Yerquruluşu və kadastrYüklə 66,63 Kb.

tarix05.09.2018
ölçüsü66,63 Kb.


 

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI TƏHSİL NAZİRLİYİ BAKI DÖVLƏT UNİVERSİTETİ 

 

FƏNN SİLLABUSU 

                                                            

                                                               

                                                               Təsdiq edirəm ____________________________ 

                                                                                                    (kafedra müdiri) 

                                                               

                                                              İmza:      _______________________________ 

                                                  Tarix:    “_____” __________________2015 -ci il 

 

Kafedra:  Yerquruluşu və kadastr  

Fakültə:  Ekologiya və Torpaqşünaslıq 

 

I. 

Fənn haqqında məlumat 

Fənnin adı: Yerquruluşu və kadastr elminin müasir problemləri 

Tədris yükü (saat) cəmi: 30.  mühazirə  - 15  seminar  - 15  

 

Tədris ili:  2015-2016 Semestr: III. Bölmə: əyani (azərb.) Kredit sayı (hər 30 saata 1 kredit): 

 

II. 

 Müəllim haqqında məlumat:  Nizamzadə Teymur Nizam oğlu, dosent, coqrafiya 

elmləri üzrə fəlsəfə doktoru 

                                             

Məsləhət günləri və saatları:  I gün saat 12-18 

E-mail ünvanı:  teymur_nizamzadə@mail.ru 

İş telefonu: 0709850824  

III.

 

Tələb olunan dərsliklər və dərs vəsaitləri: 

Əsas: 

1. Q.Ş.Məmmədov və b. Yerquruluşunun elmi əsasları. Bakı, Elm, 2012 Əlavə: 

1. Q.Ş.Məmmədov və b. Yerquruluşu və torpaqdan istifadənin əsasları. Bakı, Elm, 2012 2. Q.Ş.Məmmədov. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Torpaq kadastrı: hüquqi, elmi və praktiki  


 

məsələləri. Bakı: Elm, 2003, 448 s. 

3. “Dövlət torpaq kadastrı, torpaqların monitorinqi və yerquruluşu haqqqında”Azərbaycan 

Respublikasının Qanunu. 

4. Torpaq islahatı haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu. 

5.Azərbaycan Respublikasının Torpaq Məcəlləsi. 

6.Torpaqların münbitliyi haqqında azərbaycan Respublikasının Qanunu. 

IV.

 

Fənnin təsviri və məqsədi:  

Yerqurluşu və kadastrın müasir problemləri  fənnin tədrisinin məqsədi 

yerquruluyşu və kadastr üzrə maqistraturada  təhsil alan magistrlərə, vahid torpaq 

fondundan səmərəli istifadə edilməsi işlərində yerquruluşu və torpaq –kadastr 

məlumatlarının toplanması, emalı (işlənməsi), və bu məlumatları iqtisadiyyatın 

müxtəlif sahələrində  tətbiq edilməsi istiqamətində qarşiya çıxan müasir dövrün 

problemləri ilə tanış  etməklə  birgə, bu problemlərin həlli yollarını göstərməkdir . 

Ona görədə  bu fənnin tədrisi zamanı ilk növbədə magistrlərin diqqəti, yuxarıda 

adları sadalanan sahələr üzrə yaranmış problemlərə  yönəldilir.  

Fənnin  tədrisi zamanı aşağıda göstərilən məsələlərin  həlli yolları  öyrənilir: 

-

 yerquruluşunda olan problemlərin həllində , tam və  dəqiq torpaq – kadastr 

məlumatlarının alınması üçün metodik yanaşmaların və  əsas istiqamətlərin 

müəyyən edilməsi; 

-

 dövlətin hal-hazırki dövrdə olan iqtisadiyatına uyğun olaraq  yerquruluşu və 

torpaq kadastr işlərinin keçirilməsinin məqsədəuyğunluğunu və vacibliyini 

əsaslandıra bilmək; 

-

 dövlətin torpaq münasibətlərinin tənzimlənməsi üçün yerquruluşunun, 

torpaq kadastrının və torpaqların monitorinqinin həyata keçirilməsinin ilk 

növbədə tapşırıqlarının

 

müəyyən edilməsi; magistirləri  yerquruluşu , torpaq kadastrı  və torpaqların monitorinqi elmi- 

tədqiqat  xarakterli məsələlərinin ( tapşırıqlarının) həll edilməsi üçün 

hazırlanması. 

    Tədris olunacaq fənnin  əsasında yerquruluşu, torpaq kadastrı  və 

torpaqların monitorinqi sahəsində Azərbaycan Respublikasında mövcud olan 

qanunlar və qanunvericilik aktları durur. Bundan əlavə bu sahə üzrə xarici 

ölkələrində təcrübələrindən istifadə olunur. Fənnin tədrisi zamanı torpaqların 

idarə edilməsi və onların mühafizə olunmasıda yerquruluşunun və torpaq 

kadastrının oynadığı rolda öz əksini tapır . Bu  fənnin öyrənilməsi 

nəticəsində  magistr bilməli və bacarmalıdır:       
 

             -torpaq münasibətlərinin sosial- iqtisadi əhəmiyyəti, kəmiyyət və keyfiyyət   göstəriciləri üzrə istifadə olunmasını; 

           - yerquruluşunun və torpaq kadastrının müasir problemlərini; 

          -  torpaq  münasibətlərinin tənzimlənməsinin və torpaq resurslarının idarə 

olunmasının  normativ- hüquqi bazasını; 

            -torpaqlardan  istifadədə yaranmış böhran vəziyyətləri aradan   qaldırmaq 

üçün,  öz həllini tapmalı məsəslələrin kompleks halda formalaşdırmaq; 

          -  yerquruluşu layihələrinin tərtibi zamanı torpaq- kadastr məlumatlarından 

istifadə etmək.        - layihə məsələlərinin həllində iqtisadi , texniki  və ətraf mühit mühafizəsi üzrə 

göstəricilərin müəyyən edilməsinin əsaslandırmaq; 

      -elmi-tədqiqatlarının apara bilmək bacarıqına, müasir kompyuter 

texnologiyalarının və coğrafi  

informasiya

 

sistemlərinin köməyi ilə yerquruluşu layihələndirilmələrini və torpaq kadastr işlərini yerinə yetirməyi. 

V.

 

 

Kursun qısa təsviri: Yerquruluşunun elmi əsasları  fənni 60 auditoriya – 15  mühazirə  və 15  

seminar  saatlarından ibarətdir. Burada çöl və laboratoriya məşğələləri nəzərdə tutulmamışdır. 

Burada bəzi mövzuların 2, bəzilərinin isə 4 saat ərzində keçilməsi nəzərdə tutulmuşdur. 

Kursun məqsədi:  Yerquruluşu və kadastr işləri ilə bağlı müsir dövrdə yaşanan problemləri 

araşdırıb üzə çıxartmaq və onraın yaranma səbəblərini və onların həlli yollarını göstərməkdir.  

 

VI.

 

Fənnin təqvim planı: 

Həftələr Mövzunun 

adı və qısa icmalı Mühazirə  Məşğələ Saat Tarix

 

Mövzu  №1.  Torpaq fondundan səmərəli 

istifadənin müasir problemləri.  

 

Qısa icmalı:

 

Torpaq islahatı. Torpaq fondu. Torpaq  kateqoriyaları  və onların ayrı-

ayrılıqda təhlili. Torpaq üzərində mülkiyyət 

formaları.Kənd təsərrüfatı uqodiyalarının 

müasir vəziyyəti və təhlili. 

 

Oxu materialları (kitabın adı, müəlliflər 

və lazımi səhifələr göstərilməklə)

Q.Ş.Məmmədov və b. Yerquruluşu və 

torpaqdan istifadənin  əsasları. Bakı, Elm, 

2012. Səh. 5. Torpaq Məcəlləsi. 

     + 

  

  

Mövzu 

№ 2.

 

Müasir torpaq 

qanunvericiliyi və onun 

yerquruluşu işlərinə göstərdiyi 

təsir. 

 

Qısa icmalı

Torpaq məcəlləsinin qısa 

formada səciyyəsi.  Dövlət tərəfindən 

yerquruluşu işlərinin həyata 

keçirilməsinin  əsas istiqamətlərinin 

müəyyən edilməsi.  Torpaq 

münasibətlərini və yerquruluşu 

işlərini tənzimləyən  əsas hüquqi 

sənədlər. Yerquruluşu sahəsində 

istifadə olunan normativ hüquqi 

aktların təkmilləşdirilməsinin 

zəruriliyi. Yerquruluşu tədbirlərinin 

həyata keçirilməsinə nəzarət. 

 

Oxu materialları (kitabın adı, müəlliflər 

və lazımi səhifələr göstərilməklə)

 Q.Ş.Məmmədov və b. Yerquruluşu və 

torpaqdan istifadənin  əsasları. Bakı, Elm, 

2012. Səh. 11-15 

+ +  

 

Mövzu  №  3 Ayrı-ayrı yerquruluşu 

işlərinin yerinə yetirilməsinin 

üstünlük təşkil edən istiqamətlər 

( sahələr).

 

 Qısa icmalı

 Torpaqların vəziyyətinin 

öyrənilməsi . Torpaqlardan səmərəli 

istifadənin və onların mühafizəsinin 

təşkilinin 

planlaşdırılması .Təsərrüfatlararası 

yerquruluşu, Təsərrüfatlardaxili 

yerquruluşu. Xüsusi təbii və iqtisadi 

göstəricisi və  şəraiti olan ərazilərdə 

yerquruluşu işlərinin həyata 

keçirilməsi. 

 

Oxu materialları (kitabın adı, müəlliflər və lazımi səhifələr göstərilməklə)+   

Q.Ş.Məmmədov və b. Yerquruluşu və torpaqdan istifadənin  əsasları. Bakı, Elm, 

2012. Səh. 20-23 

 

Mövzu  №  4

 Torpaq resusrlarını 

idarə edən qurumlar və onların 

fəaliyyət funksiyaları.

 

Qısa icmalı

Azərbaycanda dövlət 

tərəfindən torpaq resurslarının idarə 

olunması. Yerquruluşu sahəsində  

institutsional sistemlərin 

təkmilləşdirilməsi. Dövlət tərəfindən 

torpaq resurslarının və yerquruluşu 

işlərinin təşkilinində    fəaliyyət 

göstərən strukturlar və idarəçilik 

orqanları. Azərbaycanda torpaq 

münasibətlərinin dəyişilməsi və 

yeniləşdirilməsi sahəsində  elmi    və 

kadr təminatı. 

 

Oxu materialları (kitabın adı, müəlliflər 

və lazımi səhifələr göstərilməklə)

Q.Ş.Məmmədov və b. Yerquruluşu və 

torpaqdan istifadənin  əsasları. Bakı, Elm, 

2012. Səh. 26-30 

+ +  

 

 

Mövzu 

№ 

5. 

 Yerquruluşu 

layihələndirilməsi sahəsində  

avtomatlaşdırılmış sistemin 

olması.

Qısa icmalı

.  İqtisadi – riyazi 

metodların və müasir 

 

modeləşdirmələrin yerquruluşuna tətbiqi .Yerquruluşunun informasiya 

təminatının təkmilləşdirilməsi. 

Yerquruluşu layihələrində (CİS) – 

+ +   

coğrafi informasiya sistemlərindən istifadə. 

 

Oxu materialları (kitabın adı, müəlliflər və lazımi səhifələr göstərilməklə)

Q.Ş.Məmmədov və b. Yerquruluşu və 

torpaqdan istifadənin  əsasları. Bakı, Elm, 

2012. Səh. 30-32 

 

Mövzu  №  6. 

 Xarici ölkələrdə 

yerquruluşu işləri.

 

 

Qısa icmalı

Xarici ölkələrdə torpaq 

siyasətinin  əsas istiqamətləri. Xarici 

ölkələrdə torpaq münasibətlərinin 

tənzimlənməsinin hüquqi və iqtisadi 

mexanizimləri. Xarici ölkələrdə olan 

torpaq istifadəçiliyinin 

respublikamızda olan torpaq 

istifadəçiliyi ilə müqayisəsi. 

 

Oxu materialları (kitabın adı, müəlliflər 

və lazımi səhifələr göstərilməklə)

Q.Ş.Məmmədov və b. Yerquruluşu və 

torpaqdan istifadənin  əsasları. Bakı, Elm, 

2012. Səh. 35-38 

+ +  

 

Mövzu  №  7. 

 Torpaq – kadastr  

işlərinin tənzimlənməsinin müasir 

normativ- hüquqi  bazası .

 

 

Qısa icmalı

Kadastrın konsepsiyası. 

Qanunverici normativ sənədlərin 

tərkibi. Kadastrın normativ- hüquqi 

təminatının təkmilləşdirilməsi. 

 

Oxu materialları (kitabın adı, müəlliflər 

və lazımi səhifələr göstərilməklə)

Q.Ş.Məmmədov və b. Yerquruluşu və 

torpaqdan istifadənin  əsasları. Bakı, Elm, 

2012. Səh. 39-42 

+ +  

 

Mövzu  №  8

 Kadastr məlumatlarının 

toplanması , yenilənməsi və 

saxlanılması sisteminin təşkili. 

Qısa 

icmalı

Coğrafi informasiya sistemi + +  


 

( CİS) və texnologiyası. Dövlət torpaq kadastrının avtomatlaşdırılması 

sistemi. Məkan məlumatlarının 

toplanması və yenilənməsi. 

 

Oxu materialları (kitabın adı, müəlliflər və lazımi səhifələr göstərilməklə)

Q.Ş.Məmmədov və b. Yerquruluşu və 

torpaqdan istifadənin  əsasları. Bakı, Elm, 

2012. Səh. 47-50 

 

Mövzu  №  9. 

Azərbaycanda Dövlət 

torpaq kadastrının aparılamsında 

müasir problemlər və onların həlli 

yolları 

 

Qısa icmalı

Torpaq sahələri üzrə 

daşınmaz 

əmlak obyekti kimi 

hüquqların qeydiyyata alınması ilə 

bağlı yaranan problemlər. Dövlət 

torpaq kadastrının aparılması 

sisteminin təkmilləşdirilməsi. 

Torpaqların kadastr 

qiymətləndirilməsi sistemi. 

Torpaqların idarə olunması sahəsində 

müvafiq  təşkilatların qarşılıqlı  iş 

birliyi. 

 

Oxu materialları (kitabın adı, müəlliflər və lazımi səhifələr göstərilməklə)

Q.Ş.Məmmədov və b. Yerquruluşu və 

torpaqdan istifadənin  əsasları. Bakı, Elm, 

2012. Səh. 51-55 

+ +  

 

Mövzu  № 10. 

Kadastr işlərinin 

aparılmasında xarici ölkələrin 

təcrübəsi. Mühazirənin məzmunu. 

 

Qısa icmalı

 Xarici ölkələrin torpaq 

sahələrinin uçotunun aparılması. 

Torpaq üzərində hüquqların 

qeydiyyata alınması. Fransada torpaq 

sahələri üzrə hüquqların qeydiyyatı və 

kadastrı. ABŞ –da daşınmaz  əmlakın 

qeydiyyatı. Böyük Britaniyada + +  


 

VII. 

İmtahanın keçirilməsi forması -yazılı, şifahi, dialoq və ya test. 

 

VIII.

 

Semestr ərzində qiymətləndirmə və bal bölgüsü: 

           Balların maksimum miqdarı – 100 bal. 

 

 

A) 

Semestr ərzində toplanan maksimum bal – 50 bal. 

Dərsə davamiyyətə görə 

10 bal 


Tələbələrin sərbəst işinə (referat, prezentasiya, tədqiqat işi və s.) görə  

Qeyd: Plagiat halları qəti qadağandır! Sərbəst işlə əlaqədar bütün tapşırıqların 

qısa təsviri, təqdim olunma şərtləri, vaxtı  və qiymətləndirmə üsulu dəqiq 

göstərilir. 

10 bal 

Seminar (məşğələ) və ya laboratoriya dərslərinin nəticələrinə görə (eyni fəndən həm seminar (məşğələ), həm də laboratoriya dərsləri nəzərdə 

tutulduğu halda onların hər birinə 10 bal ayrılır).  Əgər fənnin tədrisi yalnız 

mühazirə, seminar (məşğələ)  şəklində  nəzərdə tutularsa bu zaman 

davamiyyətə  və  sərbəst işə ayrılmış ballar istisna olmaqla qalan 30 bal 

tədrisin bu növ göstəricilərinə görə hesablanır. 

20 bal 


Kurs işinin hazırlanmasına və müdafiəsinə görə (fənn üzrə kurs işi (layihəsi) 

nəzərdə tutulmayıbsa, ona ayrılan 10 bal seminar (məşğələ) və ya laboratoriya 

dərslərinə əlavə olunur).   

10 bal 


 

B)

 

Semestr imtahanı  nəticəsinə görə - maksimum 50 bal 

Hər biletdə – 5 sual, hər suala – 10 bal verilir 

Qeyd: Tələbənin imtahandan topladığı balın miqdarı 17-dən az olmamalıdır. 

C)

 

Semestr nəticəsinə görə qiymətləndirmə (imtahan və imtahana qədər toplanan ballar 

əsasında): 

91 – 100 bal 

əla A 

daşınmaz 

əmlakın reqistrasiyası 

( qeydiyyatı) sistemi . Oxu materialları (kitabın adı, müəlliflər 

və lazımi səhifələr göstərilməklə)

Q.Ş.Məmmədov və b. Yerquruluşu və 

torpaqdan istifadənin  əsasları. Bakı, Elm, 

2012. Səh. 56-66 

 

2012. Səh. 67-71 

+ +  

 

Q.Ş.Məmmədov və b. Yerquruluşu və 

torpaqdan istifadənin  əsasları. Bakı, Elm, 

2012. Səh. 75-78 

+ +  

 

Q.Ş.Məmmədov və b. Yerquruluşu və 

torpaqdan istifadənin  əsasları. Bakı, Elm, 

2012. Səh. 82 

+ +  


 

81 – 90 bal çox yaxşı B 

71 – 80 bal 

yaxşı C 

61 – 70 bal 

kafi 51 – 60 bal 

qənaətbəxş  51 baldan aşağı qeyri-kafi 

  

 

Müəllim:_Nizamzadə T.N. 

 

  İmza:____________________ 

           (soyadı, adı, atasının adı) 

 

                                                                                                      Tarix: ____________________   

: w35
w35 -> Fənn sillabusu
w35 -> Azərbaycan respublikasi təHSİl naziRLİYİ baki döVLƏt universiteti FƏnn sillabusu
w35 -> Azərbaycan respublikasi təHSİl naziRLİYİ baki döVLƏt universiteti FƏnn sillabusu
w35 -> Azərbaycan respublikasi təHSİl naziRLİYİ baki döVLƏt universiteti FƏnn sillabusu
w35 -> Еколоэийа елминин инкишаф тарихи
w35 -> Azərbaycan respublikasi təHSİl naziRLİYİ baki döVLƏt universiteti FƏnn sillabusu
w35 -> Azərbaycan respublikasi təHSİl naziRLİYİ baki döVLƏt universiteti FƏnn sillabusu
w35 -> «Ekologiya və torpaqşünaslıq» fakültəsi Əyani və qiyabi şöbə «Ekologiya» ixtisası üzrə Coğrafi ekologiyanın əsasları» fənnindən
w35 -> Еколожи кимйа фянниндян имтащан суаллары


Dostları ilə paylaş:


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə