Yazi takip ahmet Dede Secretary yayin tüRÜ Üç Aylık, Uluslararası, Süreli Yayın Type of PublicationYüklə 175,97 Kb.

səhifə71/106
tarix17.11.2018
ölçüsü175,97 Kb.
növüYazi
1   ...   67   68   69   70   71   72   73   74   ...   106

ARİSTOCULUK VE MU‘TEZİLE ARASINDA KİNDÎ
163
Haydar,  Abdulhüseyn  Kasir,  Eserü’l-itizal  fi  fikri  feylesufu’l-arab
el-kindî, Mecelletü Dirasati’l-basra. sy. 16 (2013): 226-273.
Işık, Kemal.  Mu tezile’nin Do uşu ve Kelâmî G rüşleri. Ankara: Anka-
ra Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Yayınları, 1967.
Ivry, Alfred. ‘’Kindî ve Mu‘tezile: Yeni Bir Değerlendirme’’. çev. Hay-
rettin Nebi Güdekli. Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi. sy.
44 (2013): 323-337.
İbn Cülcül. Tabakatü’l-Etibba ve’l- ukema. Beyrut: Müessesetü’r-Ri-
sale, 1985.
Kaya, Mahmut. İslâm Kaynakları  şı ında Aristoteles ve Felsefesi. İs-
tanbul: Ekin Yayınları, 1983.
Kindî,  Yakub.  b.İshak.  Resailü’l-kindî  el-felsefiyye.  thk.  Muhammed
Abdulhadi Ebu Ride. Kahire: Matbaatü Hassan, ty.
------------.
Felsefî Risaleler. çev. Mahmut Kaya. İstanbul: Türkiye Yazma
Eserler Kurumu Başkanlığı Yayınları, 2015.
Makrizi,  Takiyyüddin  Ebi’l-abbas  Ahmed  b.  Ali.  Kitabü’l-Mevaiz 
ve’l-İ’tibar bi  ikri’l- itat ve’l-Asar el- itatü’l-Makriziyye  Beyrut: Daru
Sâdır, ty. 
Merhaba, Muhammed Abdurrahman.  itabu Felsefeti’l-arabiyyeti’l-İs-
lâmiyye. Beyrut: Müessesetü İzzi’d-Din li’t-Tibae ve’n-Neşr, 1993.
Musevi, Ali Hadi Tahir. ‘’Nazariyyetü’l-ma’rife inde’l-kindî’’, Mecelle-
tü Âdab el-Basra, sy.55 (2011): 357-368.
Supianto, Saparudin. ‘’Eseru Menheci’t-tevil inde’l- Mu‘tezile fi men-
heci’t-tevfik beyne’d-din ve’l-felsefe.’’  urnal Kalımah, sy. 12 (2014): 334-
352.
Şulul, Cevher. ‘’Kindî Metafiziği.’’ Doktora Tezi, Uludağ Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü,1998.
Tukan, Kadri Hafız. Makamu’l-Akl inde’l-Arab. Beyrut: Darü’l-kudüs,
2002.
Ülken, Hilmi Ziya. İslâm Felsefesi. İstanbul: Ülken Yayınları, 1983.
Walzer,  Richard.  Kindî  ve  Mu‘tezile  Etkileşimi:  Kindî  Üzerine  Yeni
Araştırmalar. çev. Mustakim Arıcı. Din Felsefesi A ısından Mu tezile Ge-
len-Ek-i (İçinde). İstanbul: İz Yayıncılık, 2017.
Watt, Montgomery. İslâmî Tetkikler İslâm Felsefesi ve Kelâmı. çev. Sü-
leyman  Ateş.  Ankara:  Ankara  Üniversitesi  İlahiyat  Fakültesi  Yayınları,
1968.
Weber, Alfred. Felsefe Tarihi  çev. H. Vehbi Eralp İstanbul: Sosyal Ya-
yınları, 1998.ÖZ
Kindî ile ilgili onun farklı yönlerini ortaya koyan
pek çok ilmî çalışma yapılmasına karşın onun
tefsirle ilgisini açıklayan herhangi bir çalışma
tespit edilememiştir. Bu nedenle elinizdeki çalışma
Kindî’nin, Göklerin Allah’a Secde ve İtaat Edişi
Üzerine adlı makalesi özelinde, Kur’ân anlayışını,
Kur’ân âyetlerine yaklaşım tarzını ortaya koymakta
ve tefsir ilmi açısından değerlendirmektedir. Bir başka
deyişle Kindî’nin tefsirle ilgisini/ilişkisini belirlemeye
çalışmaktadır. Yanı sıra çalışmanın diğer tartışma
alanını müfessirin neliği bağlamında Kindî’nin müfessir
sayılıp sayılamayacağı oluşturmaktadır. Neticede
çalışma Kindî’nin bir müfessir olmadığı, ancak bir
Müslüman olarak Kur’ân’la iletişim kurma, hayatını
ve düşüncelerini inandığı kutsal kitapta bulma çabası
içerisinde olduğu sonucuna ulaşmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Kindî, âyet, Kur’ân, tefsir, tefsir
usûlü.
2018
·
 SA
YI:2 
·
 SA
YF
A 165-186
KİNDΠVE BAZI ÂYET 
YORUMLARI
AL-KINDΠAND HIS 
INTERPRETATIONS OF SOME 
QURANIC VERSES
ABSTRACT
Despite many scientific
studies that have revealed
his different aspects, there
is no study available to
demonstrate Kindi’s ef-
forts in tafsir. This study,
therefore, deals with his
understanding of the
ur’an and his approach
to the interpretation of
the  ur’anic verses, as
seen in his paper titled
On the Prostration and
Obedience of the Heavens
to Allah, in terms of tafsir
methodology. This study
aims, in other words, to
point out his interest in
and relation with tafsir.
Moreover, the other part
of discussion in this study
focuses on the determina-
tion of who is a mufassir,
and whether or not Kindi
can be recognized as one.
As a result, the study
suggests that Kindi is not
a mufassir; however, he
is rather a Muslim who
is trying to communicate
with the  ur’an, and look
for his life and ideas in
the holy book in which he
believes.
Key words: al-Kindî,
verse,  ur’an, tafsir,
methodology of tafsir.
HASAN YÜCEL 
ARȘ. GÖR.
ANKARA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAK.


DİYANET İLMÎ DERGİ  
· 
 CİLT: 54  
· 
 SAYI: 2  
· 
 NİSAN-MAYIS-HAZİRAN 2018
166
Giriș
I
slâm felsefesi tarihinde ilk İslâm filozofu
olarak  kabul  edilen  Kindî  (252/866 )  ile
ilgili  onun  farklı  yönlerini  ortaya  koyan
pek çok akademik çalışma yapılmıştır.
1
Görebildi-
ğimiz kadarıyla onun Kur’ân âyetleriyle ilişki bi-
çimini, bir başka deyişle tefsirle ilişkisini ortaya
koyan bir çalışma ise yapılmamıştır.  iteratürde,
kendisinden  sonra  gelen  Fârâbî  (339/950),  İbn
Sînâ  (428/1037),  Gazzâlî  (505/1111)  gibi  İslâm
filozoflarının bu yönlerini açıklamayı hedefleyen
çalışmaların
2
 varlığına  karşın  ilk  İslam  filozofu

İzmirli  İsmail  Hakkı,  Felsefe-i  İslâmiyye  Tarihi   
el-Kindî, İstanbul: 1338; Mustafa Abdurrâzık, Feyles -
fu’l-Arab ve’l-Muallimu’s-Sânî (Kâhire: 1945); Mustafa
Abdurrâzık, “Ebû Yûsuf Ya’kûb b. İshâk el-Kindî”, Me-
celletu Kulliyyeti’l- dâb 1/2 (Kâhire: 1933), 1-41; M.
Kâzım  et-Târîhî,  el-Kindî  Feyles fu’ -Arab  (Bağdâd:
1382/1962);  Zekeriyya  Yûsuf,  Muellefâtu’l-Kindî 
el-Mûsikiyye (Bağdâd: 1962); R. Mc Carthy, et-Tesânî-
fu’l-Mens be ilâ Feyles fi’l-Arab (Bağdâd: 1382/1962);
M. E. Marmura VE  . M. Rist, “Al-Kindî’s Discussion
of Divine E istence and Oneness”, Pantifical lnstitute 
of  Medieval  Studies,  XXV  cilt,  (Toronto:  1963),  338-
354;  G.  N.  Atiyeh,  Al-Kindî   The  Philosopher  of  the 
Arabs  (İslâmâbad:  1967);  Abdurrahmân  Şâh  Velî,
el-Kindî  ve 
râuh   el-Felsefiyye  (İslâmâbad:
1394/1974);  A.  .  Ivry,  Al-Kindî’s  Metaphysics,  (Al-
bany:  1974);  Ca’fer  Âl-i  Yâsîn,  Feylesufân  Râidân 
el-Kindî  ve’l-Fârâbî  (Beyrût:  1980),  13-54;  Husâm
Muhyiddîn el-Âlûsî, Felsefetu’l - Kindî (Bağdâd: 1984);
Ahmed  Fuâd  el-Ehvânî,  el-Kindî  Feyles fu’’ -Arab, 
(Kâhire:  1985);  Fâtıma  İsmâîl,  Menhecu’l- ahs  in-
de’l-Kindî (Herndon: 1418/1998); Ömer Fârûk et-Tab-
bâ’,  el-Kindî  Feyles fu’l-Arab  ve’l-İslâm  (Beyrût:
1993); A. C. Beitia, “Kindî’de İlimlerin Sınıflandırılma-
sı”,  Emrullah  Yüksel  (çev.),  EA İFD  5  (1982):  219-
243; İlhan Kutluer, “İbn Hazm’a Nisbet Edilen er-Redd
‘ale’l-Kindî el-Feylesfıf Adlı Risâlenin Tahlili”, Sakar-
ya  niversitesi İlahiyat Fakültesi Der isi   (2001), 23-
40; Mahmut Kaya, “Kindî”, Türkiye Diyanet  akfı İs-
lâm  Ansiklopedisi,  c.  26  (İstanbul:  TDV  Yayınları,
2002), 41-58; Mahmut Kaya, Kindî - Felsefî Risâleler 
(İstanbul:  Klasik Yayınları,  2014),  bunlardan  bazıları-
dır.

Muhammed  Tâvit  Tanci,  “Gâzzâlî’ye  Göre  Kur’ân’ın
Dostları ilə paylaş:
1   ...   67   68   69   70   71   72   73   74   ...   106


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə