Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında KanunYüklə 26,8 Kb.

tarix11.09.2018
ölçüsü26,8 Kb.


DAĞITIM YERLERİNE

 

 6728  sayılı  "Yatırım  Ortamının  İyileştirilmesi  Amacıyla  Bazı  Kanunlarda  Değişiklik

Yapılması  Hakkında  Kanun"  9/8/2016  tarih  ve    29796  sayılı  Resmi  Gazetede  yayımlanarak

yürürlüğe girmiştir. 6728 sayılı Kanunun 38 inci maddesi ile 492 sayılı Harçlar Kanunu IV sayılı

tarifesinin  "Tapu  İşlemleri"  başlıklı  bölümünün  7  numaralı  fıkrasına  "(Tacirler  arası  ipotek  tesis

işlemlerinde  bu  fıkraya  göre  hesaplanan  harçlar  yüzde  elli  oranında  uygulanır.)"  hükmü

eklenmiştir.

 

Söz konusu düzenleme kapsamında tapu sicilinde gerçekleştirilecek ipotek işlemlerinde heriki tarafın da tacir olması durumunda, anılan tarifenin 7 nci fıkrası kapsamında gerçekleştirecekleri

işlemlerde  alınacak  harç  tutarının  yüzde  elli  indirimli  olarak  uygulanması  gerekmektedir.

İşlemlerinin muafiyet/istisna kapsamında olduğunu bildirerek indirimden yararlanmak isteyenlerin

durumlarını  belgeleyerek  bu  konuda  talepte  bulunmaları  halinde,  müdürlükçe  değerlendirme

yapılarak işlemlerin sonuçlandırılması gerekmektedir.

 

6102  sayılı  Türk  Ticaret  Kanunu'nun  12  ilâ  18  inci  maddeleri    arasında  "tacir"  tanımıkapsamına  giren  gerçek  ve  tüzel  kişiler  ile    tacir  olmanın    hükümlerini  ayrıntılı  olarak

düzenlemiştir. Kanunun 12 nci maddesi "(1) Bir ticari işletmeyi, kısmen de olsa, kendi adına işletenkişiye tacir denir. (2) Bir ticari işletmeyi kurup açtığını, sirküler, gazete, radyo, televizyon ve diğer

ilan araçlarıyla halka bildirmiş veya işletmesini ticaret siciline tescil ettirerek durumu ilan etmiş

,  fiilen  işletmeye  başlamamış  olsa  bile 

  (3)  Bir  ticari  işletme  açmış  gibi,

olan  kimse

tacir  sayılır.

ister kendi adına, ister adi bir şirket veya her ne suretle olursa olsun hukuken var sayılmayan diğer

bir şirket adına ortak sıfatıyla işlemlerde bulunan kimse, iyiniyetli üçüncü kişilere karşı tacir gibi

  şeklinde  düzenlenmiş  olup  maddede  gerçek  kişi  tacirin  tanımını  yapılmıştır.sorumlu  olur."

Kanunun  16  ncı  maddesi  ise,  "(1)  Ticaret  şirketleriyle,  amacına  varmak  için  ticari  bir  işletmeişleten vakıflar, dernekler ve kendi kuruluş kanunları gereğince özel hukuk hükümlerine göre

  Devlet,  il  özel  idaresi,  belediye  ve  köy  ile  diğer

yönetilmek  veya  ticari  şekilde  işletilmek  üzere

kamu tüzel kişileri tarafından 

 (2) Devlet, il özel

kurulan kurum ve kuruluşlar da tacir sayılırlar.

idaresi,  belediye  ve  köy  ile  diğer  kamu  tüzel  kişileri  ile  kamu  yararına  çalışan  dernekler  ve

T.C.


ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü

Tapu Dairesi Başkanlığı

Sayı


: 23294678-010.07.02-E.2019240

09.09.2016

Konu

: 6728 sayılı Kanunun 38. maddesi Hk.1 / 3

Dikmen Cad.No:14 Bakanlıklar/Ankara

Tel: 0312 551 42 81 Faks: 0312 413 63 02

tkgm.gov.tr

Bilgi için:Cem KAHRAMAN

Tapu ve Kadastro Uzmanı

Telefon No:(312) 551 42 91

Not: 5070 sayılı elektronik imza kanununun 5.maddesi gereği bu belge elektronik imza ile imzalanmıştır.
gelirinin  yarısından  fazlasını  kamu  görevi  niteliğindeki  işlere  harcayan  vakıflar,  bir  ticari

  göre  yönetilen  ve  işletilen  birişletmeyi,  ister  doğrudan  doğruya  ister  kamu  hukuku  hükümlerine

tüzel kişi eliyle işletsinler, kendileri tacir sayılmazlar."

 

21/07/2007  tarih  ve  26589  sayılı  Resmi  Gazetede  yayımlanan  (mülga  6762  sayılı  TürkTicaret Kanunu 12 ve 17 nci maddeleri kapsamında) 2007/12362 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile

de  "Esnaf  ve  Sanatkâr  ile  Tacir  ve  Sanayicinin  Ayrımına  İlişkin  Karar"ın  uygulanmasına  ilişkin

hususlar  belirlenmiştir.  6103  sayılı  Türk  Ticaret  Kanununun  Yürürlüğü  ve  Uygulama  şekli

Hakkında Kanun'un 10 uncu maddesine göre; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 11 inci maddesi

ikinci  fıkrası  gereğince  çıkarılacak  Bakanlar  Kurulu  kararına  kadar,  yürürlükteki  düzenlemelerin

uygulanmasına  devam  edileceği  belirtildiğinden  söz  konusu  Bakanlar  Kurulu  Kararı  da  dikkate

alınarak tacir ayrımının ne şekilde yapılacağı aşağıda belirlenmiştir

 

Buna göre;1-  Gerçek  kişi  tacirler  için;  6102  sayılı  Kanun  ve  yukarıda  zikredilen  Bakanlar  Kurulu

kararı ile ticaret sicilne kayıt zorunluluğu getirildiğinden ticaret sicil müdürlüğünden alınan ve tacir

olduğunu  (kısmen  dahi  olsa  kendi  adına  bir  ticari  işletme  işletildiğini)  gösteren  yazı  veya  belge

(ticaret sicil tasdiknamesi veya ticaret odası faaliyet belgesi) ibraz edilmesi,

 

2- Tüzel kişilerde;a) 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 16 ve 124 üncü maddeleri kapsamında tüm ticaret

şirketleri  tacir  (adına  ticari  işletme  işletilen)  sayıldığından  bu  maddeler  kapsamında  faaliyet

gösteren ticaret şirketi (anonim, limited, kollektif, komandit ve kooperatif) olunması,

veya


b)  Amacına  varmak  için  ticari  bir  işletme  işleten  vakıflar,  dernekler  ve  kendi  kuruluş

kanunları  gereğince  özel  hukuk  hükümlerine  göre  yönetilmek  veya  ticari  şekilde  işletilmek

  Devlet,  il  özel  idaresi,  belediye  ve  köy  ile  diğer  kamu  tüzel  kişileri 

üzere

tarafından  kurulan

,

kurum ve kuruluşlarından olması

 

3-  6728  sayılı  Kanun  düzenlemesinde  tacirler  arası  ipotek  işlemlerinin  tapu  harcındanyüzde  elli  oranında  kısmen  muaf  olduğu  belirtildiğinden  her  iki  tarafı  tacir  olan  ve  Harçlar

Kanununa  ekli  (IV)  sayılı  Tarifenin  "Tapu  İşlemleri"  başlıklı  bölümünün  7  numaralı  fıkrası

kapsamında kalan işlemlerde söz konusu muafiyetin uygulanması,

T.C.


ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü

Tapu Dairesi Başkanlığı

Sayı


: 23294678-010.07.02-E.2019240

09.09.2016

Konu

: 6728 sayılı Kanunun 38. maddesi Hk.2 / 3

Dikmen Cad.No:14 Bakanlıklar/Ankara

Tel: 0312 551 42 81 Faks: 0312 413 63 02

tkgm.gov.tr

Bilgi için:Cem KAHRAMAN

Tapu ve Kadastro Uzmanı

Telefon No:(312) 551 42 91

Not: 5070 sayılı elektronik imza kanununun 5.maddesi gereği bu belge elektronik imza ile imzalanmıştır.
Gökhan KANAL

Genel Müdür V.

 

4-  Bir  sermaye  şirketine  yönetici  ya  da  ortak  olmanın  tek  başına  tacir  olmak  için  yeterliolmadığı hususu yargı kararı (Yargıtay 19.HD.01.12.2010 t. 2010/13557 E.- 2010/13646 K.) ile de

tespit  edildiğinden  gerçek  kişi  tacirlerin  tapu  müdürlüklerinde  yapacakları  işlemlerde  tereddüte

düşülmesi halinde 1. bentte belirtilen belgelerin yanında ilgili ticaret sicil müdürlüğü ile yazışma

yapılarak alınacak cevaba göre işlemlerin sonuçlandırılması,

 

Gerekmektedir. 

Bilgi  ve  gereği  ile  bu  duyurunun  Bölge  Müdürlüğünüze  bağlı  tapu  müdürlüklerine

iletilmesini rica ederim.

 

  

 

Dağıtım:Gereği:

Bilgi:


-BİLGİ TEKNOLOJİLERİ DAİRESİ

BAŞKANLIĞINA

-BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİNE

-TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞINA

-HUKUK MÜŞAVİRLİĞİNE

-İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞINA

 

T.C.


ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü

Tapu Dairesi Başkanlığı

Sayı


: 23294678-010.07.02-E.2019240

09.09.2016

Konu

: 6728 sayılı Kanunun 38. maddesi Hk.3 / 3

Dikmen Cad.No:14 Bakanlıklar/Ankara

Tel: 0312 551 42 81 Faks: 0312 413 63 02

tkgm.gov.tr

Bilgi için:Cem KAHRAMAN

Tapu ve Kadastro Uzmanı

Telefon No:(312) 551 42 91

Not: 5070 sayılı elektronik imza kanununun 5.maddesi gereği bu belge elektronik imza ile imzalanmıştır.

Dostları ilə paylaş:


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə