerin mevzuatına ve usulüne uygun olarak yürütülmesinden, düzenledikleri belgelerin doğruluğundan ve diğer gerçekleştirme görevlileri tarafından düzenlenen belgeler üzerinde yapmaları gereken kontrollerden sorumludurlar.

 • Gider ve gelir gerçekleştirme görevlileri, kendilerine verilen görevlerin mevzuatına ve usulüne uygun olarak yürütülmesinden, düzenledikleri belgelerin doğruluğundan ve diğer gerçekleştirme görevlileri tarafından düzenlenen belgeler üzerinde yapmaları gereken kontrollerden sorumludurlar.Döner sermaye işletmeleri, Sağlık Bakanlığı denetim elemanları, Maliye Bakanlığı ve Sayıştay tarafından denetlenir.

 • Döner sermaye işletmeleri, Sağlık Bakanlığı denetim elemanları, Maliye Bakanlığı ve Sayıştay tarafından denetlenir.

 • İşletmeler, iç denetime ilişkin hükümler ve ilgili mevzuat çerçevesinde Sağlık Bakanlığı iç denetçileri tarafından da iç denetime tabi tutulurlar. • İşletme bütçelerinden yapılacak harcamalarda ödeme belgesine bağlanacak kanıtlayıcı belgeler hakkında, “Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği” hükümleri uygulanır.İşletmelerce edinilen taşınırların; kayıtlara alınmasında, verilmesinde ve izlenmesinde, “Taşınır Mal Yönetmeliği” hükümleri uygulanır.

 • İşletmelerce edinilen taşınırların; kayıtlara alınmasında, verilmesinde ve izlenmesinde, “Taşınır Mal Yönetmeliği” hükümleri uygulanır.

 • Taşınırların muhasebe hesap planında yer alan ilgili stok ve maddi duran varlık hesaplarına kaydının sağlanması için, taşınır işlemlerini yürütmekle görevli birimler tarafından düzenlenen belgelerin bir nüshası muhasebe birimine gönderilir.M.B. 28/08/2008 tarihli ve 13015 sayılı “Stok kayıt işlemleri” konulu genel yazıda, döner sermayeli işletmelerce bildirilen stok çıkışlarının, 1 ayı geçmemek üzere harcama yetkilileri tarafından belirlenen sürede kayıtlara alınmasının uygun ve gerekli olduğu bildirilmiştir.

 • M.B. 28/08/2008 tarihli ve 13015 sayılı “Stok kayıt işlemleri” konulu genel yazıda, döner sermayeli işletmelerce bildirilen stok çıkışlarının, 1 ayı geçmemek üzere harcama yetkilileri tarafından belirlenen sürede kayıtlara alınmasının uygun ve gerekli olduğu bildirilmiştir.

Yüklə 2,11 Mb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə