Yazilisi tarih: …/…/ adi soyadi: nu: puanYüklə 92,57 Kb.
tarix05.02.2018
ölçüsü92,57 Kb.
#24724
növüYazi

COĞRAFYA DERSİ 9. SINIF 2. DÖNEM 2. YAZILI SORULARI (1)

 

… – …  EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ………..……………..… OKULU 9/… SINIFICOĞRAFYA DERSİ 2. DÖNEM 2. YAZILISI

 

Tarih: …/…/……ADI SOYADI:………………………… NU:………….. PUAN:………

 

DİKKAT: Cevaplarınızı cevap formu üzerine işaretlemeniz gerekmektedir. Sınav süresi 40 dakikadır. Her doğru cevap 2,5 puandır. Yanlış doğruyu götürmediği için her soruyu cevaplandırmanızı önerir, başarılar dilerim…

 

1. Yerkabuğunun günümüze dek geçirdiği evreler hakkında araştırma yapan bir bilim adam, aşağıdaki kaya türlerinden öncelikle hangisini incelemelidir?

A-Bazalt          B-Taşkömürü                                C-Granit                         D-Volkan tüfü                               E-Mermer

 

2. Geniş alanlı kıta salınım hareketlerine epirojenez denir. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de 3.jeolojik zamanın sonu 4.jeolojik zamanın başlarında  etkili olan epirojenez olayının sonuçlarından biri olamaz?

A-Kıyı taraçalarının oluşması

B-Akarsularımızın denge profiline ulaşamaması

C-Yüksek düzlüklerin oluşması

D-Eski akarsu vadilerinin sular altında kalması

E-Toros Dağları’nın oluşması

 

3. Matematik konumları farklı üç ayrı yörede de   kaplıca ve şifalı suların bulunması bu yörelerin hangi bakımdan benzer olduğunu kanıtlar?

A-Yer yapısı                        B-İklimleri                  C-Yer şekiller

D-Yağış miktarı         E-Maden yatakları

 

4. Tektonik depremler, yerkabuğundaki (bilgi yelpazesi.net) kırık hatlarıboyunca yer hareketleri sonucunda oluşurlar?Aşağıdakilerden hangisi bu hareketlerin sıkça görüldüğü bir bölgenin özelliklerinden olamaz?

A-Genç oluşumlu bir bölgedir            B-Kaplıcalar bakımından zengindir

C- I.zamanda oluşmuştur                 D-Aktif volkanlara sahiptir

E-Faylar geniş yer tutar

 

5. Yerkabuğunun üst kısmında silisyum ve alüminyumdan oluşmuş kayalar geniş yer tutar.Buraya sial katı da denir.Sial sürekli uzanış göstermez yer yer parçalanmıştır.aşağıdaki yer şekillerinden hangisinde bu katman daha kalındır?

A-Deniz kıyısında               C-Kıyı ovalarında

B-Okyanus diplerinde                       D-Alçak düzlüklerde

E-Sıradağlarda

 

6. Yeryüzünde deprem ve volkanizma olaylarının olmaması için aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesi gerekir?

A-Yeryüzünde iklimin soğuması

B-Yeryüzünün tamamının sularla kaplanması

C-Yer’in iç ısısını kaybetmesi

D-Yeryüzünde iklimin daha fazla ısınması

E-Güneş enerjisinin yeryüzünde eşit dağılmasının

 

7. Türkiye’deki yer yüzü şekilleri düşünüldüğünde batıdan doğuya doğru gidildiğinde aşağıdakilerden  hangisi akarsular üzerinde görülebilecek bir değişme olabilir?

A-Akış hızlarının artması                          B-Yatak eğimlerinin azalması

C-Rejimlerinin daha düzenli olması    D-Taşımacılığa daha elverişli olmaları

E-Debilerinin azalması

 

8. Akarsuyun taşıdığı malzemeyi biriktirebilmesi için aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesi gerekir?

A-Debisinin artması                  B-Rejiminin düzenli olması

C-Belli bir dönemde kuruması               D-Yeraltından beslenmesi

E-Yatak eğiminin azalması

 

9. Aşağıdaki havzaların hangisinin akarsularında erimiş halde kireç oranının daha çok olması beklenir?

A-Konya Havzası                        B-Tuz Gölü Havzası

C-Van Gölü Havzası                                  D-Aras Havzası

E-Göller Yöresi Havzası

 

10. Çok kısa süre içinde birden bire kabararak coşkun şekilde akan, daha sonra kuruyacak duruma gelen akarsulara “sel rejimli akarsular”denir.Verilen tanımdaki gibi bir akarsu için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A-Sağanak yağışların kontrolünde olduğuna

B-Düzensiz rejimli (bilgi yelpazesi.net) olduğuna

C-Kurak ve yarı kurak bölgede bulunduklarına

D-Taşımacılığa elverişsiz olduklarına

E-Boylarının çok uzun olduğuna

 

11. Ay’ın ve Güneş’in çekim gücüne bağlı olarak yeryüzündeki suların yükselip-alçalması olayına gel-git denir. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye kıyılarında bu olayın etkili olmadığının bir kanıtıdır?

 

A-Kıyıların sığ olmasıB-Kıyılarımızda koy,körfez sayısının fazla olması

C-Kıyılarımızda falezlerin bulunması

D-Kıyılarımızda delta ovalarının bulunması

E-Doğal limanların fazla olması

 

12. Kıyı tiplerinin oluşmasında;buzullaşma,dalga hareketleri ve kıyı gerisindeki yer şekilleri gibi faktörler etkilidir. Aşağıdaki kıyı tiplerinden hangisinin oluşabilmesi için dağların kıyıya paralel uzanması gereklidir?

A-Enine kıyıların          B-Ria tipi kıyıların

C-Boyuna kıyıların      D-Haliçli kıyıların

E-Deltalı kıyıların

 

13. Aşağıdaki ülkelerin hangisinde buzulların  oluşturduğu yer şekillerine daha çok rastlanır?

A-Türkiye                      B-Almanya             C-İngiltere

D-A.B.D.                     E-Norveç

 

14.-Yağan karların erimeden ertesi yıla kalan kısmına “kalıcı kar” denir. Aşağıdaki ülkelerden hangisinde kalıcı kar sınırının daha yüksek olduğu söylenebilir?

A-Kanada          B-Almanya           C-Norveç

D-Brezilya         E-Türkiye

 

15. 297 metre derinliğindeki bir maden ocağının yeryüzündeki girişinde sıcaklık 190C’dir.Buna göre, maden ocağının tabanındaki sıcaklık kaç santigrat derecedir?

A- 10                 B- 20.5               C- 24

D-28                 E-33

 

16. Okyanus ve deniz tabanlarında oluşan kalın tortul tabakalara, kıtaların birbirine yaklaşması sonucunda uyguladığı yan basınçların etkisiyle kıvrılma ve kırılmalar oluşabilir.aşağıdaki yer  yapılarından hangisinin oluşumunda bu durumun etkisi yoktur?

A-Horst                            B-Graben                  C-Krater

D-Senklinal                     E-Antiklinal

 

17. İç Anadolu Bölgesi’nde volkan dağları ve volkanik arazi geniş yer tutmaktadır.

Aşağıdakilerden hangisinde, İç Anadolu’daki  volkanlar birlikte verilmiştir?

A-Nemrut, Karacadağ, Küçük Ağrı, Nemrut

B-Erciyes, Melendiz, Hasan Dağı, Karacadağ,Karadağ

C-Tendürek, Karacadağ, Süphan, Erciyes

D-Süphan, Büyük Ağrı, Meke, Melendiz, Nemrut

E-Nemrut, Hasan dağı, Tendürek, Karadağ, Kula

 

18. Aşağıdakilerden hangisinin oluşumunda iç kuvvetlerin etkisinden söz edilemez ?

A-Volkan konilerinin                                      B-Delta ovalarının

C-Metal maden yataklarının                        D-Depremlerin

E-Sıradağların

 

19. Aşağıdaki dağların hangisi orojeneze bağlı olarak oluşmamıştır?

A-Süphan Dağı                 B-Aydın Dağları             C-Nur Dağları

D-Kaçkar Dağları              E-Canik Dağları

 

20. Arazilerinin tamamı I.jeolojik zamanda oluşmuş olan bir ülkeyle ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisine varılamaz?

A-Taşkömürü yatakları çok olabilir

B-Şiddetli tektonik deprem olasılığı azdır

C-Akarsuların yatak eğimi genellikle azdır

D-Peneplen türü araziler çok azdır

E-Jeotermal enerji üretim potansiyeli düşüktür

 

21.

* Kıyı kordonu

*  Kıyı oku

* Tombolo

* Lagün ( Deniz kulağı )Yukarıdaki kıyı şekillerinin oluşumunda aşağıdakilerden hangisi etkilidir?

A-Akarsular                         B-Rüzgârlar                       C-Buzullar

D-Dalgalar                          E-Yeraltı suları

 

22.  Aşağıdakilerden hangisinde rüzgâr, dalga ve buzulların oluşturduğu yer şekilleri birlikte verilmiştir?

     Rüzgâr                         Dalga                       Buzul

A- Barkan                        Falez                         Haliç

B- Kırgıbayır                    Sirk                          Tekne vadi

C- Mantar kaya                 Lagün                      Hamada

D- Mantar kaya                Tombolo                  Hörgüç kaya

E- Dev kazan                    Delta                       Fiyort

 

23. Aşağıdakilerden hangisi karstik aşınım şekillerinden biri değildir?

A- Lapya                       B-Dolin                  C- Obruk

D- Polye                     E) Sarkıt

 

24. Yıllık yağış miktarı Kars'ta 550 mm, Hakkari çevresinde 800 mm iken Iğdır’da 300 mm.dir.Doğu Anadolu Bölgesinde yer alan bu illerde yıllık yağış miktarının önemli farklılıklar göstermesi aşağıda verilenlerden en çok hangisiyle ilgilidir?

 

A) Yükselti değerleriyle                           B) Doğal bitki örtüleriyleC) Yer şekillerinin engebeliliğiyle            D) Enlem değerleriyle                          E) Denize olan uzaklıklarıyla

 

25. Aşağıda yağış oluşum şekilleri verilmiştir.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisinde yukarıdaki yağış oluşum şekillerinin en fazla görüldüğü iklim tipleri doğru olarak eşleştirilmiştir?

I                    II                        III

A) Ekvatoral                  İç Anadolu            Ilıman Okyanusal

B) Ilıman                       Okyanusal            Karadeniz Akdeniz

C) Ekvatoral                 Muson Ilıman       Okyanusal

D) Akdeniz                    Karasal                 Step iklimi

E) Sert karasal            Ekvatoral               Muson

 

26.Yukarıdaki harita Türkiye'de yıllık sıcaklık farklarının dağılışını göstermektedir. Ege Bölgesi'nden Doğu Anadolu'ya doğru gidildikçe sıcaklık farklarının artmasında;

I. Enlem


II. Karasallık

III. Denize uzaklık etmenlerinden hangilerinin etkisinden söz edilemez?

A) Yalnız I              B) I ve II                         C) Yalnız II

D) Yalnız III   E) I ve III

 

27.

-Yağış rejimi düzenlidir.

- En fazla yağış sonbaharda düşer.

- Bulutlu gün sayısı fazladır.Özellikleri verilen iklim aşağıdakilerden hangisidir?

A) Akdeniz iklimi                         B) Karadeniz iklimi

C) Erzurum-Kars iklimi             D) Marmara iklimi

E) İç Anadolu iklimi

 

II.BÖLÜM

 

Aşağıdaki sorularda bırakılan boşluklara uygun kelimeleri yazınız…

 

28. 245 milyon yıl önceki dünya görünümündeki tek kıtaya verilen isimdir. ……………….

 

29. İnsanın ortaya çıktığı jeolojik zamandır. ……………….

 

30. Yan basınçlara uğrayan sert tabakaların kırılarak blok halinde yüksekte kalan kısmına ………………., blok halinde çöken kısmına ……………………. Denir.

 

31. Yeryüzünde en çok yıkıma sebebiyet veren ve yeryüzündeki depremlerin %90’ından fazlasını oluşturan deprem çeşididir. …………………………..

 

32. Akarsuyun yatağını derine doğru aşındırabileceği en son seviyeye denir. ………………………...

 

33.  Sularını denize ulaştırabilen akarsu havzalarına ……………………., ulaştıramayan akarsu havzalarına ……………………….…….denir.

 

34.  Akarsuyun yatak eğiminin azaldığı yerde salınımlar yaparak akmasına ………………………. denir.

 

35. Karstik aşınım şekillerinin en küçüğüdür. ……………….

 

36.  Dağlardaki çukur veya çanaklara yerleşen buzullara …………………., iklimin ısınması ile buradaki buz tabakasının erimesi ile oluşan göllere ise ………………………. Denir.

 

37. Karaya yakın bir adanın (bilgi yelpazesi.net) kıyı oku ile karaya bağlanması üzerine oluşan şekle denir. ……………….

 

38. Koy veya körfezlerin önünün kıyı oku ile kapanması ile oluşan göllere denir. ……………….

 

39. Eğimli toprak tabakalarının ana kaya ile bitlikte kütle halinde yer değiştirmesi olayına denir. ……………….

 

40. Yeryüzünde yağış rejimi düzenli olan iki büyük iklim tipi  .................................................ve.................................................. dir.

 

41. Yıllık yağış değeri bakımından dünyanın en fazla yağış alan yeri olan Çerapunçi’nin bulunduğu iklim tipidir. .............................................. 

42.  Sıcaklık arttıkça basınç.............................. , yükselti arttıkça basınç.............................. , yerçekimi artıkça basınç..............................

 

Not: 41 ve 42. sorular yedek olup yapamadığınız soruların yerine bu soruları cevaplandırabilirsiniz

Yüklə 92,57 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə