Yazi takip ahmet Dede Secretary yayin tüRÜ Üç Aylık, Uluslararası, Süreli Yayın Type of PublicationYüklə 175,97 Kb.

səhifə2/106
tarix17.11.2018
ölçüsü175,97 Kb.
növüYazi
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   106

7.  Kütüb-i  Sitte  hadis  kitaplarından  kaynak  gösterilirken  Buhârî,  Müslim,  Tirmizî  ve  Nesâî
isimlerinden sonra virgül, virgülden sonra Müslim ve Muvatta’da kitap adı ve hadis numarası;
Buhârî, Tirmizî  ve  Nesâî’de  kitap  adı  ve  bab  numarası,  Müsned’de  cilt  ve  sayfa  numarası
verilir.
Ahmed b. Hanbel, Müsned, 4: 289.
Ebû Dâvûd, “Tahâre”, 19
Buhârî, “İlim”, 12.
Müslim, “Ticârât”, 45.
8.  Arapça  eser  isimlerinde,  birinci  kelimenin  ve  özel  isimlerin  baş  harfleri  büyük,  diğerleri
küçük harflerle yazılmalıdır. Farsça, İngilizce, vb. diğer yabancı diller ve Osmanlı Türkçesi
ile yazılan eser adlarında ise her kelimenin baş harfi büyük olmalıdır.
Örnek: Râzî, Mefâtihu’l-gayb, XXVII: 224.
9.  Dipnotlar, Times New Roman yazı tipinde 9 punto ve 1,0 satır aralığıyla eklenmelidir.
10.  Dipnotlar ve kaynakça için “The Chicago Manual of Style Dipnot ve Kaynakça Sistemi” esas
alınmalıdır.

Kitap: Basılmış eserlerde; yazar-yazarların ad ve soyadı, eser adı (italik), çeviri ise çevirenin
(çev.),  tahkikli  ise  tahkik  edenin  (tahk.),  sadeleştirme  ise  sadeleştirenin  (sad.),  edisyon  ise
editörün veya hazırlayanın (ed. veya haz.), yayınevi, kaçıncı baskı olduğu, baskı yeri ve tarihi,
cildi ve sayfası “c. ve s.” kullanılmadan yazılmalıdır.
Dipnot  Örnek:  Fuad  Köprülü,  Türk  Edebiyatında  İlk  Mutasavvıflar  (Ankara:  Diyanet  İşleri
Başkanlığı Yayınları, 1993), 63.
Hilmi  Ziya  Ülken,  İslam  Felsefesi  Tarihi  (İstanbul:  İstanbul  Üniversitesi  Edebiyat  Fakültesi,
1957), 2: 28-29.
Kaynakça  Örnek:  Köprülü,  Fuad.  Türk  Edebiyatında  İlk  Mutasavvıflar. Ankara:  Diyanet  İşleri
Başkanlığı Yayınları, 1993.

Makale: Yazar adı soyadı, makale adı (tırnak içinde), dergi veya eser adı (italik), çeviri ise
çevirenin adı, yayınevi, baskı yeri ve tarihi, cildi, süreli yayın ise sayı numarası, sayfası.
Dipnot Örnek: Faruk Görgülü, “Aile İçi Şiddetin Önlenmesinde Dinin Rolü”, Diyanet İlmî Dergi
52, sy. 2 (Haziran 2016): 97.
Kaynakça  Örnek:  Görgülü,  Faruk.  “Aile  İçi  Şiddetin  Önlenmesinde  Dinin  Rolü”,  Diyanet  İlmî
Dergi 52, sy. 2 (Haziran 2016): 95-112.

Diğer Kaynaklar: Basılmış sempozyum bildirileri, ansiklopedi maddeleri ve kitaptan bölümler
ise makalelerin kaynak gösteriliş düzeniyle aynı olmalıdır.
Dipnot Örnek: Süleyman Uludağ, “Ârif”, TDV İslâm Ansiklopedisi, c. 3 (İstanbul: TDV Yayınları,
1991), 361.
Kaynakça Örnek: Uludağ, Süleyman. “Ârif”, TDV İslâm Ansiklopedisi. 3: 361. İstanbul: TDV
Yayınları, 1991.
11.  İnternet kaynaklarında ise kaynağın tam adresi yazılmalı, ayrıca kaynaktan yararlanılan tarih
de belirtilmelidir.
Örnek: http://www.diyanet/gov.tr/tefsir.html (erişim: 21.07.2014)
12.  Dipnotlarda kullanılan kaynak ilk geçtiği yerde yukarıdaki şekilde tam künye ile verilmelidir.
İkinci  defa  gösterilen  aynı  kaynaklar  için  yazarın  soyadı  veya  meşhur  adı,  eserin  kısa  adı,
birden çok cilt varsa cildi ve sayfa numarası yazılır.
13.  Dipnot referans numaraları noktalama işaretlerinden sonra konulmalıdır.


İÇİNDEKİLER
EDİTÖRDEN 
9
KİNDÎ, FELSEFEYİ KABULÜ VE KONUMLANDIRMASI 
13
KİNDΠAND HİS ACCEPTİNG AND POSİTİONİNG PHİLOSOPHY
GÜRBÜZ DENİZ
POSOLOJİ’NİN VE PSİKOFİZİK’İN KURUCUSU OLARAK EL-KİNDΠ
25
AL-KINDI AS THE FOUNDER OF POSOLOGY AND PSYCHOPHYSICS
MEHMET BAYRAKDAR
KİNDÎ’NİN TANRI TASAVVURU ÜZERİNE 
33
ON KINDI’S CONCEPT OF GOD
YAȘAR AYDINLI
KİNDÎ METAFİZİĞİ 
53
AL-KINDI’S METAPHYSICS
ÖMER TÜRKER
KİNDÎ VE ANTİK YUNAN FELSEFE GELENEĞİ 
67
AL-KINDĪ AND ANCIENT GREEK PHILOSOPHICAL TRADITION
EYÜP ȘAHİN
KİNDÎ’NİN DÜȘÜNCE SİSTEMİNDE MÜZİKAL SESLERLE  
85
ÂLEMDEKİ DÜZEN ARASINDAKİ İLİȘKİ
THE RELATIONSHIP BETWEEN MUSICAL SOUNDS AND COSMIC ORDER IN THE AL-KINDÎ’S THOUGHT SYSTEM
HATİCE TOKSÖZ
KİNDÎ’DE NEFS, BEDEN VE KÖTÜLÜK 
109
NAFS, BODY AND EVIL IN THE WORDS OF KINDÎ
MEHMET MURAT KARAKAYA
KİNDÎ’DE KLASİK PSİKOLOJİ VE TEMEL PROBLEMLERİ 
125
THE CLASSİCAL PSYCHOLOGY AND ITS BASİC PROBLEMS İN THE WORDS OF AL-KİNDÎ
İSMAİL HANOĞLU
ARİSTOCULUK VE MU‘TEZİLE ARASINDA KİNDΠ
145
AL-KINDI BETWEEN ARISTOTELANISM AND MU’TAZILAH
SIBĞATULLAH İĞDE


KİNDÎ VE BAZI ÂYET YORUMLARI 
165
AL-KINDΠAND HIS INTERPRETATIONS OF SOME QURANIC VERSES
HASAN YÜCEL
 
KİNDÎ’YE GÖRE HEYÛLÂ KAVRAMI BAĞLAMINDA  
187
ÂLEMİN EZELİLİĞİ PROBLEMİ
THE PROBLEM OF ETERNAL WORLD ACCORDING TO AL-KINDI: AN ANALYSIS THROUGH THE CONCEPT OF HYLE
HÜSEYİN YÜCEL
KİNDÎ’DE ÂLEMİN MÜKEMMELLİĞİ 
203
EXCELLENCE OF THE UNİVERSE İN THE WORDS OF KİNDİ
SOHİAB AHMAD MOHAMMAD GHUZLAN
KİNDÎ’DE HULFÎ KIYAS/İMKÂNSIZA İNDİRGEME’NİN KULLANIMI 
223
USE OF IMPOSSIBILITY REDUCTION IN AL- KINDĪ
ÖMER FARUK ERDOĞANEDİTÖRDEN /
 
From the Editor
Bu  ay  dergimiz  özel  bir  dosya  üzerine  hazırlandı.  İslâm  tarihinin  önem-
li  âlimlerinden  Kindî  özel  sayısı  ile  karşınızdayız.  İlim  dünyasına  katkılarının
farkına  varamayıp  yeterince  tanımadığımız;  felsefeden  fiziğe,  optik  biliminden
astronomiye, musikiden matematiğe birçok disipline büyük katkıları olan Kindî’yi
tanımak  ve  ilim  dünyasına  eserleri  üzerinden  daha  detaylı  tanıtmak  önemli  bir
hedefimiz. Merhum Fuat Sezgin hocanın “Gayretimin bir kısmı bilim dünyasına
hizmet ama diğer çok mühim bir gayesi ise; koskoca bir İslâm âleminin yitirmiş
olduğu  kendine  hürmeti,  güveni  ve  insanlık  tarihindeki  yerini  hatırlatmak,  kay-
bettiklerini iade etmek içindir” sözüyle ifade ettiği gibi ilmî birikimimizi ve İslâm
medeniyetinin böylesi önemli değerlerini keşfettikçe insanlık tarihindeki yerimizi
de daha çok fark edeceğiz.
Dergimizin ilk makalesi bize hem Kindî’nin hayatı hem de meşgul olduğu ve
katkıda bulunduğu ilimler hakkında önemli bilgiler veren Gürbüz Deniz’in “Kin-
dî, Felsefeyi Kabulü ve Konumlandırması” adlı çalışması. Deniz, makalesinde ilk
İslâm filozofu olarak tanınan Kindî’nin İslâm düşünce geleneğinde felsefeyi nasıl
konumlandırdığına, felsefeyi nasıl anladığı ve kabul ettiğine yer vermektedir. 
Mehmet Bayrakdar ise  “Posolojinin ve Psikofizik’in Kurucusu Olarak el-Kin-
dî” başlıklı makalesinde Kindî’nin posoloji ve psikofizik bilimlerinin kurucusu ol-
duğunu, E.H.Weber-G.TH. Fechner gibi pek çok batılı bilgin üzerinde ciddi etkide
bulunduğunu ortaya koymaktadır. Hacmi küçük olmasına rağmen bu makale tes-
pitleri bakımından oldukça orijinal, Kindî’yi bütünlüklü şekilde tanımak bakımın-
dan da hayli zengindir.
Kindî’nin  düşüncesini  şekillendiren  Tanrı  tasavvurunu,  Yaşar  Aydınlı  “Kin-
dî’nin Tanrı Tasavvuru Üzerine” isimli makalesinde ele almaktadır. Aydınlı, maka-
lesinde dini düşüncenin yoktan yaratma anlayışını felsefî zemine oturtmaya çalışan
Kindî’nin bu konuda geliştirdiği iki argümana yer vermektedir. Âlemin sonluluğu
ve Gerçek Bir olarak tek bir ezelinin varlığının zorunluluğu bu iki argümanın te-
melini teşkil etmektedir.
Ömer Türker  ise  “Kindî  Metafiziği”  makalesinde  Kindî’nin  günümüze  ulaşan
eserleri üzerinden onun metafizik tasavvurunu oluşturan kavram ve önermeleri ele
almaktadır. Hak, vahdet ve hareket burada öne çıkan ve tahlili yapılan üç kavramdır.
Kindî,  hak  kavramının  tahliliyle  her  nesnenin  sahip  olduğu  gerçekliğin  nihai  bir
ilkesi bulunduğu ve bu ilkenin de ilk gerçek olması gerektiği sonucuna ulaşırken
vahdet kavramının tahlilinde her nesnenin sahip olduğu birliğin nihai bir ilkeye da-
yandığı ve bu nihai ilkede birlik ve birin özdeş olması gerektiği sonucuna ulaşır.
Hareket kavramına ilişkin tahlilleri ise onu harekete konu olabilecek her şeyin hâdis
olduğu ve bütün hâdislerin ise ezelî bir fâile dayanması gerekliliğine ulaştırır.
İlk  Müslüman  filozof  olarak  kabul  edilen  Kindî’nin  Antik  Yunan  felsefesi
karşısındaki  konumu  ve  görüşlerinde  bu  dönemin  filozoflarının  etkileri  de  ele
alınması icab eden önemli bir konudur. Eyüp Şahin “Kindî ve Antik Yunan Felsefe
Geleneği” makalesinde bu konuyu ele almaktadır. Makalede bir yandan Kindî’nin
felsefesinde Platon, Aristotales ve Yeni Eflatuncu görüşlerin izleri tespit edilmekte
diğer yandan onun bu felsefeye karşı geliştirdiği görüşleri İlk Felsefe Üzerine, Akıl
Üzerine ve Nefis Üzerine adlı eserleri temel alınarak ortaya konulmaktadır.
Hatice  Toksöz  de  “Kindî’nin  Düşünce  Sisteminde  Müzikal  Seslerle  Âlem-
deki  Düzen Arasındaki  İlişki”  isimli  makalesinde  İslâm  düşüncesinde  mûsikîye
Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   106


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə