Yazi takip ahmet Dede Secretary yayin tüRÜ Üç Aylık, Uluslararası, Süreli Yayın Type of PublicationYüklə 4,8 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə80/106
tarix17.11.2018
ölçüsü4,8 Mb.
#80181
növüYazi
1   ...   76   77   78   79   80   81   82   83   ...   106

DİYANET İLMÎ DERGİ  
· 
 CİLT: 54  
· 
 SAYI: 2  
· 
 NİSAN-MAYIS-HAZİRAN 2018
184
Çantay, Hasan Basri (1887-1964). Kur’ân-ı  akîm ve Meâl-i Kerîm. 3
cilt. İstanbul: Milsan Basın Sanayi, 1980.
Endelusî, Ebû Hayyân Muhammed b. Yûsuf b. Alî b. Yûsuf b. Hayyân
(745/1344). Tefsîru’l- ahri’l-Muhît. 8 cilt. b.y.: Dâru’l-Fikr, 1983.
Esed, Muhammed (1900-1992). The Messa e of The  ur’an. Gibraltar
(Cebelitarık): Dâr al-Andalus, 1997.
İbn Kesîr, Ebu’l-Fidâ İsmâîl b. Ömer İbn Kesîr el-Kuraşî ed-Dimeşkî
(774/1373). Tefsîru’l-Kur’âni’l-Azîm. thk. Sâmî b. Muhammed Selâme. 8
cilt. b.y.: Dâru Taybe, 1999.
İsfahânî, Râgıb. Mukaddimetu  âmii’t-Tefâsîr. nşr. Ahmed Hasan Fer-
hat, Kuveyt: b.y., 1984.
Kaya, Mahmut. “Kindî”. Türkiye Diyanet  akfı İslam Ansiklopedisi. 26:
41-58. İstanbul: TDV Yayınları, 2002.
Kindî,  Yakûp  b.  İshâk  (252/866 ).  “Aristoteles’in  Kitaplarının  Sayısı
Üzerine”,  Kindî  -  Felsefî  Risâleler  içinde.  haz.  Mahmut  Kaya.  268-285.
İstanbul: Klasik Yayınları, 2014.
------------.
“Göklerin Allah’a Secde ve İtaat Edişi Üzerine”. Kindî - Felsefî 
Risâleler içinde. haz. Mahmut Kaya. 228-239. İstanbul: Klasik Yayınları,
2014.
------------.
 Kindî - Felsefî Risâleler  Haz. Mahmut Kaya. İstanbul: Klasik
Yayınları, 2014.
Mahzûmî, Mucâhid b. Cebr (103/721). Tefsîru Mucâhid. thk. Abdurrah-
mân et-Tâhir Muhammed es-Sûrtî. 2 cilt. Beyrût: el-Meşûrâtu’l-İlmiyye,
t.y..
Okumuş, Mesut. Kur’ân’ın Felsefî  kunuşu İbn Sînâ  rne i. Ankara:
Araştırma Yayınları, 2003.
Öztürk, Mustafa. Kur’ân-ı Kerîm Meâli - Anlam ve  orum Merkezli  e-
viri. İstanbul: Düşün Yayınları, 2012.
Parlıyan, Abdullah. Kur’ân ile İl ili Genel  il iler Kelime ve Konu İn-
deksi Kur’ân’ın Anlaşılmasına Do ru-Tefsîrî Meâl. İstanbul: Kelam Ya-
yınları, 2006.
Pickthall,  Mohammed  Marmaduke  (1875-1936).  The  Meanin   of  The 
Glorious Koran. New York: Mentor Books Yayınları, 1963.
San’ânî,  Abdurrezzak  b.  Hemmâm  (211/826).  Tefsîru’l-Abdirrezzâk
thk. Mahmûd Muhammed Abduh, 3 cilt. Beyrût: Dâru’l-Kutubi’l-İlmiyye,
1999.
Suyûtî,  Celaluddîn  Abdurrahmân  b.  Ebî  Bekr  es-Suyûtî  (911/1505). 
el-İtkân fî  l mi’l-Kur’ân  nşr. Saîd el-Mendûh. 4 cilt. Beyrut: 1996.
Şâtıbî, Ebû İshâk İbrâhîm b. Mûsâ b. Muhammed el-Gırnâtî (790/1388).
el-Muvâfakât   İslami  İlimler  Metodolo isi   çev.  Mehmet  Erdoğan.  4  cilt.
İstanbul: 1990.


KİNDΠVE BAZI ÂYET YORUMLARI
185
Şener, Abdülkadir, Cemal Sofuoğlu ve Mustafa Yıldırım.  üce Kur’ân 
ve A ıklamalı- orumlu Meâli. İzmir: TDV Yayınları, 2016.
Şevkânî,  Ebû  Abdillâh  Muhammed  b.  Alî  b.  Muhammed  el-Havlânî
(1250/1834). Fethu’l-Kadîr  el- âmi’ beyne Fenneyi’r-Rivâye ve’d-Dirâ-
ye min İlmi’t-Tefsir. 5 cilt. b.y., t.y..
Taberî,  Ebû  Cafer  Muhammed  b.  Cerîr  b.  Yezîd  (310/923).  â-
miu’l- eyân fî Te’vîli’l-Kur’ân  thk. Ahmed Muhammed Şâkir. b.y.: Mues-
sesetu’r-Risâle, t.y..
Yazır, Elmalılı Muhammed Hamdi (1361/1942).  ak Dînî Kur’ân Dili.
http://www.kuranikerim.com/telmalili/rahman.htm Erişim: 4 Şubat 2018.
Yusuf Ali. The  ur’an, İstanbul: Asır Ajans Yayınları, 2012.
Zebîdî,  Muhammed  b.  Muhammed  b.  Abdirrezzâk  el-Huseynî
(1205/1791). Tâcu’l-Ar s min  evâhiri’l-Kâm s. 40 cilt. b.y.: Dâru’l-Hi-
dâye, t.y..
Zerkeşî,  Bedruddîn  Muhammed  b. Abdillâh  (794/1392).  el- urhân  fî 
l mi’l-Kur’ân. 4 cilt. b.y., t.y..
http://www.kuranikerim.com/telmalili/rahman.htm  Erişim:  4  Şubat
2018.ÖZ
İlk İslâm filozofu Kindî, sağladığı katkılar sayesinde
İslâm düşüncesinde felsefenin gelişmesinde önemli
rol oynamıştır. Filozof felsefenin önemli konularından
olan “Âlemin Mahiyeti” hakkında kimi düşünürlere
göre yoktan yaratmacı kimi düşünürlere göre de sudur
nazariyesini savunan bir pozisyondadır. Kindî’nin konu
hakkındaki düşüncelerini heyûlâ kavramına yüklediği
mana açısından ele almak gerekir. Heyûlâ’nın fiziksel
ve metafiziksel bağlamları çerçevesinde Kindî’nin konu
hakkında söylemlerine dayanarak, yeni bir söylem
geliştirilmesinin gerekliliği de ortadadır.
Anahtar Kelimeler: Kindî, Heyûlâ, Âlem, Mahiyet,
Ezelîlik.
2018
·
 SA
YI:2 
·
 SA
YF
A 187-202
KİNDÎ’YE GÖRE HEYÛL 
KAVRAMI BAĞLAMINDA 
ÂLEMİN EZELİLİĞİ PROBLEMİ
THE PROBLEM OF ETERNAL 
WORLD ACCORDING TO AL-
KINDI: AN ANALYSIS THROUGH 
THE CONCEPT OF HYLE
ABSTRACT
The first Islamic philos-
opher al-Kindi, thanks
to his contributions, has
played an important role
in the development of
philosophy in Islamic
thought. The philosopher
is in a position that advo-
cates the idea of sudden-
ness according to some
philosophers who think
creatively according to
some thinkers about the
“essence of the world”
that is one of the import-
ant subjects of philos-
ophy. It is necessary to
take the point that the
al-Kindi puts his thoughts
about the subject into the
concept of hyle. It is also
necessary to develop a
new discourse based on
al-Kindî’s discourse on
the subject in the conte t
of hyle physical and
metaphysical conte ts.
Key words: Al-Kindi,
Hyle, World, Essence,
Eternity.
HÜSEYİN YÜCEL 
ARȘ. GÖR.
ANKARA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAK.Yüklə 4,8 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   76   77   78   79   80   81   82   83   ...   106
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə